.....

Ozune rowa gormedik zadyny ilede rowa gormegin. Bir adam yagdayy yetenok diyip geymeyan eshiklerini berjek diymeklik yalnyshlykdyr. Sebabi ozune mynasyp gormedik eshigini birine nadip berjek:). Sadaka in gowy zat berilmeli. 10 goynun bar bolsa shonun icinde in gowsuny sadaka berilmelidir Ayagy dowlen oljek bolup yatany sadaka berilmez. Sadakanyn ma...

Dowamy »

89 8
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 5 hours ago

Internetden pul gazanmak

Salam hormatly okyjylarym! Eger siz "Şu wagta çenli internetden pul gazanmak barada birnäçe bloglary okadyñyz emma ol okan bloglaryñyz siziñ kelläñizi agyrtmakdan başga bir iş bitirmedi " diýýän bolsañyz ruhdan düşmäň bu blogymda men size türkmenistanda internetden pul işlemek hakynda ähli bilýän maglumatlarymy jikme-jik , nokatma-nokat başardy...

Dowamy »

91 6
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 6 hours ago

Hosh gorduk :)

Gic yagshy agzalar. Ahyry bir tanshymyn komegi bn nik tapdym. Sagbolsun kop kop omri uzak bolsun. Men sho onki ertirdaki kone talyplardaky hazirki islenendaki dostlukdaky shahrukh khan agza. Ozumi tanatmak ucin @shahrukh khan diymerin. Dine shu nikden girerin poctama aktiwasiya kod gelincha :)

Dowamy »

133 13
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 6 hours ago

Soho we Barbary agam ulgamda bolsaňyz, sesleniň!

Size soragym bardy.

Dowamy »

138 18
Sorag-jogap, Nirvana tarapyndan 6 hours ago

Bagtlylygyň zerurlygyna düşünýän we Bagtlylyk gullugy bolan bir ýurt barada öň eşitdiňizmi?

Hawa, ýalňyş okamadyňyz. “Bagtlylyk gullugy” bolan bir ýurt bar. Ilki okamda menem haýran galypdym. Soň gowy gözleşdirdim we has giňişleýin öwrendim. Bu, Hindistan bilen Hytaýyň arasynda ýerleşýän Butan ýurdy.
1974-nji ýyla çenli ýapyk bolan bu ýurt birnäçe formallygy ýerine ýetireninden soňra zyýrat edilip bilinse-de, çäkli sanda syýahatça...

Dowamy »

144 2
Bilim, Nirvana tarapyndan 8 hours ago

@IDEALLIDER!

Salam. Size soraglarym bardy sizi Google çhatdan nädip tapyp bilerin?!

Dowamy »

32 0
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 9 hours ago

Rubagylar.

Bu çarhy-pelegiň zulumdyr işi,
Maksada ýetmedi munda bir kişi.
Her ýerde görse ol bir dagly ýürek,
Ýene bir dag basar, gyzdyryp çişi.
.....
Durmuş hem bagt üçin çalyşan akyl,
Her günde ýüz gezek eýleýär nakyl:
" Şat geçir ömrüňi, ýorunja dälsiň,
Orlup, gögermersiň, muny ýagşy bil!"
.......

Dowamy »

50 2
Edebiýat, sapalybegenjow000000 tarapyndan 12 hours ago

Aşa gabanjaň bir ynsanyň içinde terk edilmekden gorkan bir çaga bardyr.

Gatnaşyklarda gabat gelýän duýgularyň biri hem gabanjaňlykdyr. Gabanjaňlyk jemgyýetde esasan söýginiň alamaty hökmünde görülýär. Az dozada bolsa, gatnaşygy şekillendirer, emma aşa gabanmalar islendik gatnaşygy (dostluk, doganlyk, söýgi) jähenneme öwürer. Umuman, gatnaşykdaky lezzeti almak üçin, hemme zat öz ölçeginde bolsa gowy. Edil naharyň duzuny...

Dowamy »

291 27
Bilim, Nirvana tarapyndan 15 hours ago

Gabanjaňlyk keselmi ýa-da söýgi?

Herkimiñ başyndan gabanjañlyk duýgusy geçendir, bu kiçi wagtymyz joramyzy birinden gabanmak bolup biler ýada bolmasa ene-atañy doganlaññy gabanmak ýaly gabanjañlyklar bar. Ýöne bularyñ arasynda iñ möhümi adamyny belli bir ýaşa ýetensoñ söýüp ony hiçkim bilen paýlaşyp bilmezlik gabajañlygyñ iñ uly orynda duruberýär. Söýgüliñ gabanmasy gaty gowy duýg...

Dowamy »

171 11
Bilim, Nirvana tarapyndan 16 hours ago

.......

Bizde gybat,internetdenem çalt ýaýraýan zat."Amaliya ölenmişin" diýip,internede ýazyp goýuň,birnäçe sekuntdan Wes Türkmenistan habar tapýar.Iň täsin ýeri,bu habary eşiden Amaliyaň özem:"Men ölenmişim"-diýip,gynanyp aglap oturýar.

Dowamy »

201 5
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 16 hours ago

.......

Okuwçy bilen mugallymyň arasyndaky dialog.


-Mugallym,bäşilige ozalky ýaly,Soltan Sanjarly temamy?

-Näme,keloglan göterilip gitdi,zat gymmatlady,bu Soltan Sanjarly bilimiňe,saňa bazarda arabada sürdürmeýärler.Ine,Görogly beg dessanyny başdan-aýak aýdanlara,ikiden ýokary baha goýmadym.Bäş baha geregiň çyn bolsa,O...

Dowamy »

220 7
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 16 hours ago

Iň ýokary internet rekordy: sekuntda 319 terabit

Iň ýokary internet rekordy goýuldy. Ýapon inženerleri sekuntda 319 terabit tizlige ýetdi. Maglumat geçirilýän 2 nokadyň arasyndaky aralyk 3000 kilometre deňeçer boldy. Şol iki nokadyň arasynda ýokary çaltlykda maglumat geçirmek mümkinçiligi döredildi.

Dünýä döwletleri internetiň iň ýokary tizligini gazanmak üçin özara bäsleşýärler.<...

Dowamy »

184 16
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 17 hours ago

Türkmenistan-Özbegistan: täze ylalaşyklara gol çekildi

Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde gepleşikler geçirdi. Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýum we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow bilen duşuşdy. Bu barada Özbegistanyň M...

Dowamy »

77 0
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 17 hours ago

Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy

Türkmenistanda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Düzgünnama tasssyklandy we şol Düzgünnama bilen Bu habar-analizimizde bolsa bu barada has anyk maglumatlary Size ýetirýäris.

Düzgünnamanyň esasy maksady toýlarda ýokary hilli medeni hyzmatlaryň edilmegi üçin bu...

Dowamy »

149 1
Täzelikler, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 17 hours ago

Kem galaýmayyn!!!

Https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83413922

Dowamy »

155 14
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Ertir ýaltalygyñy öldür häzir başla!!!

Kebelek asmanda uçmak üçin, agaçda süýrenip ýören gurjuklykdan başlady.
Aý bolýala gezibereýinde diýip, galybyñdan çykman otyrma!
Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gabygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady...
Başlan işiñ kynlygy, ululygy gözüñi gorkuzmasyn! Bedeniñdäki trilýonlarça öýjük, iki öýjügiñ birleşme...

Dowamy »

113 3
Bilim, Xyivenia tarapyndan 1 day ago

Habar

Şu gün 2 ball ýer titiräninden habaryňyz barmy?

Dowamy »

278 7
Täzelikler, Men_ve_Sen tarapyndan 1 day ago

Gyzgynjak habarlar 🔥🔥🔥

Soňky wagtda taze açylyan saytlara kan üns hem beremokdym şol bir dizayn şol bir görnuş bir atlary uytgeya diyp. Yöne şu gun ýurekden aýakýalaňaç ýoräp gitýän sayda duşdym. Işleýşi ýeňil mobil internetden gireňde-de amatly mb tygşytly. Içi sada diňe çat şahsy hat mumkinçiligi ba hemme taraplayyn gownume yarady talyplar.comyn agzalaryna hem myhmanla...

Dowamy »

300 9
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Test🙃

Menem barlap göýberaýyň
https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46136114
Bellik: Isleseňiz. Zorlamok🙂

Dowamy »

163 17
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 1 day ago

Är-aýalyñ arasyndaky jynsy gatnaşyklar 3. (dowamy)

5). OGŞAŞMAK

Jynsy hyjuwa täsir edýän esasy faktorlardan biri hem ogşaşmakdyr. Diñe ogşaşmak bilenem aýal bilen erkegiñ orgazma (jynsy islegi kanagatlandyrmak) baryp bilýändigini göz önünde tutsak, onda ogşaşmagyñ jynsy hyjuwa edýän täsirine gowy düşünersiñiz.

Pygamberimiz (s.a.w) şeýle diýipdir:

"Siz ha...

Dowamy »

268 4
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 1 day ago