Türkmenistanda Elektron haryt-ulag delil hatynyň elektron maglumat alyş-çalyş ulgamy dörediler

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi agentligiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Elektron haryt-ulag delil hatynyň elektron maglumat alyş-çalyş ulgamynyň döredilmegini üpjün eder. Munuň üçin borçlandyrýan Karara Türkmenistanyň Prezidenti 7-nji iýunda gol çekdi.
Şeýle hem Ulag we kommunikasiýalar agentligi Ada...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Messi näme üçin «Barselona» dolanyp barmandygyny düşündirdi

2022-nji ýylda Dünýä çempionatynyň çempiony, “Altyn topuň” 7 gezek eýesi argentinaly Lionel Messi Ispaniýanyň klubundan Fransiýanyň «PSŽ-sine» geçenindäki ýagdaýyň gaýtalanmagyny islemändigi üçin «Barselona» dolanyp barmady. Messiniň çarşenbe güni beren teswiri Mundo Deportivo gazetinde çap edildi.

Çarşenbe güni Messi Amerikanyň “Int...

Dowamy »

0 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

«Türkmenhowaýollary» haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw gurnady

2023-nji ýylda Türkmenistanly zyýaratçylaryň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmekleri üçin «Türkmenhowaýollary» agentligi «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite ýolagçy gatnawlary gurnady. Bu barada turkmenistanairlines.tm saýty habar berýär.
«2023-nji ýylda ýurdumyzyň ilatynyň Mukaddes...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

“Ýuwentus” Super ligadan çykmak isleýändigini tassyklady

Italiýanyň “Ýuwentus” futbol kluby resmi saýtynda beýan bilen çykyş edip, onda Ispaniýanyň “Real” we “Barselona” klublaryna Super liganyň taslamasyndan çykmak isleýändigi barada hat iberendigini tassyklady. Bu barada rsport.ria.ru habar berýär.
Öň, Italiýanyň Futbol federasiýasynyň Federal şikaýat kazyýeti “Ýuwentusa” maliýe aldawlary sebäpl...

Dowamy »

0 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Apple iPhone X bilen Apple Watch Series 3-i resmi taýdan könelen diýip yglan etdi

Apple kompaniýasy WWDC23 tanyşdyrylyş dabarasynyň çäklerinde iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 Sonoma we watchOS 10 operasion sistemalaryny anons etdi. Şonuň bilen birlikde haýsy gurluşlaryň täzelenmä eýe boljakdygy, haýsylarynyň eýe bolmajakdygy belli boldy. Häzirki iPhone, iPad, Mac we Apple Watch-yň doly sanawyny Rozetked neşiri çap etdi diýip, gazet...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Waşingtony gurumly tüsse basdy

Kanadadaky tokaý ýangynlary sebäpli ABŞ-nyň paýtagty Waşington şäherini rekord derejedäki gurumly tüsse basdy, ol soňky ýigrimi ýylda iň ýokary derejä ýetdi diýip, «RIA Nowosti» habarlar gullugyna salgylanýan «MIR 24» ýazýar.
«AirNow.gov» portalynyň maglumatlaryna görä, ABŞ-da kabul edilen howanyň hiliniň AQI görkezijisi häzir 240-dan 290 bi...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbany kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Aşgabada iş saparyny amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Bu barada TDH habar berýär.
Bellenilişi ýaly, resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar ikiçäk duşuşygy geçirýärler. Soňra gepleşikler iki ýurduň wekiliýetleriniň gi...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Hindistanly dünýäde iň uzyn saz eserini ýazdy

Hindistanly ýazyjy Jagadiş Pillai Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi, ol taryhda iň uzak dowam edýän saz tregini ýazdy diýip, «MIR 24» habar berýär.
Gürrüň «Ramaçaritamasana» («Ramanyň umman işleri») atly epiki poema esaslanýan kompozisiýa barada barýar. Bu 15 müň şygyr böleklerinden ybarat bolan induist edebiýatynyň ýadygärligidir. Netijede,...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Wengriýa türkmen gazynyň Ýewropanyň energiýa çökgünliginiň çözgütlerinden biri bolup biljekdigini öňe sürýär

Wengriýanyň daşary işler we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Peter Siýýarto Türkmenistany Ýewropadaky häzirki energiýa çökgünliginiň mümkin bolan çözgütleriniň biri hökmünde görýär. Bu barada ol sosial sahypalarynda habar berýär.
«Türkmen tebigy gazy bu meselede möhüm rol oýnap biler, emma Ýewropada ýeterlik ulag ugurlary ýok. Biz tür...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Çabga Hytaýda bugdaý hasylyny ýok etdi

Hytaýyň Henan ülkesinde yzyny üzmän ýagan çabga ýagyşlary netijesinde, bugdaý hasyly elden gitdi. Daýhanlaryň sözlerine görä, çabga netijesinde sebitde bugdaý şineledi, soňra hasyl harap boldy diýip, «Habar 24» ýazýar.
Sebitiň ejir çeken ýerlerine ýurduň oba hojalyk ministri baryp gördi. Edara 28 million dollar kömek bermegi meýilleşdirýär....

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 hour ago

Türkmenistanda Müsüriň täze ilçisi işe başlady

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Müsür Arap Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nazih Ali Bahaeldin Al-naggariden ynanç hatyny kabul etdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Bellenilişi ýaly, milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baş...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Alpinistler Eweresti zibilden arassalamaga çagyrýarlar

Daga münüjiler Nepalyň häkimiýetlerini Ewerest dagyny zibilden goramaga çagyrýarlar diýip, «Habar 24» ýazýar.
Amerikaly Garret Medison dünýäniň iň belent depesine eýýäm 13-nji gezek çykýar, onuň sözlerine görä, her ýyl Ewerestiň eňňitlerinde zibil köpelip gidip otyr. Olar, esasan, jahankeşdeler tarapyndan taşlanan döwük çadyrlar, iýmit galyn...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Resmi: Messi «Inter Maýami» toparyna geçdi

ABŞ-nyň «Inter Maýami» kluby resmi ýagdaýda Messini düzümine goşandygyny habar berdi.
Argentinaly superýyldyz amerika kluby bilen üç ýyllyk şertnama gol çekişdi. Şertnamada islendik möwsümiň ahyrynda Messiniň topary erkin agent hökmünde terk edip biljekdigi baradaky şert hem girizilipdir.
Messi özüniň näme üçin «Al-Hilalyň» ýa-da ««Ba...

Dowamy »

9 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

«Rolan Garros»: ýarym finaldaky ilkinji braziliýaly tennisçi boldy

Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirilýän «Rolan Garros» «uly tuwulgasynyň» zenanlaryň arasyndaky ýekelik bäsleşiklerinde ýarym finalyň ähli gatnaşyjylary belli boldy. Olaryň arasynda «uly tuwulga» ýaryşlarynyň ýarym finalyna ilkinji gezek çykan tennisçi hem bar. Has takygy, dünýäniň 14-nji raketkasy Beatris Haddad Maýýa çärýek finalda tunisli Ons Jab...

Dowamy »

9 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Başga planetaly howa gämileri gizlenilýär

ABŞ-nyň aňtaw gullugynyň öňki işgäri ýurduň hökümetini NUO-lar (Näbelli uçýan obýektler) barada maglumatlary elýeterli etmäge çagyrdy diýip, «MIR 24» ýazýar. Onuň sözlerine görä, ýurduň häkimiýetleri başga planetalylaryň zeper ýeten ýa-da abat howa gämilerine eýelik edýärler.
Dewid Graş ýurduň Goranmak ministrliginde düşündirip bolmaýan adat...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Argentinanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Mak Allister «Liwerpul» bilen şertnama baglaşdy

«Liwerpul» jemgyýetçilik torlaryndaky hasaby arkaly Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Aleksis Mak Allister bilen uzak möhletleýin şertnama baglaşylandygyny habar berdi.
Futbolçy «Liwerpulda» 10-luk belgide çykyş eder. Ozal bu belgini Sadýo Mane, Filippe Koutinýo, Maýkl Ouen, Jon Brans ýaly futbolçylar göteripdiler.
Itali...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Polina Gurýewa Pariž ― 2024-iň saýlama tapgyryna girýän halkara ýaryşa gatnaşýar

Türkmenistanyň Tomusky Olimpiýa oýunlaryndaky ilkinji medalynyň eýesi agyr atletikaçy Polina Gurýewa şu gün ― 8-nji iýunda Gawana şäherinde başlanýan Kubanyň Gran-prisi ugrundaky ýaryşa gatnaşýar.
ORIENT-iň habar berşi ýaly, Türkmenistan bu ýaryşa üç türgen bilen gatnaşýar. Polina Gurýewadan başga-da Türkmenistana Gaýgysyz Töräýew bilen Şatl...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Ugur kesgitlenildi: Aşgabatdan «Awaza» nädip barmaly

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky köpden bäri garaşylýan tomusky dynç alyşdan aýyrýan 500 kilometrden gowrak aralygy geçmegiň birnäçe ýoly bar:
Iň meşhury we iň çalty – uçar bilen. «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat – Türkmenbaşy ugry boýunça gündelik irdenki uçuşlary amala aşyrýar. Mundan başga-da, T...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

«Päk Nesil» okuw merkezinde tomusky okuwlara ýazylyşyk dowam edýär

«Biz tapawutly çemeleşýäris» şygary bilen hereket edýän «Päk Nesil» okuw merkezinde tomusky okuwlar 19-njy iýunda başlanýar. Häzirki wagtda okuwlara ýazylyşyk dowam edýär.

Bilim merkezinde şu ugurlar bar:

Mental arifmetika okuwlary
Iňlis dili
Rus dili
Koreý dili
Hytaý dil...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 days ago

Фильм «Форсаж 10» номинирован на премию Golden Trailer Awards

В четверг, 29 июня в Лос-Анджелесе пройдет 23-я ежегодная церемония вручения премии Golden Trailer Awards, где будут награждены творческие команды, которые превращают двухчасовые фильмы в двухминутные трейлеры, сообщает kinonews.ru.
Среди фильмов, набравших наибольшее количество упоминаний, - «Черная Пантера 2: Ваканда навеки», «Подземелья и...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago