OL KIM?!

Men kim­dir bi­ri­ni unu­dan ýa­ly,
Kim­dir bi­ri çy­kan ýa­ly ýa­dym­dan...
Ýü­re­gim kä­te­ler tis­gi­nip gid­ýär,
Nä­ta­ny­şyň has nä­ta­nyş adyn­dan.

Ýer­den çy­kan ýa­ly bo­lup bir şe­mal
Bir­den­kä sy­pa­lap geç­se ba­şy­my,
Men oňa şol di­ýip, ed­ýän-de gü­man,
Syn­la­ma­ga gork­ýan d...

Dowamy »

47 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 3 hours ago

KAKA, EJEM NAME UCIN OYANANOK"???

KAKA EJEM NAM UCIN OYANANOK"
Kiçijik çagajygyñ soragy öñdenem gövni còkgün bolup duran kakasynyñ yuregini ezdi. Ogluny dyzyna oturtdyda, mañlayyndan öpdi. Oglum ejeñ örän yadady, indi bir nace gun uklap, govy dync almagy gerek. Cagajyk sesini cykarmady, ejesinin agyr keseldigini bir nace vagt oñiräk añypdy. Kakasy keselxana görmäge alyp bara...

Dowamy »

104 4
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Matal

Abdylagam arrykdyr,agzy-burny mürrükdir, hemme zada gerekdir. Şu matalyň jogaby.

Dowamy »

184 4
Edebiýat, 5556635664* tarapyndan 1 day ago

Nuhty Nazar: “Atgulak”

Instituty gutaransoň Nuhty Nazar professor Myratberdi Könäýewiň kömegi bilen, özüniň geljekki ýokary göterilişleri üçin böküş basgançagy bolup hyzmat edibiljek ylmy edaralaryň birinde laborant bolup işe galdy. Emma her näçe ýesersiresede, ýaşlykda ýüz uran pelsepesine görä ur-tut uly-uly işlere welin çekilibermedi. Ýüreginde besläp ýören arzuwlaryn...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, Nol tarapyndan 1 day ago

Hakyky...

Bu döwür - ýönekeý adamyñ bagtynyñ daş ýarýan - duýgusyzlygyñ, bilimsizligiñ, ýaltalygyñ, başarnyksyzlygyñ, taýýar aşyñ eýesi bolmak isleýän nesliñ döwri.
Hiç kim hiç zadyñ üstünde ýöriteläp pikirlenmeýär. Özüne belli bir maksat tutunyp ýaşaýan ýok diýen ýaly. Umydygär biri öñe çykyp iki sany nahal ekse, öñýeten: "Aý, senem-ä, şu agaç ulalýa...

Dowamy »

107 2
Edebiýat, Payhasly tarapyndan 1 day ago

O dünýäden gelen jañ

Angliýaly bank işgäri Tomas Konneli Humber derýasynyñ kenarynda ýerleşen Kingston şäheriniñ merkezindäki mähelleli köçede ýaşaýardy. 1987-nji ýylda onuñ aýaly Margaret rak keselinden aradan çykyp, iki çagany: ýedi ýaşly Tom bilen on bir ýaşly Brigittany adamsyna goýup gidipdi.
Şol ýylyñ 9-njy iýunynda Tomas öýüne işden giç gaýdyp gelipdi. Ýe...

Dowamy »

203 4
Edebiýat, Payhasly tarapyndan 1 day ago

...

Rowaýat bar bir it sataşyp şire :
"Seniñ bilen uruşjak men gal !- diýýär.
Şirem oña: "sen nire dost men nire ,
Uruşjak däl ýoluñ bilen bol ! -diýýär .

Onuñ üçin galmandyram ýerinden
Geñ görüpdir dagyñ ähli jandary.
Goý "it" bilen urşdy diyenlerinden,
"Gorkak" diysin oña haywanlañ bary .

Dowamy »

127 6
Edebiýat, Payhasly tarapyndan 1 day ago

Gorkunç gülkünçli,hekaýa - Garaşatyr gepleşse..

…Ganguýma gyzyl agşam şapagy, asmanyň günbatar künjünde mähnet ýangyny tutaşdyrýan mysaly, dünýäni gyzgylt reňke besläp, lowlap ýanyp dur…
Mellekleri araçäkleşdirýän ikaranyň eddiljek üstünde gögeren äpet garaly agajy, hasylyndan ýaňa ýegşerilip, şahalaryny aşak sallapdyr-da, gupbalanyp duran alty ganat ak öýe meňzäp gidipdir.
Şol öý-...

Dowamy »

110 1
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 day ago

Birahat ruh mistiki hekaýa 2- nji bolumi (dowamy).

Irden meni agam oýardy.Görsem telewizor görülýän otagda ýatyryn.Agam:
—Uklajak wagtyň telewizory öçürip,otagyňa geçip,ýatmaly ekeniň-diýdi.Men bu otaga haçan,nädip girip ýatanym ýadyma düşmedi...Birdenem aýagymdaky palçyklar ýadyma düşüp,aýagyma seretdim,aýagymda hiç hili palçyk ýokdy.Çykyp seretsem poldada hiç hili yz ýokdy.

...

Dowamy »

99 3
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 day ago

Kemsinmezmi çaga ýürek? --

Ejem gitdi keselhana
Kakam gitdi keselhana,
Ýeri onsañ yzlarynda,
Kim seretdi ejiz çaga.

Ejem, kakam, diñe şolar,
Bizde başga hossar ýoga,
Halymyzdan habardar ýok,
Bize hiç kim gelenoga.

Günde mekdebe gitmeli,
Abat köwüş, köýnek gerek,
Köne eşik geýinmäge,
...

Dowamy »

53 1
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Goşgy

Herkim, her ki zady bilmän çaklaýar,
Diýýarler: "plany köçe saklaýar"
Aslynda güýç-kuwwat geregem welin,
Köp ýerde ynsany päli haklaýar.
***
Dogry sözi aýtsaň, "ýalňyşdyr-ýalňyş",
Sözleseň ýalany ýaýraýar myş-myş,
Beýle pikir, niýet, nireden gelmiş
Kim bu zatlaň halallygyn haklaýan?
***...

Dowamy »

36 0
Edebiýat, Nazarow tarapyndan 1 day ago

Allam!!! --

Başym egilmesin namart oňinde,
Döşüm gabarmasyn ejiz görende,
Pespällik ber iki elläp bereňde
Hiç haçan men menlik etdirme Allam!

Düzüw bolsun niýetlem hem ahlagym,
Halal iýdir, harama-da bakmaýyn,
Bir gün duza müň gün salam saklaýyn,
Edep ber, iýenim depdirme Allam!

Ýigitlikde...

Dowamy »

62 2
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Toprak

Gadymy Anteýiň aýagyn diräp,
Gyssanan çagynda güýç alan ýeri,
Süňňüm seniň bilen mäkäm badaşan,
Nämäni tutaýyn senden ileri.

Oýarýarsyň säher bilen ukudan,
Daň jemalyn ýüze sylmak ýagşy-la!
Gülleriň gözüňi deşip barýandyr,
Maýsalaň ezilýär bahar ýagşyna.

Egni gök begres...

Dowamy »

15 0
Edebiýat, Mr.WriTer tarapyndan 2 days ago

ÝAZMASY AGYR DÜŞEN GOŞGY (Çagalar öýünde işleýän nätanyş adamyñ hatyndan)

Äpişgeden bakýan körpeje gözleñ,
Bar umydy şu ýollarda gizlenen.
Sözler bilen aýtsam dolýar damagym,
Naçarlary görmek agyr göz bilen.

Nätanyş aýalyñ sesi eşdilse,
"Şula ejem" diýşip ylgap çykýarlar.
Gaharjañ erkek bol, ýa-da mähriban,
"Kakam..." diýip, umyt bilen bakýarlar.

"Eg...

Dowamy »

104 2
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Ýatlaýan seni!

6 aý boldy harby eşigi geýenime,
6 aý boldy "hoş gal perim"diyenime,
Bugün puşman edýäň seni söýenime,
Ahmyr arman bilen Ýatlaýan seni!

Eretmek başartmaz kalbymyñ garyn,
Senli arzuwlarmyň kül etdiň baryn,
Berlen wadalary unudupsyň ýarym,
Ýüzüm ýere salyp Ýatlaýan seni!

Kiçeldi...

Dowamy »

92 4
Edebiýat, yyldyz. tarapyndan 2 days ago

“Şäherli” (Nuryşkaň degişmelerinden)

Şäherde ýaşaýan şäherli biri, garadskoý, şäheriň alkymyndaky oba toýa geldi. Obaň adamlaram muny sadalyk bilen kabul etdiler. Oba mahsus sadalyk bilen. “Şäherden gelipdir, hää, Däd Mişamyş ady hem” diýip. Bolmasa ady Mämmet kelmi, näme ekend-ä. “Ýaman gowy, özem kulturny, arak içende dagy zakuska etmesi bolmaz, ýöne sogan bilen gönderip oturandyr”...

Dowamy »

204 0
Edebiýat, Nol tarapyndan 3 days ago

Ne peýda

Gerek zadyň tapylmasa özüňde,
Haýry ýokdur saňa ilden ne peýda.
Manysy bolmasa diýýän sözüňde,
On garyş hem bolsa dilden ne peýda.

Ser etseň dünýäniň göti-başyna,
Gymmaty ýok bir sagatlyk hoşuna,
Näçesi ynjydyp döwre-daşyna,
Biderek kal bilen kyldan ne peýda.

Özüňden öngüniň bo...

Dowamy »

88 2
Edebiýat, Tiko tarapyndan 4 days ago

ÜMSÜMLIK WE SEN

Aýyň ýagtysyndan düşek düşenip,
Ümsümligi bagyrtlapdyr köçeler.
Meger, bu gün duýgularma düşünip,
Aladalam azam bolsa, kiçeler.

Sebäp, demim ýeterimde sen barýaň,
Asyl, uly arzuwymam şudy meň.
Duýýan, häzir kese-kese synlanýan,
Bilýän, häzir bakyşlarmyz deňme-deň.

Gorkup bird...

Dowamy »

154 3
Edebiýat, Pegas tarapyndan 4 days ago

Ata pendin algyn, oglum! (Ýatlama)

Mümkin, öz perzendiň – ogluň barada, onda-da onuň döredijiligi dogrusynda agyz dolduryp gürläp oturmak gelşiksizdir. Şeýle-de bolsa, şol waka barada men aýtman dymyp gezip biljek däl. Hawa, Gurbannepesiň ýaňy dünýä inen pursatlarydy. Dost-ýarlarym meni gutlamak üçin öýe ýygnanypdylar. Olaryň arasynda türkmeniň söýgüli şahyry Kerim Gurbannepesow he...

Dowamy »

158 3
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 5 days ago

Gije

Asmanda sönüpdir ýalkymy Aýyň,
Ýapraklaryň mejaly ýok baglarda.
Irkilen düzlerden, jülgeden geçip,
Dünýäň düýşi uka gitdi daglarda.

Köşeşipdir tolkunlaryň owsuny,
Dereklerde guşlar ýatyr sedasyz.
Tüýsi şirin gelin ýaly sypaýy -
Gije asla ýitirmedi edasyn.

Tebigatyň ses-se...

Dowamy »

59 1
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 5 days ago