Iňlis dilini özbaşdak nädip öwrenmeli?

Häzirki zaman dünýäsinde syýahat durmuşymyzyň ep-esli bölegini tutýar. Goý ol iş sapary ýa-da dynç almak üçin syýahat bolsun, tapawudy ýok, biz özümizi hökman rahat duýmaly we töweregimizdäkiler bilen ynamly gatnaşyk...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 1
 • 67
 • 18 sagat ozal
 • 3 minutda oka

Köneürgenjim.....

Üç yüz altmyş pirleň yashan mesgeni

Sen topragyň doga,sen suwuň emdir.

Kyrk molla,Alow pir yatyr goynunda,

Näçe togaplasan şonça-da kemdir.Ynsanlaryň bir-birinden gadyrly,

Bütin dünyä gapylaryň acykdyr.

Myhman...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 61
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Kepderileriň marafony

Berlinde kepderileriň özboluşly bäsleşigi geçirilýär «Sport kepderileriniň halkara marafony" diýlip atlandyrylýan bu basleşige dünýäniň onlarça ýurdundan kepderiler gatnaşdyrylýar. Olary ýaryşyň guralýan şäherinden...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 75
 • 4 gün ozal
 • 1 minutda oka

Ýürek begenjim

Tüweleme meniň soýguli saýdym täzeden öz işine başlapdyr! Bu diýseň begendiriji waka.Men şo öňkije Phenomen2,indi PHENOMEN3 boldum :).Ýöne,ýeke gynanýan zadym öňki dost agzalarym ýok :( ýöne,olam wagty bilen düzeler!
PHENOMEN3
 • 11
 • 181
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Futbol äleminiň täsinlikleri

1969-njy 3-nji noýabrynda Angliýada «Tottenhem» bilen «Hauliniň» arasyndaky duşuşyk iň düzgün bozulmaly oýun hasap edildi. Sebäbi bu oýunda meýdançadaky oýunçylaryň 22-si oýundan çykarylypdyr.

Brazilýaly hüjümçi...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 4
 • 134
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Gün ulgamynda partlama bolupdyr.

Käbir internet habarlarynyň ýazmagyna görä gün ulgamynda uly bir partlama bolupdyr. Aýtmaklaryna görä partlamada dörän uly harasat Ýere tarap gelýär diýip belleýäler. Munuň antenalara we internet ulgamyna täsir etmegi...

DOWAMYNY OKA
mirasymyz
 • 5
 • 178
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Türksat 4A sputnigi işe başlajak!

Köpümiziň bilşimiz ýaly 42-nji gradusda ýerleşýän Türksat2A/3A sputniginden Ntvspor, Star ýaly kanallar ýapylypdy.

Soňra Türksat 4A sputnigi şol öňki gradusdan iýul aýynyň 14-ne işe başlamalydy. Ýöne Remezan aýy...

DOWAMYNY OKA
mirasymyz
 • 13
 • 267
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

Dünýä kubogy üçin 20 milliard dollar

Russiýanyň Sport ministri 2018-nji ýylda öz ýurdunda geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionaty üçin 600 milliard rubl (20 milliard dollar) möçberinde pul serişdesiniň harçlanjakdygyny mälim etdi.

Duşuşyklaryň geçiriljek...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 3
 • 109
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka

EDEBIŇ ÝAGŞYSY ULYNY SYLA

Hemme halklaram ýaşuly adamlary hormatlaýarlar, olaryň sarpasyny belent tutýarlar. Käbir millet zenanlara aýratyn hormat goýýar, käbir ýurtlarda bolsa, çaga hemmelerden ileri tutulýar.

Biziň halkymyz şolaryň baryny...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 2
 • 97
 • 1 hepde ozal
 • 5 minutda oka

UEFA super kubogynyň eýeleri:

1972 "Aýaks"-"Reýnjers": 3-1, 3-2

1973 "Aýaks"-"Milan": 0-1, 6-0

1975 "Bawariýa"-"Dinamo Kiýew": 0-1, 0-2

1976 "Bawariýa"-"Anderleht": 2-1, 1-4

1977 "Liwerpul"-"Gamburg": 1-1,6-0

1978 "Liwerpul"-"Anderleht": 1-3, 2-1

1979 "N.Forest"-"Barselona":...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 115
 • 1 hepde ozal
 • 1 minutda oka