OKUW HAKDA KÖMEK GEREK!

Salam dostlarym! Maña siziñ kömegiñiz gerek! TDU bilýäñiz soña okuwa girjek bolýan 2015 nji ýylda bolmady. Näme "Ýykylan göresden doýmaz" diyilenidä Bu ýyl ýene bagt synap görjek bolýan. So sebäpden bilýän bar bolsa...

DOWAMYNY OKA
VipZonKa
 • 0
 • 69
 • 06/02/2016 02:09
 • 1 minutda oka

Türkmen türgeniniň üstünligi

Golaýda pauerlifting boýunça mümkinçilikleri çäklendirilen türgenleriň arasynda Tula oblastynyň Aleksin şäherinde geçen Russiýanyň açyk çempionatynda, Aşgabatly Mekan Agalykow uly üstünlik gazandy. Ol ýatan ýerinden...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 23
 • 06/02/2016 10:31
 • 2 minutda oka

Ýaşuly alpenist

82 ýaşly Jorj Solt Afrikanyň iň beýik dagy bolan Kilimanjarony boýun egdiripdir. Ginnesiň rekordlar kitabyna resmi taýdan girizilen bu üstünligiň eýesi özüniň eden işinden göwnüniň hoşdugyny gürrüň berýär. Ol Kilimanjaro...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 1
 • 24
 • 06/02/2016 09:30
 • 1 minutda oka

Dünýäniň iň ýaşuly adamy

Dünýäniň iň ýaşuly adamy Günüň dogýan ýurdunda ýaşaýar. Ozal onlarça ýyllap poçtalýon bolup işlän Dziro-emonu Kimure 2011-nji yylyň 19-njy aprelde 114 ýaşyny doldurypdyr. Habar beriş serişdelerinde Ýer ýüzüniň...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 0
 • 26
 • 06/02/2016 09:28
 • 1 minutda oka

1028 görnüşli nahar

Türk aşpezleri Guş adasynda dünýä rekordyny goýdular. 1028 görnüşli nahar taýýarlamak bilen, dünýäniň iň uly saçagyny ýazan aşpezler Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegi başardylar. Futbol meýdançasynda taýýarlanan...

DOWAMYNY OKA
Adiz
 • 0
 • 18
 • 06/02/2016 09:24
 • 1 minutda oka

ABU ALY IBN SINA

Hüseýin mukaddes kitaby — Gurhany heniz çagalykda okaýar. Oglanyň mugallymy berk talabediji bolýar we Hüseýiniň berýän: «Asmanda ýyldyzlar nireden peýda bolýar?», «Adamlar näme üçin ölýärler?» diýen soraglaryna:...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 60
 • 05/02/2016 02:15
 • 1 minutda oka

salam,men taze agza

Salaplar talyplar.comynyn agzalary! Men taze agza,bu sayta girmedigime 5yyl bolaydyr,bu wagta nameler uytgedi gysgaca yazaysanxz,sag bolun1
Fruttis
 • 0
 • 16
 • 05/02/2016 01:39
 • 1 minutda oka

ABU ALY IBN SINA BARADA ROWAÝAT

Halk arasynda Abu Aly ibn Sina barada dürli rowaýatlar aýdylýar. Dünýä ýurtlarynyň kitaphanalarynda akyldaryň galdyran golýazmalary oňat ýagdaýda saklanyp, olar diňe sanalgy adamlar üçin elýeterlidir. Emma onuň köpsanly...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 63
 • 04/02/2016 03:22
 • 2 minutda oka

BAGTLY DURMUŞYŇ MIWELERI

2015-nji ýylda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda durmuşa ornaşdyrylan giň möçberli özgertmeleriň netijesinde uly sepgitlere ýetildi. Geçen ýylda jemi içerki önümiň artyşy 6,7 % barabar boldy. Dürli pudaklara...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 39
 • 04/02/2016 12:30
 • 2 minutda oka

salamchik

salamchik
ruqaya
 • 1
 • 54
 • 03/02/2016 11:40
 • 1 minutda oka