ANNASOLTAN

ANNASOLTAN

"“Jebir gördüm bu diwardan aňyrda,
Zulum gördüm bu diwardan aňyrda,
Ölüm gördüm bu diwardan aňyrda,
Hapa boldum, men bir suwa düşeýin.”
Annasoltan KEKILOWA

Aý, ýok, Annasoltan,
Beýle däl, owlak.
Sen hapa bolmadyň, hapaladylar.
Kim gara don geýip,

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 12 hours ago

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlandy

10-njy maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.
Döwlet Baştutany...

Dowamy »

122 0
Sport, watandash tarapyndan 5 days ago

Merilin Monronyň portreti 195 mln dollara satyldy

Amerikanyň nusgawy pop-arty Endi Uorholyň Merilin Monronyň portreti şekillendirilen Shot Sage Blue Marilyn diýen işi bäsleşikli söwdada satyldy. Bu barada Christie s auksionlar öýüniň saýtynda habar berilýär.
Portret söwdalaşyklaryň dowamynda ýokary bahadan - 195 million dollara satyldy. Ony gelip çykyşy ermeni bolan amerikaly art-diler Larr...

Dowamy »

98 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 5 days ago

Windows-da islendik bukjanyň reňkini nädip üýtgetmeli?

Düzgüne görä, Windows-da bukjalaryň ählisi diýen ýaly sary reňkdedir. Siz bukjany islendik reňkde goýup bilersiňiz, munuň üçin FolderPainter programmasyny ulanmak bolar. Ol mugt bolup, ony ulanmak hem aňsat we gurnamany-da talap etmeýär.
FolderPainter-i ýükläp, islendik bukja (mysal üçin, Program Files) nusgasyny göçüriň. Ony işe goýberiň, e...

Dowamy »

81 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

Xiaomi äpet ekranly Xiaomi 12 Pro Max-y çykarar

2021-nji ýylyň aýagynda Xiaomi flagman lineýkasyny — Xiaomi 12 hödürledi. Ýöne, görlüp oturylsa, ony entegem doly gutarnykly hasaplap boljak däl eken, sebäbi brend tizara onuň üstüni täze görnüş bilen ýetirmegi meýilleşdirýär.
Gürrüň 2207122МС model belgili sertifikatoryň maglumat bazasynda göze ilen Xiaomi 12 Pro Max hakynda barýar. Insaýd...

Dowamy »

83 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

GTA VI oýun muşdaklaryna geçmişe ser salmaga mümkinçilik berer

Baryp, 2022-nji ýylyň fewralynda Rockstar GTA-nyň täze bölegini işläp taýýarlaýandygyny aýtmaly bolupdy. Indi bolsa, insaýderiň tagallasy bilen, taslamanyň gyzykly aýratynlyklary hakyndaky maglumat peýda boldy.
GTA VI-nyň saundtrekini döretmäge gatnaşýan, El NitrO 56 lakamy bilen belli bolan reper Aleks Gonsalesiň gürrüň bermegine görä, oýu...

Dowamy »

123 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

Bitkoin 2021-nji ýylyň iýulyndan bäri ilkinji gezek 30 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoiniň bahasynyň 10%-den gowrak arzanlandygyna CoinDesk söwda meýdançasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Çökgünligiň ýitileşen pursadynda onuň bahasy 30 müň dollardanam arzanlady, soňky gezek kiberpul şunuň ýaly derejä 2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda düşüpdi.
Aşgabat wagty bilen 06:00-daky ýagdaýa görä, bir bitkoin üçin 30 612 dol...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

*****

«Ajaýyp asyr (Великолепный век)» teleserialyny görenleriňiz bar bolsa bilýänsiňiz, soltan Süleýmanyň Mahydöwrandan bolan ogly Mustapa temasyna aýratyn orun berilen. Serialda şazada batyr, akgöwün, dogry sözli we mähriban ynsan hökmünde suratlandyrylýar. Taryhda bolsa munuň tersi bolupdyr. Mustapa hiç wagtam mähriban ynsan däldi. Sowukgan, rehimsiz,...

Dowamy »

400 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 weeks ago

Käbir gök önümleriň peýdalary. ☕

ÝATKEŞLIK.
Käşir- Ýatlama ukybymyzy artdyrýar. Çünki, käşir beýnimizdäki metabolizmamyzy (alyş-çalyş) güýçlendirýär. Bir zat ýat tutmaly bolsaňyz, bir kiçi tarelkada ýagly käşir salatyny iýiň.

Ananas- Uzyn teksti ýatda saklamak üçin iýilmeli miwedir.

Awakado- Gysga möhletli ýat üçin. Meselem almaly zatlaň sana...

Dowamy »

455 1
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 weeks ago

*****

Ranawaluna Birinji taryhda dünýäniň iň ganhor we zalym hökümdarlaryndan biri hökmünde häzirem ýatlanýar. Eger Gitler,Stalin,Mao onuň ganhorluklaryny gözi bilen gören bolanlarynda öz eden "işleriniň" hiç zatdygyna gaty namys ederdiler. Hawa, zalymlykda,ganhorlukda Ranawalunadan geçjegi ýokdy...

Ranawaluna 1788 ýylda daýhan maşgalasyn...

Dowamy »

485 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 weeks ago

*****

Ýokarky suratda Diana Douns we onuň üç sany perzendi. Häzir bolsa diňe ikisi diri.
Emma wakanyň ortasyndan başlamalyň.
Diana dört doganyň iň ulusydy. Ýaşlygyndan kejir we lälik bolup ulaldy. Soňra ata-enesiniň göwnemedik ýigidi Stiwen Dauns bilen duşuşyp başlady. Olaryň gatnaşygy ýygjamlaşypdy. Ahyry durmuşam gurdylar.

Dowamy »

369 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 weeks ago

Russeliň çäýnegi

Russeliň çäýnegi asman çäýnegi diýibem bilinýär. Filozof Bertnard Russel tarapyndan orta atylan analogiýadyr. Bu analogiýa görä bir zady subut etme jogapkärçiligi oňa şübhe duýan kişide däl-de onyň bardygyny aýdýan kişidedir. Bardygyny aýdýan kişi onuň barlygyny subut edýänçä şübhelenýän kişi hiç-hili subut etme jogapkärçiligine eýe däldir.
...

Dowamy »

298 2
Bilim, Panturkist tarapyndan 2 weeks ago

Sypatynyň pisini aşyryp, şol gepläp otyr, gepläp otyr…

DÖNÜKLIK
Öňünde keçäni dyrmalap oturyşyna, çagalaryna eşitdirmezlik üçin pyşyrdamagyň bäri ýanynda ýetişibildiginden gürleýär: -Bir zada düşün, özüňe sütem edip, ýaşaşamak islemeýän adamyň bilen ölseňem ýaşaşyp bolmaýar. “Çagalaryň hatyrasyna” diýip, özüňe zor salyp ýaşaşmagyň hötdesinden geläýen ýagdaýyňda-da, bü eýýäm ýaşaýyş bolman, tüken...

Dowamy »

328 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 2 weeks ago

Seni ýitirmeklikden gorkýan.

Kyn geçjek günlerden asla gorkamok,
Emma sensiz geçjek günlerden gorkýan.
Bizi bir-birekden aýra düşürjek,
Awy ýaly ýaman dillerden gorkýan.

Gorkamok,tenime düşjek ýaradan,
Ýüregime düşjek ýaradan gorkýan.
Kösençli ýollardan asla gorkamok,
Sensiz ýöremeli ýodadan gorkýan.

Sensi...

Dowamy »

430 2
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 3 weeks ago

O’ HENRI / ÝETMIŞ GÜNE DURÝAN BIR ÝALAN GIJE

Jenap Tawers Çendler ýatylýan otagjygynda agşamky dabaralara geýýän jalbaryny ütükleýärdi. Bir ütügi gaz pejiň üstünde gyzyp durdy, beýleki ütügi bilenem jalbarynyň epinini ýazjak bolýardy, bar güýji bilen ony öňe-yza ýöredýärdi. Biraz salymdan barysy taýýar boldy. Ol epiniň gaýyş köwşünden ýakasy giň açylan ýeňsiz gursakçasyna çenli göni uzap gidi...

Dowamy »

292 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 3 weeks ago

Dury suw hem zäherdir, Çendenaşa geçilse.

Şerabyň ýüze çykyşy şeýledir: Üzüm iň ýakymly miwedir. Üzüm howanyň üýtgemegi we gyş leşgeriniň hüjüm etmegi bilen zaýalanýan eken, gyş hem bahar pasyllarynda üzümi ulanyp bolmaýan eken. Onuň şiresini hemme wagt ulanar ýaly üzümiň suwuny alypdyrlar. Şeýlelikde, üzümiň suwuny alyp, bir gapda goýupdyrlar. Jemşit her gün gelip, ony görer eken. Ilki üz...

Dowamy »

366 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 3 weeks ago

Bu gün programmirlemegiň "+" plýuslary barada gürleşeris

Programmirleme hünäriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasy we ykjam programmany ösdürmek babatynda ýokary aýlyk. Aslynda hiç bir döwrebap kompaniýa gowy programmist bolmasa üstünlik gazanyp bilmez.

Programmist bolup işlemegiň artykmaçlyklarynyň arasynda:
Iñ Gyzykly iş. Programmistler içgysgynç işleri bolan tegmilsiz...

Dowamy »

363 1
Tehnologiýa, Mr_arsen. tarapyndan 4 weeks ago

Elfler hakyndaky rowaýatlar, gürrüňler...

Elf - gadymy we Orta asyrlaryň Ýewropasynda dörän köpsanly rowaýatlaryň we gürrüňleriň esasynda, ýa-da hakykatdanam bolup geçen wakalara daýanan barlyklara berilen atdyr.
Elf mifologiýasyna ýakyndan synlanymyzda Tolkieniň guran mifologiýasynyň Taňrysy Erunyň ýaradan Taňryýetçilik barlyklara ýagny, başgaça Walara (Vala) garşy baş galdyrandyk...

Dowamy »

226 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago

Belki oña-da... (gülküli kyssa)

Türkmen ömrüni toý aladasy bilen ýaşaýar. Öýlenip beýläñe bir näzenini geçireñsoñ, perzende garaşyp başlaýarsyñ. Öýüñe jägildi dolaram welin, ur-tut perzent toýuna başlarsyñ. Öñler-ä "ogul boldy toýy"diýerdiler, indi ogul-gyz parh ýok, haýsyna ýüzümiz düşse, toýuñ aladasy bilen boluberýäris. Ondan soñ diş toý diýdi, saç toýy diýdi, garaz türkmeniñ...

Dowamy »

540 3
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 month ago

Türkmene ýaran ogul

TÜRKMENE ÝARAN OGUL / Söhbet

Tirkiş Jumageldi, ýazyjy.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň laureaty.

Kakajan Muhammetberdiýew, taryh ylymlarynyň doktory, professor. Türkmenistanyň taryhyndan birnäçe okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň awtory.

ALTY GÜNÜÑ EDERMENLIGI

S...

Dowamy »

688 3
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago