Ýaraşmaz

Göter diýip tagna, terene etme,
Dünýä mesi bir murdara ýaraşmaz.
Nesihat bermeklik, öwüt öwretmek,
Taňry guýan akyl äre ýaraşmaz.

Asly musulmana dininden dönmek,
Ömre ygtybar, jan barlygyna ynanmak.
Begres geýip, bile kemer guşanmak,
Çölde gezen çopanlara ýaraşmaz.

Kümüş bolmaz...

Dowamy »

51 6
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 5 hours ago

"Pis pisi tapar, suw pesi"

PIS PISI TAPAR, SUW PESI”

Türkmenleriň bu sözüniň üstüne many taýdan ugurdaşrak bolan ýene bir sözi goşsa bolar: “Deň etmän duş etmen”. Soňky sözüň Hudaýyň eradasyna ýöňkelip aýdylany görnüp dur. Suwuň näme üçin pesi tapýandygy düşnükli, emma pisiň pisi tapyşy görnüp duran hadysa bolmasa-da, biz onuň üçin kelle agyrtman, “deň etmän...

Dowamy »

94 9
Edebiýat, wagt tarapyndan 5 hours ago

Bilýämiñ

Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi?
Daşyň gurşasa-da onlarça gyzlar,
Dünýäň bir künjünde, kalbynda seni
Ezizläp oturan duýguçyl gyz bar.

Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi?
Günde seň adyňy müň goşga salyp,
Dünýäň bir künjünde galyp ukudan,
Bir gyz otyr, ele galamyn alyp.

Se...

Dowamy »

30 2
Edebiýat, Sha_gözel tarapyndan 8 hours ago

Jelep diýlende...

JELEP DIÝLENDE...

Bir uniwersitetiñ ylahyýet fakultetiniñ mugallymy Abdylla Akyn diýen akmak uniwersitetiñ teleýaýlymyna çykyp, utanman-uýalman "1924-nji ýylda metjitleriñ gapysyna gulp uruldy, Çanakkalede we Bursada jelephana hökmünde ulanylan metjitler bar" diýipdi.
Şonda menem gazetde çykyş edip "Çanakkalede ýa-da Bursada...

Dowamy »

158 5
Edebiýat, wagt tarapyndan 8 hours ago

Zenan diýlende...

ZENAN DIÝLENDE...

"Özüni zenandan ýokary saýýanlar jahyldyr" diýipdir Möwlana.
"Zenan - bilmedige nebis, bilene nepes" diýenmiş, Şemsi Töwrizi.
Gýotäñ pikiriçe, "aýal-gyzy, şeraby, şygyry, aýdym-sazy söýmeýänler ömürboýy akmakdyr".
Karl Krausyñ pikiriçe bolsa, zenan bolmazdan ýaşap bolmaýandygy dogry däl, zenanyñ...

Dowamy »

119 4
Edebiýat, wagt tarapyndan 12 hours ago

Sõyermiñ ?

Gõzelleñ ãhlisin goyup, biryana,
Seçip-saylap, seni sõysem sõyermiñ?
Yer gõrküñe ashyk bolup gayybana,
Gül keshbiñe hormat goysam sõyermiñ?

Gar kürãp, tüweley her yan çarpanda,
Asman-zemin bir birini tapanda.
Gazaply ayazda, apy-tupanda
Yoluña seredip, buysam, sõyermiñ?

Hã açyldyñ asman...

Dowamy »

40 3
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 12 hours ago

“Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!”

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy kim tanar?! Erkek kişiler köp babatda zenanyň diňe daşky keşbine laýyklykda baha berýärler ahyry. Ol baha bolsa, tas elmydama diýen ýaly ýalňyş netije berýär. Diýmek, durşy bilen...

Dowamy »

118 8
Edebiýat, Pegas tarapyndan 13 hours ago

Gerekdir

Dergähiňe bir arzym bar, ýaradan,
Bize bir mähriban Leýli gerekdir;
Bugdaýy reň bolsun akdan-garadan,
Ýagşy gylyk, ýagşy hoýly gerekdir.

Gaýraty köp bolsun işde, jedelde,
Gara saçy düşsün ak ýüze dalda,
Ýagşy ata, ýagşy ene görelde,
Aşygy öldürji towly gerekdir.

Boýy uz...

Dowamy »

111 7
Edebiýat, Ýolagçy. tarapyndan 17 hours ago

Agaç okara

Garrap tapdan düşen bir goja oglunyň öýüne göçüp barypdyr.Goja bu maşgala bilen bir saçakda oturyp naharlanyp ugraýar,ýöne unuň gözleriniň kütekligi, titreýän elleri, naharlanýan wagty kyn ýagdaýa salýardy.Elindäki çemçesini ýa-da süýtli bulguryny dogry saklap bilmän, saçagy hapalaýardy.Gojanyň bu düşen haly ogluna we gelnine ýaramaýardy.Ahyry ogly...

Dowamy »

101 2
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 1 day ago

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider

2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär
Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber
Suwy ýoklara suw ber,
Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber!

3. Bilýäňmi men seni nähli söýýänimi?
Çüknki mundan başkaça söýüp bilmeýän!!!

4. Professor:

Dowamy »

242 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Meniň suratym

Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý geçip gyzdan şeýle hat gelýär:
Gyz: men başgany söýdüm, sizde meniň 1 sany suratym bardy, şol suraty hat arkaly ugradyň...
Şol günden soň oglandan, gyza hat bardy. Gyz haty açsa, içinde 30-dan köpräk gyzyň suraty...

Dowamy »

179 3
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Meň gybatym etýänlere

Meň gybatym etýänlere
Aýdar birje sözüm bar
Arkamdan gürleýänçäň
Ozal meni ýetip al!

Görip bilen niýete
Ýetip bilersiň ganym,
Halal mehnet, päk ynsap-
Şudur meniň bilýänim.

Meň gybatym etýänlere
Aýdar birje sözüm bar
Diliňe erk berýänçäň
Sen özüňe ser sal.<...

Dowamy »

171 13
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Kerım Gurbannepesov

Bu bır durmuş munda kan zat bolup dur
Yandak güllap otyr, güller solup dur
Sana akyl beryar ıň samsyk adam
Iň akylly adam akyl alyp dur...

Dowamy »

82 1
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 day ago

GÜNÄDEN DOLY ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZLER...

Eý, merhemetlileriň Merhemetlisi! Halymy Saňa beýan edýän, duýgularymy diňe Sen bilýäň. Ýene bir gezek ak ýürekden Seniň gapyňa geldik. Medet ber, eý, ähli halymy bilen Rebbim! Senden uzak bu günlerde hiç kimiň kömegi ýetmedi, ahy-nalamyzy eşidip söýgi bilen el uzadanam bolmady, diňe aýralyk bilen agladyk we hasrat bilen ýandyk. Eýýuba(a.s.) durmuş...

Dowamy »

160 10
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

ZEHINI KEMSIZ TAPLANAN HALYPADY

ZEHINI KEMSIZ
TAPLANAN HALYPADY

Indi elli bäş ýyl bäri türkmen metbugatynda
işläp gelýänligim uçin uly halypa şahyrymyz
Kerim Gurbannepesow bilen tanyşlygymy-
zyň, soňra içgin gatnaşyklarymyzyň geçen
asyryň 60-njy ýyllarynyň ahyrlaryna degişlidi-
gini nygtamak isleýärin. 1964-nji ýylyň to...

Dowamy »

58 1
Edebiýat, АKiF tarapyndan 2 days ago

MAKSADYNA ÝETEN ŞEMŞAT (erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadymy zamanlarda bir garyp adamyň Şemşat atly
ýalňyz gyzy bar eken. Ol çagasyny hor-zar etmejek bolup, onuň-munuň gapysynda
güýjüniň ýetdiginden işläp, bir döwüm çörek gazanar eken. Körpeje Şemşat bolsa
gününi sanap ösüpdir, owadan gyz bolup ýetişipdir. Şondan soň gyzyna sawçylyga
gelenle...

Dowamy »

112 0
Edebiýat, АKiF tarapyndan 2 days ago

BAGT MEN­ZI­LI (hekaýa)

BAGT MEN­ZI­LI
(hekaýa)

Megerem, bu ýer ony uly durmuşa
taýýarlan ýerdi. Durşuna baglyga büre-
nip oturan ümsümje kiçijik oba. Indi bu
ýerden her günde otly gatnaýar. Otly
menzili hem şu ýerde. Bu ýerde onuň
atasy öýi hem bar. Bu ýerde onuň zäh-
mete bişişen çagalygy hem geçipdi....

Dowamy »

73 0
Edebiýat, АKiF tarapyndan 2 days ago

ÖMRÜZAÝA...

«...Men bilýän, bu hat saňa gowuşmaz. Şonuň üçinem sen muny hiç haçan okamarsyň ― diýen ýaly umytsyz sözler bilen başlanýan ekeni. ― «Olar ýaly bolsa ýazmak nämä gerek boldy» diýip soramagyň mümkin. Dogry, ýazmanam bilerdim, ýöne uzak ýola ugramazdan öňürti içimi egisäýeýin, ýükümi ýeňledäýeýin diýdim.
Allaham, il-günem şaýatdyr, men garaşdy...

Dowamy »

179 11
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

"Bagyşla, gyz..."

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, ertirleriň üçin
Pida edýän şu günümi.

Bir-birekden uzaklara
Öňde-soňda gitmeli biz.
Ýa-ha bile bagtsyz bolup,

Dowamy »

81 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 3 days ago

Instagrammy ýa TikTok

Internet bilen ulanyjynyñ arasyndaky çat messenjerler, hususanda Instragram bilen TikTok barada gysgajyk sorag-jogap.

Internetden soradym
Bilyäñmi sen ýa-da ýok
Haýsy buloñ gyzykly
Instagrammy ýa tiktok

Jogap boldy gysgaça
Özüñ saýla bilemok
Herkim işdä basgaça
Instagrammy ýa t...

Dowamy »

135 11
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 3 days ago