Sony “Kola” bilen “Pepsiniň” arasyndaky gapma-garşylyk barada film surata düşürer

Sony Pictures studiýasy doly metražly Cola Wars filmi üçin hukuk gazandy. Kartina 1980-nji ýyllarda ABŞ-da bolup geçen Coca-Cola bilen Pepsi brendleriniň arasyndaky göreş barada gürrüň berer. Bu barada film.ru habar berýär.
Kartinanyň ssenariýasyny Jeýson Şuman (“Akapulko” serialy) we Ben Kuin (“Ulaglar 3”) ýazar. Filmiň heniz režissýory we...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Skarlett Ýohansson doly metražly filmiň režissýory hökmünde ilkinji gezek çykyş eder

Meşhur amerikaly aktrisa Skarlett Ýohansson ilkinji gezek özüni doly metražly filmiň režissýory hökmünde görkezip, “Eleonora Beýik” filmini surata düşürer. Ol bu film üçin eýýäm artistleri hem jemledi diýip, esquire.kz habar berýär.
Filmiň baş gahrymany iň gowy jorasynyň ölüminden soň özüni ele almaga synanyşýan 90 ýaşly Eleonora Morgenşteýn...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Win Dizel “Forsažyň” soňlanyp biljekdigine yşarat etdi

Win Dizel sosial ulgamlarda “Forsaž-11-iň” franşizanyň iň soňky filmi boljakdygyna yşarat etdi. Bu barada daily.afisha.ru belleýär.
“Biziň “Forsaž” babatynda ssenariýaçylar we tutuş topar bilen hepdelik duşuşygymyz tamamlandy. Bu beýik final diňe bir soňlanma däl, bu biziň bilelikde döreden ajaýyp maşgalamyzyň baýramçylygydyr. Siz maňa buýsa...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky ilçisi Ý.Serýaýewiň Beýik Britaniýanyň “British Library” kitaphanasynyň Halkara aragatnaşyklar b...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Wengriýanyň parlamenti täze prezidenti saýlady

Wengriýanyň parlamenti häzire çenli Konstitusiýa kazyýetiniň başlygy bolan Tamaş Şuýoky ýurduň täze prezidenti hökmünde saýlady. Ol döwlet Baştutany wezipesinde işinden çekilen Katalin Nowagyň ornuny çalşar. Bu barada TASS habar berýär.
Täze prezidentiň saýlanmagy parlamentiň saýtynda açylyşy ýaýlyma berlen ýazky sessiýanyň birinji gününde g...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Dünýäde iň güýçli pasportlaryň reýtingi düzüldi

Passport Index global reýtingine görä, şu ýyl iň güýçli pasport adyny BAE-niň pasporty aldy. Ol erkin hereket görkezijisi boýunça 179 bal gazandy. Bu barada Finprom.kz habar berýär.
Erkin hereket görkezijisi wizasyz baryp boljak, şeýle-de geleniňde wiza, eTA we elektron wiza (üç günüň içinde bermek bilen) alyp boljak ýurtlaryň sany boýunça k...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Messi, Holand we Jokowiç sport “Oskaryna” dalaş edýär

Sport “Oskary” diýlip atlandyrylýan abraýly Laureus baýragyna dalaşgärler belli boldy. Sekiz nominasiýada dalaşgärleriň sanawy guramaçylyk komitetiniň saýtynda ýerleşdirildi diýip, RBK habar berýär.
Baýragyň gowşurylyş dabarasy 22-nji aprelde Madridde geçiriler. Ýylyň iň gowy türgeni baýragyna futbolçylar Lionel Messi (2023-nji ýylda laureat...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Honor ChatGPT funksiýasy bolan noutbugy görkezdi

Barselonada geçirilýän «Mobile World Congress (MWC) 2024» tehnologiýa sergisiniň çäklerinde «Honor» kompaniýasy emeli aň funksiýalary bolan täze «MagicBook 16 Pro» flagman noutbugyny tanyşdyrdy.
«Honor MagicBook 16 Pro» «Nvidia RTX 4060 GPU» we 32 GB operatiw ýat bilen utgaşdyrylan kuwwatly «Intel Core Ultra 7 155H» prosessory bilen işleýär....

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Beýik Britaniýada Jorj Maýkla bagyşlanan şaýy pul çykaryldy

Beýik Britaniýanyň korollyk zikgehanasy merhum britan aýdymçy Jorj Maýkla bagyşlanan kolleksion şaýy pullaryny çykardy.
Şaýy puluň öň tarapynda Jorj Maýklyň meşhur Günden goraýan äýneklerini geýen portreti bar. Şaýy puluň arka tarapynda Beýik Britaniýanyň koroly Karl III-niň portreti şekillendirilipdir. Korollyk zikgehanasy altyn, kümüş we a...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Freddi Merkýuriniň Londondaky rezidensiýasy 35 million ýewro satuwa çykaryldy

Britaniýaly sazanda we aýdymçy, «Queen» rok toparynyň öňki aýdymçysy Freddi Merkýuriniň rezidensiýasy auksionda satuwa çykaryldy. Bu barada «Bloomberg» habar berýär.
Bellenilmegine görä, onuň Londondaky rezidensiýasy 30 million funt sterlinge (35 million ýewro) satuwa çykaryldy. Häzirki wagtda rezidensiýanyň eýesi sazandanyň ýakyn dosty Meri...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Alymlar ýylanlaryň ýüzlerçe görnüşiniň zäherine garşy madda tapdylar

Halkara alymlar topary ýylanlaryň 384 görnüşiniň ölüm howply zäherine garşy ählumumy madda tapdylar. Özboluşly açyş barada makala Science Translational Medicine žurnalynda neşir edildi diýip, esquire.kz habar berýär.
Alymlar öz gözleglerinde beýlekiler bilen bir hatarda şa kepjebaşyny we gara mambany öz içine alýan aspidler maşgalasyna aýrat...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Sezar” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi. Ýylyň ýeňijisi “Aşak gaçyşyň anatomiýasy” boldy

Fransiýanyň Kinematografiýa sungaty akademiýasy Sezar baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. 49-njy baýrak gowşurylyş dabarasy 24-nji fewralda Parižiň “Olimpiýa” teatrynda geçirildi diýip, Variety neşiri habar berýär.
“Aşak gaçyşyň anatomiýasy” atly pajygaly film alty baýraga, şol sanda baş baýraga mynasyp bolup, ynamly ýeňiş gazandy.
“...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Alymlar midiýany we ýüpek gurçugyny ulanyp, hirurgiki operasiýadan soň gan akmany togtatmagyň täze usulyny tapdylar

Phohan ylym we tehnologiýa uniwersitetiniň (Günorta Koreýa) alymlary hirurgiki operasiýadan soň gan akmany togtatmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Ol midiýadan we ýüpek gurçugynyň pilesinden alnan gemostatiki serişdä esaslanýar diýip, Small žurnalynyň gözlegine salgylanýan Phys.org ýazýar.
Bu material midiýanyň beloklaryndan we ýüpek fibrin...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

THR: “Gladiator 2”-niň býujeti iki esse artyp, 310 million dollara ýetdi. Prodýusserler nägile

“Gladiator”-yň sikweliniň býujeti 165 million dollardan 310 million dollara çenli ýokarlandy we Paramount Pictures-iň ýolbaşçylarynyň arasynda “görlüp-eşidilmedik nägileligi” döretdi.
The Hollywood Reporter-iň çeşmeleri filmiň 49 günlük surata düşürilişiniň bahasynyň 250 million dollardanam azdygyny, Golliwudda 2023-nji ýylyň iýul aýyndan no...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Iňlis alymlary hassanyň öz öýjüklerinden transplantasiýa üçin derini ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasyny döretdiler

Surreý uniwersitetiniň (Beýik Britaniýa) alymlary deri transplantatlaryny 3D çap etmek üçin täze tehnologiýany döretdiler. Ol gubkalary elektrofibrizasiýa etmek usulyna esaslanýar, bu jelatin we polikaprolakton ergininden üç ölçegli gurluşlary döretmäge mümkinçilik berýär diýip, Nanomaterials žurnalyndaky gözlege salgylanýan University Of Surrey ýa...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Serdar Berdimuhamedow Kuweýtiň Emirini ýurduň Milli güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
Mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutany Emir Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Kuweýt Döwletin...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Singapurly 8 ýaşly ýiti zehinli küştçi grossmeýsteri ýeňip, rekord goýdy

Singapurly 8 ýaşly Aşwat Kauşik grossmeýsterden üstün çykan taryhda iň ýaş oýunçy boldy. Ol Şweýsariýada geçirilen Burgdorfer Stadthaus Open ýaryşynda 37 ýaşly polşaly Ýasek Stopymy ýeňdi diýip, “Sport-Ekspress” ýazýar.
Duşuşyk wagtynda oglan 8 ýaş 6 aýlykdy. Şeýlelik bilen, ol rekord goýan wagty özünden bäş aý uly bolan serbiýaly Leonid Iwa...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

«Barselonanyň» futbolçysy Ýamal Çempionlar ligasynyň pleý-off tapgyrynyň iň ýaş oýunçysy boldy

«Barselonanyň» futbolçysy Lamin Ýamal Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda «Napoli» bilen geçirilen ilkinji oýunda toparynyň başlangyç düzüminde meýdança çykdy.
«Gök-gyrmyzylaryň» futbolçysy Ýewropanyň iň abraýly klub ýaryşynyň pleý-off tapgyrynda meýdança çykan iň ýaş oýunçy boldy diýip, «Opta» habar berýär. Häzirki wagtda onuň ýaşy 16 ýaş 22...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Alp daglarynda 3D usulda çap edilen iň beýik bina gurlar

Şweýsariýanyň Alp daglarynda 3D usulda çap edilen dünýädäki iň beýik bina peýda bolar. Bu Sýurihiň ýokary tehniki mekdebiniň (ETH Zurich) alymlary tarapyndan döredilen ak reňkli minaradyr. Ol ýüzden gowrak elementden ybarat bolar.
Minaranyň ähli bölekleri çap enjamynda çap ediler we Mýulens obasyndaky gurnama meýdançasyna getiriler. Binanyň...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Astronomlar Nakgaş ýyldyzyndan bir günde Günüň agramyna barabar jisimi ýuwudýan gara girdap tapdylar

Halkara alymlar topary Nakgaş ýyldyzlar toplumynda iň ýagty we iň çalt ulalýan gara girdap tapdylar. Onuň massasy 17 milliard Güne barabar. Bir günüň dowamynda ol Günüň massasyna deňeçer maddany ýuwudýar diýip, eso.org habar berýär.
Ilkibaşda Akmaýanyň ýolundaky ýyldyz hasaplanylan J0529-4351 obýekti kwazar - Ýerden 12 milliard ýagtylyk ýyly...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago