salam

salamchik, talyplar))
ruqaya
 • 2
 • 25
 • 20/02/2017 01:13
 • 1 minutda oka

PayhaslydanAşyklara aýtjak sòzüm,

Sòýüñ ýary sõýüñ çyndan.

Sòýgi bu mukaddes duýgy,

Manysyny biliñ çuñdan.Bu gün sòýüp, erte taşlap,

Gül ýaryñ gõzüni ýaşlap,

Keýp çekip gõwniñi hoşlap,

Gezmek...

DOWAMYNY OKA
Payhasly
 • 0
 • 27
 • 19/02/2017 11:20
 • 1 minutda oka

biLyanińiz yokmy???

saLam hemmäňize.... sizden bir haýişym bar...... ertir.com saýtyna girjek boLýan weLin, registrasiýa edenmde, ähLi ýerLerini doLLurdm diňeje " mail adresiňiz " diýip ýazgyLy ýerini doLLuryp biLmedm........

DOWAMYNY OKA
yurejigim
 • 1
 • 40
 • 18/02/2017 04:44
 • 1 minutda oka

Atly ýöriş - bagtly ýöriş

Mermer paýtagtymyz Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylyň 17 –nji sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçiriljek V Aziýa oýunlary gün-günden ýakynlaşmak bilen halkymyzyň ruhuna ruh, şatlygyna şatlyk goşýar....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 31
 • 18/02/2017 09:08
 • 2 minutda oka

Sen gidende dunyam renkin yitirdi,

Yone yalnyzlyga owrensdim eyyam

Emma, namucindir sen yada dussen,

Egne o:tly koynek geyene donyan,Hyyalymda janlandyryan kesbini,

Necun ellen sowasdyka ellemden?!

puch boldymy nije yyllan...

DOWAMYNY OKA
arzuwym
 • 3
 • 94
 • 16/02/2017 06:05
 • 1 minutda oka

Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheriniň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 34
 • 16/02/2017 12:23
 • 1 minutda oka

DURNUKLY ÖSÜŞ – BAGTLY DURMUŞ

Wagtyň synagyndan geçip, ähli babatda öz güýjüni, ösüşini, durkuny we hilini saklap bilýän zatlar juda seýrek bolýar. Beýle zatlar ynsan aňyna durnuklylygyň, ynamyň, asudalygyň we ösüşiň nyşany bolup ornaýar. Häzirki...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 0
 • 44
 • 15/02/2017 03:49
 • 2 minutda oka

Iki ýurdyň dоstlugyny bеrkidýän miwеlеriň biri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe iri gurluşyklary alyp barmak işine türkmen hünärmenleri bilen bir hatarda daşary ýurt kompaniýalary hem mynasyp goşant goşýarlar. Türkiýäniň «NATA» kompaniýasy paýtagtymyzda...

DOWAMYNY OKA
parahattm
 • 0
 • 40
 • 15/02/2017 10:30
 • 1 minutda oka

Аşgаbаt şähеriniñ аrаgаtnаşyk ulgаmy kämillеşýär

Häzirki wаgtdа bütin dünýädе аrаgаtnаşyk ulgаmynyñ hyzmаtlаryndаn giñdеn pеýdаlаnylỳar wе wаgtyñ gеçmеgi bilеn günsаýyn оñа edilýän tаlаplаr hеm kämillеşip gеlýär. Şоñа lаýyklykdа...

DOWAMYNY OKA
parahattm
 • 0
 • 49
 • 15/02/2017 10:28
 • 1 minutda oka

Ajaýyp desgalaryň biri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda- ykdysadyýetde, medeniýetde, saglygy goraýyş ulgamynda, sportda, ylym-bilim, şol sanda iň wajyp...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 40
 • 14/02/2017 04:04
 • 1 minutda oka