Programma

Salam gowumy doslar?
Video sesini yazyp, uytgedip bolyan prog bilyan bolsanyz yazayyn.

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 minute ago

Jeksparro agza jogap

Salam dostlar we talyplar.com agzalary.
@Jeksparro agza Deňizleriň tolkuny alyp geldi küreksiz... (@hanture bilen jedele) atly blog açypdy. Bu blogym şol bloga jogap hökmünde açyldy.

@Jeksparro:
@hanture, sen mowzuklaryň birinde B.M.G.-niň baýdagynda hemme materiklaryň bir tegelek suratda ýerleşdirilip çyzylanyny sen...

Dowamy »

96 12
Täzelikler, Khanture tarapyndan 2 hours ago

Sorag

Довлетджан Ягшимурадов boy hacan? 16 ili 17 tm vagty bilen hacan baslaya? Ya rus vagty bilen hacan.nirden berya.tm vagty bilen gicki 3demi

Dowamy »

38 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 4 hours ago

Ikinji albomyñ - Ilkinji miwesi (baha beriñ)

Salam Hormatly agzalar. Ynhada araky aydan albomymyñ ilkinji aydymy tayyn boldy. Ýagny meşhur Zombie aýdymyny remiks edip ýerine yetirdim. Diñläp baha beriñ.

Yuklemek üçin aşakdaky sylka basyñ

https://disk.yandex.tm/d/qLLikWvXlPY7lg

Kim yuklap bilmese poçtasyny yazsyn ugradayyn.

Dowamy »

141 17
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 4 hours ago

Satlyk IMO Anketa

Imo anketamy satjak bolýan, aljak bar bolsa siziñ öz nomeriñize geçirip berýän.

Anketa VIP we dereje MARQUIS
Podarka sany 3500
Level: 8
4-5 sany medalam bar.

Skrine ynanmaýanlar, nomerimi imoda dobawit edip barlap bilersiñiz, profilime girip.

Bahasy: 300 manat.

Tel: +9...

Dowamy »

249 39
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 5 hours ago

@Life-в кайф

Men Agashka Söhbet Abdullaýew nikinden ikinji Adam bolup girýarin.

Dowamy »

115 7
Täzelikler, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 13 hours ago

Soyguli.Com - Domeni satylýar

Arzana satjak şol domeni öz bahasyndan. Geregiň jaň edäý 64279765

Dowamy »

124 5
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 13 hours ago

Ynanmazçylyk

Ynanmazçylyk gaty erwet zat eken. Köp kişi meni arkamdan pyçaklaýa. Näme üçinkä olar menden soramagyň deregine özleriçe pikir etýäler. Men şeýle erwet bolsam näme üçin başda meň bilen gül ýaly gürleşýäler. Çala birzat eşitselerem menden soramagyň deregine meni garalaýarlar. Üýtgemeklik hamelyonlara mahsusdyr. Adam üýtgesede zanny üytgemez. Käwagt d...

Dowamy »

277 49
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 20 hours ago

IDEALLIDER-iň toplan başga zatlary. +20(psihiki taýdan peslere okamak gadagan)

IDEALLIDER-iň toplan başga zatlary. +20(psihiki taýdan peslere okamak gadagan)

1. Öýde makaron bişirjek bolýan. Gaýnaýança ol jaýa geçip telewizor görjek bolup, gitmänkäm pişgime "Makaron gaýnasa maňa aýt" diýip kinomy görmäge gitdim. On minutdan soň bu pişigim gelip "Maw" diýdi. Baryp makarona seretdim. Gaýnapdyr. Inni bu pişigimden...

Dowamy »

218 15
Täzelikler, IDEALLIDER2 tarapyndan 22 hours ago

Söýgülisi ýa-da ýanýoldaşy bolan adamlar kariýeralarynda has üstünliklimi?

2014-nji ýylda Forbesdäki “ýeke bolmagy söýmek üçin 9 sebäp” atly makalada awtor söýgülisi ýa-da ýoldaşy bolmadyk adamlar özlerine we kariýeralaryna üns berip, özlerini ösdürip bilýändiklerini, şeýle hem olar çynlakaý gatnaşyga başlamazdan öň özlerini kämilleşdiresleri gelýändiklerini öňe sürdi.

2015-nji ýyldaky Bustle žurnalyndaky m...

Dowamy »

160 10
Täzelikler, Mister X tarapyndan 1 day ago

Ýurtýylan bil3n selfi...

Elbetde iñ eksklyuziw fotosessiyam shu Garry ýurtýylan bilen boldy. Shakiradan kem galmayyn diyip, her hilek surata dushdum. Bu diñe insayt, hali makalalarda giñişleýin ýazjak hokman.

Dowamy »

167 6
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

Finish

Hemmelere salam, ynhada pyyada çol syyahatymdan gaydyp geldim. Bu 4 gun içinde gaty gyzykly zatlara gabat geldim. Esasy zadam internetsiz 4 gun yashadym😀😀😀

Ýöne siwilizatsiya gelip okan temalarym begendirmedi, gynandyrmadam...

Zet-pro - Inim, Jigim, Zýom soñky saña maslahat berip ýazan mowzugymdan many çykar we realny...

Dowamy »

200 12
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

Mazarda ýanan ot hakyky bolan waka

Bu waka 1989njy ýylda Özbegistanyñ Fergana welaýatynyñ bir obasynda bolup geçýär. Özbekleñ adaty boýunça täze gelen gelin ir bilen turyp, beýlekiler ýatyrka, howlyny,derwezäñ daşyny goñsylaryna çenli syryp arassalaýar. Çaý demläp ertirlik taýarlap goýýar..... Şol gun entäk howa ýagtylmanka daşary çykyp,işe başlan täze gelin birden ahy-nala sesini e...

Dowamy »

170 6
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 day ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 10

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 10

101. Bal-aryň ömrü uzak bolanda 5-6 hepde. Şol ömründe ary 2 çaý-çemçe bal öndürýär.

102. "Temnothorax" görnüş garynjalar, keselleseler, öz köweklerinden uzaga gidip, ar-namysly, gaýduwsyz ýekelikde ölýärler. Başga garynjalara kesel ýokuşmazýaly.

103. Ekwatorda ýaşaýa...

Dowamy »

147 4
Täzelikler, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

“Xiaomi” 2023-nji ýyldan başlap elektrik awtoulaglaryny öndürer

“Roýter” habar gullugynyň habaryna görä , Xiaomi Corp. Hytaýyň Beýik diwar awtoulag öndürijisi bilen elektrik awtoulaglaryny öndürmegi meýilleşdirýär. Şereketiň elektrik awtoulaglary köpçülikleýin bazara niýetlenendir, ilkinji model 2023-nji ýylda hödürlener.

“Xiaomi” elektrik ulaglary öndürijiniň ekosistemasyndan başga enjamlara bir...

Dowamy »

95 7
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 2 days ago

Oraza bayramyňyz gutly bolsun eden dilegleriňizem Allaň dergähinde kabul bolsun!

KABUL BOLSUN!

Dowamy »

76 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 2 days ago

Sorag

Tkm halkym roza edilen dileg kabul bolsyn.dz tuty onrak.basga yerin sagadyny bilemok.

Kitap okanda tuykulik gelya sony yudsan bolyamy? Birden kopelip gitse yuvudsan bolyamy?

Dowamy »

119 4
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Hormatly agzalar!

Hormatly talyplar.com-yn agzalary yetip gelen remezan ayynda etjeginiz sogap bolsun. Urush dawany goyayynla how inni. Agyz bekleyanleriniz icinizde bar bolsa Alla dergahinde kabul bolsun.13.04.2021 04:33

Dowamy »

117 14
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 days ago

Aşgabat bagtyň mekany.

Waspy şygyrlarda, aýdymdyr sazlarda belentden ýaňlanýan paýtagtymyz — ýylyň islendik paslynda-da tämiz hem owadan. Şeýle gözel şäherimiziň bardygyna bolan buýsanjymyz ýüreklerimize ylham hem joşgun berýär. Paýtagtymyzy altyn öwüşginli mekana öwürýän günlerimiz rowaçlygyň şuglasy bolup, kalplara nur çaýýar. Milli Liderimiziň pähim-paýhasyndan, yhlas...

Dowamy »

217 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Sorag

Sagaman gel dos

Гост dos dz nirinde ol 5si? Uman nace diydin.kop aytdyn oza.dz saherde 5si yokdyr oza

Гост mertogly ve basgala.ony gormane name alyp baryanyz.
Aydyverin

Dowamy »

182 5
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 days ago