Yatdan çykmajak sapak

Bir gün mugallym bir ak kagyzyň ortasyna gara nokat goÿÿar we okuwçylarndan soraÿar.
- Näme görÿärsiňiz?!
- Birinji okuwçy: Nokat
- Ikinji okuwçy: Gara nokat
- Üçinji okuwçy: Goýy gara nokat

- Mugallym jogap berÿär: Görşüňiz ÿaly ähliňiz nokady gördüňiz., hiç biriňiz ullakan ak kagyza üns bermediňiz..

Dowamy »

36 0
Edebiýat, Tagiev tarapyndan 15 hours ago

Http://www.talyplar.com/

http://www.talyplar.com/ агза болуп оз блокларыны гойасын гелйарми ???? онда +99362784532 белга жан ет! !!!!!!!!!

Dowamy »

43 2
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 17 hours ago

2G-den 3G-i chykarmak

Basladyk 2G bar yerde 3G chykarmak uchin bize ilki gowy yer aynang agzy ya-da beyigrak yerjagaz, yogny siz birinji telin int.-ni acyanynz aynan agzyna baryp teli gymyldatman saklap sonra int-i ocurman teli ucar rezhimine goyyanyz sonra bolsa teli ucar rezhiminden acyanyz indem telde 3G cykan bolmaly eger seyle bolmadyk balsa siz teli gymyldadandyrs...

Dowamy »

70 3
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 18 hours ago

Agza bolmak üçin

Eger-de shu sayta agza bolup ya-da icheri girip bilmesengiz tiz horeket etmek arkaly amala ashyryp bilersingiz yagny int gowy ishleyan yerde we tiz-tiz bolmak arkaly agza bolup icheri girip bilersiniz

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 18 hours ago

Kichirak soragjyk.

Yene bir gezek salam hormatly talyplar. Turkmen Dowlet Lukmanhylyk Uniwersitetine gechen yylky girish (kabul edish) synaglary takmynan hachanrak bolduka bilyaningiz barmy? (Gechen 2018y-da hachanrak bolduka (anyk wagtyny bilseniz has gowy bolardy))
Men bilen teswirlerde ya-da imo-da: 61357430 habarlashyp bilersingiz, e-mail: b.annayev25@gmai...

Dowamy »

16 0
Sorag-jogap, Begli Annayev tarapyndan 18 hours ago

Web programmirlemek we web sayt.

Salam hormatly talyplar arangyzda web sayt achmana gyzykyanyngyz bardyr. Onda size maslahatlar: birinji nobatda HTML dilini bilmegi maslahat beryan, ony ovrenmek uchin bolsa web-programmirlemek.pdf diyip gugl dayydan gozletsen pdf cykarya basyan yuklap alyan okap cykyan ovrenyangiz, su programmalarda HTML sayt, script duzup bilyaniz android uchin W...

Dowamy »

42 3
Bilim, Begli Annayev tarapyndan 18 hours ago

SARGAMALY.com - tel daslar, breloklar, bokallar we beýleki sargyt boýunça harytlar

SARGAMALY.com - sizin üçin dürli şekilde we islendik dizaýnly telefon üçin daşlar, pasport üçin daşlar, açar üçin breloklar, portretlar, bokallar, tarelkalar ýaly eksklýuziw harytlary hödürleýär.

Islendik ýazgyly we islendik suratly ýörite sargyt boýunça sargap bilersiňiz. Şeýle hem eltip berme hyzmaty hem bar.

Tel/Imo...

Dowamy »

66 1
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 day ago

Akjemal Omarowa / Sôÿgi ÿok diÿme.

Bir akylsyz diwana,
,,Sôÿgi asyl ÿok" diÿÿàr.
Men bolsa sòÿgi ûçin,
Ynan ôlmàge taÿÿar.

Eger sôÿgi bolmasa,
Nirden dôresin gûller.
Sôÿgi ápet derÿadyr,
Suw içÿándir gôwûnler.

Sôÿgi diÿilen ápet Gûn,
Biz daśynda janserek.
Nádip ôser sôÿgûsiz,
Gûne dyzaÿan de...

Dowamy »

41 3
Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 1 day ago

HEMISE WAGTYNDA SOYYANLERNIZIN GADRYNY BILIN DOSLAR

Oglan:Salam.
Gyz:Salam dostum, yagdaylan gowumy.
Oglan:Gowy.Hayys etyan mana dos diyme.
Gyz:aaa name ucin dostum diymayin.
Oglan:Yok.
Gyz:Onda namam sen.
Oglan:Men seni soyyana ahyry mana dos diysen yuregim param-parca eder ozinem bilyana
Gyz:Sende gowy bilyana men seni soymeyanimi.
Oglan:Mana...

Dowamy »

86 3
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 day ago

*********

Sen name ucin maña beyle sowuk? Sen maña goya her gunuñ 25nji sagady her hepdañ 8nji guni her ayyñ 32si yaly. Her gezek sheyle bir yakynlayan yaly yone yok. Sen name ucin meñ soygime deñize daman damja ya-da cole dushen bir dane cage yaly garayañ? Yer bilen asmanyñ arasy nace uzak hem bolsa olar gozyetimiñ añyrsynda birigyaler ahyry. Men Gimalay da...

Dowamy »

51 2
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 day ago

..........

Gözleriňi gözlerime garatda,

Sen bir söz diý, elewresin hyýalym.
Men seniň yşgyňdan serhoş bolaýyn,
Bir ömür söýülip görmedik ýaly.

Eliňi ber,ellerime daňaýyn,
Söýgi atly görünmezek ýüp bilen.
Ýüregimi açyp goýdum aýaňa,
Isle diňle,
Isle güýme gep bilen.

Ýa isles...

Dowamy »

33 2
Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 1 day ago

Sorag'yň jogabyny bilmage mumkincilik bar:-)

Gadym zamanlarda bir taypanyn shasy bolupdyr. Ol owdan adama wepaly bolan atlary gowy gorup ýygy-gygydan ýarysh gurar eken. Ol gunlerde bir gun ahli one saylanyan atlara uly ýarysh gurnapdyr.Ol ýaryshda haýsy at 1nji bolup gelse ata hem chapyksuwara uly bayragyn bardygyny hemma jar etdirdi.
Inede sol diyilyan gun yetip geldi.Hemme sol sabyrs...

Dowamy »

301 32
Sorag-jogap, (shyh)sho men tarapyndan 1 day ago

Ilkinjiler

- Taryhda ilkinji türkmen döwleti gunlar tarapyndan gurlandyr.
- Türki taýpalar ilkinji gezek Mete hanyñ döwründe bir baýdak astynda jemlenipdirler.
- Ýewropada gurlan ilkinji türki döwlet Atillanyñ guran Hun döwletidir.
- V asyrda gunlaryñ-oguzlaryñ taryhynda Atillanyñ ýolbaşçylygynda Ýewropa tarap ilkinji hem uly göç başlanýa...

Dowamy »

88 4
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 2 days ago

Türkmenistan rowaçlyk ýolunda

Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygy ajaýyp öwüşginli, täze mazmuna, belent ruha eýe boldy. Bu şanly baýramçylygy halkymyz her ýyl aýratyn mähir-muhabbet, süýji arzuwlar, uly zähmet üstünlikleri, bitiren beýik işleri bilen sowgatly garşylaýar. Geçen şanly ýyllarda ata Watanymyzyň berkararlygyny, beýik ösüşlerini, halkymyzyň bag...

Dowamy »

46 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 days ago

Sorag

Salam
Agzalar gowumyn enka diyen agza bardy sol girenokmyka.narhozyn konesem tazesem barmy menin aydyanymTDY,DI sol basga nahilisi barka
Sonda tolegli ugurlary acyldy tolegi nahilika basga okuw jaylarynda nahili mana matimatikanyn sorag jogaby gerek haysyndabolsa aydyn62285634 nomrym hic hili narhozda okayan tans bilis dost synypda...

Dowamy »

85 3
Sorag-jogap, MenejerAtajan tarapyndan 2 days ago

Täze ýyl däp-dessurlary

Täze ýyly dünýäniň her ýurdy özüçe,öz däplerine,yrymlaryna görä garşylaýar
.Täze ýylda Ýaponiýada ähli buthanalarda zaňlar 108 gezek urulýar.Adamda alty sany ýaman häsiýet betnebislik,betpällik,pekgelik,ýeňilkellelik,ýaýdanjaňlyk we doýmaz-dolmazlyk bar.Olaryňam öz gezeginde her haýsynyň on sekiz dürli öwüşgini bar diýlip hasaplanylýar.Zaňyň...

Dowamy »

41 0
Bilim, Waharman tarapyndan 2 days ago

Bagtyň gözleginde

Bir bar eken,bir ýok eken. Gadym zamanlarda bagtyň gözleginde ýaşan bir adam bar eken. Eýýäm mekdepde ol ähli çagalardan işjeňligi bilen tapawutlanýardy, sebäbi ol bagta ýetmek isleýärdi. Mugallym ony beýleki okuwçylardan has gowy görerdi. Yzygiderli öwgülere mynasyp bolýandygyna garamazdan, ol özüni bagtsyz diýip hasaplaýardy. Şol sebäpli hem ol h...

Dowamy »

115 4
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 2 days ago

Goşgujyk

Это для тебя.
Привет моя одноклассница ,
Главная героиня приключений учасница,
Этой ночю я особа не спал,
Думал о тебе и свои куплеты писал,
Больше держать всё это в себе не смог.
Этот стих мне хорошо помог,
Не буду ходить вокруг до около,
Вить твои глаза зоркие как у сокола
Мы...

Dowamy »

126 7
Edebiýat, MissDreamer tarapyndan 3 days ago

Sizi Yurekdeshler.ru saýtyna çagyrýan

Bildiriş
Şu gun sagat 00.00- soň ähliňizi täze açyljak
Yurekdeshler.ru saýtyma agza bolmaga çagyrýan
Siz ol ýerde gyzykly mowzuklary,täzelikleri, bolanhu bolmadyk durmyşy wakalary, degişmeleri, futbol täzelikleri okap bilersiňiz we mowzuk okap ýadan wagtyňyz ýorute gijeki çatlar we pikirler bolumi Işlar, siz ol ýerde öz ýurekd...

Dowamy »

279 14
Täzelikler, Nowcha90 tarapyndan 3 days ago

Aziýa 2019 kubogy. Ýene ýeňildik! Oman 3-1 Türkmenistan

Biz janköýerlik etjek bolýas, ýygyndymyz garşy çykýa. Ýene janköýerlik etjek bolýas, ýene garşy çykýa. Şu gezek utarys diýýäs, ýygyndymyz utuljak diýýä. Omana utjak bolarys diýýäs, ýygyndymyz ýene garşy çykýa. Birinji taým 1-1 gutardy, ikinjide utarys diýýäs, ýygyndymyz içini tutup gülýä. 84-nji minutda 2-1 ýeňilip ugraýas. Deňe-deň bir tamamlansa...

Dowamy »

135 3
Sport, messibet tarapyndan 3 days ago