HEMMA SALAM!!

Hemme dostlama talyplar.com agzalara agza bolup bilmäýenlere Ullakan SALAM!!!
Giç ýagsy gardaslam...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 3 hours ago

Saýt barada.

Talyplar.comyñ administratory Salam! Admin, saýty, elläp bolmemi muny? Aýdaly içine häzirkiden sähel üýtgeşme gizirip we-de registrasiýany gaýtadan açyp diýen ýaly işleri amala aşyryp? Surat goýmak funksiýasyny üýtgetmeli muň, şonda has gowy boljak. Serediň suraty açylan temanyň başynda goýluşy ýaly, ortaragynda-da, temanyň soňuragynda-da goýulýa...

Dowamy »

24 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 hours ago

Uçaryň näme üçin uçuş wagtynda ak yzlary galdyrýandygyny bilýärsiňizmi?

Asmanyň üstünden uçýan uçarlara gyzyklanma bilen seredenimizde, uçuşymyzyň bulut ýaly ak yzlar bilen yzarlanjakdygyna gözlerimiz öwrenişdi. "Kun" gazetiniň habaryna görä, munuň sebäbini hemmämiz bilemzok . Beýle dälmi? Esasanam kiçi çagalaryň köplenç ululara bu soragy bermegi tebigy zat. Jogap ýönekeý!

Hakykat, beýik belentliklerde h...

Dowamy »

54 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 10 hours ago

Duralga.Ru - Tanyslyk ucin in gowy goragly portal!

Girin lezzet alyn!

Dowamy »

58 2
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 16 hours ago

Garranlaryny boyun alaslary gelenok.

Hindi filmlerinde name uchindir garry aktyorlar bilen yash aktrisalaryn soygusi yon bolyar. Gaty uly yash tapawudyna seretmezden, ashyk-magshuk keshbi janlandyrylan filmlerden kabiri:
1.Не просто поверить в любовь(2007) - filminde Amitabh Bachchan 65 yash, Jiya Han 19 yash.
2. У любви нет причин(2010) - Nasiruddin Shah 61, Widya Balan 3...

Dowamy »

136 0
Täzelikler, soho tarapyndan 1 day ago

Ölsem aglarsyňmy göze alyp ýaş?!

Ölsem aglarsyňmy göze alyp ýaş,
Zar bolup diňleýän ýüregim ezip,
Ak geýnip gawra goýanymda baş,
Aglarsyňmy asla gaýtmazlygym bilip.

Ölsem kökregimi zäh ýere berip,
Topraga öwrülüp gitse meň tenäm,
Otda doňan ýüregim eräp,
Laý dolup galar açyk gözlerde!

Ölsem daş goýmaňlar gawry...

Dowamy »

138 13
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Nowça daýza doglan günüňiz bilen!

Salam, daýza/gelneje ;)
Doglan günüňiz gutly bolsun ! Allajan uzak ömür bersin, söýen ýaryňyz bilen bagytly ýaşaň! Men şu saýtyň agzalarnyň ählisiniň adyndan gutlaýaryn! Karoçy, daýza/gelneje dünýädäki iň bagytly adam boluň!!!
Göroglynyň ýaşyny bersin hudaýym!!!

Dowamy »

220 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Doglan günüň gutly bolsun!

Bu gün saýtymyzdaky agzalaryň biri, @Jupiter_Fire atly dostumyzyň doglan güni! Men hem şu pursatdan peýdalanyp Allaberdä uzak ýaş, bagtly durmuş arzuw edýän! Öňüňde näme arzuw eden bolsaň maksat-myradyňa ýet. Doglan günüň gutly bolsun, Allaberdijan🍻🎂🍰

Dowamy »

151 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Www.kitapcy.com türkmen edebiýatynyñ iñ baý maglumatlar çeşmesi

www.kitapcy.com edebi saýty açylan wagtyndan bäri üç ýylyñ dowamynda türkmen medeniýetiniñ (edebiýaty, sungaty, taryhy, ylym-bilimi) düýnünden, şu gününden we ertesinden habar berýän ýurdumyzyñ bäsdeşsiz iñ gowy saýty bolup geldi we mundan beýläk hem şeýle bolmagyny dowam eder.
Materiallar dürli dillerde, esasan, üç dilde - türkmen, rus we t...

Dowamy »

272 5
Täzelikler, wagt tarapyndan 3 days ago

TasinDunya.Ru - Täsinlikler dünýäsine ýol!

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary!
Siz internet boýunça gyzykly makalalary okamak isleseňiz https://tasindunya.ru saýtyna girip bilersiňiz!
Häzirki wagtda makalar az, asda-adsa makalary hem köpelderis dostlar!

Saýta öz makalarňyzy ýerleşdirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyň...
Tel: +99364279765

Dowamy »

154 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 days ago

Ogurlanmadyk Gelinlik 1995-2020

1995nji yylda ekranlara chykan "Ogurlanmadyk gelinlik" Hindistanda hali-hazirem kinoteatrlarda goyberilyar. 25yyl bolan bu film Shahruh Hany we Kajoly in soyguli ekran jubutine owurdi. Film hakynda kabir faktlar:
Raj we Simranyn keshbinde hazir Shahruh bn Kajoldan bashgany goz onune getirmek kynam bolsa, Aditya Chopra(rejissyor) ilki bn bu f...

Dowamy »

198 1
Täzelikler, soho tarapyndan 4 days ago

DA$OGUZA GAR ÝAGDY URRA

Da$oguz ilime bu gün gar ýagdy uraa çagajyklara hezil eder bu gün dasary diýseñ owadan göräýdä o dereje o kadar

Dowamy »

265 2
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 5 days ago

Gülmek Ömürden #8 (24.11.2020ý)

Bir är-aýal çagalary aňmaz ýalak söýüşjek wagtlary "Ýör atyşaly" diýip parol ulanýan ekenler. Birinji gezek aýaly atyşaly diýýä, daş edip gelýärler. Aýaly ýene bir gezek diýýa, ýene hem daş edip gelýärler. Üçünji gezek aýaly atyşaly diýen wagty, ysgyndan gaçan äri "Ana tüpeň, ana ok. Özüň oklap atyber." diýýämiş

Owalam biri poýezdli...

Dowamy »

410 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

$u zamanyñ gyzlarna öýlenmegem gorkuly

Wagtam geçip dur saklajak ýok sagady,
Ol sekuntlar bilen demimizi sanady,
Biz heniz bukulup sanaýakak manady,
Juda köpelipdir inni adamlaryñ galady.

Gürleýsi hem üýtgeýä görkezdigiñ manady,
Howwa bildiñ para hor bu sözlerim saña diý,
Diñe çepe diýp durma arasynda saga diý,
Tanap bolanok inni...

Dowamy »

420 16
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 6 days ago

RAP ÝAGNY HIP HOP

Türkenistanda ilkinji rapy DZ-ED aýdýar onan soñ Azat Orazowyñ ogurlyk repi suw sep tapawudy ýok atly repleri çykarýar. Soñ rap ägirtleriniñ biri Artur ýagny Zummerçes Jigisi Araz ýagny Aragon bilen rap sungatyna ba$laýar. Soñ Iska Muslim we Syke ýagny Häzirki rap karoly Syke Däli rapa baslaýar onuñ yz Yanyndan S.T çykýar aradan wagt geçensoñ Süleý...

Dowamy »

442 25
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

PEÝDALY MASLAHATLAR

Bedende witamin ýetmezçiligi bolan adamlara dowamly kädi iýmekl maslahat berilýär. Sebäbi onuñ düzüminde:
A, B1, B2, B6, C, E, Witaminleri saklanýar.
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Ysmanak ösümligi bedeniñ çydamlylygyny artdyrýar. Ol ganazlyga hem peýdalydyr. $eýle hem bu ösümlik disleriñ çüýremegiñ öñüni alýar.
*/*/...

Dowamy »

265 1
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 week ago

Gülmek Ömürden #7 (21.11.2020ý)

Metjitde baý bilen garyp bile namaz okap, doga etmäge başlapdyrlar. Baý bankrota düşüp barýan zawody üçin doga edip başlapdyr. Garybam"Huday jan, maňa bir jübit aýagap nesip et, bir aýakgabymam ýok"diýip doga edipdir. Bay oňa seredip, gaharlanypdyr. Jübisinden pul çykaryp: "Bar şuňa özüňe aýakgap al, Hudaýy güymeme" diýipdir.

Iki san...

Dowamy »

485 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Norwegiýa okeanyň galyndylaryny nädip gymmatly etmelidigini bilýär!

Norwegiýanyň "Nofir" kompaniýasy "Okean galyndylaryny gymmatly etmek" atly şygar bilen iş alyp barýar. Ol 10 ýyldan gowrak wagt bäri Bütündünýäniň esasy meseleleriniň biri bolan okeandaky plastmassalary ýygnamak bilen meşgullanýar. Nofir kompaniýasy köne balyk torlaryny ýygnaýar we sarp ediş harytlaryna we täze ECONYL materialyna öwürmek üçin ga...

Dowamy »

181 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Tomus gysga wagtda Ýapanaponiýa gaýdyp gelýär

Ýaponiýada 19-njy noýabr güni tomus yssy bolýan sebitleriň köpüsinde iň ýokary gradus temperatura hasaba alyndy. Yssylyk ýaponiýanyň hemme ýerinde diýen ýaly emele geler. Baş Meteorologiýa Ofisiniň maglumatlaryna görä, gözegçilik nokadynyň 900-niň 149-synda temperaturanyň ýokarylygy rekord derejä ýetdi. Bu barada RIA Nowosti habar gullugy habar...

Dowamy »

172 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

"Ýota" pidalarynyň sany yzygiderli artýar.

"REUTERS" habar gullugynyň habaryna görä Merkezi Amerikada "Ýota" tropiki tupanyndan ejir çekenleriň sany 40-dan geçdi.
Howa stansiýalarynyň köpüsinde Kolumbiýanyň demirgazygyndan Meksikanyň günortasyna çenli köp sanly süýşmä we suw joşmagyna sebäp bolan ýagyş hasaba alyndy.
Gondurasyň häkimiýetleri 14 adamyň ölendigini habar berdil...

Dowamy »

126 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago