Ýürek dil açanda..

Ýürek dil açanda...Gulak goýgul, saňa aýdýan sözlerme,Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny.Kalbyň bilen diňle bakyp gözlerme,Ýürek dil açanda aýdýandyr şuny.Gürleýär ol:’’Allajanym...

DOWAMYNY OKA
Makestm
 • 1
 • 33
 • 13 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Futbolyň taryhyndan

Adamzat durmuşynda iň meşhur hasaplanylýan oýunlaryň biri hem futboldyr. Bu meşhur oýnuň taryhy barada bilmek hemmämize gyzykly bolsa gerek. Bu oýun öz taryhyny örän irki döwürlerden alyp gaýdýar. Ýagny aýakda oýnalýan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 27
 • 20 sagat ozal
 • 2 minutda oka

Goýunyň düşbüligi (Hekaýat)

Märekäniň öňünde eden bir wagyz-nesihatynda Hasan Basri Hezretleri şeýle diýipdir:

- Goýun ynsan ogluna garaňda has düşbüdir. Çünki goýun çopanyň gykylygyny eşidende çäkden çykandygyny aňýar we derrew yzyna öwrülmek...

DOWAMYNY OKA
mirasymyz
 • 0
 • 45
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

TmSport Iňlis çempionatyny berýär

Geçen hepde Angliýaň Premýer Ligasy badalga aldy. Bu oýny geçen ýyl Azerbeýjanyň Idmantw kanaly berýädi. Rossiýa2 kanalam käbir oýny beren bolmagy ahmal. Bu ýyl şol kanallaň ikisindenem iňlisleň çempionatyna gabat gelmedim....

DOWAMYNY OKA
mirasymyz
 • 4
 • 67
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Futbol şasy Pele

Ady rowaýata öwrülen Pele 1940-njy ýylda Braziliýanyň Tres-Korasaýesa şäherinde dogulýar. Onuň doly ady Edson Arantis du Nasimentu bolup, Pele onuň lakamydyr. Onuň kakasy Žoao Ramos du Nasimentu hem öz döwrüniň belli futbolçysydyr....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 45
 • 2 gün ozal
 • 2 minutda oka

Talyplar. comy öñki yaly edip bolmazmy

Talyplar comy onki yaly edip bolmazmy admn.. son yaly bolsa adam kàn girer tema kan acylar hayys dost öñki yaly etsene edip bilsen
Makestm
 • 2
 • 67
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Messi Ysraýyla kömek pul berdimi?

"Messi Ysraýyla 1million ýewro kömek edipdir" diýip sosiýal setlerde jedelli habar köp agzaldy. Kömek edenligi hakda resmi bir anyk maglumat heniz ýok.

Ýöne bu hakda Amerikaň we Angliýaň mediýalarynda hem agzaldy. Olaň...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 2
 • 72
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

Ysy gülden zyýada

Watanymyz öz Garaşsyzlygyna eýe bolandan son ösüşleriň belent sepgitlerine ýetildi. Milli däp-dessurlarymyz dikeldilip, halkymyz öz milli ädim-gylymlaryny erkin berjaý edip başlady. Тüркменистаныň Prezidentiнiň...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 52
 • 4 gün ozal
 • 6 minutda oka

Futbol boýunça dünýä çempionatynyň taryhyndan…

Dünýä çempionatlarynda iň köp duşuşyklary geçiren Braziliýanyň we Germaniyanyň ýygyndylarydyr. Olaryň hersi 92 gezek oýna çykypdyrlar.

Öz arasynda iň köp duşuşyklary geçiren toparlar Braziliýa hem Şwesiýadyr. Olar...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 78
 • 6 gün ozal
 • 1 minutda oka

TENNISIŇ TARYHY

XIII-XIV asyrlarda Italiýada, Angliýada hem-de Fransiýada tennisiň dartylan ýüpüňüstünde topy elleriň kömegi bilen zyňylýan görnüşi oýnalypdyr. Diňe iki ýüz ýyldan soňýagny XVI asyrda tennisiň raketkasy peýda bolupdyr....

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 69
 • 6 gün ozal
 • 1 minutda oka