salam talyplar

salamchik talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 24
 • 28/05/2016 01:50
 • 1 minutda oka

Sport we sungat baýramçylygy

Sambo boýunça Aziýa çempionatyny

Aşgabat şäherinde Sambo boýunça ulularyň, ýalaryň we ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň çempionaty geçirilýändiginden habarlysyňyz. Bu Aziada-2017-niň synag ýaryşlarynyň biri...

DOWAMYNY OKA
Sahypa
 • 2
 • 32
 • 28/05/2016 12:29
 • 3 minutda oka

syrdaş.

mişka ikimiziň daçadaky durmuşymyz örän ajapdy! ynha erkinligiň öýi nirede eken! islän zadyňy et, islän ýeriňe git. isleseň tokaýa kömelege git, isleseň derýa suwa düşünmäge git, suwa düşünmek isläňokmy, onda...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 1
 • 52
 • 27/05/2016 10:20
 • 22 minutda oka

mark naumowiç tarlowskiý. deňizden ýel öwüsýärdi./hekaýa/.

men köp wagtdan bäri kinoteatrda bolmandym, şonuň üçün şu günkü güne sabyrsyzlyk bilen garaşypdym. ahyry bu güne-de ýetdik, ýöne mende buýsanç ýok, yhlas galmady: meniň pulum ýok, men ony ýitirdim. men jübülerimi...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 25
 • 27/05/2016 10:17
 • 7 minutda oka

ýolka. (hekaýa) m. zoşşenko

şu ýyl, çagalar, men kyrk ýaşadym. diýmek, men kyrk ýyllap täze ýyl ýolkasyny görüpdirin. bu örän köp!

mümkin, birinji üç ýylym, ýolkaň nämedigine düşünen hem däldirin. ejem meni näz edip, eline alyp çykýan...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 26
 • 27/05/2016 10:16
 • 5 minutda oka

День Ашхабада – праздник горожан!

Ашхабад уже более ста лет является крупнейшим административно-политическим центром страны. Город по праву называют образцом чистоты...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 28
 • 26/05/2016 11:58
 • 1 minutda oka

samsunggalaxy x smartfon üçin ýasalan maýyşgak ekran.

samsung kompaniýasy maýyň aýagyna, san—fransiskoda öz işine başlan we 26-njy maýa çenli dowam etjek sid displayweek sergisinde samsunggalaxy x smartfony üçin ýasalan maýyşgak ekrany görkezmegi ahmal. öň inasaýderleriň...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 30
 • 26/05/2016 10:00
 • 1 minutda oka

mark tarlowskiý. “ikilik”. hekaýa.

-lipow, ýeriňden tur.

ör gökden gelen borka partaň gapyrjagyny galdyryp, gündeligini eline almak üçin portfeline elini uzatdy. ol mugallymyň soragyndan halas bolup bolmajagyny bilýärdi. sapagyň tamamlanmagyna entäk eslije...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 30
 • 26/05/2016 09:59
 • 8 minutda oka

ummanyň düýbinden tapylan iň geň tapyndylar.

1900-nji ýylda ummanyň düýbinden galdyrylan antiker mehanizmi, 20-nji asyryň iň wajyp tapyndylarynyň biri hasap edilýär. alymlaryň pikirine, bu artefakt, greklere matematikany we astranomiýany özleşdirmäge kömek eden, dünýäde...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 53
 • 25/05/2016 09:55
 • 2 minutda oka

hyýar.(çagalar üçin hekaýa) n. nosow

bir gezek pawlik kotkany ýany bilen derýa balyk tutmana alyp gitdi. ýöne ol gün olaryň eli gelmedi: balyk asla çeňňege gelmedi. oňa derek, haçan-da öýlerine gelýärkäler, olar kolhozyň bakjasyna girip, jübülerini hyýardan...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 32
 • 25/05/2016 09:54
 • 4 minutda oka