Talyplar.com! Näme üçin beýlekä?

Salam, bu sahypaň okyjylary!Men öz akkaundymdaky ýazgylary bu ýerde paýlaşyp internetdäki gorumyzy artdyraýyn diýýän welin, asyl Google-den gözletseň bu ýerini tapmaýan ýalyla. Gugldan gözledemde çykmaýan goşgydyr,...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 0
 • 10
 • 09/12/2016 09:59
 • 1 minutda oka

Gurbannazar Ezizow - Ilkinji gar

✏Gurbannazar Ezizow

herchemenden
 • 2
 • 19
 • 09/12/2016 08:46
 • 1 minutda oka

Italmaz Nuryýew - Ene bolsa...

Ýigit dünýä geldi, enäniň boýy 

Ösdi bir gez, nur çaýyldy ýüzüne.

Gijelerni gündiz edip deňledi, 

Bal bilen ýag gatdy her bir sözüne. Ýigit ädim ätdi, ilkinji gezek 

Enesinden birje ädim daşlaşdy. 

Ak...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 3
 • 35
 • 08/12/2016 07:42
 • 1 minutda oka

Seýitmyrat Geldiýew - Oba etýudy

Biri otdan gelýär welosipedli,

Onda-munda egni pilli pyýada.

Kowalaşyp oýnap ýören çagalar,

Çagalyk ýyllarmy düşürýär ýada.Inçe tüsse ýaly tozan turuzyp,

Örä barýar bölek-bölek goýunlar.

Başyn egip...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 1
 • 16
 • 08/12/2016 07:40
 • 1 minutda oka

Ata Atajanow - Awçy we Bürgüt

Atdy awçy uçup barýan bürgüdi,

Bürgüt bir silkinip, bir aşak düşdi.

Ala bulutlary böwsüp gaharly,

Öňküdenem artyk hyjuwly uçdy.Awçy atdy, ýene ary köýen dek,

Bürgüt bir aýlandy, ýene pesledi.

Pelpelledi,...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 1
 • 11
 • 08/12/2016 07:37
 • 1 minutda oka

Magtymguly "Ýolda seni"

✏Magtymguly

herchemenden
 • 2
 • 19
 • 08/12/2016 07:32
 • 1 minutda oka

garabag atlarynyň ykbaly.

“pars atlarynyň abraýyny asmana göteren atlaryň asly, garabag welaýatyndan gelip çykýar” – “konezawodstwo” žurnalynda 130 ýyl mundan ozal çap edilen “persiýanyň atlary barada kelam agyz söz” atly makala şular...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 10
 • 08/12/2016 04:50
 • 4 minutda oka

MIRASA SARPA — GEÇMIŞE SARPA

Taryh ylmy türkmen halkynyň iň gadymy dünýä medeniýetiniň, baý medeni mirasyň eýesidigini tassyklaýar. Halkymyz asyrlaryň dowamynda egsilmez maddy we ruhy gymmatlyklary döredip, ony soňky nesillere geçirip, öz milliligini...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 23
 • 07/12/2016 02:45
 • 5 minutda oka

ÝAŞULULAR MASLAHATY: ösüşleri nazarlaýan çözgütler

14-nji sentýabrda ýurdumyzyň paýtagtynda jemgyýetimiziň we döwletimiziň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolan möhüm waka — Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty bolup geçdi. Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 17
 • 07/12/2016 02:42
 • 7 minutda oka

OGUZ ÝYLDYZY

«Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň binasyndaky Oguz hanyň sekizburçly ýyldyzynyň «Ginnesiň rekordlar kitabyna» girizilendigi

baradaky hoş habardan soňky oýlanmalar

TÜRKMEN binagärlik sungaty gözbaşyny asyrlaryň...

DOWAMYNY OKA
Aisha
 • 0
 • 28
 • 06/12/2016 03:44
 • 4 minutda oka