Käbir adamyñ ömürboýy etmäge ýetishen ishinden hoshal bolman, etmäge ýetishmedik ishinden hem hoshal bolmalydyrys. Mert adam amala ashyrmasy kyn bolany sebäpli ýagshylyk etmese-de, amala ashyrmasy añsat ýamanlyk hem etmez. Utanjy ýok söýgüden söýgä garashmaly däl. Utançsyz söýgi uzak söýmeýärem, söýülmeýärem. Watan bilen enäni öwmeli däl, söýmeli! Sebäbi, ol iki mukaddeslige gönükdirilen öwgüli söz ýasama bolup ýañlanýar. Arzuw: sen gowulyga garashmaly bolma! Gowulyk saña garashsyn! Adama ýagshylyk etmekden lezzet alýan adam gowy adamdyr.

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir