Ulag-ýol taslamasy zyýaratçylara ýeñillik döreder

Ähli musulmanlar üçin mukaddes
hasaplanýan Mekge şäheriniň
emiri Halit al Faýsal şäherde täze
taslamalaryň durmuşa geçiriljekdi­
gini mälim etdi. Bu ýylky haj zyýa­
raty barada habarçylara maglu­
mat beren Faýsal zyýaratçylara
dürli kömekleri edendiklerini aýt­
dy.
239 müň işgäriň hajyl...

Dowamy »

561 0
Köneler, 8 years ago


Oksford uniwersiteti

Oksford uniwersiteti dünýäniň iň
gadymy uniwersitetlerinden biri­
dir. Ol Angliýanyň Oksford şähe­
rinde ýerleşýär.
Uniwersitetiň düýbüniň tutulan
wagty anyk däl. Onuň 1096-njy
ýyldan başlap, bilim bermäge baş­
landygy mälimdir. Dünýäniň iň go­
wy uniwersitetleriniň arasynda
orun alýan...

Dowamy »

1048 12
Köneler, 8 years ago


Oraza nebsi jylawlaýar

Mübärek Remezan aýynda oraza
tutmagyň hem maddy hem-de ru­
hy taýyndan peýdalary diýseň
köpdür. Alymlar bir aýlap agyz
beklemek bilen bir hatarda, ruhy
taýyndan hem kämilleşýändigiňi
aýdýarlar.
Hünärmenleriň aýtmagyna görä,
Mukaddes Remezan aýynda ora­
za tutan adam, öz-özüne erk et­

Dowamy »

730 7
Köneler, 8 years ago


KÄBÄNIÑ dash-töweregi giñeldiler

Ähli musulmanlar üçin mukaddes
ýer hasaplanýan Käbäniň daş-tö­
weregini giňeltmek göz öňünde
tutulýar. Taslama amala aşyrylan­
dan soňra bu ýerde ýene-de 1,2
million adamyň ybadat etmegine
şert dörediler.
Saud Arabystanynda çap edilýän
“Arab News” gazetiniň habaryna
görä, taslamanyň çäk...

Dowamy »

817 15
Köneler, 8 years ago


Gaharyñyz gelende...

Gaharymyz gelende, bolar-bolmaz
hereketlerimiz bilen özümizi
hem-de gowy görýänlerimizi çyk­
gynsyz ýagdaýa salmagymyz ah­
maldyr. Gahar adamy öz eline al­
sa, soňundan puşman etdirjek de­
rejä eltýär.
Şol sebäpli hem gaharymyz gelen­
de özümizi ele almak üçin dürli
usullary ulanmalydy...

Dowamy »

694 3
Köneler, 8 years ago


Matematika saz diñlenende, oñat öwreniler

Matematikany her kim her hili u­
sullar bilen öwrenýär. Sebäbi, öw­
reniş ukyplar dürli-dürli bolýar.
Edil şonuň ýaly-da, tebigat ylymla­
ryny öwrenmek hem şeýledir.
ABŞ-nyň alymlary bolsa, bu iki
ylym öwrenilende, sazyň peýdasy­
nyň bardygyny belleýärler. Saz
beýniň işleýän böleklerine oňyn

Dowamy »

516 0
Köneler, 8 years ago


Ýag$y niýet - ýarym döwlet

Adamyň oňat niýetde, ýagşy dü­
şünjede bolmagy onuň ýaşaýşa
bolan oňyn garaýyşyny artdyrýar.
Hatda, durmuşda şadyýan, göw­
naçyk ýaşamaklyga-da uly ýar­
dam berýär. Belki, şonuň üçin,
“Amallar niýetlere görä” diýilýän­
dir.
Alymlar bolsa, oňat niýetde bolma­
gyň ýüregiň sagdyn bolmagyna...

Dowamy »

711 10
Köneler, 8 years ago


Ýalñy$lyk

Näme diýse, şony diýsin özgeler,
Meniň bu meselä öz garaýşym bar:
Adam ýalňyşýarmy, diýmek, özgerer,
Diýmek, oňa soňra ösüş garaşýar!

Alym bolsun, işçi bolsun ýa aşyk,
Ýa-da meýdanlaryň häkimi daýhan,
Olar ýalňyşlyklaň üstünden aşyp,
Ýeňişi özüne çekýärler hökman!

Olara duruw ý...

Dowamy »

612 2
Köneler, 8 years ago


"A"

(Ilkinji mugallymym Nurýagdy Agaýewe)

35-nji ýyl. Sentýabryň 1-i.
Güýzüň ilki güni. Iň ajap pasyl.
Ýadymdan çykanok henize çenli,
Soňky deme çenli çykmazam asyl.

Mekdebiň deregne – kiçijik kepbe,
Partanyň deregne ýasama stol.
Her stol başynda – dört sany çaga,
(Käbirinde bäş he...

Dowamy »

653 2
Köneler, 8 years ago


Saç dü$meginiñ sebäpleri we öñüni almak

Näme üçindir saçyñ selçeñle$megi we dü$megi diñe erkek adamlarda du$ gelýän kynçylykdyr öýdülýär.
Hakykatdan hem, saçyň köp
düşmegi aýallary hem az alada
goýmaýar. Eger erkek adamlarda
saçyň düşmegi genetiki
töwekgelçilik faktorlary ýa-da
gormonal üýtgeşmeler
netijesinde ýüze çykýan bolsa,
aýa...

Dowamy »

1426 10
Köneler, 8 years ago


Söýgi (oýlanma)

Söýgi. Ähli duýgularyň enesi söýgi. Jebir çekdirýär, begendirýär, gaharlandyrýar, gabandyrýar, agladýar, gynandyrýar...
Belki-de bizi haýwanlardan tapawutly etýän esasy zatlaryň biri... Näçe haýwanlardaky perzende bolan söýgi bar hem bolsa, bu olarda ýaradylyşdan bolýar... Biz - adam oglunda bolsa, birini näçe tanadygymyzça, şonça-da ýakynl...

Dowamy »

990 6
Köneler, 8 years ago


Ahyrzamanyñ alamatlary

Salawmaleýkim, musulman doganlar! Ahyrzamanyñ alamatlary barada giñi$leýin maglumaty Shu ýerden okap bilersiñiz! Alla ýaryñyz bolsun!

Dowamy »

783 4
Köneler, 8 years ago


Sen yzyña ahmyr bilen seretme...

Sen yzyňa ahmyr bilen seretme,
bolan işe peýdasy ýok ahmyryň.
Sen yzyňa gahar bilen seretme,
bolan işe peýdasy ýok gaharyň.

Sen yzyňa bakyp, gyýylma hergiz,
görüp bilmäniňe aly, hiläni.
Sen yzyňa bakyp, aglama hergiz,
giden getirilmez gözýaş biläni.

Sen özüňi har edeni har etje...

Dowamy »

1353 11
Köneler, 8 years ago


Mugallyma sorag (oýlanma gaty$ykly hekaýa)

- Salam mugallym, bagyşlañ, meñ size birje soragym bar! "Bagtly bol!" diyip düýn bir daýza maňa ýüzlendi. Bagt nämekä, mugallym?
Mugallymyň gözleri tegelenip näme diýjegini bilmedi, beýle sorag bu ýaşda döreýänine öñ gabat gelmändi. Sada jogap bilen ol aç gözleri doýurjak boldy:
- Bagt gaty çuň düşünje. Garnyň dok, kepiň kök, jübiň p...

Dowamy »

1092 17
Köneler, 8 years ago


Türkmenistanyñ sekiz burç tele diñi "ginnesiñ rekordlar kitabyna" girizildi

Türkmenistanyň resmi «Altyn asyr» internet saýty ýakynda Aşgabatda tele diň bilen bilelikde gurlan Oguz hanyň sekiz burç ýyldyzynyň «Ginnesiň rekordlar kitabyna» girendigini habar berýär. Resmi maglumata görä, bu arhitektura obýekti dünýäde iň uly ýyldyz şekilindäki arhitektura işi hökmünde rekordlar kitabyna giripdir. Türkmenistan bilen baglanyşyk...

Dowamy »

802 5
Köneler, 8 years ago


Gara$syzlygyñ 20 ýyllygy. Parad-2011. (pursatlar)

Dowamy »

1146 30
Köneler, 8 years ago


Garward uniwersitetinde "türkmen medeni ag$amy" geçiriler

Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp, 28-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Garward uniwersitetiniň Orsýet we Ýewraziýa boýunça Deýwis ylmy-barlaglar merkezinde medeni agşam geçirilýär. Boston şäherinde geçirilýän “Türkmen medeni agşamyny” gurnamaga ABŞ-da ýerleşýän “Türkmen ýaşlary we jemgyýetçilik gymmatlyklary fondunyň” goşant go...

Dowamy »

687 3
Köneler, 8 years ago


Gara$syzlykdan soñky Türkmenistan!

A$akda goýuljak suratlar watanymyzyñ gara$syzlygynyñ 20 ýyllygyna özbolu$lyja sowgadymyz bolsun!

Dowamy »

2199 50
Köneler, 8 years ago


M.annamämmedow: "kalbymda türkmen ruhy ýa$aýar!"

Türkmen ýigidi Myrat Annamämmedow Russiýa Federasiýasynyň Ýaroslawl şäherindäki akademiki simfoniki orkestrine ýolbaşçylyk edýär. Onuň durmuş ýoly hem döredijilik işleri barada ýazyjy Hudaýberdi Hally gürrüňdeşlik geçirdi.

H.Hally:
-Myrat, meniň ilkinji sowalym Watan bilen baglanyşykly. Haýsy ykbal seni ol toprakdan aýryp, Rus...

Dowamy »

699 4
Köneler, 8 years ago


Magnit bilen söhbetde$lik

Salawmaleýkimler! Ine, $u gün saýtymyzyñ aktiw agzalarynyñ biri magnit bilen söhbetde$lik temasyny açaýaýyn diýdim. Magnit, her bir berlen soraga aladin agzamyz ýaly doly, dürs hemem serýozno jogap berersiñ diýip umyt etýäs.

1. Adyñ
2. Doglan ýylyñ we ýa$aýan ýeriñ
3. Nirede we näçenji kursda okaýañ
4. Spesialnos...

Dowamy »

2089 124
Köneler, 8 years ago


Ýatlalyñ!

Salam, agzalar! Nesip bolsa, ýene-de sanlyja günden eziz watanymyz Türkmenistanyñ gara$syzlygynyñ $anly 20 ýyllygy. Ähliñizi, türkmendigine buýsanýan her bir ilde$imizi bu $anly sene bilen tüýs ýüregimden gutlaýan!
Arzyly gara$syzlygymyzy goramak ugrunda ata-babalarymyzyñ döken ganlaryna taryh $aýatdyr. 1881-nji ýylda rus basybalyjylaryna ga...

Dowamy »

633 2
Köneler, 8 years ago


Gör, näçe ýyl sensiz geçipdir, dilber..!

Gör, näçe ýyl sensiz geçipdir, dilber,
gör, näçe da$la$dym seniñ y$gyñdan.
Seni juwan gyzlañ ke$binden idäp,
idäp ahu-gözli gyzlañ çe$minden.

Ýöne hiç zat çal$yrgyçsyz däl eken,
görseñ, ine, gözlerine söweýin,
bir zyba gyz otly söýgi bilen däl,
mähri bilen tutdy seniñ öweziñ.

B...

Dowamy »

1001 14
Köneler, 8 years ago


"türkmenistan" teleradioýaýlymlar merkezi açyldy

17-nji oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň täze binasy açyldy. Onuň açylyş dabarasyna ýurduň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Türkiýäniň “Polimeks” kompaniýasy tarapyndan gurlup, ulanylmaga berlen bu desganyň diňiniň beýikligi 211 metr bolup, ol paýtagtyň islendik künjünden görünýär. Telewizion diňiň ä...

Dowamy »

752 2
Köneler, 8 years ago


"Barybir sen meni söýmän bilmersiñ..."

Barybir sen meni söýmän bilmersiñ,
ýaz ýaly ýazylar kinedir-öýkäñ.
Kö$e$er gyz göwnüñ,
dü$ü$er göwnüñ
hem maña ýene-de dü$üner göwnüñ.
Bilmersiñ,
sen meni bilmersiñ söýmän.

Sen nämäniñ aryn alýarsyñ menden,
zerurlygy näme meni örtemäñ?
Ýa ýalbaryp ba$ym egeýinmi men,
bagr...

Dowamy »

1662 41
Köneler, 8 years ago


Ukrainada türkmen studentleriniñ mini-futbol ýary$y ba$landy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýylllygy mynasybetli Ukrainada okaýan türkmen studentleriniň arasynda mini-futbol ýaryşy başlandy. Bu Türkmenistanyň Ukrainadaky iliçihanasy tarapyndan gurnalyp, ýaryşlar Kiýew we Odessa şäherlerinde geçiriler. Ukrainanyň “Utro” internet saýtynyň ýazmagyna görä, ýaryşyň açylyş dabarasy şu gün Kiýewiň milli transpor...

Dowamy »

833 9
Köneler, 8 years ago