BIDEREK DOSTLAR !!!

Hassa günüm halym sorap gelmeyän,
Kyn günümde kömek edip bilmeyän,
Aglamda aglaman,gülemde gülmän,
Näme gerek maña biderek dostlar !

Yasymda görünmän,toyuma gelyän
Müñ bir hile bilen maña al salyan.
Özgäniñ yanynda üstümden gülyän
Nãme gerek maña biderek dostlar!

Iki yüzli çyr...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 1 hour ago

SAYT YAPYLYPDYR

syrlywakalar.ru yapylypdyrda saglykmyka? 🤔

Dowamy »

6 1
Täzelikler, gurbanbibi tarapyndan 1 hour ago

Haiii gujikkk

Gotine sok

Dowamy »

60 5
Täzelikler, #BegCon tarapyndan 3 hours ago

Biraz wagt sarp ediň...

Hemmä salam! Seredäýn weli, men hakda gyzykly gürrüňler gidipdur. Tüwleme, ýazybileniňizi ýazysyňyzlar! Ýöne gelip biriň soradyňmy menden näme üçin, şeýtdiň, näme üçin etýäň diýip?
Indi men sizlere Mähri bilen aramyzdaky bolan zatlar hakda gürrüň bermekçi!
Karoçim, sentýabr oktýabr aýlarynda biz Mähri bilen söýüşýädik, dogruragy meniň...

Dowamy »

88 8
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 hours ago

Warning!!!

http://syrlywakalar.ru/posts/13-zetpro.html

Suni Hemme kısa görmegi maslahat beryan...

Dowamy »

56 7
Täzelikler, #BegCon tarapyndan 4 hours ago

??

Kimde ZET PRO2003 iñ nomy baa.

Yashalym saña gelendede kim cöp düybi???
Onda-na özüñe bir nik yasan yashalym nigi kim yasady??? BeZZaT agza yasady.acar sözem : YAGYSH..Soñra bolya bashgalaram girsin dp acar söz yazdyk sen yalylar girer öytmedik!Nomyñy ber maña. Yada jañ et sikern kommentarya hapa soz yazsañ. +99361983167

Dowamy »

83 4
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 4 hours ago

Sabirovv-yñ toplan täsinlikleri #1

1. Çep öýken sag öýkenden kiçi.
2. Sykylyk ýagyş ýagan wagty has gowy ýaýraýar hem has gowy eşidilýär.
3. Eger çilimkeş çilim çekmäni taşlasa, onda onuň ukusy 1sagat kemeler.
4. Erkek pingwin, zenan pingwine aşyk bolanda iñ gowy sowgat saýlamak üçin köp gezer we iñ owadan çagyl daşyny saýlap getirer.
5. Belgiýada gar zyñ...

Dowamy »

92 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 hours ago

Zetpro elinden gelenini ayama bomy

BAN berilen sene:  
Sebäp: Jelep gyzyň tarapyny çalanyň üçin!!! Sen gowy tanaýaňmy ol jelebi men??!! 
Dowamlylyk möhleti:  
Galan wagt: 

Elinden gelenini yap sen saytyn diyip olup duramyok . Ediwer tohmet eden tohmetlen gyzyndan gelninden cheken wagtyn bilersin sen samsyk. Biguna sada yetim gyza tohmet edyan sen...

Dowamy »

150 12
Täzelikler, kalbynur... tarapyndan 5 hours ago

Tok barmy

Nirelerde tok bar

Dowamy »

101 5
Täzelikler, Paris tarapyndan 8 hours ago

Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filiminde nähili peýda boldy?

Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filimiň epizodynda rol oýnamak üçin döredijilik toparyna şert goýýar.

Rejissioryň sözlerine görä,şo wagtda Trampa degişli bolan "New-Ýork Plaza" myhmanhanasynda,filimiň käbir sahnalaryny surata düşürmäge Tramp bilen ozaldan gepleşik geçirilýär.Elbetde,olar bu sahna üçin pul hem töleýärler,emma Tramp di...

Dowamy »

172 5
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 11 hours ago

Yürekdeş we dostlukdaky @MeDuzZza agza kim?

Salam talyplar.com agzalary!
Bilen bilyandir.Önler yürekdeş.ru bilen dostluk.ru saytlarynda @MeDuzZza diyip, tasin bir agza bardy, indi görünenok şol agza baradaky pikirleriniz nahili?🤔

Dowamy »

203 14
Täzelikler, gurbanbibi tarapyndan 13 hours ago

Hemmanize ustunlik

Nesip bolsa ertir "Altyn Asyryñ Altyn Zehinleri"atly baslesikde mekdep okuwcylarnyn arasynda etrap tapgyry gecirler hemanize oz adymdan ustunluk arzuw etyan!!
hormatlamak bilen:ladakalina

Dowamy »

85 8
Täzelikler, LadaKalina. tarapyndan 14 hours ago

Kömek gerek !!

Men öñki yashalym BeZZaT agza men acar sözi yatdan cykardym. Kyn görmän agza bolup berayiñ.Özim agza bolup bilemok. Begench03 dp bolayyñ.soñ acar sozem jañ edip aydayyñ.

Dowamy »

83 4
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 1 day ago

Perhat we @yashalym agza üçin bu mowzuk.

Agzalar giç ýagşy! Bu mowzuk ýene menden, ýöne siz halamasaňyz muny okamany geçiberiň. Gowy mowzuklaram goýular inşallah! Ýöne şuny maňa açmaga rugsat beriň haýyş.
@Ýolagçy

Perhat we @yashalym sizler dogry ýazypsyňyz! @Mähriban_Sobirowa agza. Anygy Mähri çyndanam sizler aýdyşyňyz ýaly eken. Ol birhili öten geçene gu...

Dowamy »

389 47
Täzelikler, Ýolagçy. tarapyndan 1 day ago

??

Salam Cerkez gowumy dost.Maña nomy bersene.Gürleshmeli zatlam baa.

ZET PRO2003 sañada gelende sayt seniñ yüzüñden yapyldy.Öz-özüñe sögen bolduñmy? Nadip bildiñiz dp pikir etyaniz.Adminiñ bu zatlardan habaram yok habary bolsa saña Ip adresleri berman shol bloklary pozardy.Bolya Gray_Wolf yñ IP adresi bilen deñ bolan bolsa Blok edip ac...

Dowamy »

127 6
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 1 day ago

Mähh, siz erkek bilýän!

Skrenşotlara gowujalap serediň, kim erkek, kim heleýligine! Çerkez ýbanutynyň ýazyşmalaryndan, efir!

Dowamy »

217 9
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Moşenniklik gowy zat dällll!

Ýazýar:Writer

Howwo Zet-Pro2003, sen maňa saýtyňda moşennik dp mowzuk açdyň bigaýrat. Ýöne hakykata seret, sen moşennik, eýýäm sen moşennikligiň nämedegini bilmän, maňa at dakýan, çaga! Men bärde ýazmagymyň sebäbi düýn men saňa iki gezek jaň etdim, emma reski öçürdiň, eý sende erkeklk namysy bamow. Sen erkek bolsaň şol wagt meň ýazan...

Dowamy »

137 8
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 1 day ago

«Altrenatiw täzelikler», «Hronika» we «Azatlyk» COVID-19 barada toslamaklygy dowam edýärler

Haýran galaýmaly! Bet niýetleri başa barman bir eýýäm ýurtdan ökjäni göteren “watandaşlarymyz” «Alternatiw täzelikler», «Türkmenistanyň hronikasy», «Azatlyk Radiosy» ýaly saýtlaryň arkasyna duwlanyp, şyltak atmaklaryny henizem dowam edýärler. Ýa-da bu-da olaryň dogup-dörän, duzuny iýen topraklaryny “wasp etmek” programmalarynyň bir bölegimikä? Eger...

Dowamy »

427 1
Täzelikler, watandash tarapyndan 2 days ago

Kelle agyry eden tekiz ýer.

Men özümiň ylmy garaýyşlarymda birnäçe ýalňyşlyklara ýol berýändirin,emma bu bolup biljek zat.Ylymda iň birinji zat maglumat.Maglumat beýnä gelip ýetenden soň ony düşünmeli we analiz etmeli.Ýeterlik bolmadyk magtlumatlary welin,analiz etmek gaty kyn düşýär.Hantureniň bize aýdýan tekiz ýer we ylymyň togalak ýer baradaky maglumatlaryny deňeşdirmeli...

Dowamy »

132 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 days ago

Talyplar-yň konferensiýa gijesi geçirilýär siz hem goşulyň, söhbet ediň, ýakyndan tanyşyň! #3

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 3-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

178 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago