Islenen.ru yene siz bilen

Duyn agsham moskwan wagty bilen 19:45 toweregi islenen.ru saytynyn duran serwerine ddos hujum edilendigi sebapli shol N35 serwerdaki ahli saytlar shol sandada islenen.ru hem hatardan cykdy bu nasazlygy duzetmane kop wagt gerek boldy yone islenen.ru indi yene siz bn

kimde nasazlyk yuze cyksa brawzerinizi arassalap girmegi maslahat b...

Dowamy »

294 18
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 21 hours ago

Simay Barlas

Show Tv-niñ soñky seriallaryndan bolan "Aziz" teleserialynda "Efnan"yñ keshbi bilen mushdaklary ozune çeken Simay Barlas 05.05.98yylda Stambulda (Turkiya) dunya inyar. Ilkinji gezek "Paramparça" (2014-2017yy) teleserialynda çykysh edyar, esasy ustunligi bolsa "Zalim Istanbul" (2019-2020yy) teleserialyndaky yerine yetiren keshbi bilen gazanyar. Kin...

Dowamy »

70 3
Täzelikler, soho tarapyndan 1 day ago

Detjal+1

Köpler üçin erteki bolup görünsede, meniň üçin şu oglan diýseň gyzykly, sebäbi şu oglanyň bir ýerlerde bardygyna men çynym bilen ynanýan. Sizede ynanmagy maslahat berýän, sebäbi Ahyrzaman o diýen daşda däl.
Ilki bilen öz özünden sorag döreýär, Detjal kim we ol haçan döremeli? Meň şehsy pikirme görä Detjal bir wagt döredi we ol adamzadyň kowm...

Dowamy »

384 27
Täzelikler, Adalat19 tarapyndan 1 day ago

BeZZaT. Uzak ýaşa doglan güniň bilen 🎂

Salam Talyplar.com'yň agzalary inede bu gün saýtdaky agzamyz BeZZadyň doglan güni. Öňem bir näçe mowzuklaryň açylanyna garamazdan menem aýratyn mowzuk edip açaýyn diýdim, sebäp geçen günleriň birinde men doglan günüňi unutmaryn menem ýatlaryn diyipdim sözimem tutdym. Dogrymy aytsam Begenç saytda menden başagsy seň doglan günüňi yatlaram öytmedim 🙂....

Dowamy »

140 14
Täzelikler, Arzuwum tarapyndan 2 days ago

🎊🎂Begenç 🎊🎉 ýaşyñ uzyn bolsun!!!

Doss gutlish
Bu gün seniň doglan günüň saňa uzak ömür, jan saglyk ,bagt, rysgal arzuw edýän.🎁Gaýgy gam,alada saňa bir ýyldyzyň uzaklygy ýaly uzak bolsun.Bagt ,şadyýanlyk,üstünlik kölegäň ýaly ýakyn bolsun.Durmuşda mydam üstünlikli ädimler bilen ýaşa.Arzuwlaryň hakykat, bagtly günleriň soňsuz bolsun.Ýüzüňde mydama ýylgyryş bolsun,çünki ýylg...

Dowamy »

95 4
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

BeZZaT doglan günüñ gutly bolsun!!! Sen üçin doglan gün gutlagy!

Talyplar.com saýtynyñ gadyrly agzasy @Bezzat doglan günüñ gutly bolsun🎊🎊🎊Begenç saña şu gün ilki bilen jan saglyk arzuw etmäne rugsat ber, soñundanam ýaşyñ uzyn bolmagyny arzuw edýän! Allajan şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!🎉🎉🎉Goý, seniñ eden şu zemindäki arzuwlaryñ h...

Dowamy »

144 16
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 days ago

Garaşyň

Adamlar gynanmaň, meni gowy görmeýärler, meni sylamaýarlar, maňa kömek etmeýärler diýip. Siz bu zatlary tama edýän wagtyňyz, sizi gowy görmeýänlerem, sizi sylamaýanlaram, size kömek etmeýenlerem gynanýarlar. Bu adamlar siziň tamaňyzy ödemeýärler, çünki siziň tama edýän zatlaryňyz olarda ýok ýada bar bolsada olaryň bu zatlary bermäne erki ýok. Ýogsa...

Dowamy »

72 2
Täzelikler, BeýikÝazyjy tarapyndan 2 days ago

Ýandepderçämdäki ýazgylardan...

Ýandepderçämdäki ýazgylardan...
-Biz öz goýberen ýalñyşymyza düşünmän, ony ykbalymyzdan, mañlaýymyzdan görýäris. Emma şeýle pikiriñ ýene ýalñyşmak üçin mümkinçilikdigini unutmañ!
-Terbiýelemek bilen öz terbiýämiziñ kämilleşýändigini unutmalyñ!
-Eger aýna biziñ daş sypatymyzy görkezişi ýaly, içki dünýämizi hem görkezýän bolsa-dy...

Dowamy »

132 6
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 3 days ago

.......

Ösen ýurtlaryň baýlary-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,uly bir kompaniýada ýolbaşçy bolup oturýarlar.

Biziň baýlar-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,türmede oturýarlar.

Dowamy »

213 4
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 days ago

Lyrics

Aman Kadyrow -Geýme garany
Aman Kadyrow - Dilleriñden (adyñ Nabat özüñ Nabat)
shul aýdymlañ sözleri ýokmyka

Dowamy »

66 1
Täzelikler, AndroidHacker tarapyndan 4 days ago

Barbados ada döwleti respublika boldy

Barbados ada döwleti respublika boldy
«Belta» habarlar gullugy Karib deňzindäki Barbados ada döwletiň şu gün resmi taýdan respublika bolandygyny habar berýär. Ýurduň prezidenti wezipesine oktýabrda saýlanan Sandra Meýson geçdi, indiden beýläk Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II bu karib döwletiniň ýolbaşçysy däl.

Barbado...

Dowamy »

115 1
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 5 days ago

****

SSSRiň öňki ýolbaşçysy Mihail Gorbaçýow pissany (pizza) reklama edýär.

Restoranlar ulgamy sowet bazaryna 1990 ýylda girmegi ilki SSSR ýolbaşçylary we Pizza Hit kompaniýasyna eýelik edýän PepsiCo nyň arasyndaky "asyr ylalaşygy" çäginde amala aşyrylypdy.
Emma SSSR parçalanandan soň ulgamyň Rossiýada işjeňligi haýallady. Şol sebä...

Dowamy »

147 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 5 days ago

Kitap gözleyän diýýänlere täzeligim

Yene bir iki gunden WwW.Soyguli.ru da entak saytlara çykmadyk kitaplar yuklenjekdigini we gyzyklanyanlara, şol gozleyan temasy barada maglumat tapmayanlara, başaryanja kömegini berjekdigini aytyar şol ýeriniñ admini !

Dowamy »

117 4
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 6 days ago

@Payhaslylar

Tuweleme, @Payhaslylar howany hem bulap bilyarler, olar bilen oyun etman)))
01.12.2021, 14:36.

Dowamy »

158 3
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 6 days ago

****

23 ýaşly Ýegor Komarow adam iýmekde aýyplanyp,saklandy. Bu hakda"Bez forma" sayty mälim etdi.
Ol ýolda barýarka ýol transport hadysasyna duçar bolýar. Şol wagt ulagyň ýükhanasyndan öldürip,iýmek üçin öýüne alyp barýan adam jesedi ýere düşüp gidýär.

Adamhor şol ýeriň özünde polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynýar.

Dowamy »

286 7
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 days ago

Täze aýdym Ýükläp baha beriň

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

98 6
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Täze aýdym

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

52 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Likee giryanlare pod edayin pleas

salam agzalar likee giryaniniz bar balsa aranyzda yada tanyslarynyz bar bolsa aydayyn hayys meni pod edaysin mnm pod eyan


Sazanda gyz adym likeede hayys mnm pod etyan cynym
her epdede bir gezek giryan ozum sonna mnm pod etyan 33 epdeden bari giremok nace podpisjigim barlygyna bilemk arada goremde 100den gecipdir hay...

Dowamy »

175 13
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 1 week ago

Gadyrly Paýhasly

Abaddon bular ýaly zat etmeýä we beýle töhmediňize jogap hem gaýtarmaýa.Detonatyr petonatyryňyz dostluk.ru, talyplar.ru, yeketak.ru, yurekdesh.ru, yurekdeshler.ru, betinden.com, soyguli.ru, tmeet.fun hemmesem bir adama degişli olam ZetPrо2003 (hazirki we-pro)Indem bolsa gaýrat edip bol...

Dowamy »

164 13
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Bu mowzuk, iñ ajaýyp ynsan üçin! :)

Abim!
Umarim bu yazanlarımı okursun. Doğum günün kutlu olsun! Sen iyi ki varsin, iyi doğmuşsun, iyi ki benim abimsin!:)
Jupiter ýaly uly ýürekli agamjan uzak ýaşa! Allajan hyýalyña sygmajak bagty durmuşyña sygdyrsyn. Gelejegiñde saña kalbyñdaky ähli dilekleriñ kabul bolmagyny dileýän, Güler ýüzüñ hiç wagt solmasyn, söýýän ynsanlaryñ...

Dowamy »

132 11
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 1 week ago