Baýram krem hakynda goşgy (degişme äheñinde)

Adyñ seniñ krem Bayram,
Haýran saña Elin Ayran,
Aşak, ýokaryk, ileri, gaýra,
Ulanýanym Baýram krem.

Tene degse ýag ýalydyr,
Çalynan adam dag ýalydyr,
Oriflame ýanyñda nol ýalydyr,
Nokat com sen Baýram krem.

Bahañ seniñ elýeter,
Gury agyryñ tiz ýiter,
Tüweleme abra...

Dowamy »

193 5
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Hepdäniň jemi #9 (20.09.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 21-nji sentýabr hepdäniň duşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
14-20-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Panturkist a...

Dowamy »

149 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Gülmek ömürden #5 (17.09.2020ý)

1 adam pişigini 15 km daşa pyýada zyňyp gaýdypdyr. Öýüne gelse pişik oturanmyş. Soň maşynly 20km ileri 70km saga, 45km çepe, 33km gaýra sürüp zyňypdyr pişigi.
Birazdan aýalyna jaň edipdir.
Ayaly: Alo
Adamsy: Pişik öýe bardymy diyipdir.
Ayaly: Howwa diyen.
Adamsy: Derrew trupgany pişige ber, Men azaşdym diyipdi...

Dowamy »

376 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanylmagyna bagyşlanan halkara media-forum geçirildi

Aşgabatda Halkara Media-Forum Geçirildi

Aşgabatda Halkara Media-Forum Geçirildi
2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanylma...

Dowamy »

77 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

2020-nji ýyl - Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany

paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Oňa köpçülikleýin habar beriş ulgamyndaky abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, syýasatşynas bilermenler gatnaşdyla...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Doglan günüň gutly bolsun, Arslan Alaýew dost!!!

Doglan güniň bilen Arslan dostum! Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan...

Dowamy »

190 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Biz bilen ulgamda bol - www.ulgamda.pw

Salam Hormatly agzalar. Size täze döreden www.ulgamda.pw internet portalymyza çagyrýaryn. Biziñ saýtymyzda agza bolmak bilen siz:
- UIM (Ulgamda Instant Messenger) arkaly hat ýazyşyp we täze tanyşlar tapyp bilersiñiz.
- Habarlar bölüminde saýdyñ täzeliklerini okap bilersiñiz.
- Mowzuklar bölüminde agzalaryñ mowzuklaryny okap, o...

Dowamy »

191 9
Täzelikler, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Doglan günün gutly bolsun Bägül!

Doglan günün gutly bolsun Bägül! Bägül men seni, düýnki geçip giden doglan güniň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen, saňa durmuşda berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin, we okuwda, işde üstünlikler hemraň bolsun! Gelejekde peydaly lukmanlarynyň biri bolmagyňy isleýärin! Gijä galanam bolsam saňa eden arzuwl...

Dowamy »

169 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Dünýänjñ iñ täsin öz janyña kast etme synanşygy

DÜNÝÄNIÑ IÑ TÄSIN ÖZ JANYÑA KAST ETME SYNANŞYGY

Çakdanaşa ýokary derejede ölümi arzuwlan fransiýaly bir raýat öljek bolup elinden gelenini etdi... Ýöne onuñ bu dünýäde azajygam bolsa almaly demi bar eken, sebäbi ol bu arzuwyny amala aşyrjak bolup hernäçe çytraşsa-da edeni ugruna bolmady we ölmän galdy. Gürrüñi edilýän fransiýaly kert...

Dowamy »

316 3
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 week ago

TMLIMITED.RU

Hormatly agzalar TMLIMITED.RU saytymyzdan peydalanyp surat we wideo paylashyp wagtynyzy gyzykly gechirip bilersiniz.

Dowamy »

175 4
Täzelikler, altynyigit tarapyndan 1 week ago

DUNYANIÑ TASIN GORKEZIJISI

Hazirki wagtda dunyade sosial tordan takmynan, 3810000000 adam peydalanyan bolsa, olardan internet ulgamyna girmek uçin 63,6% Google Chrome, 17,7% Safari, 4,4% Firefox brauzerlerinden amala asyrylyar.
Her gunde wideoyazgylara tomasa edyan adamlaryñ umumy syn edyan wagty 1000000000 sagada deñdir. Bu ulgamda isleyan bilermenleriñ hasaplamalary...

Dowamy »

218 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Iň gowy form saýt Talyplar.com (meniň üçin )

Hemmämiziň bilşimiz ýaly Türkmenistan ajaýyp form saýta mätäç.
Meniň üçin iň gowy türkmen form saýt Talyplar.com

Sebäpleri:

1-nji sebäp. Saýt 2007-den bäri diri 😃 Ýagny saýtda ýazan zatlaryň uzak wagtlap durýar.Elbetde başgada gaty gowy form saýtlar bar dizaýn we ş.m zatlary bu saýtdan iki esse gowy ýöne basy...

Dowamy »

312 4
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Hepdäniň jemi #8 (13.09.2020ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 13-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
7-13-nji sentýabr aralygyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Panturkist agz...

Dowamy »

454 24
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Meniň saňa bolan söýgi hakda oýlanmam

Her gezek men saňa "Söýýän seni!" diýemde, sen "Hany aýt, söýgi näme?" diýen soragy berýärsiň, "nädip söýýäniňi düşündirdä" diýýärsiň. Men seniň bu sowalyňa kän wagt jogap gözledim. Dürli kitaplary okap gördüm. Deň-duşlaryma sorag berip gördüm. Ýaşy menden has ulurak adamlardan hem sorap gördüm. Hat-da filosofiýadan, psihologiýadan sapak berýän mug...

Dowamy »

217 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Programma satýanlaryň dykgatyna!

Hemmä ýalkymly, Salam! Sagaman otyranmysyňyz?
Bu mowzugy döretmegimiň maksady Programma satýanlaryñ hemde, Programma satyn aljak bolýanlaryñ dykgatyna.
Soňky wagtlar Imo messenjerinde käbir internede gowy düşünýän oglanlar, ýagny Internede girip dürli Programmalary (Intranyň kodlary, Sõýgüliñ telefonda kim bilen jañlaşýanny bilip bolý...

Dowamy »

496 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi

Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi
Ekwadorly Hulio Sezar­ Mora (110 ýaşynda) w­e Waldramina Kinteros­ (104 ýaşynda) häzirk­i wagtda ýaşap ýören ­iň garry är-aýal hökm­ünde ykrar edildi. Bu­ barada Euronews haba­r berýär.

Hulionyň doganoglany ­olary 1934-nji ýylda ­tanyşdyrypdyr. Olaryň­ arasy...

Dowamy »

221 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Kompýuterden gözleriňiz ýadasa, olara dem bermäge kömek etýän saýt açyldy!

Kompýuter başynda köp oturýan bolsaňyz, gözüňiziň ýadamagy adaty halatdyr. Şol sebäpden doktorlar we özi işiniň ussatlary mälim wagt aralagynda gözlere dynç bermegi we gözler üçin mahsus bolan maşklary ýerine ýetirmegi maslahat berýärler.

Edil şolar ýaly maşklary özünde jemleýän, kompýuterden gözler ýadanynda, olary dem bermäge ýarda...

Dowamy »

281 2
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago

"Marvel" kino aleminin yyldyzy aradan chykdy.

"Marvel" kino aleminin ilkinji "Gara tenli" supergahrymany, yagny "Gara Bars" filminin yyldyzy, 43 yashly aktyor Chedwik Bouzman duyn aradan chykdy. Aktyorda 2016njy yylda "Rak" keseli anyklanypdy, Chedwik 4 yyl bu kesel bn goreshipdi...

Dowamy »

227 0
Täzelikler, soho tarapyndan 3 weeks ago

Men seni söýýärin!

Men seni söýýärin, gunça lebiňi
Öpemde titreýän, çygyň mysaly
Men seni söýýärin, gijäň ýarynda
Ýalpyldap ýanýan, şemiň mysaly

Men seni söýýärin, gaty gujaklap
Jarlykdan asylan, bir gaýa ýaly
Men seni söýýärin, özümden gorkup
Arkaňda gizlenýän, bir saýa ýaly

Men seni söýýärin he...

Dowamy »

225 2
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 weeks ago

Degişmeler ýygyndysy 2. (1njini Gyzlara okamagy maslahat beremok)

Moskwa. Aeroport:
Bir türkmen adam aýalyny ýitiripdirde şony gozlap tutuş zala gygyrya diyyä:
- Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen? Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen??
Onuň yanyna aeroportyñ işgär aýaly gelip ondan soraya:
- Что случилось?, Почему вы кричите, люди пугаются.
- Я потерял жену.
- Нечего страшного пойдём...

Dowamy »

773 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago