Tanymal adamlaryñ durmuşyndan komplimasiýa teoriýalary

TANYMAL ADAMLARYÑ DURMUŞYNDAN KOMPLIMASIÝA TEORIÝALARY

Koronawirus belasynyñ durmuşymyza aralaşmagy bilen birlikde komplimasiýa teoriýalary-da dünýä jemgyýetçiliginiñ üns merkezine ymykly girdi. “Komplimasiýa teoriýalaryna ynanamok, ýöne...” diýip başlaýan köp kişi metbugatda öz pikirlerini paýlaşdylar. Paýlaşylýan pikirleriñ näçeräg...

Dowamy »

142 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 2 days ago

......

Ýalñyz diýme, ýekeligi söýsemem,
Ýalñyzlygym duýup käte ezilsem
Bolsañda perişde gelmegin sorap,
Indi seni söýmen eger köýsemem.

Adymy tutmagyñ hiç islämok indi,
Ýat bolandyr meniñ adym sen üçin,
Unudylýar seniñ beren wadalañ,
Birwagtlar sen ýanarsyñ men deýin.

Seni söýendirin...

Dowamy »

160 8
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 3 days ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

Bir gezek Marýa bilen Baýew ýene gije üçe çenli dagy oturdylar. Baýew galanja temmäkisini ysgap, gitmäge häzirlenip durka, Marýa kimdir biriniň magaziniň eýwanyna çykyp barýanyny gördi. Ol adam magaziniň gulpuny elleşdirdi, töweregine garanjaklady. Marýa zöwwe ýerinden galdy-da:—Ferapontyç! —diýip, ýüregi ýarylan ýaly içini çekdi. —Seret oňa!Daşary...

Dowamy »

69 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 days ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

—Bolmandy... —diýip, Baýew uludan dem aldy... —Gözünden nadyly bolmandy, ýöne tohumymyzda akyllysam ýokdy. —Ol temmäki çüýşejigini kisesine saldy-da, oýa batdy. —Meni kakam pahyr nätdi? Oň edeni akyla sygjak zat däl. Mekdebe goýbermejek bolup, elinden gelenini etdi. Ýogsam men öljek okajakdym, Mekdebiň kethudasy telim gezek öýümize-de geldi. «Şunyň...

Dowamy »

50 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 days ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET

Marýa Seleznýowa kiçeňräk bakjada işleýärdi welin, onda bir keseltapdylar-da, başga işe geçmegi maslahat berdiler. «Bu ýaşdan soň indi men nädip başga işe geçeýin? —diýip, ol uly alada galdy. Onuň pensiýa çykmagyna-da bary-ýogy ýyl ýarym wagt galypdy. —Başga bir hünär öwren diýmek dilde aňsat. Hünär öwrenäýmek sagyňdan çepiňe agdarynyp ýataýan ýaly...

Dowamy »

74 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 days ago

Şöhwet belasy

ŞÖHWET BELASY


Dörtguly hassahanada ýatan ýerinden puşman edip sögünip gün geçirip ýörenine indi iki aýdan bäri wagt boldy. Onuñ agzy burny uçukly ýara bilen düwürtiklerden doludy. Üst-üstesine-de agzynyñ içi hem ýaralardan doludy. Ne suw içip bilýärdi, ne iýip-içip bilýärdi.
Gulýa bilen bolan günlerine nälet okap, geçe...

Dowamy »

231 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Näme boldy bize?

NÄME BOLDY BİZE?

Ýurdumyzda günüñ gününe hökman bir pajygaly maşgala wakasy bolup geçýär.
Zorluk-süteme uçraýan aýal-gyzlar çäresiz we goragsyz ýagdaýda. Haýsydyr bir wagşy ärsumak gazaba atlanyp, ýüzlerçe aýal-gyzy ýaralaýar ýa-da öldürýär.
Ýetim kalan neresse çagalaryñ ahy-nalasy asmany tutdy.
Şu gün (25.11.201...

Dowamy »

361 3
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 days ago

Körlük keseli we koronawirus

KÖRLÜK KESELI WE KORONAWIRUS

Romanyñ başlanyşy şeýle: gyzyl yşyk ýananda säginen awtoulagyñ rulunda oturan sürüjiniñ gözi birdenkä kör bolýar.
Bir tanşy ony göz lukmanyna äkidýär, göz lukmany-da, yzyndan ony getiren tanşy-da kör bolýar. Lukmanyñ ýanynda işleýän kömekçisi-de körlükden nesibini alýar we ş.m... Görşüñiz ýaly, az...

Dowamy »

108 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Göroglydan goşgy

Bibijan, bu köp ýagşy ýigit eken, suw beräýsene! — diýip, Gülendam Bibijanyň yzyndan itekläberdi. Bibijan Görogla garap:

— Haw, goç ýigit, sen bu ýerde kän durma,biziň peşşaplarymyz seni göräýse, zaýa eder — öldürer! Git indi, demir donly, bu ýerden! — diýip, bir söz aýdar gerek, Görogly-da «Alman gitmez demir donly bu ýerden» di...

Dowamy »

112 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Amangeldi Gönübek (1830-1879)

Amangeldi Gönübek

Amangeldi Gönübek 1830-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky köne Gökdepe galasynda eneden bolýar. Ol köp ýyllaryň dowamynda Babarap, Ýaňgala obalarynda, ömrüniň soňky ýyllary bolsa Gökdepe galasynda ýaşapdyr. Ýaşlykdan edermenlikde, ugurtapyjylykda, paýhaslylykda deň-duşlaryndan saýlanyp, hemişe sözünde be...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Ene Baýramberdiýewa

Ene Baýramberdiýewa


Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar. Onuň sungata sary uzaýan ýollary Magtymguly etrabynyň çagalar öýünden başlanýar. Ol ýaşlykdan aýdym aýtmaga, tans oýnamaga ezber gyz bolup kemala gelýär. Ol ýörite çeper höwesjeň g...

Dowamy »

82 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Alty Garlyýew (1909-1973)

Alty Garlyýew 1909-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ikinji Babadaýhan obasynda eneden doguldy.
A.Garlyýew Türkmen milli drama teatrynyň döredilen ýyly hasaplanýan 1929-njy ýylda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynyň studiýasyny ilkinjileriň hatarynda tamamlaýar. 1931-nji ýylda bolsa häzir Azerba...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Orazgül Abasowa

Orazgül Abasowa 1941-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dünýä inýär. O.Abasowa orta mekdebi tamamlap, oba medeniýet öýüniň halk teatrynda işläp başlamagy sahnanyň edim-gylymlaryny ele almagyna itergi berýär. Soňra ol Kaka etrabyndaky medeniýet öýüniň halk teatrynyň çeper ýolbaşçysy bolýar. Ol etrabyň halk teatrynda sahnala...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN MEDENIÝET IŞGÄRI HUDAÝBERDI BÄŞIMOW

Men segseniň onuny arka atdym. Şonuň altmyş ýylyny medeniýete hyzmat edipdirin. Nesip bolsa, ol hyzmaty dowam ederis.

Altmyş ýyl az-küjem zat däl. Bir adamyň ömrüne barabar. Şol ýyllaryň dowamynda işleşen, duşuşan döredijilik işgärlerini sanap geçjek bolsaň-da, esli wagt gerek. Olar bilen bolan duşuşyklar, edilen söhbetler, alnan mas...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler

Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler
Stawropol türkmenleri her ýyl Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabaralar bilen belläp geçýärler. Bu dabara geçen ýyllarda ýüzlerçe myhman ýygnanyp, halk döredijiligi festiwallary, ýaryşlar, çeper okaýyşlar guralyp, milli tagamlar taýýarlanylýardy. B...

Dowamy »

89 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Gözýaşy ogurlanan çagajyk 

Gözýaşy ogurlanan çagajyk 

Içki otagdan ýene-de kakasynyň sesi eşidildi. Gorka-gorka kakasynyň ýanyna ýöräp başlady. Kakasy ony ýene urjakdy, ýogsam ol hiç hili erbetligem etmändi. Uzakly gününi otagynda kakasyndan bukulyp geçirýärdi.

Içki otagyň gapysyndan jyklady. Görse, kakasy eli jamly diwanda otyrdy. Ol çagasyny g...

Dowamy »

169 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Mañlaýyndan öp

MAÑLAÝYNDAN ÖP

Nämä beýdip tukat otyrsyñ şahyr,
Bu dünýäniň soňy görnüp dur ahyr,
Ola Zöhre bolsa sen bolup Tahyr,
Barda onuň edil maňlaýyndan öp.

Maňlaýdan öpeňde seretse aşak,
Saçyndan öp, boýnun bukaw dek guşap,
Onsoň her gaşyndan üç gezek ogşap,
Kem kem aşak süýşüp gabagy...

Dowamy »

207 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

27 мая 1819

27 мая 1819

Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили — и Венера с нами
Сидела, прея, за столом.
Когда ж вновь сядем вчетвером
С «бл*дьми», вином и чубуками?


Мансурову

Мансуров,...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Täçmahal

Hindi şahyr: “Adamlar iki topardyr. Täçmahaly görenler we görmedikler” diýär. Elbetde ýöne ýere dünýäde ýedi täsinligiň biri bolmandyr. Ýek-tükleriň “Görenem puşman,görmedigem “diýän ýedi täsinligiň biri bolan Täçmahala, “Görmäge göz gerek,taryp etmäne söz” diýänler köp.

Şah Jihan 10 ýaşynda doglan gününe berilen altynlaryň sany-saja...

Dowamy »

248 8
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

BU DERDI

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda,

Ne beladyr, kimse çeker bu derdi.

Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,

Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,

Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar,

Egiler haýbatly, kuwwatly dagl...

Dowamy »

120 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago