Uzak gurrunler dowamy 6

16.Ünsimizi biraz wagt bölýäris we men size häzir ine şu gyzykly hekaýamy aýdyp berýärin.Köne döwürde meniň bir daýym bolan.Ol örän uly baý we söwdagar bolup bazarda özi söwda eder eken we bazara baryp ähli arzan zatlary sypyryp alyp soňra bu alan zatlaryny başga bir ýurtlara eltip birnäçe esse baha goýup satar eken .Ine ol bu gezek hem ýat ýurtla...

Dowamy »

23 0
Edebiýat, beyik yazyjy tarapyndan 4 hours ago

Goşgy

Söýgime
Sen gaşlaň astynda gözleriň süzüp
Diýýärsiň: ,,Ömrümiň ýazy, ezizim,
Men soňky deme çen seni söýerin,
Ýöne sen hem meni baky söýermiň?''

Ýeri nämä gerek beýle sowallar?
Gözler saklamaýar aşygyň syryn.
Seň ýüregiň baky söýüp başarsa
Meň ýüregmem gara daş däl ahyryn.

Dowamy »

12 0
Edebiýat, marokka tarapyndan 13 hours ago

Sen beýik

Sen jedel edýärsiň men beýik diýip,
Misli lälik çaga,
Tekepbir gende.
Herimiz bir ýanna münýäs tereziň:
Seň münen tarapyň galýar belende
Meň münen tarapym gaçýar aşaga,
Dogrudan,
sen menden beýik ekeniň.

Dowamy »

44 1
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

GÖZDAŇDY

Gözdaňdy oýnuny oýnaýar ýaşlar
Tutan oglan posa alýar muzduna.
Tutup bir-biregi ogşaýar ýaşlar
Biz bu oýny oýnapdyrys mugtuna

Gözi daňlan aýlanyp ýör arada
Ol derleýär
ol sermeýär howany:
«Jadyly gyz, nirede sen
nirede?»
Nirede sen, onuň söýýän juwany?

Dowamy »

43 1
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

Şiraly Nurmyratdan

Ähli kişi düşünmese bir zada
Bir kişi bar zady bilýän bolmaly
Ýurduň içi agy bolsa durşuna
Hool ýokarda biri gülýän bolmaly

Dowamy »

55 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

Şiraly Nurmyratdan

Häkimiýet nyrh kesdi,geçmedim sana
Ýürejigmi çöwrüp başa geýdiler
Öz öýümde döndürdiler myhmana
Myhmanhana bardym ýer ýok diýdiler

Dowamy »

49 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

Azym Işanyň keç ykbaly

Baýram Meläýew

Aşgabat türmesiniň ýanyndaky rus öwlüýäsiniň bir çetinde ýeke-täk musulman adamsynyň mazary ýatyr. Onuň daş-töweregi syrylyp-süpürilen, daşyndan köp aýlanylýany bildirip dur. Bu kimiň mazaryka? Ony Aşgabatda ýaşaýanlardan sorasaň: “Ol gurbany boldugym Azym işanyň mazarydyr” diýerler.
– Ol bu ýere – rus öwlüýäsin...

Dowamy »

99 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 days ago

5 ýaşly çaga dogany üçin ölüme razy bolupdyr

Bir lukmanyň başdan geçirenleri :
Birnäçe ýyl öň Stanford Hassahanasynda höwes bilen işleýärdim. Şol wagtlar, örän az duş gelýän bir kesele duçar bolan Liza atly bir gyzy agyr ýagdaýda tanadym. Gowulaşmasy üçin diňe bir ýol bardy, bäş ýaşyndaky oglan jigisinden gan almalydy. Oglan jigisi hem şol keseliň hötdesinden gelipdi we bedeninde...

Dowamy »

75 0
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 3 days ago

Ýaryma çenli

Nazarlar kaknyşyp, büdürän gözel,
Ýetdi sabrym ýigrimi birime çenli.
Agşam gursagyma sygmady gazal,
Orta goýdum ýog-u baryma çenli.

Ýeser alartsaň-da humaý gözüňi,
Göreçleriň aldamady gözümi.
Düýnki saňa diýen “A gyz” sözümi,
Kem-kem üýtgederin “ýaryma” çenli.

Iki ädim aramyzyň...

Dowamy »

45 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 4 days ago

Ata sözleri 4

1)Söýgi 7 sekunt, höwes 7minut, puşmanlyk bolsa bir ömür boýy dowam eder(Arap atasözleri)

2)Bagtlylyk herkimiň durmuşundan bir gezek geçer.(Awustraliýa ata sözleri)

3)Ýalançynyň öýi ýandy hiçkim ynanmady.(Azerbeýjan ata sözleri )

4)Ýakyn goňşi daş(uzak) garyndaşdan gowydyr.(Azerbeýjan ata sözleri )
...

Dowamy »

64 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 4 days ago

Yokarda biri bar...

Ýokarda biri bar, ol meni gowy tanaýar. Durmuş ýollarynda, ähli
ýagdaýlarda aljyran pursatym, kömege mätäç pursatlarym, men ony ýa-
dyma salmasam‐da, ol meni unutmaýar. Arkamy tutýar, derrew kömek
edýär.
Ol meniň ýolumy açýar.
Ol maňa garaşmaýan ýerlerimden rysgal eçilýär.
Ol meni çagasyna mährini berip,...

Dowamy »

92 6
Edebiýat, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 5 days ago

Ýarym Aldylar

ÝARYM ALDYLAR
Meniň saýlap söýen bir gülüm bardy
Ol ýarymy bu gün menden aldylar
Aýa güne deňäp gezenim bardy
Ol ýarymy bu gün menden aldylar

Ýakyn ýerlerden sawçy gelipdir
Hossarlaryň, olaň sözün alypdyr
Şeýdip toýyň sähedini beripdir
Söýen ýarym bu gün menden aldylar

...

Dowamy »

52 1
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 5 days ago

Naçar ýüregiň owazy

Günler geçip durlar, azary ýetik,
Bar dertleri çekip ýörün bir özüm.
Aýdym aýdýan: Ykbalyň için ýakyp,
Wah-h...bagtly bolasym gelýär ezizim.

Maňa senden başga hiç zat gerek däl,
Seňem diňe barlygyňy bilsem bes.
Saňa ýetsem hiç bir zada seretmän,
Indi ýüregimde öçdi o höwes.

Seb...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 5 days ago

Taryhda yz galdyran türkmen zenanlary

Mährimelek hatyn

Beýik Seljuklar imperiýasynyň soltany Mälik şanyň gyzy, ýigrimi sekizinji halyf al-Mukted Biýemrillahyň aýaly. “Ummul Weled” (“Birinji zenan”) adyny alan. Seljuklaryň Halyflar neberesi bilen garyndaşlyk gatnaşygy Çagry begiň gyzy Hatyjanyň Kaýum Betullaha durmuşa çykarylmagyndan, soňundan Togrul begiň Kaýum Betullah...

Dowamy »

54 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 6 days ago

Gizlin söýgi

GIZLIN SÖÝGI
Saňa "söýýän" diýip bilmen bagyşla!
Ýygralygym muňa hiç ýol bermeýär.
Şu goşgymy gyz kalbyňa nagyşla
Jahyl kalbym diňe seni küýseýär!

Oturýarys gürleşipjik seň bilen
Degişýäris, gülüşýäris seň bilen
Kä wagtlar iç dökýarsin meň bilen
Şahyr kalbym dine seni küýseýär!
...

Dowamy »

59 3
Edebiýat, yoga tarapyndan 1 week ago

Imar, Rüşvet ve Yolsuzluk hikayeleri

Imar, Rüşvet ve Yolsuzluk Hikayeleri

Yazar: Ahmet Akgüç

Son günlerde ülkemiz, imar planı kaynaklı yolsuzluk ve rüşvet dedikoduları ile çalkalanıyor. Yolsuzlukların tarihi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanır, yolsuzluk ve rüşvet günümüze gelene kadar da hep var olmuştur. Leyla ile Mecnun'un yazarı ve 1495 ile 1556 yıl...

Dowamy »

42 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Коррупция в человеческим лицом

Внезапно скончался находившийся под домашним арестом сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД Андрей Тимашов. Его обвиняли в получении крупной взятки. Однако люди, хорошо знавшие покойного, уверены, что невиновного Тимашова просто убрали, чтобы скрыть настоящие преступления. Полковника Гурова просят провести дополнительное расслед...

Dowamy »

82 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Ejemjan

《Ejemjan》

Derdiñ näme oglum diýme Ejemjan
Jandan eziz görenim taşlap gitdi
Geçer oglum diýme maña Ejemjan
Eý gören dosdymam arkamdan itdi

Bile otyryp duz çörek iýenim
Dos diýip özime ýakyn görenim
Başga ýerlerde ýeñsämden gūlenin
Görūp neneñ aglamaýyn Ejemjan

J...

Dowamy »

62 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 week ago

Ýenede söýgi hakynda

Kanun bar, ganhora ölümdir, ölüm,
Sen meni her günde öldürýän telim.
Emma bir gezek hem jeza çekeňok
Eý, meniň jelladym, gara göz gelin.
***
Gahar etme, diýip: “Utanç ýok sende,
Telim gezek gelip dursuň her günede”,
Göwsüňde gizläpsiň goşa magniti,
Dartyp dursa, onsoň...

Dowamy »

101 3
Edebiýat, yoga tarapyndan 1 week ago

Aýak yzlary

Bir adam, bir gije düýş görüpdir, düýşünde uzyn deňiz kenaryndaky çägede dosty bilen ýöreýän eken. Olar ýöreýän wagty hem asmanda şol adamyň durmuşy bir film sahnasy ýaly görünýärdi. Deňiz kenary adamyň durmuş ýoly ýalydy. Adam gumda 2 jübüt aýak yzyň bardygyny görýärdi. Bir jübüt özüniňki, bir jübüt dostunyňky.
Durmuş filminiň soňky sahnas...

Dowamy »

60 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago