Blog

Kimin namanin niranin sayty diyip soramaly boldy?

Dowamy »

3 0
Sorag-jogap, Talyplakam tarapyndan 1 hour ago

Döwletjan Ýagšimyradow-the real champions ACA

Duyn Tutkmenabatly turgen Dowletjan ACA ilkinji cempiony boldy.
4minutda tehniki nokaut bilen polšaly K.Selinskini yendi.
Respect Dowletjan!!!

Dowamy »

128 4
Sport, Saparguly tarapyndan 1 day ago

NEBIS

Göwnüm Nýu Ýorkda uçýar,
Özüm bolsa obada.
Göwnüm BMW-de uçýar,
Emma özüm wolgada.
Göwnüm ýyldyzy islär,
Emma aýagym ýerde.
Göwnüm alymlyk islär,
ýöne zat ýok bu serde.

Göwnüm Ýewropa islär,
Emma göwräm Azýada.
Göwnüm dem almak islär,
Krymda,Antalýada.

Dowamy »

135 2
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 1 day ago

Moncler Herren Jacken : Amts Moncler Outlet Online Store - 2012 Neu Moncler Heißer Verkauf

[b][url=http://de.jackemoncleroutlet.org/]moncler Jacken[/url][/b]
[b][url=http://www.jackemoncleroutlet.org/de/]moncler Jacken[/url][/b]
Rabatt MonclerGünstige MonclerGünstige Moncler

Moncler Herren Jacken : Amts Moncler Outlet Online Store - 2012 Neu Moncler Heißer Verkauf

<...

Dowamy »

41 2
Bilim, madomayad tarapyndan 1 day ago

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika | Uhren | Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 1 day ago

Beste Verkaufs-Hochzeits -Kleider 2013 , Günstige Best verkaufen Brautkleider, Best Buy Sell Online- Hochzeitskleider

[b]Kaufen Brautkleider[/b]
[b][url=http://www.classicwedding.net/de/]Kaufen Brautkleider[/url][/b]
Wedding Dress Factory Outlet
Wedding Dress Factory Outlet
Wedding Dress Factory Outlet


Beste Verkaufs-Hochzeits -Kleider 2013 , Günstige Best verkaufen Brautkleider, Best Buy Sell Online- Hochzeitskleider

Dowamy »

9 0
Bilim, madomayad tarapyndan 1 day ago

Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

[b][url=http://www.swisstagwatch.top/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b]Replik Schweizer Uhren[/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika
Uhren
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika


Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

Dowamy »

8 0
Sport, madomayad tarapyndan 1 day ago

Uhren

[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b]Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika[/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 1 day ago

Luxuriöse Rolex Replica Watches , beste Qualität Swiss Replica Watches zum Verkauf Online !

[b][url=http://www.swisswatcheslove.com/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.swisswatcheslove.com/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren ReplikaUhrenMechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

Luxuriöse Rolex Replica Watches , beste Qualität Swiss Replica Watches...

Dowamy »

13 0
Bilim, madomayad tarapyndan 1 day ago

Dosduma...

Gaty gen sozlem "Onki in gowy dost"
Eger sizde yok bolsa,gowy
Meselem mende ha bar
Has dogrusy bolupdy
Hazirler bizler asla indi dusamyzogam

Arada aylandym ZaMosta
Sag tarapymda tanys dworlar,yadyma dusdi Satlyk
So bada ayladym oy telefonyna,allo salam Maral gelneje
Men Sapar,Satlyk...

Dowamy »

73 0
Edebiýat, Saparguly tarapyndan 2 days ago

S.1.G BOLMAJAK ARZUWLAR

Söydüñmi söyyäni söy diyyärdiler yashulylar,
Jogapsyz söygüñ oduna yanmak haçan soñlanar?
Ne söydüñ, ne-de söymediñ sen howa yaly,
Birden üytgeyäñ men gerek däl, bir-de gül yaly.

Oynaldym yeserje gara gözleñ aldawçy,aklap bilmersiñ, özüni aklap bilmez aklawjy.
Uzaklarda yatansyñ belki-de meni yatlap,

Dowamy »

124 6
Edebiýat, enkaaa tarapyndan 2 days ago

Söýermiň şonda!?

Söýermiň şonda!?

Şo-ol aýlanyp ýörşüm daşyňdan synlap,
Diýjek sözlerimi kalbymda jemläp,
Aşyk gözlem bilen gözlerňe gözläp,
"Söýýän" diýsem, senem söýermiň şonda?!

Ykbal ýollaryny geçsem seň bile,
Söýsem gözüm, sözüm, janym - dem bile,
Meň ýüregme düşünýärkä hemmeler,
"Söýýän"...

Dowamy »

93 5
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 3 days ago

Hekaya

Hemmäňize salam.Ertiriñiz hayyr
Gadym zamanlarda bir patşa bar eken. bu patşa aragy gowy görýän eken. günlerde bir gün patşa hemme wezirlerini ýanyna çagyryp, "kim meniň aragymy taşladyp bilse ýarty baýlygymy şoňa berýän" diýipdir. bir wezir nädip taşlatmaly diýip pikirlenip barýarka derwezesi açyk jaýa gözi düşýä. bu howlyň içinde bir owada...

Dowamy »

157 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Geliñey oyun oynaly

Gelin gowusy uy$üp oýun oýnalyñ, hormatly talyplar "$äherler" oýnuny köpüñiz bilýänsiñiz, men häzir gysgajyk dü$ündireýin, bir oýunçy bir $äheriñ adyny aýtýar, beýleki oýunçy bolsa birinji oýunçynyñ aýdan $äherindäki sözüñ soñky harpy bilen ba$laýan $äher adyny aýtmaly! MESELEM: Berlin- Nebitdag- Gomel.... Oyuny $eýle tertipde dowam edibermeli, oýu...

Dowamy »

164 27
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Söýdim, söýülmedim...😢

Kitap okap otyrkam, gözimi bir nokada dikip galypdyrn...
Şol nokatda seň mylaýym, gülüp duran ýüžüňi, oýunçylja gözleriňi görmek isledim... Ýöne ňäme üçindir bu gezek görip bilmedim... Hemişekiler töweregimden gitmeýän, oýalykda, ukyda hemram bolan " Unudylmajak" keşbiň hany nirlere gaýyp boldy? Ojar odunyň alawlap ýanyşy deý alawlan şol yş...

Dowamy »

81 2
Edebiýat, Cxase tarapyndan 3 days ago

Ertir.com agzalarnyn doredijiligi

gosgylar yygyndysy

-indirmek ucin
https://cloud.mail.ru/public/BbK1/QawKfXvJj

Dowamy »

136 6
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 3 days ago

Kerki

Kerkili agzalarymyzdan barmy
Ba bolsa habarlasyñ
+99364290174

Dowamy »

93 7
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Telewizor Hakda Bilmeli zatlarymyz📺

­Telewi­zor (te­le­wi­zor pri­ýom­ni­gi) (lat. Te­levso­ri­um – daş­dan gö­rü­ji, grek dil. τῆλε – daş we lat. Video – gör­mek) – sim­siz ka­nal­lar­dan ýa-da ka­bel­den be­ril­ýän (şol san­da wi­deo­sig­nal dö­red­ýän en­jam­la­ryň sig­nal­la­ry ýa-da te­le­wi­zi­on prog­ram­ma­la­ry – my­sal üçin, wi­deo­mag­ni­ta­fon­lar we beý­le­ki­ler) şe­ki...

Dowamy »

93 6
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Şatlyk Hudaýberdiýewiň terjimeleri

Nazym Hikmet /

ÜÝTGEŞIGEM DÄL EKENIŇ ÖZGEDEN

Yşk göremok gözleriňde öňki dek,
Ýolnupdyr kalbymdan söýgiň örki-de,
Meň ruhum kän ardy, nobat seňkide,
Sebäp senem üýtgeşik däl özgeden.

Gije geljek ýoluň garap düýnjügem,
Bu gün gaçyp barýan sessiz-üýnsüzem.
Kalbyma seredi...

Dowamy »

70 7
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 days ago

Durmus Sapagy

Iki dost nirädir bir yere baryan eken.ýolda dostlaryñ arasynda dü$üni$mezlik ýüze çykýar.olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir $apbat çalýar.dostundan göwni ynjan ki$i $ol ýerde dyz epip,çägäniñ ýüzüne:"$u gün dostum meniñ göwnüme degdi"diyip ýazýar. Birhaýukdan soñra dostlar bir suwdan geçmeli bolýalar.suwdan geçmeli bolýalar.suwa doly giri...

Dowamy »

134 7
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago