Dünýäniň iň ýaş şasy

3 ýaşynda şa boldy, täjini geýmek üçin 15 ýyl garaşdy. Ugandadaky Toro şalygynyň şasy bolan kakasy 1995-nji ýylda aradan çykanynda 3 ýaşynda bolan we töweregindäkiler tarapyndan «Dünýäniň iň ýaş şasy» , diýlip...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 34
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

ÝALANYŇ JAÝ ÝERI

Ýolda-yzda, okuwda-işde, toýda-tomguda, has gönüläp aýtsak, iki adamyň başy çatylan ýerde, sözden söz, gürrüňden gürrüň çykanda, ýa-da biri beýlekä içini dökende, «Aý, şeý diýdim-de, aldap goýberdim» ýa-da...

DOWAMYNY OKA
Mirab
 • 0
 • 60
 • 5 gün ozal
 • 5 minutda oka

UEFA Champions League,1/4 final,jogap oyunlar

BAWARIYA-PORTO

(21.04.2015,23:45)

Gwardiolanyn yagdayy gitdigiche agyrlashyp,yuzundaki sanaja tuyi-gyly agaryar-bundeslayner portugal kenarlarda buz dagyna(aysberg)eltip urup,yzygider 2nji gezek oz portyna yetip bilman ozuni gark howp...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 0
 • 61
 • 5 gün ozal
 • 4 minutda oka

Elkyssa, Ependi...

DellekhanadaEpendi saçyny syrdyrmak üçin dellekhana barypdyr welin, garabagtyna oňa bir kelesaň dellek sataşypdyr. Dellek onuň kellesini kütek päki bilen gyýym-gyýym edipdir. Ependi özüne basalyk edip aglamakdan saklansa-da,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 87
 • 5 gün ozal
 • 1 minutda oka

“Titanigiň” ykbaly

"Titanik" gämisi barada hemmämiz bilýän bolsak gerek. "White Star Line" şereketine degişli ýolagçy gämisi "RMS Titanigiň" gurluşygyna Irlandiýanyň Belfast şäherindäki werfde 1909-njy ýylyň 31-nji martynda başlanylýar....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 88
 • 6 gün ozal
 • 1 minutda oka

Geçiguş ahmal däl

Geçiguşuň özüni alyp barşy beýleki guşlara meňzeş däl. Ol ýatan wagty diň arkan düşüp, aýaklaryny ýokaryk galdyryp ýatýan ekeni. Birgezek goýunguşy ondan: «Bu nä boluş» diýip sorapdyr. Şonda ol:

— Uka gideniňden...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 101
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Manyly Sozler

Bir yerde durup yetjek yerine yakynlashmarsyn #Hakykat

***

internet çykmadyk bolanda ömrinde gyz bn gepleşip bilmän gezerdi käbir oglanlar. #hakykat

***

jorasy bn görüşýänçä syr saklap bilerler. #gyzlar

***

horlanmak...

DOWAMYNY OKA
turkmenniceboy
 • 0
 • 109
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

AZIADA — 2017 yklymyň sport baýramçylygyna öwrüler

Günler bizi sabyrsyzlyk bilen garaşýan güneşli Diýarymyzyň paýtagty ak şäherimiz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barha ýakynlaşdyrýar. Ýurdymyzda Aziadany, şeýle-de...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 97
 • 1 hepde ozal
 • 2 minutda oka

Ӧsüşiň täze belentliklerini nazarlaýan binalar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başda durmagynda halk hojalygynyň ähli pudagynda işler ýyldyrym çaltlygynda joşgunly öňe barýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, ykdysadyýetiň ähli...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 102
 • 1 hepde ozal
 • 2 minutda oka

Abraýy arşa galýan Watanym

Berkarar döwletimizиň хер бир güni uly taryhy wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Diýarymyz gün-günden gözelleşýär, Jennet mekanyna öwrülýär. “Türkmenistanyň Prezidentiniň оbalaryň, şäherleriň we etrap...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 94
 • 1 hepde ozal
 • 3 minutda oka