Dostum, aýtsam, ýüregimde arman bar, Humaýymyñ gözlerine zar indi. Bu derdime diñe shonda derman bar, Mahmal ýaly sözlerine zar indi. Umytlarym uçup gitdi ýellere, Kyn günlerim sapyp barýar ýyllara, Sowady durmushum, o:t ýok ýylnara, Melegimiñ közlerine zar indi. Asman ashak indi, ýer hopdy birden, Nämäñ nämedigin añmadym bir dem! Beýle bolaýjagyn bileýin nirden?! Söýgiñ aýdym-sazlaryna zar indi. Ömrüme barabar arzuwlam öldi, Gara bagtym aglap, keç ykbal güldi, Ýekeje zat aýan, birje zat belli: Söýen ýürek - weýran, göwün har indi! Bu gün göreçlerim nämeler görýär - Arzylanym özge ýigide ýar indi!

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir