Mihael Şumaheriň çempionlyk getiren “Ferrarisi” satuwa çykaryldy

“Formula-1-de” “Skuderiýanyň” sürüjisi hökmünde Mihael Şumahere birinji çempion titulyny getiren Ferrari F1-2000 ulagy satuwa çykaryldy. Lot RM Sotheby’s auksion öýüniň saýtynda peýda boldy diýip, gazeta.ru habar berýär.
2000-nji ýylda №198 şassili ulagyň rulunda Mihael Şumaher Braziliýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy, şeýle-de Ispaniýanyň Gr...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 10 hours ago

Counter-Strike: GO ýene rekordyny täzeledi: bir wagtda 1,5 mln adam bu oýny oýnady

Ýakynda Counter-Strike 2-iň yglan edilmeginiň çäginde, Counter-Strike: Global Offensive atly häzirki wersiýa gatnaşyjylarynyň sany boýunça ýene bir rekordyny goýdy.
SteamDB hyzmatynyň san maglumatyna görä, bir wagtyň özünde Valve-iň onlaýn atyşygynda 1,5 milliondan gowrak adam boldy!
Onlaýndaky iň ýokary derejäniň takyk sany 1 507 212...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 10 hours ago

Tokioda Garri Potter baradaky filmleriň esasynda tematiki seýilgäh açylar

2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda Tokioda Garri Potter baradaky filmleriň esasynda tematiki seýilgähi açmak meýilleşdirilýär. Myhmanlar ol ýerde jadygöý oglanjyk baradaky franşizadan dekorasiýalary, rekwizitleri we egin-eşikleri görerler diýip, “The Japan Times” habar berýär. Muny MIR24 ýetirýär.
Bu Beýik Britaniýanyň çäginden daşary ilkinji “G...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 10 hours ago

2024 model ýylynyň Hyundai Sonata-sy tanyşdyryldy

Günorta Koreýanyň öndürijisi 2024-nji ýylda çykjak Hyundai Sonata-ny tanyşdyrdy. Camry bilen bäsleşjek Hyundai Sonata 2024 ilkinji gezek doly priwody hödürlär.
2024-nji ýylda öndüriljek Hyundai Sonata-da tutuş inine LED zolagy ulanyp, Kona-nyň ikinji neslinden ylham alar. Esasy faralar howa girelgeleriniň ýokarsynda gizlenen we radiatoryň ha...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 10 hours ago

Hemilton “Formula-1-de” ýene-de ýeňiş gazanjakdygyny aýtdy

“Formula-1-iň” ýedi gezek çempiony Lýuis Hemilton titul ugrunda göreşip başlajakdygyny, ýöne munuň üçin wagt gerekdigini aýtdy diýip, vesti.ru belleýär.
“Men ýene-de ýeňiş gazanyp başlaryn, ýöne munuň üçin wagt gerek bolar. Hawa, 2021-möwsümi tamamlanandan soň biz indiki möwsümde çempionlyk gazanmak üçin göreşmegi dowam etjekdigimize ynanypd...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 10 hours ago

Kriştianu Ronaldu milli ýygyndysy üçin geçiren oýunlarynyň sany boýunça rekord goýdy

Hüjümçi Kriştianu Ronaldu penşenbe güni Portugaliýanyň milli futbol ýygyndysy üçin özüniň 197-nji oýnunda meýdança çykyp, milli topar üçin geçiren oýunlarynyň sany boýunça rekord goýdy. Bu barada TASS habar berýär.
Ronaldu 2024-nji ýylda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň saýlama ýaryşynyň birinji tapgyrynyň Lihtenşteýn toparyna garşy oýnunda...

Dowamy »

4 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Türkmenistanly okuwçylar biologiýa boýunça halkara olimpiadasynda 4 medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary biologiýa dersi boýunça geçirilen onlaýn olimpiadasynda 4 sany baýrakly orna — 1 altyn, 1 kümüş, 2 sany bürünç medala mynasyp boldular.2023-nji ýylyň 1-10-njy marty aralygynda London şäherinde (Angliýa) biologiýa dersi boýunça onlaýn görnüşde «Britaniýanyň Biologiýa olimpiadasy» («British Biology Olympiad» BBO — 202...

Dowamy »

6 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

2023-nji ýylyň martynyň ahyrynda magnit hadysalarynyň güýçli duýuljak günleri

Täzelenen maglumatlara görä, Gün Ýere garşy zabun hüjüme başlady we ýakyn günlerde planetany güýji 5 bala çenli bolan magnit tupany (hadysasy) gurşap alar. Bu görkeziji howa şertlerine duýgur adamlar üçin örän howply, bu diňe bir ýarawsyzlyga we ýadawlyga, iş ukybynyň ýitmegine we ykjamsyzlyga däl, eýsem, bedende agyrynyň, kellagyrynyň döremegine,...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Tuhel Nagelsmana derek «Bawariýanyň» baş tälimçisi wezipesine bellendi

«Pari Sen-Žermen» we «Çelsi» klublarynyň öňki nemes tälimçisi Tomas Tuhel Mýunheniň «Bawariýasy» tarapyndan klubuň baş tälimçisi hökmünde resmi taýdan tanyşdyryldy. Bu wezipä ol Ýulian Nagelsmanyň deregine geldi.
«Bawariýanyň» birnäçe lideri bilen gatnaşyklaryny kynlaşdyrandygy aýdylýan Nagelsmany işden aýyrmak karary klubuň ýokary derejeli...

Dowamy »

4 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Şu gün tutuş dünýäde «Ýere bagyşlanan sagat 2023» aksiýasy geçiriler

«Ýere bagyşlanan sagat» aksiýasy her ýyl mart aýynyň soňky şenbesinde geçirilýär. 2023-nji ýylda ol şu gün, 25-nji martda geçiriler. Bu gün bir sagatlap - ýerli wagt bilen 20:30-dan 21:30-a çenli Ýer ýüzündäki adamlar çyralary we elektrik enjamlaryny öçürerler.
Ýere bagyşlanan sagadyň maksady elektrik toguny tygşytlamak däl. Dünýä derejesind...

Dowamy »

5 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Ford täze elektrikli Explorerini dünýä syýahatyna iberer

Ford konserni iň täze elektrik Explorer EV modelini tanatmagyň adaty bolmadyk usulyny oýlap tapdy: Wsedorožnik dünýä ýüzüne syýahata iberiler. Ol syýahatçy we Ginnesiň rekordlar kitabynyň rekordyny saklaýjy Leksi Alford tarapyndan synag ediler: zenan 21 ýaşynda dünýäniň ähli ýurduna baryp gören iň ýaş adam boldy. Ekspedisiýa şu ýylyň aýagynda ýola...

Dowamy »

16 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Apple täze iOS 16.4-i hödürledi. Onda nämeler peýda boldy?

Apple kompaniýasy operasion ulgamynyň täze wersiýasyny hödürledi. iOS 16.3 ýakyn wagtda iOS 16.4 bilen çalşyrylar diýip, iPhones.ru ýazýar. Şu wagta çenli Release Candidate diýlip atlandyrylýan OС 16.4 döredijilere 20E246 ýygnalyş belgisi bilen elýeterlidir. Onuň birnäçe goşundylary optimallaşdyryldy, näsazlyklary düzedildi, şeýle-de, 21 emodzi goş...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Awstraliýaly alymlar möýüň uzynlygy 20 sm-den gowrak bolan täze görnüşini tapdylar

Awstraliýaly alymlara Merkezi Kwinslendde uzynlygy 20 sm-den gowrak bolan möýüň täze görnüşini tapmak başartdy. Bu barada gözlegçilere salgylanyp, ABC News ýaýlymy habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Şol bir wagtyň özünde bognaýaklylaryň bu görnüşiniň zäheri adam üçin howpludyr.
“Möý şekillä Euoplos dignitas diýlip at berildi, onuň...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Şu ýylda Türkmenistandan 155 dalaşgär Hytaýyň ýokar okuw mekdeplerine iberiler

Türkmenistandan 155 sany raýat geljek okuw ýylynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin ugradylar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.
Okuwlar maglumat tehnologiýalary, saglygy goraýyş we lukmançylyk ylmy, bilim we pedagogika ylmy, inženerçilik, tehnologiýalar we tehniki ylymlar, matematika we tebigy ylymlar.
S...

Dowamy »

15 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Toyota Ýaponiýa üçin Camry sedanynyň önümçiligini bes eder

Ýaponiýanyň öňdebaryjy awtomobil konserni Toyota Motor 2023-nji ýylyň ahyryna çenli içerki bazar üçin dünýäde iň meşhur biznes klasyndaky sedanlaryň biri bolan Camry-nyň önümçiligini bes eder. Bu barada "Nikkei" gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär.
Kompaniýa diler merkezlerine eýýäm habar ýollady. Ýaponiýanyň içindäki satuwlar tapgyrlaýy...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

“Barselona” petek satuwyndan gazanan girdejisi boýunça klub rekordyny goýdy

“Barselona” futbol boýunça Ispaniýanyň çempionatynyň 26-njy tapgyrynyň “Real” bilen oýnunda petek satuwyndan gazanan girdejisi boýunça klub rekordyny goýdy. Bu barada RAC1 Twitterde habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Barselonada geçirilen ýekşenbe günündäki duşuşyk hojaýynlaryň peýdasyna 2:1 hasabynda tamamlandy.
“Real” bilen...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

AFP: Mbappe Fransiýanyň milli futbol ýygyndysynyň täze kapitany boldy

Fransiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Didýe Deşam hüjümçi Kilian Mbappeni Fransiýanyň milli ýygyndysynyň täze kapitany edip belledi. Bu barada AFP sişenbe güni habar berdi.
9-njy ýanwarda milli ýygyndyda karýerasyny tamamlan, “Tottenhemyň” derwezebany Ugo Lýoris Fransiýanyň ýygyndysynyň öňki kapitanydy. Milli toparyň w...

Dowamy »

23 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

"Gazprom” Hytaýa gündelik gaz ibermekde täze taryhy rekord goýdy

20-nji martda “Gazprom” Hytaý tarapynyň şertnamadaky gündelik borçnamalardan ep-esli ýokary bolan islegini kanagatlandyryp, "Sibiriň güýji" boýunça Hytaýa gündelik gaz ibermekde täze taryhy rekord goýdy. Bu barada holdingiň habarynda aýdylýar.
"20-nji martda Hytaý tarapynyň "Sibiriň güýji" gaz geçirijisi boýunça rus gazyny almak baradaky sa...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Acer emeli aň oturdylan elektrik welosipedini hödürledi

Acer iň täze ösüşini - emeli intellektli ilkinji elektriki welosipedini görkezdi.
Model ebii diýlip atlandyrylýar. Täze önümiň agramy takmynan 16 kg, tapawutly aýratynlyklary “ýokary derejeli bölekleriniň”, “guşak geçirijisiniň” we bozulmak howpuny azaldýan ýelsiz tekerleriniň bolmagydyr.
Elektriki welosipediň ýene bir aýratynlygy - o...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Orazaňyz kabul bolsun! 2023-nji ýylda agyz beklenýän we agzaçar wagtlary

Şu gün, 22-nji martda Günüň ýaşmagy bilen sahawatyň, halallygyň we haýyrly işleriň aýy bolan mukaddes Oraza aýy başlanýar.
Türkmenistanda şu ýyl Orazanyň ilkinji güni 23-nji marta, soňky güni bolsa — 20-nji aprele gabat gelýär. Gadyr gijesi aprel aýynyň 17-sindan 18-ine geçilýän gijä düşýär.
Baýram namazy 21-nji aprelde okalar.
...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago