GARYP MAŞGALA (terjime)

  Bir gün Elif aglamjyrap, ýüzüni sallap mekdepden gelşine, kakasyna:
- «Kakajan! Joralarynyñ täzeje ýalpyldap duran köwüşleri bar, mañada birini alyp beräý!» - diýdi. Kakasy:
- «Häzir biziñ bergilerimiz köp, hem señ köwşüñ bar ahyryn» - diýse, çaga bu ýagdaýa gynypdyr we gaharlanyp täzeden sorapdyr, ýene-de şol jogaby alypdyr. Kakas...

Dowamy »

80 4
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 10 hours ago

Gaçgak / hekaýa

GAÇGAK
(hekaýa)

Bu wakaň hekaýasy örän uzyn.
Owwal Peşka ejesi bilen ýagyşda ezilip, kä ekini orup alynan atyzdan, kätede ädigine sary ýapraklar ýapyşýan tokaýdaky sokmak ýoldan daň atýança ýöredi. Soňra gapyň açylaryna garaşyp, garaňky däliziň astynda iki sagada golaý durdy. Däliz howl...

Dowamy »

46 1
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 13 hours ago

“ ENE ZEMINIŇ ÝYLGYRŞYDYR ”

Ene Zeminiň ýylgyrşy, dünýäniň ýaraşygydyr. Ene dünýäde, iň mähriban zenandyr. Zenan diýmegiň özünde bir ütgeşik gudratlylyk bar. Zenanlaryň asyllylygy, mylaýymlygy, mertebeliligi, päkizeligi, sabyrlylygy, nuranalygy, şirin sözlüligi, özboluşly mekdepdir. Halkymyz zenana-Zemindäki perişdä, Enä-mukaddes käbä, gyza-mertebä, gelne-nesil dowamaty hökm...

Dowamy »

19 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

Şeyleräk turkmeni goresim gelyar

Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň,
Öz kemine bir azajyk uýalsyn.
Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden
Döşe kakman, goý, öwrensin köplerden.
Öz-özüňi arassala galplardan,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Er...

Dowamy »

45 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

Gyz-Gelin waspy................

Ýagşyny wasp etmek-şahyra adat,
Diňe adatam dal, hökmanlardandyr.
Gelinler içinde gördüm bir apat,
Yol, apatam ona gurbanlardandyr.

Maňlaýy bahardan ýasalan ýaly,
Yaňagy saherden ýasalan ýaly,
Gabagy mahirden ýasalan ýaly,
Dodaklary şeker damýanlardandyr.

llerniň barmagy misl...

Dowamy »

25 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

Akylly daýhan

Gadym zamanlarda bir patyşa köşgüne gelýän ýoluň ortarasynda uly gaýa daşyny goýdurupdyr. Ýurduñ iñ atly täjirleri, iñ uly kerwenleri we köşk işgärleri şol ýoldan gatnapdyrlar. Patyşa indi olaryň neneñ çykalga tapjakdyklaryny görmek üçin şol yola seredip oturyberipdir. Emma hiç hili üytgeşikligem bolmandyr, täjirlerem, köşk işgärlerem daşyñ daşynda...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Çagajyk (terjime)

... ýene-de, köçäñ bir gyrasynda otyr(her agşam bolşy ýaly). Ejesi bilen kakasy bolmansoñ, häzir mamasy bilen ýaşaýardy. Elindäki şaryny hem, hiç wagt ýanyndan aýyrmaz, beýleki çagalar dükandan elleri doñdurmaly gelýärkä, olara serederdi. Ony hiçkim halanokdy, goñşylaryny seretmez, deñ-duşlary aralaryna goşmazdy. Aslynda, ol şeýlebir mähirli we aky...

Dowamy »

81 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

NAZIM HİKMET - MEŞİN DAŞLY KİTAP (1921)

[Türk Edebiýatyndan Terjime]

Ýaldyzly meşin daşy
Ýyrtylan ol kitaby,
Aý aýdyñda düýn gije,
Däli bir derwüş ýaly,
Şemi sönüp, rahlesi ýere ýykylan ýaly,
Okadym esli wagt.
Ýaldyzly meşin daşy
Ýyrtylypdyr goýnuñda, irkileñde kitabyñ.
Agdardykça zeñ ysly, her sary ýapragyny,...

Dowamy »

32 2
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 3 days ago

Iki gezek dünyä gelendigini subut eden gyz

1930 njy yylda Hindistanyn Delphi şaherinde yaşap geçen, hazir bolsa 4 yaşyndaky Shanti Deva ejesine birinji yaşayşynda Hindistanyn Delphi şaherinde yaşap geçenini aytdy.İlkinji yaşayşynda 4 çagan ejesi we adynynam Ludgi bolandygyny aydyp duranson Shantinin ejesi gyzynyn bu yagdaynyn hakyky zatmy yada dalmidigini bilmek üçin Hindistana gitd...

Dowamy »

250 4
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

Kim näme görýär?

Kim name gorya su suratda.Pikirleriñizi teswirde galdyryp bilersiniz doslar

Dowamy »

275 8
Edebiýat, bank tarapyndan 6 days ago

Suw syzdyrýan setil

Gadym zamanlarda patyşanyň köşgüniň aşhanasynda işleýän bir adam bar eken. Ol adamyň bar işi aşhanany suw bilen üpjün etmek bolupdyr. Ol her gün köşkden gaty uzak bolmadyk bir guýudan suw daşapdyr. Bu işi etmegi üçin onuň iki sany setili, birem uzyn taýagy barmyş. Setilleri taýagyň iki ujuna asyp, taýagy hem egnine atyp suw daşaýan eken.

Dowamy »

140 2
Edebiýat, bank tarapyndan 1 week ago

Geliñ doslar gülüşeliñ (Degishmejikler)

— Bäh, fizika mugallymymyz bir gürrüňinde, «Jisim gyzanda ulalýar, sowanda-da kiçelýär» diýipdi welin, ugrunda bar ýaly-la-haw şoň?!

— Hä, näme üçin beý diýýäň?

— Aý, häli günortanlar howa yssyka kepkam kellämi çalaja gysyp durdy, indi salkynladam welin halparyp du-ur…

***

Eger-de düýşüňiz...

Dowamy »

242 5
Edebiýat, bank tarapyndan 1 week ago

Könelerden ýatlama

Kerim Gurbannepesow.
Bir gün ýokary okuw jaýynda okaýan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirende bir gyz şeýleräk sorag berýär. - Kerim aga, söýgi näme ? Kerim şahyr - Wah gyzym, on sekiz ýaşyňda sen söýgini bilmeseň men nireden bileýin.

Gurbannazar Ezizow.
Ýaş wagty, tomus günleri, suwa düşmäne gidipdir.
Suwyň gyras...

Dowamy »

187 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Degishmeler (Bank barada)

Salam agzalar. Esasanam ertir 5-nji gun!(ertirem ishleseler dynch alysh 2 gun) Ine, bankirler we maliýe hakda degişmeler, sizi gysga wagtlyk aladalardan uzaklaşdyrýar. Materialdaky ähli ýagdaýlaryň toslama we hakyky adamlar ýa-da wakalar bilen tötänlikleriň tötänleýin bolandygy hem ahtimal.Bu yone toslanyp tapylan degishmejikler.Hany onda yoredik...

Dowamy »

255 1
Edebiýat, bank tarapyndan 1 week ago

Kerim Gurbannepesowyň Ýaşlyk Dramasyna goşulmadyk bentler

Ne-hä eşik bardy ne-de bir çörek,
Ne-de gidenlerden bilerdik derek.
Söýüşmäge ýürek gerekdi, ýürek,
Meniň ýigit wagtym, Seniň gyz wagtyň.

Şonda-da käteler bälçiräp içgin,
Diýerdik:" Söýüşmek hemme wagt mümkin.
Öýlenmek- gerek zat köpelmek üçin,
Urşuň gazap wagty, Adam az wagty!...

Dowamy »

237 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Çilimiñ jaýlanyşy barada

Sowet goşunynda edemde gulluk,
Bir waka ýadymda galdy ömürlik.

«Saga», «Çepe»,
«Ýarym saga-dan» ýadan,
Gullugyň bir aýlyk tagamyn dadan

Esger «Pamirini» otlanja bada,
«Agşam naharyna!» çykdy komanda.

Bu ýerde minut däl, göz-açym salym,
Esgerem howlukdy zyňyldy ç...

Dowamy »

160 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

MUHAMMET PYGAMBERIÑ ÖWÜT- NESIHATLARY

Bir ýere baranyñyzda "essalamu aleýkum" diýip baryñ,bu bolsa "Men size dynçlyk dileýärin" diýmekdir.Dynçlyk bolsa ýer ýüzünde iñ gymmatly nygmatdyr.

Ata-eneñize hemişe mähriban boluñ.
Dogan-garyndaşlaryñyza kömek ediñ.
Gysganç bolmañ,ýöne isripçilige hem ýol bermäñ.
Utançsyz-haýasyz,edepsiz bolmañ.
Ýersiz...

Dowamy »

169 1
Edebiýat, bank tarapyndan 1 week ago

Adamy kemsitmek

Bir adamyn iti bar eken ol itini seyle gowy goryar eken sonlap ol it gotur acypdyr sonda ol itin eyesi sol adam hey jenewer senem gotur acypsyn sen indin mana gerek dal diyip gulupdir ol ite alla tarapyn dil bitipdir we sey diyipdir sen menin ustumden gulmedin hudaýyn ustunden guldin diyipdir ol adamyn gorkudan eller zyndyrap galypdyr ol sondada it...

Dowamy »

141 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Serpay

Serpaý


Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady...
Ýene howa garalyp,

ýagyş çisňäp başlady,

Leýlisaçlar eda bilen

saçlaryny çöşledi.

Beýle pikir etmändim men

bu golaýda, bu çakda,

Birden agyr oýa batdym

...

Dowamy »

55 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Ejem eken...

Etmişim kän, ötmüşem sen, çagalygmyñ ýeñlesligni,
Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny,
On ýyl geýdiñ bir geýeniñ, maña tikdiñ köýnekligñi,
Joralarma güjeñlärdim, şonda aklym çatman eken,
Bir gülenmi dünýä deñän, görüp dursam, ejem eken.

Ýyllar göçýär, geçip barýar, başyñdaky çagalygam,

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago