Okamaga maslahat- Gylgameş eposy

Hormatly saýtyň agzalary. Mundan 4500 ýyl öň Sümer döwletinde ýazylan, taryhyň iň gadymy ikinji ýazgytlary bolan Gylgameş eposyny internetden tapyp öz düşünýän diliňizde okamagy size maslahat berýarin. Iň ýakyn çeşmesi wikipediada tapyp bilersiňiz. Bu eser ýazylanda biziň "Ybaryhymy dinler" diýen dinlerimiz, ýagny biri biriniň göçürmesi ýada ewolýu...

Dowamy »

6 2
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 minutes ago

Ahlak we din

Erbetligiň we ahlaksyzlygyň sebäbi dinsizlikmidir? Ýada dinsizlik erbetlige elýärmikä? Jogap hawa bolsa gowylygyň sebäbi dinmidir? Eger dinsizlik ahlaksyzlygyň sebäbi bolsa adamlaryň gowakda ýaşan, dinleriň ýok wagty adamlar diňe erbet işleri etdilermikä?

Dowamy »

19 2
Edebiýat, yashalym tarapyndan 32 minutes ago

Mifler we din

"Geçen zamanyň dinleri günümiziň mifleri, şu günümiziň dinleri geljek zamanyň mifleri" sözüne nähili düşünýärsiňiz. Dogrymydyr?

Dowamy »

22 2
Edebiýat, yashalym tarapyndan 44 minutes ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 11

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 11

101. Şäherde syganlar zabastowka edenlerinde müňlerçe adam gelejeksiz galdy.

102. Biri wokzalda gidip barýan poýuzuň yzyndan elini galgydyp ylgap ýetip bilmän galypdyr. Biri ol ylgana:
- Gijä galaýdyňmy?
+ Ýo blä, poýuzy kowýan!

103. Ýolbars, aýy, towşan baş...

Dowamy »

132 4
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 6 hours ago

Uzakdaky dosta

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagty...

Dowamy »

93 9
Edebiýat, Pegas tarapyndan 10 hours ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 10

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 10

91. Kämahal hemme problemany orta barmagy galdyryp çözüp bolýar.

92. Gyzlary azara goýýan iň wajyp 3 sebäp: 1. Men çişik 2. Sen meni söýeňok 3. Meň geýmäge zadym ýok.

93. - Janam, 8-nji marta näme sowgat bereýin?
+ Aýýý özüň saýlaý. Maňa tapawudy ýok.
- Bolýa...

Dowamy »

221 10
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 12 hours ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 8

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 8

71. Sen "Men ýaltadäl" diýýäňmi??? Onda nämçün #177473881900136 nomerleri okamadyň!?

72. Ýüzüňi näçe gödek, erbet-gaharly, serýozny etjek bolsaň şonçada beter gülkiň tutar. Hany barlapgör, çalajada bolsa barlapgöräýdä!!!

73. Çagasy bilen ejesi awtobusda barýar. Ejesi ogluna...

Dowamy »

200 7
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

"Eje" öz göwnümden geçenler...

Eje
"Eje" şeýle jana ýakymly söz. Eger-de sen "eje" sözüni aýdyp, ony gujaklap, her gün bileje çaý içip, dertleşip bilýän bolsaň onda sen dünýädäki iň bagtly adamsyň. Ynsana iň ýakyn adam, ejedir! Ilki bilen seni 9 aýlap göwresinde göteren, soňra bolsa dünýä getiren biziň mähriban kyblamyz ejemizdir. Sen dünýä gelen wagtyň ejeň şeýle bir beg...

Dowamy »

35 1
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 1 day ago

Göriplik etme

Bagytlynyň gününe göriplik etme
Hemmäň bagty çüwsün diýip tama et
Ýüzüňi ýagta tut, päliňi ýagşa
Ak arzuwlar bersin saňa, hemaýat

Gara bulut gonsa, goňşyň üstüne
Şol buluduň syrylmagyny tama et
Birden goňşyň güni düşse başyňa
Ak niýetiň bersin saňa, hemaýat

Biri saňa töhmet ats...

Dowamy »

234 26
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Öýümdäki nätanyş we göripler

Kakam her gün ir bilen turup işine giderdi. Ençeme ýyllaryň dowamynda okanlary, öwrenenleri we gazanan tejribeleri bilen öz çagalary üçin eklenç ederdi. 40 ýaşyna gelende jaý saldyrdy, awtoulag edindi. Bir gün nätanyş biri gelip sen-men ýok biziň jaýymyzda ýaşap başlady. Kakamyň awtoulagynda taksiçilik edip pul gazanyp başlady. Ol nätanyş, gelýän m...

Dowamy »

226 7
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

SENI KÜÝSEDIM

Gussam gursagyma sygmadyk çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.
Asman gözýaş döküp, diňmedik çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Ýelleň şuwlaýşyndan tisgindim, dünýäm,
Gülleň uwlaýşyndan tisgindim, dünýäm,
Adyňa, özüňe mesgendi dünýäm,
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Gözü...

Dowamy »

87 4
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 7

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 7
61. "Söýgi agyrysyz bolanok" diýip towşanjyk kirpijigi gujaklady.

62. Dälihanada bir däli çigit çigitleýär. Birje däne çigidi gaçyrypdyr soňam:
- Gel bärik!!! - diýip çigit dänejigi çagyrypyr. Soňra hemme çigidi ýere döküp:
- Baryňyz şony bärik getiriň...

63. Seň keýpi...

Dowamy »

132 3
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Bedew mertebesi.

Gadym döwürlerde Oguz ilinde at-abraýly bir baý bar eken. Onuň örän ýyndam bedewi bolup, ähli at çapyşyklarynda baş baýragy alyp gelipdir. Şol obada bir ýaş seýis hem ýaşap, onuň deňi-taýy bolmadyk ýüwrük atyna hemmeler göwnigidijilik bilen seredipdirler. Gyrata çalymdaş bedewi onuň özi seýisläpdir. Ýöne ýaş seýis hiç wagt atyny baýyň bedewi bilen...

Dowamy »

78 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

“Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän...”

Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän,
Bolmasa-da söýmeklige hakym, gyz.
Ýa şo güni didelerňe baglandym,
Ýa bilmedim çenim bilen çakym, gyz.

Men seni söýäýdim, söýäýdim öýdýän,
Söýgim seň ýoluňa badak atýan däl.
Gamly günüň, ýowuz günüň ýada sal,
Bagtly günüň ýatlamagam hökman däl.

...

Dowamy »

121 6
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

Gorkakbatyr hekaýa

GORKAKBATYR

Okuwda boýly-boýuna durmaly bolanda, Şageldiniñ ýeri uzak wagtlap iliñ yzynda boldy. Göräýmäge boýlary özünden has kiçiler-de, setire düzülseler, ondan öñde bolup çykýardylar. Başda Şageldi muña hiç düşünip bilmedi: nämüçin? Bu ýerde näme syr ýatyr?
Ol bu ýagdaýa boýun bolmajak bolup, ilki okuwa öz göwresinden u...

Dowamy »

167 5
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 days ago

Şatlanyp ýaşalyň,ýaşan günümiz.

Men hemişe dileýärin hudaýdan,
Gaýgy gussa ýugrulmasyn ömrümiz.
Bu bäş günlik dünye geçer,bizdenem,
Şatlanyp ýaşalyň,ýaşan günimiz.

Basan adimimiz,bolmasyn şowsyz,
Ýürekdäki söýgimiz kül bolmasyn.
Aşyk magşugyndan düşmesin jyda,
Bilbiliň saýraýan,güli solmasyn.

Göwnüne degmäliň...

Dowamy »

83 5
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 2 days ago

Howsala

ALBAY
HOWSALA

Ýaban çagşan tüneginiň tärimlerine, göwşüllän üzükleriň sallam-sajaklygyna gözüni dikip, öýüň adam ömri bilen basdaş bolýandygy baradaky birmahal eşiden gürrüňi ýatlady. Ol öz ömür-peýwendi hem şu öý ýaly çagşap, keltelip ýörendir öýdüp öz ýanyndan hopukdy.
Öýüň çüýrän ýerlerini çalşyrmaga Ýabanyň gurby ça...

Dowamy »

69 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 days ago

Adalatsyz jeza /hekaya/ 1-nji bölüm

Adalatsyz jeza /hekaya/

«Nähili adalatsyz dünýä, käbiri günäleri bilen ýokarlanýar, käbiri ýagşylygy bilen ýitirýär «»!...

Gyzyl güller... olar nähili owadan. Gyzyl gülleriň beýleki güllerden tapawutly, aýratynlyklary bolşy ýaly.
Zeýnep hem , türkmen gyzyna mahsus bolan edep-ekramlylygy, ruhy-ahlak gymmatlyklar...

Dowamy »

135 5
Edebiýat, Wonderfull tarapyndan 2 days ago

GYZ HATY

Men saňa ynandym hal-u-syrymny,
«Göwnüni nur basan gerçekdir» diýip,
«Güýz gussasy tutanynda serimni,
Nämälim alysdan geljekdir» diýip.

Sen — agaryp gelýän aladaňdanym,
Men bir göç — göçmäge nesibi çeken.
Ýyllary ýaglyk deý başa daňýaryn,
Ýöne olar kem-kem agralýar eken.

Ýok, d...

Dowamy »

127 5
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

Bedeni berkitmek.

Adam bedeni gowşak bolanda, oňa dürli keseller, şol sanda möwsümleýin döreýän keseller ýokaşagan bolýar. Adama ýokuşyp biljek keselleriň biri-de ýiti respitator ýokanç keselidir. Ondan goranmak üçin bedeniň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak örän möhümdir. Munuň üçin sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek beden üçin örän möhümdir. Bedenterb...

Dowamy »

136 5
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago