Türkmen sportunyň geljegi

Türkmen halkynyň ähli arzuw-umytlary ösüp gelýän ýaş neslimiz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ata Watanyň geljekki ykbaly bilen gönüden-göni bagly bolan bu meseläniň ähmiýeti has-da artýar. Şol sebäpden hem ol döwlet...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 20
 • 25/04/2017 03:46
 • 3 minutda oka

Dünýä meşhur bedewler

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bedewlerimiziň şöhraty, ýer ýüzündäki abraýy barha belende galýar. Ata Watanymyzda atçylyk pudagynyň ösdürilmegi, şeýle hem atşynaslaryň netijeli zähmet çekmegi üçin zerur...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 16
 • 25/04/2017 03:45
 • 4 minutda oka

At-türkmeniň ganaty

Aslyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan halkymyzyň durmuş eleginden geçirip, sünnäläp döreden pähimli sözleriniň her biriniň aňyrsynda juda uly many bar. Halkymyzda “Atym bar – ganatym bar”, “At agnan ýerde toý...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 29
 • 25/04/2017 09:58
 • 3 minutda oka

Türkmen sporty we V Aziýa oýunlary dünýäniň habar beriş serişdelerinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan diňe bir ösen ykdysadyýetli döwlet hökmünde däl, eýsem, sport we sagdynlygyň ýurdy hökmünde hem bütin dünýä meşgur bolýar.

Daşary ýurtlaryň habarlar...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 27
 • 25/04/2017 09:56
 • 3 minutda oka

Long DEÇENG: «Aşgabatda ýene medal gazanmak isleýärin»

Hytaýly türgen, 56 kilograma çenli agram derejesinde altyn medalyň eýesi Long DEÇENG:— Men Türkmenistan döwletine ilkinji sapar geldim. Meni, ilki bilen, özüne çeken zatlaryň biri türkmen halkynyň myhmansöýerligi...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 39
 • 24/04/2017 09:34
 • 1 minutda oka

Li Fabin: «Kümüş medal — uly üstünlik»

Hytaýly türgen, 56 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medalyň eýesi Li Fabin:― Sportuň islendik görnüşi bilen meşgullansaň-da, ilkinji nobatda, şoňa bolan höwes gerek. Agyr atletika bilen kiçiligimden gyzyklanamsoň,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 37
 • 24/04/2017 09:33
 • 1 minutda oka

Tunýa Sukçaroýen: «Aşgabada ýene gelip görmäge garaşýaryn»

Tailandly türgen, 48 kilograma çenli zenan türgenleriň arasynda altyn medalyň eýesi Tunýa Sukçaroýen:— Men Türkmenistana birinji gezekl gelip görýärin. Bu ajaýyp ýurda birinji gelşimde agyr atletika boýunça Aziýa...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 36
 • 24/04/2017 09:31
 • 1 minutda oka

Ýulduz Jumabaýewa: «Iň uly arzuwym — Aziadada medal gazanmak»

Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby, 48 kilograma çenli zenan türgenleriň arasynda bürünç medalyň eýesi Ýulduz Jumabaýewa:— Ýurdumyza agyr atletika boýunça Aziýa çempionatlaryndan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 37
 • 24/04/2017 09:29
 • 1 minutda oka

Aşgabatda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi

“Aşgabat” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi, onuň barşynda 23-29-njy aprel aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde sportuň bu görnüşi boýunça geçiriljek...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 39
 • 24/04/2017 09:28
 • 2 minutda oka

HIMIÝA SENAGATYNYŇ TÄZE PUDAGY

Türkmenistanyň örän amatly geosyýasy we geoykdysady ýagdaýa, örän köp mukdardaky uglewodorod serişdelerine we beýleki ýerasty baýlyklaryna, üstaşyr geçirmek babatda uly transport we logistika mümkinçiliklerine eýedigini...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 39
 • 24/04/2017 09:17
 • 5 minutda oka