Ар-аял дегишмежик.

- Гелниме бриллиант гашлы юзук алып бердим, 1 хепде бари гурлешенок инди мен бн
- о наме учин?
- шейле дийип гурлешипдик алып бермакам... (иннирдисиз, хезиллик)

Гаванжан хелей аринин инстаграмда отыраныны горуп, оны сач бн говы едип Like-лады...

Хер гезек гелним бн гыгыршамыздан сон сесими чыкарман отыркам, бир...

Dowamy »

97 2
Täzelikler, soho tarapyndan 17 hours ago

Gaharyňy nädip ýatyrmaly?

Siz öz duýgularyňyza erk edip bilmän, ujypsyzja zada hem gaharlanýan bolsaňyz, näme etmeli?


1. Gaharyňyzy daşyňyza çykarmaga howlukmaň. Biraz säginip, on gezek uludan dem alyň. Bu size biraz köşeşmäge, gaharyňyzy getiren adama bolsa pikirini jemlemäge, artykmaç gynandyrjak sözleri aýtmakdan saklanmaga kömek eder. Mümkin bolan...

Dowamy »

94 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

Бирден мен ОЛАЙСЕМ!?

Гелним:
- А бирден мен дуйдансыз олайсем, сен ене ойленерсинми?
- Ёк
- О наме учин ёк, сен наме я машгалалы болмагы халанокмы?
- Булар ялы сораглар нирден келлане геля?
- Нирден гелянини бн гызыкланмада сорагма жогап бер
- Ери боля ойленердим.
Гелним (гамгын горнушде):
- Ехх ойленердим дийсене
-...

Dowamy »

263 7
Täzelikler, soho tarapyndan 3 days ago

Näme üçin 2 minut işden ünsümizi sowmak bilen, biz 25 minut wagtymyzy ýitirýäris

Hany ýadyňyza salyň, iş günüň dowamynda näçe gezek ünsüňizi sowduňyz? Indi bolsa şol sany 25-e köpeldiň. Gördüňizmi, bir günde näçe peýdaly wagt ýitirýärsiňiz. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň professory Gloriýa Markyň ylymy barlamalarynyň netijesinde adam, arakesmeden öňki eden işine täzeden girişmekçi bolsa 25 minut wagtyny sarp edýär, has...

Dowamy »

121 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Soyenim soygulim gelnejem boldy mp3

Dostlarym aydayyn arza halymy
Aytsam size dostlar oz ykbalymy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
18 yasadym gaytdym gulluga
Yzymdan zar aglap hat yazdyn mana
Diydim oglan adagly boldym agana
Soyen...

Dowamy »

142 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 4 days ago

Iňlis gazedi koronawirus 2013-de çykdy diýýä.

Bu wagt Willereal bilen Barselonaň oýnuna seredip otyryn. 1-nji taým gutaransoň habarlara seredeýin diýdim welin iňlisleň Sunday Times gazedi Hytaýyň bir magdandan 2013-nji ýylda bu keseliň tapylandygyny we ony barlamak üçin dünýäň iň güýçli laboratoriýa merkezi bolan Wuhana ugradandygy, ony hem gizläp saklandyklaryny aýdýar. Magdana giren 6 adamda...

Dowamy »

251 3
Täzelikler, messibet tarapyndan 4 days ago

Gyzykly maglumatlar

Iň agyr almanyň agramy 1 kilogram 849 gram (1.849 kg). Ony ýaponiýaly Hisato Iwasaki öz melleginde ösdürip ýetişdirýär.
2. Bambuk 24 sagadyň dowamynda 3 metre çenli ösüp bilýär.
3. Limonyň düzüminde klubnika görä has köp şeker bar.
4. «Gülki gülleri» diýlip atlandyrylýan güller bar. Ol gülleriň ýanynda hiç hili sebäpsiz ýarym s...

Dowamy »

159 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Admin ýekeje haýyş!

@shahyr arasynda aýlanyp gidýän bolsaň, şu ýazgynam okasaň, edibem bolýan bolsa iň soňky jogaplanan temalary goşup bolarmyka? Käbir ýagdaýlarda köne ýazgylar bu ýyllardaky wakalar bilenem gabat geläýýä. Biri arhiwi jogaplasa-da hiç kim görüp bilenok. Diňeje şony goşup bolmazmyka? Köne wersiýasynda sag gapdaldan "soňky jogaplananlar" aşaklygyna seti...

Dowamy »

261 19
Täzelikler, messibet tarapyndan 4 days ago

Hepdäniň jemi #2

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 5-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
29-5-nji iýun/iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Ruhly öý"diýen mowzugy.
350geze...

Dowamy »

178 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

.....

@soho, @wagt, @12 gorunenok niredekaler bilyan yokmy?

Dowamy »

235 22
Täzelikler, yashalym tarapyndan 6 days ago

Gyzlar hakynda 10 geň hakykat

Salam dostlar. gelin temany azajyk uytgedeliň. Gyzykly temajyk siz bilen paylashayyn diydim.
Aslynda gyzlar bilen oglanlaryň gurluşy we fiziki aýratynlyklary köp. Arassaçylykdan başlap beýleki häsiýetlere çenli arada uly tapawut bar. Olar oglanlara garanyňda has inçe ruhly we duýgyr bolýarlar. Geliň onda gyzlara degişli bolan 10 hakykaty bi...

Dowamy »

393 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Reptilian başga planetalylar...

REPTILIAN BAŞGA PLANETALYLAR...

''Geñ dünýe, giñ dünýe'' diýilýän döwrümizde Reptilian atly başga planetalylaryñ bardygy hakynda ýene kitapcy.com internet sabypasynda giñişleýin maglumat berilýär.
''Reptilian''atly ýylan hem zemzem keşpli başga planetaly gelmişekleriñ bardygyny, özem aramyzda ýaşap ýörendigini, oña duş gelen a...

Dowamy »

200 2
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Ruhly öý

Ruhly öý


Her ýurtda özboluşly paranormal wakalaryñ, ruhy we metafiziki hadysalaryñ bolup geçýän ýerleri bar. Şeýle gorkunç ruhlar şolar ýaly belli çäklendirilen ýerlerde gapan gurup adamyny heläkläp bilýärler.
Aşgabat şäheriniñ Hitrowka raýonunda ýerleşen şeýle öýleriñ birinde hem elhenç ruh ýaşaýar. Ençeme ýaşaýjylary...

Dowamy »

396 12
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

"Просто Помиловать"

Ady: Просто Помиловать.

Yyly: 25.12.2019y.

Wagty: 2sag 17min.

Keshplerde: Maykl Bakari Jordan, Jeymi Foks, Bri Larson, Tim Bleyk Nelson...

Mazmuny: Film bolan waka esasynda.
Biguna tussaglykda otyranlara komek etmek isleyan garatenli aklawjy Brayan Stiwenson "Jonni D" lakamly tussa...

Dowamy »

161 5
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Geplesik chat

Bu yerde cat yok sol sebapli su mowzugy acdym halamadyklar aytsyn pozjak halasanyz su yerde gepleseli kim kime soragy bolsa umuman chat edeli bolmazmy?

Dowamy »

226 7
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

„Hepdäniň Jemi” atly ilkinji gepleşigimiz

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bü gün 28-nji iýun hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-28-nji iýun aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12-lik agzamyzyň„ Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan bo...

Dowamy »

249 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Turkmenistan " Milli VISA karty" atly täze bank kartyny ulanyşa girizer

Döwlet daşary ykdysady iş banky häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizmäge taýýarlanýar.

Bu barada Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hasa...

Dowamy »

219 0
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

Komek gerek hayyst

Gelnejem boldy mp3 kimde bar we sol gosgynyn sozleri?gaty gou aydym Serdar Seisow aydya sozleri bolsa paylasan talyplarda. Arslan Alyyew sizde yokmy?

Dowamy »

144 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Ayryldym senden ezizim

Bu gun ayrylanyma senden ezizim
Enceme wagt gecayipdir sensiz gecmejek gunler.
Yadyma dusyar sen bn geciren gunlerem.
Soygi arzuw dine sen bir yurege sygdyryp bolmajak umyt.

Bilyanmi ezizim yany tansan wagtlarmyz
Sen meni seyle gowy goryadin welin
Menden akan yekeje goz yas un
Dozman dan atar...

Dowamy »

119 5
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Gülmek ömürden 18+++

Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howwa diyya, adamsy ayytyanla, bulan hemmesi dikligne...

Dowamy »

469 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago