Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

1 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 22 minutes ago

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

0 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 24 minutes ago

Biwepa +18

BIWEPA

Boş öýe pişik basyşyny edip giren orta ýaşlaryndaky zenan bilen bir erkek ýuwaşlyk bilen gapyny ýapdylar.
Gurdylar...
Soñra bular hemişekileri ýaly aşhana girip nahar bişirindiler. Holadilnik sowadyjysyndan çykarylan ''Jülge'' aragyny hem stol başyna aldylar.
Iýdiler, içdiler serhoş boldylar...
Soñ...

Dowamy »

206 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 13 hours ago

Muňa durmuş diýerler

Gyssaglydym.
Egnimdäki täze geýimlerimi hem çykarman, naharhana girdim. Dört ýaşlyja gyzjagazym bolsa, telewizordaky saza goşlup çyny bilen tans edýärdi. Ýygnaga gija galýanym üçin men oňa üns hem bermändirin. Emma içimden bir ses maňa “Dur” diýýän ýalydy. Men içimdäki şol sese gulak asyp, bir salym durdum. Gyzymy synladym. Onuň elinden tut...

Dowamy »

107 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly ulanyjymyzdan

Seylebir gun geldi men yeke galdym,
Ne dosdum bar ne yakynym yanymda.
Tutyny goyberip aynany yapyp,
Bir ayylganc gygyranym yadymda.

Seylebir bir gygyrdym yasygy ceynap
Oz sesime gulaklarym gapyldy
Otegci akyp dur eylakde beylak
Ne ha gelen nede goren tapyldy.

Yenede gygyrdym ya...

Dowamy »

127 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Kitap okamagyň durmuş peýdasy subut edildi

Edebiýatyň fizika ýa-da himiýadan parhy onuň amaly peýdasy ýok hasaplanýar. Şonuň üçin kitap okamak ýönekeý durmuşda gerek däl diýip pikir ýöredýänler diňe bir mekdep okuwçylarynyň arasynda däl, eýsem, uly ýaşlylaryň arasynda tapylýar. Emma “Pediatrics” žurnaly sahypalarynda peýda bolan barlag netijeleri munuň hakykata laýyk däldigini görkezdi. Şeý...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 day ago

ÝATLAMALAR – Hormatdandyr…

Niredendir bilemok welin, talyplyk ýyllarymyzda Türkiýe döwletiniñ Gazi uniwersitetinde Türkmen dili we edebiýaty mugallymy bolup işlän Seýitnazar Ärnazarow mugallym bilen giç tanyşypdyk. Ilkinji sebäbi başga fakultetde okaýandymyz, ikinji sebäbi bolsa iş otagy fakultetiniñ zemin gatynda ýerleşýärdi. Kynam bolsa bir gezek ýanyna baraýyn diýsem, gap...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 day ago

Gysga hekayalar

Gysga hekaýalar –– edebiýatda awtoryň aýratyn ussatlygyny hem-de zehinini talap edýän özboluşly bir žanrdyr. Kähalatlar aýdyljak bolunýan pikiri okyja ýetirmek üçin bary-ýogy 55 söz ýeterlik bolýar. Elbetde, bu diýseň ujypsyz, emma 55 söz bizi köplenç ähmiýetsiz hem o diýen möhüm bolup görünmedik zatlar dogrusynda çynlakaý oýa batyrmaga mejbur edip...

Dowamy »

69 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 day ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly ulanyjymyzdan

Eje sana gül almadym,
Onuñ saña geregi yok.
Bu gabyrlañ yüregi bar,
Emma ogluñ yüregi yok

Bukmak ücin yangynymy
Ak geynip geldim eje.
Sen öleñde seniñ bilen,
Bilseñ menem öldim eje.

Oktabr gelse gözlem ýitiler,
Eye borun bir üýgeşik güyje men.
Ykbalymda sataş...

Dowamy »

62 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

10:32 Gitleriñ "Ak Tamy" - Berghof

"Atatürk tokaý zolagyny" türk ekerançylygyna nusgalyk bolsun diýip, Mustapa Kemal gurdurdy. Ankarada birgiden boş ýer barka, Erdogan premýer-ministrlik eden döwründe şol tokaý zolagyna tiñkesini dikdi. "Birinji derejeli taryhy we tebigy zolak" statusy berlen zolagy üçünji derejeli zolak statusyna düşürtdi.
Ankara şäheriniñ 11-nji adminstrat...

Dowamy »

390 34
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 1 day ago

Kakama gutlaň

Botinka aldyň Kaka, Kaka,
Rugsat bergin gutlamaga,

Duşman başy aşak bolsun,
Gara ýüzi toprak bolsun,

Toýlara geý, Öýlere geý,
Toýlara geý, Öýlere geý,

Reňki hem kömür ýaly,
Teý tarapam demir ýaly,

Saçyň reňkem agarmasyn,
Hiç ýeriňem agyrmasyn.

Dowamy »

140 7
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 days ago

Seýilbagdaky gürrüňdeşlik.

Seýilbagdaky gürrüňdeşlik.
Egnine plaş geýen, howanyň sowugyna biraz çugudýan saçlary çalaran adam seýilbagyň içinde ýöräp ýörkä, bir oturgyjyň deňine baryp onda oturdy. We şeýle diýip pikirlenýärdi.
- Häzir noýabr bolsa-da gyş gelipdir-ä, howadan bildirip dureýt bu, wäh agşamky ýagan gar ýeri taýpanar ýaly edipdir. Güýzüň geleni ýaňy...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 days ago

Şyhmyrat Abdyllaýew / Gelipdir/

Köp ugurly ýol üstünde enteler,
Göwünlere mekir-hile gelipdir.
Terezi gujaklan satar bendeler,
Ynamdyr, ynsapdan nola gelipdir.

Dostluk-doganlygyñ çäksiz gymmaty,
Kalbyna nur çaýyp, bezar ymmaty,
Ýowuz ýamanlygyñ syr-u-symmaty
Garalykda gara päle gelipdir.

Kim nur alyp göguñ gü...

Dowamy »

45 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 2 days ago

Lut kowmunyñ soñy

LUT KOWMUNYÑ SOÑY

Lut pygamber Ybraýym pygamberiñ agasynyñ ogludyr. Ömri we pygamberligi häzirki Iordaniýanyñ çäklerinde galan Lut kölüniñ töwereginde bolup geçipdi. Häzir şor suwlaryñ gurşap alan ortaça ululygyndaky bu meýdanyñ ýerinde mes toprakly oasiz bardy we şol döwrüñ möhüm şäherleri ýerleşýärdi. Ol şäherleriñ ady Sodom, Gomor...

Dowamy »

120 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 days ago

Ol ölenmi ýa-da diri? / Satiriki hekaýa

OL ÖLENMI ÝA-DA DIRI?

1882-nji ýylyň martynda men Montanadaky Riwearada-da ýaşaýardym. Monte-Karlo ýa-da Nitsadaky ýaly adamlardan däl-de, şäheriň çetindäki bu ýerde ýalňyzlykdan rahatlanýarsyňyz, üstesine adamlaryň goh-galmagalysyz günüň şöhlesinden, arassa howadan we dup-dury deňizden arkaýyn lezzet alyp bilýärsiňiz.
Montana...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 3 days ago

Lut kowmunyñ kyssasy

LUT PYGAMBER WE ONUÑ AZGYN KOWMY

"Lutuñ şähri zynadyr, bary gitdi berbada..."
Gurbanaly Magrupy.

▶ LUT PYGAMBER (a.s)

Lut pygamberiñ ady arap elipbiýinde: لوط, ibrany elipbiýinde: לוט görnüşinde ýazylýar. Lut pygamber (a.s) häzirki Ysraýyl bilen Iordaniýanyñ aralygynda ýaşan kowuma ugradylan pyga...

Dowamy »

112 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 days ago

Lutuñ şäheri

LUTUÑ ŞÄHERI

Magtymgulynyñ eserlerini her gezek okanyñda, bir täze zadyñ üstünden barýarsyñ. Beýik şahyryñ ulanan köp sözleriniñ, ýatlan taryhy, legendar, dini şahsyýetleriniñ hem-de göterýän geografik atlarynyñ añyrsynda uly maglumatlar ýatyr. Şol zatlar bilen Magtymgulynyñ dürli çeşmeler arkaly doly tanyş bolandygyny baý döredijili...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 days ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Maksat atly okyjymyzdan: Agzalara degişli degişme

Bir garga cynar agajyn ustunde agzy peynirli otyrmyshyn. Ashagyndan gecip baryan, aclygyndan yana surnugan tilki gargany gorup hasda aclygyndan ozuni yitiripdir. Tilki garga: - "gargajan sen nahili owadan sesin bar, sayranda-dagy bilbile anarda dur diydiryan" diyip gagyldadyp agzyndaky peyniri gacyrtjak bolupdyr. Garga kime diyyasem diymandir. Gara...

Dowamy »

341 15
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Bu ömürde ep-eslije zat gördük ...

Bu ömürde ep-eslije zat gördük,
Ýakyndanam mähribanrak ýat gördük,
Özi garyp, ýöne göwni şat gördük —
Gara ak bolupdyr diýip eşdemok.

Kä ondan, kä mundan öwüsýär şemal,
Azgyna ahyry tapylýar zowal.
Öwüt-ündew bilen — asly bikemal
Kemal tapanmyşyn diýip eşdemok.

Synlap...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

Gayynlar hakda degishmeler

Iki dost dushushyar
- gowmy dost arada ikinji gezek oylenipsin diydiler dogrymy?
- howwalay Marala oylendim
- onki ayalyn jigsi damay o?
- ay taze gayyna owrenshmek ansatmay...


- gonshy agsham erbet ayal sesi geldi oynuzden welin eygilikmi?
- gaynymyn ayagny yuwup berdim
- gaynag suw...

Dowamy »

343 0
Edebiýat, soho tarapyndan 5 days ago