Täze ýyl agşamy we onuň taryhy barada bilesiňiz gelýärmi? Täze ýyl , köne ýylyň soňundan başlanjak indiki ýyl; köne ýylyň ahyry we täze ýylyň başy bellenilýän gün. Ofylyň başy dürli ýurtlarda dürli döwürlere gabat gelýär. Köp ýurtda, esasanam Europeewropada, şol sanda Russiýada (Piter I tarapyndan 1699-njy ýylda esaslandyryldy) her ýyl 1-nji ýanwarda bellenilýär. Hijri senenamasynyň kabul...

Dowamy »

42 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 10 hours ago

Aglap dogulduňmy...

Dostum, iň gowy menzile ýetgin
Ýagşylyk ýolunda, sen ýaşap geçgin
Bir gowy at galsyn, ertir yzyňdan
Aglap dogulduňmy, agladyp gitdiň

Dostlaryň-doganlaň, yzyňda galyp
Ajaýyp günlerde ýadyna salyp
Söýeniň kemsinýär, ýadyna alyp
Aglap dogulduňmy, agladyp gitdiň

Pul üçin, mal üçin,...

Dowamy »

87 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Jahylyñ milleti, jynsy, reñki, dini.. ýok (Jahyl hemme ýerde jahyldyr)

Jahyl hemme ýerde jahyldyr...

# www.kitapcy.com

Dowamy »

171 5
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 day ago

Jahanka üçin goşgy

Bilýärin, Päliwanym meni söýýäňiz
Wysala ýetmeýäňiz, muny bilýäňiz
Bildirmän azapda galýanyňyzy
Ýeke galyp hijran azabyn çekýäňiz

Bilýärin siz hem meni küýsäb
Gijeler asmana, aýa bakýaňyz
Hijran azabyn men ýaly çekip
Asylly söýgimiziň saçyn örýäňiz

Bilýärin, siz hem meni söýýäň...

Dowamy »

46 0
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Söýmäň meni...

Men seni söýýärin, diýsem ynanma
Senden ozal başga, çyn berdim göwün
Men seni söýýärin, diýsem ýylgyrma
Gaýgyly dünýede bagytly ýaşa!

Güller bererin, elimden alma
Alsaň bir güni aldap giderin
Göwnüm açanymda razylyk berme
Gowy oglan däl men, taşlap giderin!

Göýä düşlerimde kems...

Dowamy »

84 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

джером д сэлинджер

Джером Сэлинджер
Над пропастью во ржи
Джером Дэвид Сэлинджер
Джером Дэвид Сэлинджер – один из самых популярных и, пожалуй, самый таинствен-
ный персонаж новейшей литературной истории США. В атмосфере рекламы, гласности, пуб-
личности, что сопутствует славе в Америке, Сэлинджер избрал положение «писателя-неви-

Dowamy »

36 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

Görünsin (Yohud, talyplar.com-yň agzalaryna bagyşlanyp düzülen setirler)

Salam agzalaryň ählijesine,
Size meň göwnimiň şady görinsin,
Bu ýazan goşgymyň setirlerinde,
Bilýän agzalarymyň ady görinsin.

wagt, Panturkist, messibet agza,
12 bilen Arsen sygdy bu ýazga,
Soho aga saýdyň gyzykçysa
Ýene oň gadamly bady görinsin.

Sabirova_M, Babaniýazow Dj,...

Dowamy »

197 7
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Sowgat

Bir adam Ybrayym Edheme don sowgat getiryar. Ybrayym Edhem ol adama:
- eger sen bay bolsan, men senden bu dony kabul edern, diyya. Ol adam:
- men bay, diyyar. Ybrayym Edhem ondan:
- nache pulun bar? diyp soranda, ol adam:
- 2 mun dinar, diyp jogap beryar. Ybrayym Edhem:
- sen sho pulun 4 mun dinar bolmagyny isleyanmi?...

Dowamy »

200 2
Edebiýat, soho tarapyndan 4 days ago

Anyklanmadyk "Tapyndy" shahyr.

1962-63nji yyllarda saragtly Gurban Charyyew oz goshgularyny metbugatda chap etdirip bilmanson, olary 19njy asyrda "yashap gechen" Gurban Wehimi diyen shahyryn adyndan hodurlande "bagty achyldy" duruberdi. Yogsam Gurban Wehimi diyilen shahyr hich bir asyrda-da bolmadyk awtor. "Tapyndy" shahyrlaryn kimdigini bilyanem, biljek bolyanam yok. Shonun uch...

Dowamy »

158 1
Edebiýat, soho tarapyndan 4 days ago

Ejem yok

Dogana bil baglaymasam,
Indi aglajak ejem yok
Yer astyndan aglaymasa,
Indi aglajak ejem yok.

Butin alem yalan yaly,
Saygaramok ak-garany,
Shu duzlasalaram yaramy,
Indi aglajak ejem yok.

Toy toylasam gelishjek kan,
Shat gunlemde gulushjek kan,
Huday saklasyn dasha degse yensam...

Dowamy »

123 2
Edebiýat, soho tarapyndan 4 days ago

BIR SÖÝ­GI­NIŇ TA­RY­HY (Hytaý hekaýasy)

BIR SÖÝGÜNIÑ TARYHY

BA Din,
hy­taý ýa­zy­jy­sy


   Gülküli bir wa­ka­ny gür­rüň ber­mek ge­ze­gi ahyr­so­ňy Ýu­an Žun­şe­ne-de ýet­di. Ýi­gi­diň ga­ra de­mir çar­çu­wa­ly äý­ne­gi­niň aňyrsyn­da­ky gy­ýak­dan şo­wa göz­le­r bir­den ulalyp git­di. Otu­ran­lar onuň ma­za­ly ýag çal­nyp, sag tara­pa da­ra­la...

Dowamy »

181 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

SÝUN­KI­NIŇ TARYHY. (Ýapon hekaýasy)

SÝUN­KI­NIŇ TARYHY

Dzü­ni­ti­ro TA­NID­ZA­KI,
ýa­pon ýa­zy­jy­sy. 


   Sýun­kin ady bi­len bel­li zenan Ko­to Mod­zu­ýa, osa­kaly der­man­ha­na eýe­si­niň maş­ga­la­syn­da, Dos­ýo­ma­ti mä­hel­le­sinde dog­lup, Meýd­zi­niň 19-njy ýy­ly­nyň onun­jy aýy­nyň 14-nji gü­nün­de dün­ýä­den gaý­dyp­dyr.
<...

Dowamy »

112 3
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

RABBI GILLEL (Ermeni hekaýasy) (Hezreti Isa do­gul­ma­zyn­dan 50 ýyl öň)

RABBI GILLEL

 A. ISAAK­ÝAN,
er­me­ni ýa­zy­jy­sy 

   Ylymyny art­dyr­mak mak­sa­dy bi­len Wa­wi­londan Ys­ra­ýy­la ge­len­de, rab­bi Gil­le­liň❶  ýa­ňy kyrk ýa­şy do­lup­dy. Ol şä­her­de gün­lük­çi bolup işe dur­ýar. Ga­zan­jy­nyň ýa­ry­ny maş­ga­la­sy­na, gala­ny­ny Hu­da­ýyň ka­nun­la­ry­ny öw­red­ýän be­ýik...

Dowamy »

111 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

Lebapda

Myhman bolup, barsaň biziň illere
Ýaşa bakman "siz" diýerler Lebapda
Dört gat düşek düşäp giňden-giň ýere
"Al gök çaýdan süz" diýerler Lebapda

Sadalygyň depesinde täç olar,
Olar hakda kellä ajap küý çozar
Gerek ýerde Seýdi kimin güýç olar
Peder ýola saz eýlärler Lebapda

Köýten...

Dowamy »

220 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

BAÝ-BÄH / hekaýa

BAÝ-BÄH

Hindistan…
Gubernator we onuň hatyny zyýapat berýär…
Harbylar, ilçihanaň işgärleri, olaryň hatynlary we amerikaly tebigatşynas alym jemi ýigrimi adam ullakan stolda otyrlar.
Bir hatyn bilen polkownik "zenanlar gorkakmy ýa-da erkekler" diýip jedelleşmäge başlady.
Polkownik:
— Hatynlar h...

Dowamy »

263 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 week ago

Ýalňyşy nähili düzeltdiler?

Söýgüli Pygamberimiziň (s.a.w.) mübärek agtyklary Hasan bilen Hüseýin mesjidiň howlusynda durup, şadyrwandan täret alýan garryja bir ýaşulyny synlaýardylar. Bu pursat Hasan bilen Hüseýin arasynda şu gürrüňdeşlik bolup geçýär:
- Seret, tirseklerini doly ýuwmady.
- Hawa, gördüm, käbir ýerleri gury galýar.
- Muny oňa aýtmagymyz...

Dowamy »

300 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Bedinebisligiň netijesi

Haçjaj patyşa wagty emeldarlary bilen atly bir ýerik gidip barýarka bir mellegiň gabadyna baranda mellekden daşyna akan suwa aty taýyp ýykylyp patyşanyň hem aýagy döwlüpdir. Ol gaharjaň zalym patyşa bolansoň ol mellegiň eýýesini çagyrdyp oňa :
—Sen ekin ýeriňe seretmänsiň,suwy bisarpa tutupsyň,ana suwuň ýola akyp şeýle iş boldy seniň jezaň ö...

Dowamy »

284 2
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 week ago

DOLY OKAÑ "BARYPDYR"

Bezzat haýýarlykdan olupdyr töre,
Beg ogullar aýak uja barypdyr:
Haýran oldum, Aklym çasdy her ýere,
Garga bilbil bolup, gülle gonupdyr.

Bedasyldan hergiz döwran ötmedi,
Namardyñ minneti basdan gitmedi,
Her ýerde pul diýse, möhüm bitmedi,
Dünýä nirde deñsiz galba bolupdyr.

Beda...

Dowamy »

189 1
Edebiýat, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

Bir bar eken Bir ýok eken dostluk adynda bir ada bar eken ...

Bir bar eken bir ýok eken
Dostluk adynda bir ada bar eken.
Bu ada kiçi bolansoñ eýesi köp bolon eken. "Taşlisin ýaşisin" baş şygarlary bolupdyr. Ýöne kim köp tölese şoñ sözi geçer eken. Soñ başgasy gelip köp tölese oñ sözi geçer eken. Öñki tölän hakyny talap edip ugrasa elinden resminamalaryny alyp, eline gandal dakyp adadan kowar...

Dowamy »

438 17
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

ÝURDUMYZDAKY $YWALAR

"HALAÇ" "KERKI" "GARABEK" "HOJAMBAZ" ETRABY:
Ondaha bolýo ol, suwda bolýomy, Atañ weýenimi, Mana börlerem kerki,
Asna nädýoña, etýän oglan bara,

KÖÝTENDAG:
Oññalak, Sonýalak, $oññalak bolasa, muñýalak bolemi.

SAKAR BILEN SAÝAT ETRABY:
Akga oñatmysyzyñ geleñizmi janim akgam diýen eý haýy...

Dowamy »

417 8
Edebiýat, Yylgyn tarapyndan 1 week ago