Ýurdumyzda köp çagaly eneler hakyndaky alada

Türkmenistan döwletimizde durmuşyň ähli ugurlarynda adam hakdaky, onuň bagtyýarlygy, röwşen geljegi hakdaky aladalar ilkinji orunda goýulýar.

Gün-günden gülläp ösýän eziz Diýarymyzda ene-mamalarymyza, uýalarymyza uly...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 4
 • 24/03/2017 09:03
 • 1 minutda oka

Türkmen we özbek halklarynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösdürilýär

Biziň türkmen halkymyz irki döwürlerden bäri öz goňşusyna hormat goýup, ony has ýakyn saýyp gelipdir.

Türkmen we özbek halklarynyň iňňän irki döwründen gözbaş alyp gaýdýan dost-doganlyk gatnaşyklary iki halkyň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 3
 • 24/03/2017 09:01
 • 2 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 13
 • 84
 • 23/03/2017 01:16
 • 1 minutda oka

baýramcylyk gutlagy

Kulli musulman ymmatynyn milli Nowruz bayramy gutly mubarek bolsun! Myhmanynyz sowgatly, basynyz hormatly, sacagynyz nygmatly, gadamlarynyz batly, tagamlarynyz datly, gapjygynyz manatly bolsun! Gapynyzda bedew oynasyn, gazanynyzda bal gaynasyn,...

DOWAMYNY OKA
yurejigim
 • 2
 • 63
 • 21/03/2017 07:15
 • 1 minutda oka

Sag bol yurejigim agza

Salam ýürejigim agza.Siziň bize yetiren ýalnyzlyk gorkusy atly wakanyzy oran gow gordum....Seyle yetim oglanyn owey masgalasy ucun ahli zatdan yuz dondurip solar ucin goren gorgulerini okamda damagym dolya.......Ustesinede beynisinde...

DOWAMYNY OKA
Gowjam
 • 7
 • 101
 • 20/03/2017 10:02
 • 1 minutda oka

ýalñyzlyk gorkusy 18nji bölüm. jemleyji bölüm

Gudurat ýuwaşlyk bilen Mukamyň egninden elini çekdi we sesiz otagdan çykyp gitdi.

Mukamyň haýdap ýerinden turdy we Guduratyň otagyna baryp

--hany sen gowy dostyň her wagyt ýanymda boljakdyň, hiçhaçan ýekegoymajakdyň

ýöne...

DOWAMYNY OKA
yurejigim
 • 1
 • 64
 • 20/03/2017 11:16
 • 5 minutda oka

TÄZE GURULÝAN DEMIR ÝOLLAR BU DOSTLUK WE HYZMATDAŞLYK ÝOLLARYDYRBerkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir hatarda ykdysadyýetimiziň iň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag we aragatnaşyk ulgamynda...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 43
 • 20/03/2017 09:17
 • 3 minutda oka

ýalñyzlyk gorkusy 17-nji bölümGudurat  öýe gelip  göni öz otagyna  geçip ýatdy.  Ertesi gün ir bilen turup 

ýuwunup uniwersitede gitmek üçin taýarlandy we  Mukamyň otagynyň  gapysyny kakyp

--Mukam  dos tur ertirlik iýeli  son okuwa gideris,...

DOWAMYNY OKA
yurejigim
 • 2
 • 86
 • 19/03/2017 05:13
 • 4 minutda oka

ÜSTAŞYR GEÇELGELER ÝURDUŇ YGTYBARLY BINÝADYDYR

Bitarap ýurdumyz bütin dünýäde, aýratyn hem sebitde parahatçylygyň we abadançylygyň merkezi bolmak bilen, hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine oňaýly şertleri döredýär. Sebit howpsuzlygy boýunça ösdürilýän halkara hyzmatdaşlygy...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 4
 • 91
 • 18/03/2017 12:30
 • 2 minutda oka

Asyrlara barabar ýetilen sepgitler

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe abadan ýaşaýan ruhуbelent halkymyzyň rowaçlyklary gün-günden hasda ýokary galýar. Biziň Türkmenistan döwletimiz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde uly abraýdan peýdalanýar,...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 48
 • 18/03/2017 12:27
 • 1 minutda oka