Ertir.com

Salam , gowmy yagdaylarynyz ertir.com'daky doganlar joralar dostlar.Name tazelikler? :)
Brianna
 • 0
 • 3
 • 22/07/2017 02:32
 • 1 minutda oka

«SAGLYK» DÖWLET MAKSATNAMASY

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň esasy ugurlaryny kesgitlän, halkyň saglygyny goramaga täzeçe çemeleşmäniň nusgasyna öwrülen ilkinji «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň 1995-nji ýylyň 21-nji iýulynda kabul edilendigi...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 14
 • 21/07/2017 01:51
 • 6 minutda oka

Ýaş zenanyñ elhenç ruhyKöçämiziň aňyrsynda köne, ýaşaýjylar taşlap gidilen bir harabalyk bardy. Ol harabalygyň deňesinden kiçiräk wagtymam geçmäge gorkýardym. Şäherçämiziň ýaşaýjylary hem şonuň gabadyndaky köçeden geçmäge çekinýär...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 0
 • 37
 • 21/07/2017 11:44
 • 5 minutda oka

salam

Ertir.com dan kim bar?
Enkam
 • 3
 • 42
 • 21/07/2017 08:57
 • 1 minutda oka

Goşgy / Gurbandurdy Orazow

Sen gyýylma ykbalyma, eje jan,

Dilgir-dilgir bakma gara gijäme.

Gurban men bir kile nabada biten

Göwnüñe hem gubar tutan didäñe.Hoşlaşmaly boldy harplygy bilen,

Şol günler hüwdiñ deý oñatdy weli,

Dulugma doñduryp...

DOWAMYNY OKA
dipsomaniac1
 • 0
 • 41
 • 20/07/2017 03:44
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 1
 • 48
 • 20/07/2017 03:26
 • 1 minutda oka

JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)

Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.''Türkmenistan'' Neşirýaty.

Aşgabat 1978Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan''...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 1
 • 70
 • 20/07/2017 10:21
 • 36 minutda oka

JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)

Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.''Türkmenistan'' Neşirýaty.

Aşgabat 1978Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan''...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 0
 • 39
 • 20/07/2017 10:20
 • 36 minutda oka

Ýurdumyzda “Aziada-2017”-ä görülýän taýýarlyklar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barha rowaçlanýar. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň” ýylynda...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 37
 • 20/07/2017 09:01
 • 1 minutda oka

Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň keselleriň öňüni almakda ýeten sepgitlerI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, beýleki ugurlar bilen bir hatarda, saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek we kämilleşdirmek babatda alnyp barylýan işleriň ähmiýeti...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 49
 • 19/07/2017 08:35
 • 6 minutda oka