Gabanýaň diýýärsiň

"Gabanýañ" diýýärsiñ, ýeri, nädeýin,
Aýt, alajym näme, o:t alsa içim?!
Görküñe aşykka ençeme gözler,
Ýeri, seni gabanmaýyn näm üçin?

Seni özgäñ arzuwyndan gabanýan,
Çüwäýmesin diýip birden oñ bagty.
Diñe ukudakam dynjym alýan men,
Dünýäñem ses-üýnsüz dem alýan wagty.

Şemaldan g...

Dowamy »

1414 0
Köneler, 10 years ago


Bagyshlanýar...

10.01.2013ý. Dostum Amanyñ söýgülisi öz janyna kast etdi - dünýeden ötdi.

Gara syýa çyrshap ömür sahabma,
Bu gün ykbalymdan gidäýdiñ-le, gyz!
Näme sebäp, düshünmedim hasabña,
Gözlerimden baky ýitäýdiñ-le, gyz!

Sesiñ mukam, diliñ dutar-tardy, wah,
Nähak gürrüñ ömür gülüñ gyrdy, wah,
Gö...

Dowamy »

2239 24
Köneler, 11 years ago


Bagyshlanýar...

10.01.2013ý. Dostum Amanyñ söýgülisi öz janyna kast etdi - dünýeden ötdi.

Gara syýa çyrshap ömür sahabma,
Bu gün ykbalymdan gidäýdiñ-le, gyz!
Näme sebäp, düshünmedim hasabña,
Gözlerimden baky ýitäýdiñ-le, gyz!

Sesiñ mukam, diliñ dutar-tardy, wah,
Nähak gürrüñ ömür gülüñ gyrdy, wah,
Gö...

Dowamy »

1282 0
Köneler, 11 years ago


Düshündim

... Habar geldi - basym toýuñ tutuljak,
Shonda umyt galmandygna düshündim.
Söýgä kepen - saña kürte atyljak,
Maña bagtyñ gülmändigne düshündim.

Çyg ýaýrady gamdan dolan gözüme,
Nälet etdim, soñam aldym yzyna,
(Wah, dözemok! Sen arzylan gyzym-a!)
Täleýmiñ oñ bolmandygna düshündim.

Dowamy »

1878 12
Köneler, 11 years ago


Dostuma

Gowulykda tutulsyn, goý, adymyz,
Durmushda yzymyz goýaly, dostum!
Ýigrenäýsek - birazajyk ýigrenip,
Söýsek - ene bolup söýeli, dostum!

Ýörelgämiz YNAM bolsun ýollarda,
Kitap bolsun, galam bolsun ellerde,
Boýun bolsun bize aýlar - ýyllar-da,
Mydam ''ynsap donun'' geýeli, dostum!

...

Dowamy »

1541 12
Köneler, 11 years ago


869

Häzirki wagtda ýer togalagynda­
ky ähli futbol muşdagy 2 topara
bölündi diýsek, ýalňyş bolmaz.
Başgaça aýdylanda, islendik fut­
bol janköýerine häzir dünýäniň iň
ökde ýyldyzy kim diýlip soralsa,
köpüsi Lionel Messi diýse, aglaba­
sy hem Kristiano Ronaldo diýip jo­
gap berer. Bu iki ýyldyzyň dü...

Dowamy »

1685 16
Köneler, 11 years ago


Dolanarmyñ, melegim?

Gyshlarda doñup gitsem,
Ýazlarda diñip gitsem,
Güýzlere siñip gitsem,
Dolanarmyñ, melegim?

Setirlem bagryñ ezse,
Ýatlamam gözüñ süzse,
Söýgim indi 1000 esse,
Dolanarmyñ, melegim?

Ot bolup, lowlap ýansam,
Müshk bolup, ýere damsam,
Gaýgydan boldum sañsar,
...

Dowamy »

1510 5
Köneler, 11 years ago


Gül - Bilbil

Bir GÜL bar eken... Bir BILBILEM bar eken... Ýalñyz eken... Ýok, GÜL däl, BILBIL ýalñyz eken... Ýalñyzlykdan saýramasyny azaldan eken... GÜL mundan habarly eken... Ýöne habarsyzsyran bolýan eken... Sebäp, GÜLÜÑ yshkynda bashga-da bir bilbil bar eken... Has dogrusy, OLar bile eken...

Dowamy »

1635 12
Köneler, 11 years ago


Gorkma, melegim!

Ine-de, ýene seni ýatlatjak, uzakly güni sen hakda pikir etdirjek Gün dogdy...
Käwagt günleriñ haýal geçmegini dileýän... Sebäp, her geçýän gün, sagatlar, minutlar seni menden dashlashdyrýar. Seni hem, meni hem näbellilige tarap alyp barýar...
Käwagt bolsa, wagtyñ çalt, örän çalt geçmegini dileýän... Sebäp, ''iki jahan owarrasy'' bolu...

Dowamy »

1653 9
Köneler, 11 years ago


Üns beriñ, bäsleshik!!!

salam, dostlar! Gowumy ýagdaýlar, okuwlar, ishler? Armaweriñ!

Umuman, temany açmakdan maksadym - ertir.com saýtynda goshgy düzmekde bäsleshik yglan edildi. Emin agzalaram güýçli edebiýatçy agzalar boljak. Isleg bildirseñiz, gatnashyp bilersiñ! vento, patron, yegen...we beýleki shahyrçylyk bilen meshgullanýan agzalar bäsleshik size ga...

Dowamy »

1825 35
Köneler, 11 years ago


Biziñ günämiz

Durmuşda köpleriň göwnüne degdim,
Köpler bolsa, meň göwnüme degdiler.
Il içinde çekdim ýekelik derdin,
(Ýekelik derdini çekenler biler).

Köp zatlary görmän duşundan ötdüm,
Köpüsini bilgeşleýin görmedim.
Ýyllar geçip, ahyr bir açyş etdim,
Ýagny, il günäli diýip ýörmedim.

Şagalaň...

Dowamy »

1572 6
Köneler, 11 years ago


Satylan gyza

Barjak bolsam keserip dur mertebäm,
Saňa bu gün başga näme diýeýin?!
Peýdasy ýok indi özüň örtemäň,
Saňa bu gün başga näme diýeýin?!

Wah, düşen ýeriňde ýerläbileňok,
Gözýaşyň deregne gürläbileňok...
Etmişleriň üçin gargabilemok,
Saňa bu gün başga näme diýeýin.?!

Myhmanlyga çagy...

Dowamy »

1499 4
Köneler, 11 years ago


Bilmeding!

Kepemedi gozden akyan yashlarym,
Dengiz boldy, derya boldy, bilmeding!
Ykbal nechun manga zyngyar dashlaryn,
Durmushymy hasrat aldy, bilmeding!

Howes gachdy dunyang ahli zadyndan,
Gaytalayar dilim doyma:n adyngdan,
Chykaryp bilemmok seni yadymdan,
Yatlamalam bagrym dildi, bilmeding!

Dowamy »

1537 6
Köneler, 11 years ago


Ýelden soradym

Pikirlerden bashym herýana urup,
Seni öwsüp geçen ýelden soradym.
Geljegimi shum täleýe tabshyryp,
Ýaz açylan gunça-gülden soradym.

Kä gijeler, käte dañym atyryp,
Geçmishimi yzarlaýan oturyp,
Her geçeni nazarymdan ötürip,
Seni ýakyn-alys ýoldan soradym.

Kemsinmekden ejiz göwnüm...

Dowamy »

1429 5
Köneler, 11 years ago


Turkmen razwedkachysy Aga Berdiyew

Salawmaleýkim, dostlar! Sag-
aman oturanmysyñyz?
Armaweriñ okuwlar, ishler bilen!
Menem a:rmaýyn!:-)

Bu mowzugy, aslynda 6-njy
oktýabrda açmakçydym. Ýöne,
sebäp tapyldy-da, shol gün
internede girip bilmedim.
Gepiñ gysgasy, shol hasratly gün,
ýagny 1948-nji ýylyñ 5-nji
okt...

Dowamy »

3005 9
Köneler, 11 years ago


Zar indi!

Dostum, aýtsam, ýüregimde arman bar,
Humaýymyñ gözlerine zar indi.
Bu derdime diñe shonda derman bar,
Mahmal ýaly sözlerine zar indi.

Umytlarym uçup gitdi ýellere,
Kyn günlerim sapyp barýar ýyllara,
Sowady durmushum, o:t ýok ýylnara,
Melegimiñ közlerine zar indi.

Asman ashak in...

Dowamy »

1532 5
Köneler, 11 years ago


Seng bagtyng - meng bagtym!

Men bu zatlary saña, belki-de,hiç haçan aýtmazdym... Belki-de, hemishe öz ýüregimde iñ mukaddes syrym hökmünde aýap saklardym...
Ýöne indi munuñ hajaty ýok... Biz biri-birimizden aýryldyk...Has dogrusy, sen menden aýryldyñ...
Bu bolan zatlarda, shunça jan etsem-de, özümde günä tapyp bilmedim. Kalbymyñ bir çüñkünden ses gelýän ýaly: -O...

Dowamy »

1607 9
Köneler, 11 years ago


Sanga!

Ençeme aý seni bagtym hasaplap,
Saña ýüregimden orun beripdim.
Özgelerde görüp bilmedik mährim,
Diñe seniñ gözleriñde görüpdim.

Sen meñ üçin bahasyzdyñ dünýäde,
Göreçlermi bendi eýlän melekdiñ.
Gamlanamda - tesellidiñ göwnüme,
Shat günümde - ýene-de sen gerekdiñ.

Güller bilen b...

Dowamy »

1427 8
Köneler, 11 years ago


Halas et meni!

Pikirlerim azashypdyr - dagynyk,
Söýgiñ azabyndan halas et meni!
Arzuw edýän: ýatsam bagtda agynap,
Söýgiñ azabyndan halas et meni!

Nämüçindir ykbal maña gülmedi,
Ýatlamadan özge hiç zat galmady,
Ýok, islämmok sensiz ýeke galmagy,
Söýgiñ azabyndan halas et meni!

Ahmyr odun ýaky...

Dowamy »

1662 17
Köneler, 11 years ago


Atajan Taganyng gundeliginden

Käbir adamyñ ömürboýy etmäge ýetishen ishinden hoshal bolman, etmäge ýetishmedik ishinden hem hoshal bolmalydyrys.


Mert adam amala ashyrmasy kyn bolany sebäpli ýagshylyk etmese-de, amala ashyrmasy añsat ýamanlyk hem etmez.


Utanjy ýok söýgüden söýgä garashmaly däl. Utançsyz söýgi uzak söýmeýärem, söýülme...

Dowamy »

1360 4
Köneler, 11 years ago


Yazgarmang!

Ýazan goshgularmy okap ýazgarmañ,
Haýysh edýän, geñlemäñ meng bu bolshum?!
Özümi sheýle bir ýalñyz duýamda -
Ýazyp, ýazyp ýeñletýän men durmushym.

Ýüregim hasrata çydanok käte,
Kätelerem geliberýär ylgasym.
Neneñ edip ýazaýyn MEN BAGTLY diýp,
Basgylansa shunça eden yhlasym?!

Ke...

Dowamy »

1534 8
Köneler, 11 years ago


Kyn!

Endik edip otly bakyshlaryna,
Garaýarka her gün ogryndan ogryn.
Bu gün aýra düshüp goshgy ýazmaklyk -
Kyn!

Ýeketäk hasaplap bu giñ jahanda,
Aýdyp onuñ ilden artykmaçlygyn.
Bu gün bolsa kemçiliginem duýmak -
Kyn!

Shanyna ençeler goshgular goshup,
Isleseñ ýürekde baky galm...

Dowamy »

1449 10
Köneler, 11 years ago


Ayryldym

Bilbilem, ahy-zar çekip,
Täze gülzardan aýryldym.
Gözden ganly ýashym döküp,
Söwdügim ýardan aýryldym.

Ýara ýarashar sürmeçe,
Sypatyn söýlärem ençe,
Agzy sheker, lebi gunça,
Zülpi garadan aýryldym.

Shirin janda ýokdur takat,
Jebri onuñ jana rahat,
Gashlary pitneýi...

Dowamy »

1820 4
Köneler, 11 years ago


Gara gozleriming yashlarynda sen!

Terk etseñem durmushymy depelap,
Yene gözlerimde, gashlarymda sen.
Gidäý-dä, gyz?! Gidäýsene añymdan?!
Yatsam - elmydama düýshlerimde sen.

Pikir etmek kyn o ýalan söýgini,
Pikir etmezligem kyn bu duýgyny,
Baky miras goýup hasrat-gaýgyny,
Ýashaýañ ýürekde. Hushlarymda sen.

Bilbi...

Dowamy »

1634 9
Köneler, 11 years ago


24 . 07 . 2012y.

Ilkinji hem iñ soñkuja
dushushyk..!
Ýüregme ýazyldy bu yssy sene,
Shol wagt neneñ bagtyýardym -
bagtlydym! -
Minutlam ýugrulyp ajaýyp heñe,
Göwnüm bahar bolup josha
gelipdi,
Çünki, söýen gyzym gasha
gelipdi,
Ykbala guwanyp gelipdim
sheýle,
Alkysh okap ony beren täle...

Dowamy »

1465 11
Köneler, 11 years ago