Taslama

Köp agyrlyklar gören göreçleriniň nury ýiteňkirlän ýaşuly hassyldap uludan dem alyp ýatyşyna, ysgynsyz elini zordan galdyryp, dulda asykly duran söweş esbaplaryna tarap uzatdy. Töwerek daşyny gurşap oturan märeke nämeniň...

DOWAMYNY OKA
Myradow
 • 0
 • 14
 • 8 sagat ozal
 • 8 minutda oka

Tennisiň taryhy

XI asyrda "real-tennis" ýa-da "žýo-depom" esaslandyrylýar. 01 "eliň aýasynda oýnalýan oýun" manysyny beripdir. XIII-XIV asyrlarda Italiýada, Angliýada hem-de Fransiýada tennisiň dartylan ýüpüň üstünde topy elleriň kömegi...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 23
 • 17 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Wepalylyk we gadyrbilmezlik

Ýaşlaryň ruhy dünýäsine, ahlak we edep kadalaryna degişli gürrüňler bizde uly täsir galdyrýar. Şol gürrüňlerde, her kimiň öz dünýäsindäki agyryly, ünjüli şatlykly, şowhunly ýerler bizde hem ýüz dürli pikir döreýär....

DOWAMYNY OKA
Mirab
 • 1
 • 44
 • 2 gün ozal
 • 3 minutda oka

Sagdyn nesil – Kuwwatly Watan!

Hormatly Prezidentimiziň parasatly hem-de öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe beýik ösüşleri nazarlap, bedew bady bilen öňe barýan ata Watanymyzda adam we onuň saglygy barada döwlet...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 39
 • 2 gün ozal
 • 4 minutda oka

“Türkmentelekom” tm. zolagynda üçünji derejeli domenler hasaba alnyp başlady

“Türkmentelekom” com.tm, edu.tm we gov.tm üçünji derejeli domenleri hasaba almak boýunça hyzmatlary hödürläp başlady.Mundan başga-da, milli internet-prowaýder saýty ýerleşdirmek boýunça hosting, şeýle hem, bellenilen...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 43
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Aşgabatda segweýlerden peýdalanyp başladylar

Aşgabadyň ýollarynda “Segway” görnüşli elektrotigirlenijili gözegçi polisiýa işgärleri peýda boldy. Bu suratlar, hususan-da, internet ulgamyny peýdalanyjylar tarapyndan ýaýradyldy.Segway — sürüjiniň iki tarapynda...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 2
 • 47
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Ilkinji äýnekler Wenesiýada ýasalypdyr

Aslyýetinde äýnegiň esasy bölegi hasaplanýan aýnanyň geçmiş taryhy b.e. öň III asyra degişlidir. Bu ugurda barlag geçiren alymlar gadym (antik) döwrüň adamlarynyň optika ylmyndan baş çykaryp, aýnanyň käbir görnüşleriniň...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 77
 • 4 gün ozal
 • 1 minutda oka

Ýaranjaňlyk – kim oňarýar, kim oňaranok

Zannyňda bolmasa, ýaranyp gün görmek örän kyn. „Işiň bitýänçä doňuza daýy diýmegi” ýa-da haýsy tarapa sypalasaň, şol ýana ýatyberýän „towşantüý” bolmagy öwredýänlerem bar, ýöne bu eýýäm ikiýüzlülik...

DOWAMYNY OKA
Mirab
 • 2
 • 133
 • 5 gün ozal
 • 6 minutda oka

Türkmen ýaýlasy

Bahar gelse tebigat joşa gelýär. Edil şonuň ýaly hem adamlar bir gez beýgelýär. Ýürek telwas urýar, joşa gelýär. Gök begrese bürenen ýaýlalar diýsen owadanlaşýar. Ana, bir ýerlerden, gülleriň arasyndan jarçynyň...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 107
 • 6 gün ozal
 • 3 minutda oka

“SAGDYNLYK WE BAGTYÝARLYK”

2015-NJI ÝYLYŇ 1-30-NJY APRELI ARALYGYNDA ÝURDUMYZDA GEÇIRILJEK “SAGDYNLYK WE BAGTYÝARLYK” ATLY KÖPÇÜLIKLEÝIN BEDENTERBIÝE-SPORT WE SAGDYN DURMUŞ-MEDENI ÇÄRELERINIŇ MEÝILNAMASY.2015-nji ýylyň 1-nji apreli,...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 103
 • 6 gün ozal
 • 16 minutda oka