Talyplar.com-a girip bolanok.

Google Chrome we telefonyň öz brauzerinden Talyplar.com saýtyna girip bolanok. Öňem girenokdy, täzelenenden soň girip başlaýypdy welin, ýene girmän başlady.
Düzelermikä?

Dowamy »

64 4
Täzelikler, EdgarPo tarapyndan 1 day ago

Prikoljyklar

7 gezek durmuşa çykan goňşymyz Doýduk, indi nika stoluny nahar stoludyr öýdýär we doýansoň turup gaýdýar. Lyudoyed bir eline tabyt beyleki eline negr alyp oylerne gelyar. Chagalary negre yapyshyalar welin kaka lyudoyed :
- ilki konserwa (tabytdaky) iymeli yzyndan iyersiniz shokolody (negri) diyya.

Dowamy »

89 1
Täzelikler, soho tarapyndan 6 days ago

TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ TÄZEDEN JANLANYŞY

TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ TÄZEDEN JANLANYŞY


Salam, hormatly edebiýat muşdagy, mähriban okyjy, geljekki şahyr, geljekki ýazyjy, arasynda ýazyp- pozýan hemem ýazýanlaryny ile görkezmäge çekinýän adam!.. umuman şu mowzugy okap otyran ynsan. Geliň töweregimize göz aýlalyň. Dünýä ösýär. Ynsanlar kämilleşýär. Adamzadyň döredýänleri kämi...

Dowamy »

110 3
Täzelikler, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

Talyp Gözeli-2018

1) Türkmenistanyň Magtymguly Adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşi
2) Türkmenistanyň Bilim Ministrligi
3) Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşi

HORMAT HATY (Işde, okuwda we ş. m. tapawutlanýan adamlara berilýän dokument.) şu üç edaranyň/guramanyň adyndan berilýän eken Talyp Gözeli bäsleşiginde ýeňiji...

Dowamy »

241 2
Täzelikler, acharsoz tarapyndan 1 week ago