Ilçi-sahaba ABDULLAH IBNI HUZAFE razyýallahu anhu

Başyndan öpülen gahryman ilçi-sahaba
ABDULLAH IBNI HUZAFE razyýallahu anhu

Abdullah ibni Huzafe r.a ömründe döwrüniň iň uly döwletlerinden bolan Eýran we Wizantiýa hökümdarlary bilen duşuşmaly bolan sahabady. Resulallah s .a.w Serwerimiziň Eýran şasyna iberen ilçisidi… Öz sözüni diňledip bilýän çakylykçydy… Sözüni çekinmän söz...

Dowamy »

1 0
Bilim, Barbary tarapyndan 11 minutes ago

Şamanizm dini

ŞAMANIZM DINI

Şamançylyk ㅡ ilkidurmuş obşina gurluşygynyñ dargap başlan döwründe dörän dini ynançdyr. Ol animistik ynamlaryñ hem-de kultlaryñ giñ toparyny öz içine alýar. Şamançylyga uýýan belli-belli adamlarda aýratynam bir güýç bar, şol güýje eýe bolanlar adamlar bilen ruhlaryñ arasynda araçynyñ roluny ýerine ýetirip biler diýip d...

Dowamy »

3 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 hour ago

Masonlar we olaryñ gizlin guramalary

MASONLAR WE OLARYÑ GIZLIN GURAMALARY

Masonlar Ýewreýlige baryp direýän we olaryñ maksady ruhy we milli mukaddeslikleri ýok etmäge ýa-da bozmaga niýetlenen, ideallary gaty gizlin bolan açykdan-açyk hereket eden guramadyr.
Gadymy Müsürden alynan käbir nyşanlar bilen bir hatarda ýewreý taryhy we dini bilen hem baglanyşygy bolan g...

Dowamy »

8 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 hours ago

Ç.L. turnir tablisasy hazirki yagdayy

Hormatly futbol jankoyerleri Size çempionlar ligasynyn turnir tablisasyny paylasmagy makul bildim

Dowamy »

17 0
Sport, Rakuten tarapyndan 3 hours ago

Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply

Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply
Rus sanjymynyň koronawirusa garşy gorag aýratynlyklary kabul edileninden soň azyndan iki ýyllap dowam eder diýip, Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň akademik N.F. Gamaleýa adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa milli gözleg merkeziniň başlygy Aleksandr Ginsburg aýdýar. B...

Dowamy »

41 0
Bilim, 12 tarapyndan 4 hours ago

Söýgi üçin janyňyzy orta goýmaň.....(bolan waka)

Enemleriñ goñşusy Bibi gelneje ejemiñ iñ ýakyn jorasy.
Onuñ üç gyzy bolsa, biziñ joralarymyzdy.
Biz şäherde ýaşasak hem, her tomusky dynç alyş möwsümine gezelenje gelerdik.
Bizem üç gyz, olaram. Näme gyzlañ üýşen ýerem, özüñiz bilýäñiz gyzyklyja gürrüñler, syrlar barada bolar.
Okuwy tamamlanymyzdan soñ, okuwa girjek diýd...

Dowamy »

40 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 hours ago

@Sary_gurjak perişdejik (bolan waka)

Biziñ hemmämiz onuñ gelerine sabyrsyzlyk bilen garashdyk.
Wagt geçdi...
Onuñ geljek günleri ýakynlaýardy.
Ylaýyk öz doglan günümdem bir gün öñ eýjejigim aramyza geldi...

Ony elime alan ilkinji pursadym ellerim titreýärdi. Begençden ýaña damagym dolup aglanym ýadymda.
Ähli agyrlarym elime alan pursadym...

Dowamy »

34 0
Bilim, 12 tarapyndan 4 hours ago

Türkmenistanda ilkinji lomaý söwda platformasy işe başlady

Türkmenistanda ilkinji lomaý söwda platformasy işe başlady
Türkmenistanda “lomaysowda.com” atly ilkinji onlaýn-lomaý platformasy işe başlady.

“Lomaysowda.com” platformasy – bu ýerli we daşary ýurtlardan getirilen dürli harytlaryň lomaý söwdasy üçin niýetlenen häzirki zaman onlaýn platformasydyr.

“Lomaysowda.com”...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 5 hours ago

Ynamym, ýatma-da, oýan basymjak

Şahyrlar mydama dertli bolarmyş,
Iller aýdýan bolsa, bardyr oň janam.
Durmuş bir dem dertden paýsyz goýmady,
Şahyr bolmasa-da Batyr Hojanam.

Dertden ýaňa nalajakdym durmuşdan,
Emma beýtmäge-de bognum ysmady.
Iller için sowadaýýar günäläp,
Ýalançyny, maňlaýdaky kysmaty.

Wah, men...

Dowamy »

26 0
Edebiýat, Brave12 tarapyndan 11 hours ago

Yarym finalçylar belli bolup başlady..

Hormatly futbol jankoyerleri yenede sport habarcysy siz bilen. (Sportdanam sowa geçmedik Korona daýy stadionlaryñ tribunalarny adamsyz goydy. Belki olam yok bolup gider we bizem ýürekgysgynç jankoyersiz oyunlary uzak yzarlamaly bolmarys :))
Çempionlar ligasynda ýarym finalçylaryñ ilkinjisi belli boldy. Ol Atalantany 90 njy minutlaryñ täsinli...

Dowamy »

38 0
Sport, Rakuten tarapyndan 19 hours ago

СOVID-19 WE ÝURDUMYZ: KÖNE WE TÄZE SORAGLAR!

Essalowmaleykim hormatly dost, doganlar. Hemme sag salamatmy? Men bu mowzugy açmagymdan magsat kimdirleri howsalalandyrmak däl. Emma her bir ynsan öziniñ ýaşap ýören jemgyýetinde nämeler bolýandygyny bilmäge haklymyka diýýän. Şonuñ üçin resmi internet sahypasynda okan zatlarymy hem-de öz pikirlerimi sizler bilen paýlaşmagy makul bildim. Ýurdumyzyñ...

Dowamy »

251 3
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 22 hours ago

ÖÝDÄKI ZORLUKDAN GORANMA!

ÖÝDÄKI ZORLUKDAN GORANMA!

"Öýdäki zorluk" düşünjesi Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanunyň 3-nji babynyň 22-nji maddasynda kesgitlenilýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanda henize çenli öýdäki zorluk barada aýratyn kanun çykarylmady.

Biz b...

Dowamy »

95 0
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 22 hours ago

Biler bolsaňyz (1)

Täze ýyl baýramçylygy çagalar üçin sowgat baýramçylygydyr.Bu ajaýyp baýramçylykda çagalaryň arzyly Aýazbabadan,öz ene-atalaryndan,deň-duşlarydyr dostlaryndan gutlag,sowgat almaýany,megerem,ýok bolsa gerek.
* * *
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilkinji çykaran şaýysy kümüş dollar bolupdyr.Ol 1794-nji ýylda döredilipdir.
*...

Dowamy »

81 0
Bilim, Waharman tarapyndan 23 hours ago

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy
Düýn Lissabonda Çempionlar ligasynyň «Sekizleriň finaly» başlandy. Munda çärýek final tapgyryndan başlap, her gapma-garşylygyň ýeňijisi bir oýunda kesgitlenilýär.

Birinji çärýek final duşuşygynda «Atalanta» oýnuň 26-njy minudynda Paşaliçiň geçiren goly bilen duşu...

Dowamy »

37 0
Sport, 12 tarapyndan 1 day ago

Söýgüniň güýji (bolan waka)

Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi.
Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy
Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy.

Ol...

Dowamy »

111 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 day ago

Garaşylmadyk bagt (Hakyky durmyşda bolan waka)

Söýgi hekaýajyklaryn her gije, ýatynça okap ýören Aýna, şol wakalaryň içine girip gidenini duýmaýardy.

Ol söýgi hekaýalarny, durmyşy wakalary okamagy gaty gowy görýärdi.

Her bir gelýän gazet jurnallaryň ilki bilen iň soňky sahypasyndaky söýgi hekaýalaryn okamak üçin howlukýardy.

Her dördünji gün radioda...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 day ago

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (1)

Attakus Altas atly gije kebelegi dünýäde iň iri kebelek hasaplanýar.Onuň ganatlarynyň gerimi 30 santimetre ýetensoň,köplenç halatda, bu kebelege guşdur öýdýärler.
* * *
Hindi baýguşlary,malinowkalar (saýraýan kiçijek guş),gara jokjokylar aram-aram öte bişen almalary we miweleri çokalaýarlar hem-de şundan soň gös-göni şahalarda düný...

Dowamy »

80 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 day ago

#www.talyplar.com

Essalowmalaýkum www.talyplar.com-yň aktiw oglanlar we gyzlary. Meniň bu mowzugy açmagymygyň sebäbi bu saýta girýän adamlar bu saýt bolmadyk bolsa näme ederdiler? Elbetde, käbir agzalarymyz beýleki saýtlara agza bolardylar. Garaz, sorag şu saýt bolmasa näme ederdik?
Sizden geljek jogaplara garaşýan...

Dowamy »

144 11
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Brejnewiň täsin pişigi

Adamlar gadymy döwürlerden başlap käbir zatlaryň bela-beterden,howup-hatardan goraýandygyna ynanypdyrlar. Sowet Soýuzyna uzak wagtlap ýolbaşçylyk eden Leonid Brejnewiň pişigi barada hem geň gürrüňleri aýdýarlar.Geliň indi bu wakalar nähili bolupdyr bu barada giňişleýin bileliň. 1969-njy ýylyň ýanwar aýynyň başyna L.Brejnewiň Hindistana ilkinji resm...

Dowamy »

166 6
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 day ago

Iblisiñ ýalan-ýaşryklardan we töhmetlerden düzülen kyssasy: Ýüzükleriñ hökümdary

"IBLISIÑ ÝALAN-ÝAŞRYKLARDAN WE TÖHMETLERDEN DÜZÜLEN KYSSASY:
▶ "ÝÜZÜKLERIÑ HÖKÜMDARY"

Gurhanda şeýle diýilýär: "Şeýtan siziñ duşmanyñyzdyr. Sizem oña duşman boluñ!". Iblisiñ prodýuserlik edýän kinofilmleriniñ yşaratlary. Iblisiñ ýalan-ýaşryklar we töhmetler kyssasy: "Ýüzükleriñ hökümdary" Biz bu makalamyzda iñlis ýazyjysy prof...

Dowamy »

132 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago