T Ü R K M E N S P O R T Y

Bedenterbiýe we sport ulgamynda durmuşa ornaşdyrylýan ajaýyplyklar ösüp gelýän ýaş nesli has galkyndyryp, täze üstünliklere ruhlandyrýar.

“Türkmenistan. Sport” teleýaýlymynyň açylmagy, Ginnesiň rekordlar kitabyna...

DOWAMYNY OKA
Aziada
 • 1
 • 46
 • 22/07/2016 10:41
 • 1 minutda oka

ÝAKUDYSTAN MEDALLARY

Geçip barýan her bir gün baky Bitarap Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllyk ýubileýine barha golaýladýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda...

DOWAMYNY OKA
Aziada
 • 0
 • 14
 • 22/07/2016 10:39
 • 1 minutda oka

Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň ösüşi

Sebitde milli we halkara möçberli iri maýa goýum taslamalary durmuşa geçirilýär. Şol taslamalar bolsa dürli ulgamlarda ýangyç-energetika toplumynda, ulag ulgamynda, dokma we himiýa senagatynda, oba hojalygynda, gurluşyk senagatynda...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 1
 • 29
 • 22/07/2016 09:33
 • 4 minutda oka

Sorag???...

Men uly okuwa näçe okuwçynyň kabul edilýänini bilmek isleýän. Egerde bir kafedrada näçe talybyň okaýanyny bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň haýyş. Men ýöne okuwa girmek isleýän şonuň üçinem men näçe okuwçynyň kabul...

DOWAMYNY OKA
elis
 • 4
 • 65
 • 22/07/2016 01:02
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady kuwwaty artýar

Beýik üstünliklere beslenen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalar, şahly seneler bilen bezelýär. Munuň öz agzybirlikden döwlet tapan, halallygy, adalatlylygy hem-de dost - doganlygy...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 16
 • 21/07/2016 07:04
 • 5 minutda oka

Şäher görnüşli täze obalar

Ata Watanymyz Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolup, dünýäde parahatçylykly ösüş ýoly bilen belent sepgitlere ýetdi. Bu ösüş Watanymyzyň bagtyýarlygyny, berkararlygyny, beýik özgertmelerini, halkymyzyň asuda hem-de...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 3
 • 58
 • 20/07/2016 01:06
 • 4 minutda oka

Abadan etrabynyn caginden yagny
Gres.Gypjak.Herrikgala.Gunes.gokje yasayys toplumundan masgala ucin kvartira gerek 65879757
mergenus
 • 0
 • 15
 • 20/07/2016 12:00
 • 1 minutda oka

gozukdurme

Kwartira gerek
mergenus
 • 1
 • 37
 • 20/07/2016 11:52
 • 1 minutda oka

Küşt boýunça dünýä çempionlarynyň durmuşyndan

Aleksandr Alýohin Argentinada köp tagtada küşt oýnapdyr. Birdenkä onuň garşydaşlarynyň biri begenjine gygyrypdyr: —Jenap, men sizi üç göçümde ýatyrýan!

—Gutlaýan!—diýip, Alýohin jogap beripdir. —Ýöne siz...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 39
 • 19/07/2016 05:03
 • 1 minutda oka

Şorta söz

Sary öküzKakasy:

- Oglum, bar, öküzimize iým bersene!

Ogly:

- O1 häzir ýatyr ahyryn!

Kakasy:

- Ýatanda näme?! lým goýsaň, ýerinden turar-da!

Ogly:

-"Ýatan öküze iým ýok" diýip, özüň nöçe...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 49
 • 19/07/2016 05:02
 • 1 minutda oka