"bu bir durmu$..."

"bu bir durmu$-munda kän zat bolup dur, tiken gülläp otyr-bägül solup dur. Saña akyl berýär iñ samsyk adam, iñ akylly adam akyl alyp dur."

Dowamy »

1505 29
Köneler, 9 years ago


"söýgi" romany

A.kekilowyñ "söýgi" romanyny okap gördüñizmi? Eger, okan bolsañyz, romanda haýsy gahrymanyñ obrazyny haladyñyz, haýsynyñkyny halamadyñyz? Geliñ, birsalym edebiýata bula$alyñ!

Dowamy »

4014 17
Köneler, 9 years ago


A$yklyk oýlanmasy.

___...___...-nähili owadan at! Eý, hudaý! Onuñ gözlerini diýsene! Tüýs özüne göwni ýetýän gyzyñ gözi-dä! Men ony haçan söýdümkäm?! Haçan oña ýüregimi berdimkäm?! Köp oýlanýan, haçandygyny ýadyma saljak bolýan. Emma hiç ýadyma dü$ürip bilemmok. Ah, haçan söýenimde näme diýsene! Esasy zat-men ony söýdüm. Ömrümiñ ahyryna çenli hem söýerin. Onuñ $ol ja...

Dowamy »

869 12
Köneler, 9 years ago


Hanyyy,,,talyplar...!!!

Hanyyy...talyplar! Tomus kanikulynda nämeler planla$dyrýañyz? Eger, gizlin bolmasa, geliñ ,birsalym iç dökü$eliñ!

Dowamy »

1554 41
Köneler, 9 years ago


"wi-i-i-iý...!!!"

Adatdakylar ýaly ir bilen oýandym. Ýuwunyp-ardynyp, gowy özümi tertibe salanymdan soñ, okuw egin-ba$ymy geýip boldum. "Göwnüme bir zady unudan ýaly bolup durun".(nämekä?) Öten ag$am okap bolan sapaklaryma ýene-de birlaý göz gezdirip çykdym. "Göwnüme bir zady ýatdan çykaran ýaly bolup durun".(nämekä?) elime portfelimi alyp,giñ ädimler bilen uniwersi...

Dowamy »

1408 42
Köneler, 9 years ago


"Gurbannazar ezizowyñ güýzleri"

Güýz gelende gussa batýar tebigat, mähriban oglunyñ tutýar ýasyny. Gujagynda hüwdileýär ol bu gün, -söýgüniñ ogluny,duýgyñ $asyny!

Dowamy »

690 3
Köneler, 9 years ago


"ömür ýoly..."

Ömür ýoly aýna ýaly tekiz däl, onuñ büdür-südür çarkandagy kän. Halasgär hasaplap gara$an ki$iñ, eli çüýrük ýüpli geläýjekmikän?!

Dowamy »

1203 22
Köneler, 9 years ago


Goýber, duýgularyñ jylawyn!

Iki ýana urnup,dyñzap duran duýgulary bogma! Goýber olary kalbyñdan! Goý,jo$sun, goý,çogsun! Ot alan atýatakda çapalanýan atlary göz öñüne getirip gör! Belki,dü$ünersiñ...

Dowamy »

869 1
Köneler, 9 years ago


"söýgi bir kör bije..."

Söýgi bir kör bije, utu$ bary-ýogy bir gezek paýyña dü$ýär. $onda-da özüñe ýokary baha kesip, tum$ugyñy göge tutsañ, soñ tirsegiñi di$lejek bolup azara galyp oturanyñdan peýda ýok. Ýumruk salgap kowlan söýgüni ýer ýumruklabam yzyna gaýtaryp bolanok eken!

Dowamy »

859 10
Köneler, 9 years ago


"men seni hakykatdanam söýýän!"

Adamyñ iñ näzik duýgusy-söýgi diýseler kän pitiwa etmeýärdim. Emma seni söýüp, näme üçin beý diýýänlerine dü$ünip ugradym. Ýöne muña ýene bir zat go$maly eken. Söýgi duýgusy diñe bir näzik bolman, hem ynjyk, hem ezýetli (ezýetli bolsa-da,lezzetli) duýgy eken. Adamyñ iñ agyr derdi aýralyk derdi diýseler kän üns bermezdim. Emma muña senden aýra dü$em...

Dowamy »

1558 27
Köneler, 9 years ago


"bu bir durmu$..."

Durmu$ymda $eýle bir pursatlar bolýar: käwagtlar özümi gaty ýalñyz duýýan. Bar zadyñ meñ üçin gyzygy gaçýar. $u dünýä gelenime pu$man etýän. Öz ýakynlarymy , dost-ýarlarymy küýseýän. Käwagtlar bolsa, özümi $eýle bir bagtly duýýan. Hemme zat meñ üçin eziz,mähriban. Allajanyñ maña ömür berenine $ükür etýän. Eziz talyplar, $ular ýaly ýagdaýlar,elbetd...

Dowamy »

955 11
Köneler, 9 years ago


Jogaplamagyñyzy haýy$ edýän?!

Hormatly talyplar! Eger kyn görmeseñiz, $u soraglary jogaplaýsañyz?! iñ gowy görýän:- 1.syýasatçyñyz 2.artistiñiz 3.aýdymçyñyz 4.ýazyjyñyz ýa $ahyryñyz 5.agzañyz (elbetde,berýän jogaplary boýunça) 6.durmu$ ideañyz

Dowamy »

3289 100
Köneler, 9 years ago


Geliñ,ilkinji prezidentimizi ýatlalyñ!

Käbir adamlar ilkinji prezidentimizi erbetlikde ýatlajak bolýarlar. Men olara (gödegrägem bolsa! ) gadyr bilmez e$ek diýesim gelýär. B.s.türkmenba$ynyñ türkmen döwletiniñ, türkmen halkynyñ öñünde bitiren ullakan hyzmatlarynyñ gadryny taryh olara uzagyndan görkezer. Geliñ, eziz serdarymyzyñ ýagty ýadygärligini hatyralalyñ! Onuñ bitiren i$lerini $öhr...

Dowamy »

1761 61
Köneler, 9 years ago


"söýüñ meni..! "

"söýüñ meni!ýürek söýgi küýseýär, $eýle bir küýseýär ýol çaky-çeni. Ýekeje adama ýeterlik söýgi bilen bir pursatlyk söýüñ siz meni! Maña kän zat,uly bir zat gerek däl, eliñizi ýüregñize goýuñ siz! Size söýgi bilen ýüzlenýän günlem, sözlerimi kesä çekmän söýüñ siz meni! Söýüñ meni-ähli erki hem durky bilen size tar...

Dowamy »

1226 19
Köneler, 9 years ago


"ykbalyñ" bir gahrymany hakda kelam agyz...

Hormatly talyplar! arañyzda hydyr derýaýewiñ "y k b a l" romanyny okanyñyz barmy? Eger bar bolsa romandaky gahryman uzukjemalyñ obrazy barada garaý$yñyzy aýdaýsañyz?! Dogrusyny aýtsam, men-ä bu gyzyñ romanyñ ahyrraklarynda özüni alyp bar$yny halamadym. Eseriñ bütin dowamynda gaýduwsyzlyk bilen göre$ip gelen gyz soñabaka özüni passiw alyp barýar, s...

Dowamy »

650 1
Köneler, 9 years ago


"elimi kes! " türkmen sazynyñ döreý$i.

Bir zamanlar türkmen obalarynyñ birinde özüniñ $irin owazly aýdymlary, dutarda çalýan sazlary bilen halkyñ toýuna ýarap ýören bag$y ýigit ýa$apdyr. Bu ýigit çagalykdan kakadan galyp, özüniñ garryja ejesi bilen garypja külbede güzeranyny aýlapdyr. Soñabaka bu oglanyñ $öhraty artyp, özüni tutup ugrapdyr. Garypja külbesiniñ ornuna 2 sany altyganat ak...

Dowamy »

1469 25
Köneler, 9 years ago


Aýralyk ata$y daglaýar jiger,
üstesine gijelerem gussaly.
Garaýan ýoluna gözümi gypman,
söwer ýar ýylgyryp geläýjek ýaly.

Gelmese-de garap durun ýoluna,
syrda$ym ýagty aý, ýyldyzlar bile.
Kim aýyrdy menden söwer ýarymy?
kimem bolsa nädip dözdükä hala?!

Arzuwym, maksadym kändi s...

Dowamy »

899 14
Köneler, 9 years ago


-haýran galaýmaly!"

Anyk haýsy ýyldygyn-a bilemmok welin (bu hakykat! ), bir ýyl russianyñ sankt-peterburg $äherinde me$hur adamlara meñzemek, öýkünmek boýunça bäsle$ik geçirilipdir. Bäsle$igiñ $ertine görä, kime öýkünseñ $oña da$ ke$biñem,sesiñem,häsiýetiñem meñzetmeli eken. Bäsle$igiñ 3-nji tapgyrynda me$hur artist arnold $warsneggere meñzemek boýunça-da ýary$ geçi...

Dowamy »

640 0
Köneler, 9 years ago


Ejem jan,sen meñ üçin bütin barlyk!!!

Türkmeniñ mukaddes çöreginiñ mähiri ýaly mähir, umman ýaly giñ ýürek, arassa asmanymyz ýaly päkize göwün, ýeriñ darty$ güýjünden hem 10 esse, ýok, 100 esse, 1000 esse uly güýç, bahar paslynyñ dañ säherde öwüsýän mylaýym $emaly deýin eller, içine $irin-nabat go$ulan süýji diller kimde bar diýseler, mende ýeke-täk jogap bar---ene!!!

Dowamy »

2181 30
Köneler, 9 years ago


Eý, meniñ baharym, ak nurly gy$ym!
sen geldiñ-de, gülletdiñ bu durmu$ym.
a$yk kalpdan gaýnap çykan haýy$ym:
"bir pursatjyk ýürek bilen söý meni!"

Saña bolan söýgim bu gün gül berýän,
saña bolan söýgüm maña dil berýän,
on iki süññüm bilen saña ýalbarýan:
"bir pursatjyk ýürek bilen söý meni!"

Dowamy »

829 6
Köneler, 9 years ago


-aý,ba$lyk,özüñ aýdaýsana?!

Gurbanyñ okuwy gutaryp,edarada i$e ba$lanyna köp wagt geçmedigem bolsa,i$de$lerine ol hakda köp zatlar aýan bolup ugrady.30 ýa$y alañkyrlaberen bu ýigit heniz öýlenmedik. Onuñam sebäbi gaty utanjañ. $eyle sada, akylly, arassa yigit bolsa-da gurbana ýygralygy köp zyýan berýär. Bolmasa oña üytge$ik nazar bilen garaýan gyzlar edarasynda-da ýok däl. Kä...

Dowamy »

1417 58
Köneler, 9 years ago


Geliñ, "saýrak bilbilimizi" ýatlalyñ!

Men merhum bag$ymyz Nury meredowyñ (kasoýyñ) aýdymlarynyñ a$ygy. Hasam onuñ "gunça", "razy men", "bileje okan gyzlarym", "klasda$", "merjenim" ýaly aýdymlaryny söýüp diñleýärin. Men ony toý etsem toýuma çagyraryn diýip ýördüm. Arman...ýatan ýeri ýagty bolsun! Ajaýyp bag$ydy! Hormatly agzalar,sizden etjek haýy$ym, Nury meredow hakynda näme bilýän bo...

Dowamy »

1067 8
Köneler, 9 years ago


"Fatamy" ýa-da keteni?

Men bu ýazgyny achmak bilen gozgajak bolýan meseläm:durmu$,ene-ata,söýgi meseleleri... Soñky döwürde durmu$a çykýan gyzlara toý ag$amynda "fata" geýmek ýoñ bolupdyr. Dogrusy men-ä muny erbedem göremmok. Gyzlara gowja-da geli$ýär. Hakyt ak gu$jagazyñ bar-da! Ýöne gyzlaryñ bu geýýän e$iklerini köp ene-atalar oñlap baranok. Musulmançylykda ak geýim...

Dowamy »

9943 448
Köneler, 9 years ago


Diñe seniñ üçin..!

Maña seni unut diýdiler. Men unutdym. Ýöne seni däl,seni unut diýenleriñ özlerini unutdym. Men saña dünýädäki iñ gözel,iñ ajaýyp,iñ eziz zady sowgat bermek isleýän. Ýöne men seni özüñe nädip bersemkäm?! Söýgüden dyñzap duran ashyk gözlerim bilen päkize asmana garaýan-nurly aý pagy$-para boldy. Emma señ da$ ýaly ýüregiñ henizem doñ. Men seni söýýän,...

Dowamy »

1344 28
Köneler, 9 years ago


Zumer chas barada!

Salam,hormatly agzalar! Men shu gezek belli reper Zumer chas barada ýazgy döretmegi ýúregime düwdûm. Zumer barada pikiriñizi aýdaýsañyz!

Dowamy »

2570 45
Köneler, 9 years ago