Abdyrahym Zynhary barada

Abdyrahym Zynhary 1791-nji ýylda Esenmeňli obasynda eneden dogulýar. 1880-nji yylda şahyr ýogalypdyr diýip maglumat berilýär. Zynharyn nebereleri Esenmeňli obasyndan tapmak bolar. Zynhary edebi mirasy onlarça liriki, satiri-şygyrlardan ybarat bolup, oňa şahyrçylyk babatda beýik klasyklar gowy täsiri...

13 6
3 hours ago tarapyndan Gurban93

Beyik sahyry yatlap (elegiyalar)

Dostum Bu dunyade bolyar erkek doganlar Yene bu dunyade bolyar uyalar Bir garynda yatyp , bile doganlar Biri kemis bolsa, Biri uyalar Yok, biz ikimiz-a doganam daldik Yone ikimizin birdi uyamyz Biz-bizdik. Men Halyldym. Senem Gurbannazardyn Bir almany ika bolen yalydyk. Birdi namysy...

22 1
13 hours ago tarapyndan arzuwym

ceper eserler goyulsa...

Bu saytda ceper eserler,goshgylar,kicirak hekayalar we sh.m. goyulsa juda gowy bolardy. Gundelik yurt habarlaram derwayys zat. Yone, habarlaryñ arasynda goshgylaram goyulsa ajap bolardy.

22 3
14 hours ago tarapyndan garayolly68

Проект ТАПИ успешно воплощается в жизнь!

Наш внештатный корреспондент встретился с заместителем главного инженера ТНПЗ Абдулла Аллагуллыевым. Тот в свою очередь рассказал следующее в последнее время в нашей стране уделяется большое внимание переработке природных богатств, эксплуатации их как внутри, так и экспортирование энергоресурсов...

18 0
17 hours ago tarapyndan TDUmaksat

MEHANIZATORLAR TÄZE HASYLYŇ ALADASYNDA

2018-nji ýylda—Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda etrabymyz boýunça meýilleşdirilýän pagta hasyly üçin 6100 gektar ýerde agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda sürüm işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. Bu ugurda etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň hyzmaty bar. Kärhananyň işgärleri trak...

16 0
18 hours ago tarapyndan MerjenLB

TELEKEÇILIGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen telekeçiligi ösüşleriň ak ýoluna düşdi. Halk hojalygynyň döwlete degişli däl çygrynyň çalt depginler bilen ösdürilmegi ilatyň köp sarp edýän harytlaryna, önümlerine bolan isleginiň has doly kana...

14 0
18 hours ago tarapyndan MerjenLB

“Täze zamanda” – täze bilim ojagy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen bilim-ylym ulgamynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler ýurdumyzyň dünýä derejesinde ösmeginde oňyn netijeleri berýär. Häzirki wagtda bilimi, ylymy hemmetaraplaýyn ösdürmek we onyň gazananlaryny netijeli ulanmak h...

16 0
18 hours ago tarapyndan TDUmaksat

ТОПХ газ гечириҗиси тасламасы үстүнликли дурмуша гечирилйәр

Хусусы хабарчымыз Түркменбашыныӊ НГИЗТ-ныӊ баш инженериниӊ орунбасары Абдылла Аллагулыев билен сөхбетдеш болды. Сөхбетдешимизиӊ айтмагына гөрә, соӊкы йылларда юрдумызыӊ небит-газ пудагыныӊ мадды-энҗамлайын бинядыны беркитмек, тебыгы байлыклары гайтадан ишләп, ичерки сарп эдиҗилер ве экспорт үчин ө...

22 0
19 hours ago tarapyndan abatturkmen

Ýollaryňyz ak bolsun

Garaşsyz Baky Bitarap ýurdumyzda 2018-nĵi ýyl “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edildi. Türkmenistan gadymy döwürlerden bäri, daşary ýurtlar bilen doganlyk-dostluk aragatnaşygyny saklaýar. Söwdada, medeniýetde-de döwletler biri-birime doganlyk kömegini berýär. Bu bolsa iki tarap...

15 0
19 hours ago tarapyndan TDUmaksat

GYMMATBAHA DAŞLARYN SAGLYGA TASIRI

Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez. Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz. Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz. Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmaz...

19 1
19 hours ago tarapyndan jeyhun97

GYMMATBAHA DAŞLARYN SAGLYGA TASIRI

Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez. Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz. Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz. Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmaz...

14 0
19 hours ago tarapyndan jeyhun97

Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr....

16 0
20 hours ago tarapyndan TDUmaksat

Bitarapdyr Watanym

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan k...

17 0
20 hours ago tarapyndan TDUmaksat

Pomma Nurberdiyew

Biziñ oyde bir gil bar, Bagdaky gulden gowy. Onda suyji bir dil bar, Sayrak bilbilden gowy. Goteryaris biz ony Bokrurip elden ele. Shatlygmyzyñ yok ceni , Wasp edyas dilden dile

29 2
21 hours ago tarapyndan garayolly68

perestroyka

Talyplar comy gowy edip restawrassyya edipdirler.

26 0
21 hours ago tarapyndan garayolly68

ýalançy soygum

Yalan soyga bilman bagtmy men bagladym. Yeke galan gunlerim sensizlikde agladym. Bugun yeke goyup ozge bagta bagladyn. Sadalygym bilip sen meni kop alladyn. Alladyn sen meni yallan sozlerin bilen. Sen bilen bile bolmaz biwepalygyn bilen. Bagytly bolaryn oytme yuz owrenson menden. Basga biri...

94 3
3 days ago tarapyndan jeyhun97

Bal Menem

MERHUM AŞYK HOJA Bal menem! Garaňky zyndan içinde, bolsam-da men hary-zar, Öz doganyma, öz atama, öz eneme bal menem. Berse bersin atuw jeza, men ölsem, adym ölmez, Öz obama, öz ilime, öz gülüme dil menem. Meň ýüregim yşk dutary, döretdim bagrym oýkap, Ussatlardan tälim aldym, gijeler...

57 1
3 days ago tarapyndan Nazarov

komek gerek doslar

Salam doslar men sizin yazyan zatlarnyza oz pikirim yazyp bilemok ol nameden bolup biler bilyaniniz bar bolsa manada owredayin hays sts nadip goyyanyz onam owredayin sizin jogabynyza sabyrsyzlyk bln garasyan

89 0
3 days ago tarapyndan gen

Yene-de düyşüme girdiñ dilberim

HOJAMÄMMET DURDYÝEW 《ÝENE-DE DÜÝŞÜME GIRDIÑ DILBERIM》 Gijäniň bir wagty aýazly agşam, Takatsyz ukudan turdum dilberim. Pete-pet alnymda ajap keşbiñde, Ýene-de düýşüme girdiñ dilberim. Ýylgyrşyñda öñki, gözüñde öñki, Bir ajap owazly sesiñde öñki, Arman şol baýlyklar bolmady meñki...

76 0
3 days ago tarapyndan Nazarov

salam

salamchik,talyplar))

40 0
3 days ago tarapyndan ruqaya