Www.kitapcy ga saýtyna...

Dürli žanrdaky çeper eserler (goşgular, poemalar, proza eserleri, dedektiw, mistika we fantastika, satira, degişmeler, aforizmalar, halk döredijiligi, rowaýatlar), dürli temalardaky ylmy makalalar, taryhy şahslar....

Türkmen, rus we türk dillerinde www.kitapcy.ga saýtynda.
Saýtda ýazgylaryny okyjylaryñ dykgatyna ýet...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, wagt tarapyndan 18 hours ago

Şanly Garasyzlygymyzyň 28 ýyllygyna üstünlikden üstünlik "Tansyň jadysy" halkara festiwalda türkmen topary birinji orny eýeledi

Özbegistan Respublikasynyň Hywa şäherinde 14 - 16-njy sentýabr aralygynda geçirilen "Tansyň jadysy" aýdym-saz festiwaly şowhunly gala-konsert bilen tamamlandy.

Bu gün festiwalyň birinji güni geçirilen tansly çykyşlaryň gözden geçirilişiniň jemi jemlendi.

Dünýäniň ençeme ýurdundan gelen aýdym-saz, tans sungatynyň ussa...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 days ago

Halk maslahaty - Garaşsyzlyk baýramçylygynyň öň ýanynda

Halk maslahaty - Garaşsyzlyk baýramçylygynyň öň ýanynda

şanly Garaşsyzlygyň öňisyrasynda ýene bir Ata-babalarymyzdan gelýän däbä öwrülen "Halk maslahatynyň" bolmagy, mydamakylar ýaly durmyş-sosial ugrlarda döwlet bähbitli, halk ähmiýetli täze üýtgeşmeleriň bolmagyna garaşylýar. Halk maslahatynyň her ýylda uly dabara bilen bellenl...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

Daşoguz welaýatynyň «Dessan» folklor-tans topary Özbegistanda geçirilýän halkara festiwala gatnaşýar

Düýn Özbegistan Respublikasynyň Hywa şäheriniň «Içangala» döwlet muzeý-goraghanasynda «Tansyň jadysy» atly halkara tans festiwaly açyldy. Iki ýyldan bir gezek geçirilýän bu festiwal Özbegistanyň Medeniýet ministrligi, Horezm welaýatynyň häkimligi, hem-de Syýahatçylygy ösdürmek boýunça döwlet komiteti tarapyndan bilelikde guralýar ― diýip, «Türkmeni...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

Hytayda okamak isleyanlere

Salam hemmanize. Hytaya okamaga gaytmak isleyan bolsanyz yuz tutup bilersiniz.
Okuwlaryn her hili gornusleri bar, stipendiyaly stipendiyasyz, inlisce, hytayca gornuslerde.
+8618516695901

Dowamy »

121 0
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 6 days ago

Халк Маслахаты

25 сентября 2018 года под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание Халк Маслахаты Туркменистана. На прошедшем в октябре 2017 года в Ахалском велаяте заседании Совета старейшин была одобрена и полностью поддержана инициатива Президента Туркменистана о создании представительного органа народовластия-Халк Мас...

Dowamy »

95 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

"Halkbank"kartlaryñ 5 görnüşini hödürleýär

Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky dürli görnüşli kartlaryň 5-sini hödürleýär. Şeýle kartlardan ilkinjisi bolan “Aýlyk karty” eýeçiligiň dürli görnüşlerine degişli bolan edaralarda işleýän raýatlaryň aýlyk haklaryny nagt däl görnüşde almaga kömek edýär.

Bankyň resmi internet sahypasynda berlen maglumata görä, “Halkbank...

Dowamy »

181 0
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Dostluk suw howdany-dostlugyň nyşany

Dostluk suw howdany-dostlugyň nyşany

Bilşimiz ýaly ata-Watanymyz Türkmenistany goňşy Eýran Yslam Respublikasy bilen dost-doganlyk serhetlerimiz birleşdirýär. Türkmen-Eýran serhedine degişli «Sarahs» serhet birikmesi öz çäginde dürli tebigy gözellikleri bolan «Bathyz» döwlet goraghanasynyň ajaýyp ösümlik we haýwanat dünýäsini, şeýle-...

Dowamy »

139 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklary berkeýär

Türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklary berkeýär

2019-njy ýylyň 25-nji awgustynda Eýran Yslam Respublikasynyň Horasan Rezawi welaýatynyň Maşat şäheriniň “Maşad Expo” halkara sergi merkezinde Türkmenistanyň we EYR-nyň degişli wekilleriniň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň senagatçylarynyň önümleriniň sergisiniň açalyş dabarasy geçi...

Dowamy »

134 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Komek

Salam Bluetooth vagtlayynca islemeyan edip bolyamy? Android telde programany serketne salyp goyan yerni nali isletmali? Onden sps +99364503558

Dowamy »

163 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 weeks ago

TOLKUN.ML - BETINDEN HEM GYTYNDAN!!!

Salam Hormatly agzalar! Bizň saýtymyz TOLKUN.ML saýty inni düýbünden üýtgeşik görnüşe geçirildi!
Saýta giriň we agzal boluň! Biz Bilen Bilelikde Boluň!!!

Hormat Bilen Tolkun.ml administrasiýasy!

Dowamy »

170 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - Biziň Super Ýeňijilerimiz!

Salam Hormatly Agzalar! Saýtymyzda yzygider ýeňişler bar!
Aýtmakçy bolýanym düýnki oýunda 3 adam ýeňiji boldy! Gynansakda 2 sany prognozçymyz utuldy! Utulan prognozçylarymyza inniki oýunlarda üstünlik arzuw etýäris!

Düýnki fudbol statistikasy!
=============================
Арсенал - Тоттенхэм Хотспур

Dowamy »

185 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TOLKUN.ML - BETINDEN HEM GYTYNDAN!!!

Salam Hormatly Talyplar.Com bloggerleri! Men sizleri ajayyp sayta agza bolmagy teklip etyarin!
Bu saytda siz gyzykly mowzuklary okap, olara haladym halamdym, teswirlere plus minus goymagynyz mumkin!
Su pursatdan peydalanym saytda tazelikler gecirilyanini hem aydyp gecmeki.
Saytymyzň Ertir.Com - Türkmenistanyň iň uly internet po...

Dowamy »

240 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - Täze stawka üçin oýunlar!!!

Saýtymyzda stawka üçin 2-sany oýun goşuldy!!!
Öz stawkalaryňyzy oýunlara goýup bilersiňiz!

Stawka üçin oýunlar:

====================================
Арсенал - utar! (2.4-kaýfisent)
Deňme-deň bolar Х (3.5-kaýfisent)
Тоттенхэм Хотспур - utar! (2.8-kaýfisent)
--------------------------...

Dowamy »

181 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - Ýeňijä berilen sowgat!!!

TmFudBol.Tk saýtynda şu gün ilkinji ýeňiji üçin töleg amala aşyrylýar!

Oýunymyzda Ososuna we Barselona toparlary deňme-deň bolar diýip çaklap, saýtda 3 manat, stawka goýdy we 3 manat pulyny 6 manat edip aldy we biz muny şu gün ýeňiji ulanyjymyzyň telefon belgisine geçirip berýäris!

Siz hem stawka gatnaşyň ýeňiji boluň!...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - Ososuna we Barselona | Bäsleşigiň jemi!!!

Salam Hormatly Talyplar.Com saýtynyň agzalary!

Şu gün TmFudBol.Tk saýtynda stawka üçin goýulan pullar: 15 manat

Toparlara goýulan stawkalar:

Ososuna - 1 sany stawka 3 manat
Deňme-deňe - 1 sany stawka 3 manat
Barselona - 2 sany stawka 8 manat

Statistika:

Umumy ý...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - 100% Halal stawka gatnaşyň!

Talyplar.Com saýtynyň eziz agzalary! Saýtymyzdaky ulanyjylaryň hasaby şu wagt hem doldurylyp dur we nesip bolsa ertir sagat 12:00-da ýeňijilere pul baýraklary beriler!
Siz hem häziriň özünde stawka gatnaşyň we ertir sagat 12:00-da pul baýraklaryňyzy alyň!!!

Häzir saýtymyzyň statistikasy:
Ulanyjylar: 7
Ulanyjyla...

Dowamy »

175 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk saýtyna Agza Boluň we 1 Manat Bonusa eýe boluň!

Salam Hormatly Agzalar! Saýtda tiz-tiz täzelik geçirýäris! Ine innem biziň saýtymyz şu wagtdan soňky agza bolanlara 1 manat bonus berýär!
Siz 1 manat bonusy alanyňyzdan, soň hasabyňyzy 2 manada dolduryp, 3 manat oýuna stawka goýmak üçin pul alamagyňyz mümkin!
Häzir bolsa hemme belli bolşy ýaly saýtymyzda Ososuna we Barselona toparlayn...

Dowamy »

185 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - Stawkasyna gatnaşyň!!!

Salam Hormatly Agzalar! Men sizi täze açylan stawka çagyrýaryn!
Häzir TmFudBol saýtyna Ýeňişler üçin oýunlar goşuldy. Oýunlar bilen aşakda tanyşyp bilersiňiz!

Ososuna we Barselona

Koýfisentler:
Ososuna - utar! === 2.5 koýfisent
Barselona = utar! === 1.3 koýfisent
Deňme-deň bolar! === 2.0 koý...

Dowamy »

160 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

TmFudBol.Tk - Ilkinji Türkmen Bukmekeri!

Salam Hormatly Talyplar.Com saýtynyň eziz ulanyjylary! Men sizleri TmFudbol.Tk bukmekerine çagyrýaryn!
Siz bu saýt arkaly fudbola halal stawka goýup bilersiňiz! Oýun barada aýdylanda, bu oýunda siz haýsy topar ýeňiji boljagyny ýa-da deňmedeň boljagyny görkezseňiz bolany, eger sizň takmynyňyz dogry çyksa, siziň goýan pulyňyz ýokarlanar(koýfis...

Dowamy »

184 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago