Perhat Sabirovv - dan manyly sözler No_4

1. Hiç haçan seniñ üçin hemmezada taýyn bolan adamyñ göwnüne degme...

2. Adamlar śeýledir, Seniñ ýeriñi dolduryp biljek birini tapsalar, Seni unudarlar.

3. Men diñe göwnũme ýaraýan adamlar bilen gatnaśýan, olaryñ puly, ýüz keśbi meni gyzyklandyranok...

4. Asla gyzyñ we awtobusyñ yzynda ylgama???
...

Dowamy »

133 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 13 hours ago

Baýguş ugursuz guşmy? Näme üçin baýguş halanmaýar. Bu hakda Süleýman pygamber bilen Baýguşyñ arasyndaky gürrüñdeşligi diñläñ!

Günlerde bir gün Süleýman pygamberiñ huzuryna baýguş gelipdir. Süleýman pygamber ondan sorapdyr:
ㅡ Näme üçin beýleki guşlar ýaly arpa, bugdaý nubuwwatlary iýmeýärsiñ?
ㅡ Sebäbi Adam ata bilen How ene şol nubuwwatlary iýendikleri üçin Jennetden kowulypdyrlar. Şoñ üçinem men ondan iýmeýärin.
ㅡ Seniñ suw içmeýändigiñem eşitdim,...

Dowamy »

206 14
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 21 hours ago

Türkmenler we Merkezi hem-de Günbatar Ýewropa halklary

Türkmenler we Merkezi hem-de Günbatar Ýewropa halklary

Türkmenleriñ ata-babalary Günbatar bilen Gündogaryñ arasynda diplomatik, etnomedeni we ykdysady gatnaşyklaryñ ýola goýulmagynda uly hyzmaty bitiripdirler.
Aziýaly sähra adamlary ㅡ kimiriýler, skifler, sarmatlar-alanlar tolkun-tolkun bolup hut Ýewropanyñ ''ýüregine'' tarap...

Dowamy »

16 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 22 hours ago

18 февраля – День дипломатических работников

В Туркменистане 18 февраля традиционно отмечают День дипломатических работников.
Этот год в Туркменистане объявление: «2020 год – Туркменистан – Родина нейтралитета». Поэтому огромна роль дипломатической службы нейтрального Туркменистана в неуклонном претворении в жизнь внешнеполитической стратегии страны, основанной на принципах миролюбия...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 day ago

18-nji fewral – diplomatik işgärleriň güni

Türkmenistanda her ýylyň 18-nji fewralynda diplomatik işgärleriň güni bellenip geçilýär. Bu ýyl, ýagny, 2020-nji “ Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Bitaraplyga eýe bolanymyza hem 25 ýyl dolýar. Diplomanik işgärleri üçin hem bu şanly waka uly üstünliklere ymtylmaga ýol açýar. Dünýäniň dürli ýurtlary biltn ýakyn gatnaşykl...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 day ago

Perhat Sabirovv - dan manyly sözler No_3

1. "Eger" bilen "Meger" toý edipdirler, "Käşge" atly bir çagalary bolupdyr...

2. Görmezlige salyñ, sesiñizi çykarmañ, jogap bermäñ. Sessizlik hemme zady ýom-ýok eder.

3. Umyda müň gurşun atsada ölüm,
Unutma, umyda hiç gurşun geçmeýär gülüm

4. Bir göz bir göze näme düşündirip bilýär, bilem...

Dowamy »

229 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Yşk

Yşk
Ýap boýuna suw almaga gelen gyz
Bendi etdiň meni azat eylegin!
Kararym ýokdyr munda durara
Diwana men,meni däli eýledin.

Yaňaklaryn misli bägülin taýy
Yüzleriň nurana “on dördüň” aýy,
Gulyň bolmanada indi men razy
Bägül özüň meni bagban eýlegin.

Misli jeren dag-dered...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, Technoman tarapyndan 1 day ago

Gysganç baýyñ soñky oýlanmasy

Köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. Olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. Indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. Öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. Öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
Öý öýesiniň üstüne gelip...

Dowamy »

125 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

COVID-2019 koronawirusy bejermegiň netijeli usuly tapyldy

COVID-2019 koronawirusy bejermegiň netijeli usuly tapyldy

Hytaýly lukmanlar COVID-19 koronawirus zerarly ýüze çykan pnewmoniýa bilen keselläp sagalanlaryň plazmasyny guýmak usulyny peýdalanyp başladylar. Bu barada Euronews «Sinhua» agentliginiň China National Biotec Group /CNBG/ kompaniýasynyň lukmanlarynyň aýdanlaryna salgylanyp hab...

Dowamy »

190 2
Bilim, 12 tarapyndan 2 days ago

Türkmenler we Amerika halklary

Türkmenler we Amerika halklary

Türkmen alymlarynyñ içinden ilki bolup türki dilli halklaryñ Amerikanyñ indeýleri bilen garyndaşlygy baradaky pikiri belli filolog A. Bekmyradow aýtdy (onuñ galamyna türkmenleriñ taryhyna degişli birnäçe ajaýyp işler degişlidir). Ol 1990-njy ýylda ''Amerikany ilki bolup kim açypdyr'' diýen makalasyny ça...

Dowamy »

83 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Ertir.com

salam hemmanize, on www.ertir.com sayty bardy yapyldymy name boldy indi ishlemeyami icindaki maglumatlary nirden tapsa bolar? @agajanh nirde name ucin yoredenok indi. gaty gowy saytdy

Dowamy »

219 7
Sorag-jogap, lakam yok tarapyndan 3 days ago

''Ak ülke'' efsanamy, eýse...

''Ak ülke'' efsanamy, eýse...Astekler nireden gelipdirler? Bu soragyñ häzirki döwürde beriläýjek açyk jogaby ýokdur. Bu soragyñ jogaby Astek efsanalary bilen ýa-da ylmy maglumatlardan ele alynan ýüp ujy çäklendirilip galdyrylandyr.
Çüñki Tekskoko kölüniñ kenarlaryna ýerleşýänçäler bu kabylanyñ taryhy hakykatd...

Dowamy »

38 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Astekleriñ Meksika topraklaryna aralaşmaklygynyñ syry (Aýdyñ Ýylmaz)

Astekleriñ Meksika topraklaryna aralaşmaklygynyñ syryDemirgazyk Amerikanyñ taryhy gaty gadymy döwürlere uzaýan ýurtlarynyñ biri hem Meksikadyr.
Taryhdan öñki döwürlerden başlap her dürli halklara öý eýeligini ýerine ýetiren bu topraklardaky döwletleriñ bir bölegi özüniñ ajaýyp keşbine giripdirler, ýene bir bö...

Dowamy »

38 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Sorag

Salam telefon icni edil kompyuterde ulanyp bolyarmy? Bolsam vifisiz edip bolyamy? Bluetoothda catyp edip bolyamy? Kompyuterni bluetoothy nirde.64503558 ya habarlasana goy

Dowamy »

95 2
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 3 days ago

Perhat Sabirovv - dan manyly sözler No_2

1. Men seni söýýàrin jan bilen tenden, Sen meni söýmàge gorkýarsyñ kimden?

2. Salam bermedik sen däli,
Salamyña garaşýan men däli,
Sen dälini söýen men däli,
Meni däli eden sen däli.

3. Hereket ynsandan, Bereket Hudaýdan.

4. Kynçylygda ýanymda bolmadyga, Şowlulykda ýanymd...

Dowamy »

180 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Söýgüliler güni bilen gutlaýaryn💕💖

Ilki bilen Salam, Gowmysyñyzlar, Sagaman işlàp ýörsüñizmi. Menem siziñ hemmàñizi 14.02.2020 ýyldaky söýgüliler güni bilen gutlaýyn diýdim. Hany bu ýylda hemme söýgüliler öz jübti halallary bile bolmaklaryny we olary hiç kimiñ aýra salmazlyklaryny Beýik Ýaradandan dileýàrin.
Aýratynda men öz Söýýän gyzym Mehribany çyn ýüregimden gutlaýaryn<...

Dowamy »

178 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Aýdaky aýak yzlar näme üçin pozulman saklanýar?

Aýdaky aýak yzlar näme üçin pozulman saklanýar?


Aýyñ üstüne Neil Armstrong we onuñ ýanyndaky astronawtlar gondumy ýa gonmady? Bu hakda gaty gyzgalañly giden jedeller ýuwaş-ýuwaş yş berip başlandyr diýen ýaly...
Kosmosdaky hemralaryñ kömegi bilen alynan suratda kimdir biriniñ Aýdaky aýak yzynyñ sudury şekillendirilipdir...

Dowamy »

217 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Türkmenler we demirgazyk Afrika halklary ㅡ 1 (Ö. Gündogdyýew)

Türkmenler we Demirgazyk Afrika halkary

Biz dürli halklaryñ medeniýetleriniñ arasynda bellibir meñzeşlikleriniñ bolmagy hiç wagt olaryñ garyndaşlygyna şaýatlyk etmeýändigini bilýäris. Olar ýa ýakyn jemgyýetçilik-ykdysady gurluşy, ýa tebigy howa şertleri ýa-da adam añynyñ belli kanunalaýyklyklary bilen bolup biler.
Emma bizde T...

Dowamy »

500 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Öýüňizde gazyň ysy ýüze çykan ýagdaýynda näme etmeli we nirä jaň etmeli?

Öýüňizde gazyň ysy ýüze çykan ýagdaýynda näme etmeli we nirä jaň etmeli?
Dürli desgalary ulanmagyň möhüm şertleriniň biri hem elektrik we ýangyn howpsuzlyk kadalarynyň berjaý edilmegidir. Bu ilkinji nobatda ilatyň ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan bölegine degişlidir.

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda tomsuň iň yssy möwsümi dowam edýär....

Dowamy »

73 0
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Awtomobil şinalaryny nädip dogry saýlamaly?

Awtomobil şinalaryny (tekerdaşkylary) her bir adamyň gündelik ulanýan aýakgaplary bilen deňeşdirmek bolar. Ulag serişdesini ygtybarly ulanmakda möhüm şertleriň hataryna hereketlendirijiniň, transmissiýanyň şeýle hem ulagyň gurluşyna girýän beýleki elementleriň tehniki ýagdaýy degişlidir. Awtoşinalaryň ýagdaýy hem möhüm ähmiýete eýedir. Şonuň üçin h...

Dowamy »

105 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 6 days ago