Еген ужы ягымы я-да егене ужа ягымы?

Туркменистанын Президенти тарапындан есасландырылан беркарар довлетимизин багтыярлык доврунде ата-баба ёл-йорелгелеримиз тазеден...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 1
 • 26
 • 2 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Usullar

Uniwersitetiň mugallymy kömek sorap Akademiýanyň prezidenti, fizika boýunça Nobel baýragynyň lauriaty Ernest Rezerforda ýüz tutýar. Mugallym talyplarynyň birine iň pes bahany goýmakçy bolýandygyny, emma talyp öz gezeginde...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 1
 • 57
 • 13 sagat ozal
 • 2 minutda oka

Türkmençilik we däp-dessur

Ynsanlary biri-birinden tapawutlandyrýan aýratynlyklaryň bolşy ýaly, milletleri hem biri-birinden tapawutlandyrýan aýratynlyklar bar. Bular, milletleriň uzak ýyllaryň dowamynda döreden, kemala getiren taryh, ahlak, däp-dessur...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 35
 • 20 sagat ozal
 • 4 minutda oka

Ertir.com ýapyldymy ýada gapyldymy?

Tehniki ishler gechirilyar… - diýen üç nokat maňlaýyňda dur, saýty açsaň. Öňündenem belli zat aýtmadylar, ne ýapylýar diýip, ne başga zsat hakda. Ýogsa admin düzedişlik girizjek bolsa, biraz ýapyljagyny öňünden...

DOWAMYNY OKA
Nol
 • 7
 • 251
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Talyplar.com-dan känbir göwnüm suw içenok?!..

Shahyr! Şu saýty ýene öňki durky ýaly edäýseň nädýär, kem bolmazmyka öýdýän menä? Gözümiziň öwrenşenje zatlary, onsoňam, birzady gözlemek üçin aýratyn funksiýalary basmagy hiç kişem halamaýar.Aşakdaky...

DOWAMYNY OKA
Nol
 • 5
 • 119
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Haýyş edyas!

Salam hormatly agzalar. Sizden bir hayysym bar. Menin bir aydymcy dostum bar. Sonun aydymyna 8 bogundan ybarat acyk soygi temasynda gosgy gerek. Gosgynyn ady "gozlerim gozlar seni" bolmaly. Egerde duzup berseniz duzenin bayragy bar.
tamdyrgeldi
 • 14
 • 113
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

owadan we gormegey gorunmek ucin kicijik maslahatlar.

Salam hormatly agzalar! Her kim oz yashyndan yash owadan bolup gorunesi gelyar. Gyz bolsun oglan bolsun, her bir adam elmydama 18 yashyndaky yaly bolasy gelyar. Dogry gerek? Men bir saglyk gepleshikde gyzykly maslahatlar owrendim. Hakykat...

DOWAMYNY OKA
Energetik
 • 5
 • 113
 • 1 gün ozal
 • 3 minutda oka

üns beriñ gözleg

Salam hormatly agzalar Aranyzda Mätjikow Beggylyjy tanayan yokmy Da§oguzdan bolmaly 2003-2005 gulluk eden 1985 yyl Tanayan bolsanyz kömek ediñ hayy§ Sizden
merdan87tm
 • 1
 • 68
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Sizi gorenime oran begenyan!

Essalawmaleykim hormatly agzalar!Men hem shu gun nesibam cekip shu sayda agza boldum.Oz gyzykly temalarym b/n shatlandyryp,begendirip biljegime sizi ynandyrasym gelyar!
Gurbanguly
 • 8
 • 110
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

Nakyllar nähili döräpdir? (dowamy)

“Mysgal demri deňiz hem götermez” bu nakyl bolsa, fizikada Arhimediň güýji bilen bagly ýüze çykypdyr diýsek ýalňyşmarys. Haçanda demriň dykyzlygy suwuň dykyzlygyndan uly bolanda, ol göwrümine, agramyna seretmezden...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 5
 • 98
 • 4 gün ozal
 • 1 minutda oka