Türkmen karateçileriniň üstünlikleri

Ýurdumyzyň türgenleri adaty karate boýunça geçirilýän halkara ýaryşlarynda üstünlik gazandylar. Biziň watandaşlarymyz Çehiýanyň paýtagtynda geçirilen Praganyň Açyk Kubogy ugrundaky bäsleşiklerde şowly çykyş edip,...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 17
 • 01/07/2015 02:50
 • 2 minutda oka

Uzboýuň ugry bilen... uly köle tarap

Biz Merkezi Garagumyň beýikli-pesli düzlüginiň ýoly bilen edil çägelik deňziniň tolkunlary ýaly bolup ýatan gum alaňlarynyň arasy bilen barýardyk. Bu beýikli-peslikli ýerler gutarmajak ýalydy. Ynha-da, sazak ösüp oturan...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 2
 • 01/07/2015 02:42
 • 6 minutda oka

Türkmen halkynyñ şöhratly ogly......

Bu gün Türkmen halkynyñ şöhratly ogly, mähriban hem gahryman Arkadagymyzyñ doglan güni. Hormatly Prezidentimizi doglan güni bilen gutlayarys. Goý, Hormatly Prezidentimiziñ jany sag, ömri uzak bolsun, mundan beýlägem alyp barýan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 47
 • 29/06/2015 02:44
 • 1 minutda oka

Başymyza tȁç edeliň Watany!!!

“Türkmenistanyň durmuṣ-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ỹyllar üçin Milli maksatnamasy” ykdysady howpsuzlygy pugtalandyrmagy, ykdysadyỹeti diwersifikasiỹalaşdyrmagy ösen döwletleriň derejesine ỹetmek üçin her hili...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 40
 • 29/06/2015 12:38
 • 1 minutda oka

Ykdysadyýetimiziň ösüşi-ertirki güne ynam!

Häzirki döwürde ýurdumyz innowasion ösüş ýoluny saýlap aldy. Ýubileý ýylynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary ösüş depginleri saklanýar-halkymyz tutanýerli zähmet çekip, köp işleri amal edýär. Döwletimizi ösdürmegiň...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 55
 • 27/06/2015 03:47
 • 2 minutda oka

Agzybire Taňry biýr

Halkyň arasynda käbir adamlaryň dowul turzup, iş haklarynyň azaldylmagynyň, talyp haklarynyň, pensiýalaryň ýatylmagynyň mümkindigi baradaky we beýleki ýalan-ýaşryk sözleri bu gün doly ýalana çykdy.

Munuň şeýledigini,...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 52
 • 26/06/2015 11:50
 • 1 minutda oka

Türkmenistan – Parahatçylygyň ýurdy

5-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkyň dykgatyna ýetirlen habar – BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisiniň 193 döwletiniň biragyzdan goldamagynda Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň täze...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 0
 • 60
 • 25/06/2015 12:07
 • 2 minutda oka

Saglygymyz baş baýlygymyz

Adamyň öz ýaşaýşyna guwanmagy, özüni gurşap alan dünýäden göwni hoş bolmagy üçin ilkinji zerur zat, megerem, saglyk bolsa gerek. Çünki adamyň jany sag bolanda göwni hoş, ruhy belent, şähdi açyk, zähmet çekmäge...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 72
 • 24/06/2015 10:17
 • 3 minutda oka

Watan mukaddesligi

Meşhur ,,Görogly’’ eposynda Jygalybeg öz agtygyna şu sözleri wesýet edýär.Ýalňyz balam,algyn pendim,

Ýurdy terk ediji bolma.

Özüňden gaýry namardyň

Minnetin çekiji bolmaAdam balasy üçin dogduk depeden...

DOWAMYNY OKA
Mirab
 • 1
 • 83
 • 23/06/2015 02:51
 • 2 minutda oka

Baş maksadymyz – adam hakynda alada.

Häzirki döwürde hemmämiziň bilşimiz ýaly dünýäde ykdysady batgynlygyň we syýasy garşylyklaryň dowam etmegi dünýä ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň peselmegine alyp barýar.

Bütin dünýäde esasy ýangyç...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 1
 • 84
 • 23/06/2015 12:31
 • 1 minutda oka