GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM... (Powest)

GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM...
Dostum Hüdaýi Jana...

Görеn kim, görünеn kim, galdyk güman içindе
Ýunus Emrе

Ýenе bir gün gеldi. Ýenе bir gün gеçеr. Eýýamlar gеlеr, Şammat diýip biriniň ýaşanyny bilýän ýekеjе adam hem galmaz. Ýok, gadymky şalaryňky, sоltanlaryňky ýaly, ölеnimdеn sоň asyrlar gеçsе-dе, mеni ýatla...

Dowamy »

17 1
Edebiýat, Acelya tarapyndan 13 hours ago

HEKAÝA: PATYŞA WE GOÝUNLARY...

Bir wagtlar eşiden hekaýamy bu gün size aýdyp berjek. Bir bar ekeni bir ýok ekeni…

Asty baýlyk üsti baýlyk bir patyşalyk bar ekeni. Beýle döwletiň dünyägaraýşy dar, patyşalygy dolandyrmaga ukypsyz bir patyşasy bar ekeni. Bu patyşanyň ýanyndaky wezirlerinden biri bir gün hasyrdap biçäre ýagdaýda patyşanyň önüne çykyp nalap başlapdyr....

Dowamy »

33 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 14 hours ago

Tymsallar

Paýhasly adamy nadandan nädip tapawutlandyrmaly

Günlerde bir gün okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip şeýle diýipdir:
- Ýoldaş mugallym, parasatly adamy nadan adamdan nähili tapawutlanýar?
Güneşli ertir çagydy, mugallym gök çaý süzüp oturşyna pikir ummanyna gitýärdi. Birdenem okuwçysy üçin gutarylmadyk çaýyny taşlap, ony yz...

Dowamy »

12 0
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 day ago

AKYL TEREZISI...

Akyl terezisi

Oglanlykdan bir zada – akyly, düşünjäni ölçäp bolmaýandygyna gynanardym. Adamyň boýuny ölçäp, agramyny çekip bolýar. Aýagyň, kelläň ölçegi bar. Hatda, öýkeniň giňligini, ýüregiň näçe gan itekläp bilýändiginem ölçeýärler. Biliň inçeligi, döşüň giňligi, egniň ýasylygy... bu zatlar-a hasabam däl. „Wah, şularyň barynyň ýeri...

Dowamy »

30 2
Edebiýat, Acelya tarapyndan 1 day ago

Nury Halmämmet...

Nury bir gün Pöwrizede dynç alỳarka, gijäniň bir wagty oỳanyp, ukusy tutman, ỳekesiräp başlaỳar. Göni şo taỳdan Aşgabada pyỳadalap gaỳdyberỳär.
Ŷolda bir köpek muny ep-esli ỳere çenli kowalap süllümbaỳ derledỳär. Garaňkyda büdräp-sürçüp, aỳaklaryny gara gan edỳär. Daň atyp-atmanka öỳüne gelỳär. Nurynyň aỳak üstünde zordan durşuny gören aỳaly...

Dowamy »

29 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 2 days ago

Adam diňe özüne ýamanlyk edip bilýär

Ýöne ýamanlyk diýen söz bar bolsa, alymlar, akyldarlar bu hakda
sözlän bolsa, ol niredekä, nähili zatka? Ýekeje zat welin düşnükli hem aýan – adam hiç wagt başga birine ýamanlyk edip bilenok. Hüýt-gara nebisden dömen bolaýsyn, seniň her bir ýaramaz pikiriň diňe ony hut öz ýöremeli ýoluna, barmaly menziline ugrukdyrýan ýolbelet bolup galaýýa...

Dowamy »

25 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 2 days ago

Bölekler...


Gowy görýän, juda basdaşlarymy,
Çete kakyp geçýän ýoldaşlarymy.
Gaýnatmañ köpigni aýyran ýaly
Aýyrsadym käbir häsiýetlerimi.

***

Möý owadan kerep gurdy bir ýerde,
Oýnatgylar baryp ildi şol derde.
Her gören zynatyñ haýyrly däldir
Ajy iññe derman bolar köp derde.
<...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 6 days ago

Rahym ESENOW "Gyzyl patyşa" romany

Rahym ESENOW "GYZYL PATYŞA" romany


Dünýäde giñden tanalýan prozaçymyz, syýasy detektiw romanlaryñ ussady, Türkmenistanyñ Halk Ýazyjysy Rahym Esenowyñ "Gyzyl patyşa" ("Красный падишах") atly çeper-dokumental romany ilkinji türkmen döwleti hökmünde döredilen Türkmenistan SSR-niñ ilkinji Prezidenti Nedirbaý Aýtakowyñ durmuşyndan...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

MEN DÜRRE! (ýumoristik hekaýa)

MEN DÜRRE!

(ýumoristik hekaýa)


"Pikir beriñ! Gepleýär jon, rezin dürre! Meniñ watanym - Amerika! Amerikadan ilki size demokratiýa geldi, soñam jipler, iñ soñundanam men geldim. Biz, ýagny jip bilen jon ikimiz demokratiýanam ýanymyza alyp, bir gapdajyk siziñ ýurduñyza geldik. Dürräñ şarpyldysyna gulak asyñ!.."<...

Dowamy »

79 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Orkun Uçar & Burak Turna "Metal çabga"

Orkun UÇAR & Burak TURNA

"METAL ÇABGA" romany

Türkçe ady "Metal Fırtına" ("Металлический шторм")

Türk ýazyjylary Orkun Uçar we Burak Turna tarapyndan ýazylan we 2004-nji ýylda "Timaş" neşirýaty tarapyndan neşir edilen "Metal çabga" atly syýasy-fantastiki romanynda ABŞ-nyñ Türkiýä eden ýaragly hüjüminden...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Dürli pikirler

1. Bir danadan sorapdyrlar. " Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär? " Dana şeýle jogap beripdir: " —Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl "-- diýipdir.
''‘'"""""""'"'“""""""
2. Lukman hekimden sorapdyrlar:
...

Dowamy »

118 2
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 week ago

Gözellik

GÖZELLIK


Şeýle tämiz güller bitýär ýazyna,
Şerap içen ýaly göçýär-de kelläň,
Özüňem aňşyrman, çöküp dyzyňa
Ysgaýaň ýolmaga milt edip bilmän.


Şeýle bir gyzlar bar, misli bir hyýal,
Baglara seýl eder şuglasyn saçyp,
Olara kilçerip lak atmaga däl,
Hatda galar...

Dowamy »

95 2
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

Horezm adynyň gelip çykyşy barada rowaýat

Ýakut Hamawy «Kitap mugjam-ul-buldan» («ýurtlar sözlügi») diýen kitabynda Horezm barada şeýle maglumatlary beripdir: «Gadym zamanlarda ýaşap geçen patyşalarynyň biri ýurdunyň dört ýüz sany raýatyna gaharlanypdyr. Patyşa olary bu ýerden ýüz parsah uzaklykda bolan dirilik nyşany ýok ýere zyňmaklygy buýrupdyr. Nökerler şeýle ýeriň Käs şäheriniň ornund...

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Gurbanmyrat işana

GURBANMYRAT IŞANA

"Işanym, işanym, ýör-hä-ýör boldy..."
(Köne aýdymdan)

Işanym,
işanym, gözleriñ aýdyñ,
Adyñ ýene doga boldy illerde.
Men Sizi hemişe keramat saýdym -
Agyr-agyr geçmişlerde -
düýnlerde.

Gara ýel dek güwläp gygyrýanlary,
Diýdim: "Tañry öz p...

Dowamy »

113 4
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Eý-hoo, adam öldürdik-maý?! (satiriki hekaýa)

EÝ-HOO, ADAM ÖLDÜRDIK-MAÝ? POLISIÝADAN GÖZÜMIZ AÇYLMADY

(satiriki hekaýa)


Nureddin ilki bir awtoulag aldy. Ol awtoulagly Ýewropa gezelenç etmekçidi. Iñ köp görmäge höwes edýän ýerem Şweýsariýady. Köpden bäri şular ýaly gezelenje çykmak isleýärdi, emma hiç ugruny tapyberenokdy. Ahyrsoñy arzuwyna-da ýetdi. Ol hem...

Dowamy »

156 8
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Ýigrimi ýaşly it hakynda goşgy

ÝIGRIMI ÝAŞLY IT HAKYNDA GOŞGY


Ýigrim ýaşan iti görüp hopukdym,
Göwre ejiz götererden kellesin.
Kirpiksiz gözünden ýaşlar akypdyr,
Diýýär öýdýän: "Çagalarñyz degmesin!.."

Olar bolsa, päheý, tapýar erbedin:
Guýrukdan çekýärler,
geçýärler ätläp,
It janawer gurtlap ýatyr k...

Dowamy »

88 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Ürgenç adynyň gelip çykyşy barada rowaýat

Bir ýurduň patyşasynyň pälwanlykda, atarmanlykda, çaparmanlykda, görk-görmekde öňüne erkek göbeklerini geçirmeýän bir ogly bar eken. Onuň adyna Syýahat diýer ekenler. Günlerde bir gün, Syýahat ýigit ýetipdir. Ol dädesiniň köşgüne baryp: – Däde, adym Syýahat bolsa-da, gören-bilen ýurdum ýok. Ýigit çykdym. Rugsat berseň syýahata ugrajak – diýipdir. D...

Dowamy »

64 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Bazara çykarylan şagal hakynda goşgy

BAZARA ÇYKARYLAN ŞAGAL HAKYNDA GOŞGY

Ak bazara şagal çykaran biri ~
Görse güpürdimiş öñi hem yzy.

Bazar dowul tapyp, güwläp duranmyş,
Adam bary muny geñläp duranmyş.

"Şagal-aý!.." Gygyrýar bir gaba telpek,
Aý görene dönýär hyñ beren millet.

"Sered-ä, ogruja gözüne sere...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Şeýtan

ŞEÝTAN


Şu gün säher bilen
Iş ýerimde işlän bolup otyrkam,
Meniñ açyk duran gapymy kakman,
Sorap bilinmedik islegme bakman,
Şeýtan gelip girdi meniñ ýanyma.
Ilki tanamadym,
Bilip bilmedim,
Näçe agram salsam-da men añyma.
Onuñ keşbi,
Oñ görnüşi däl eken,
Aýdy...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Arçman ata. Gözbaş

ARÇMAN ATA. GÖZBAŞ


Üç ýüz sekizinji. Öñki otagym.
Ilim, ruhuña gitmäge geldim.
Bu gijeler dañlar bilen ataryn ~
Özümi gözbaşa tutmaga geldim!

Men şeýle bir mätäç,
ynha, şu günler,
Baky çeşmelerden gana içmäge.
Atalarmyñ-babalarmyñ öñünden
Günäm hem sogabym bilen...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago