Lionel Messiniň 600-nji duşuşygy.

Ispaniýaň çempionatynyň 13-nji turynda Barselona öz meýdançasynda Real Sosedady 4-0 ýeňmegi başardy. Pökgüleri Neýmar 22, 53min., Suarez 41min., Messi 90min. derwezä gönükdirdi.Şeýlede bu oýun klubyň lideri Lionel...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 0
 • 28
 • 29/11/2015 05:12
 • 1 minutda oka

İman etmek

Alhamdulillâh,musulman bolup dogupdyrys.gowşagam bolsa, imanym(yz) bar.yslamy amallary bilip ya aslyny bilmân medenyetimiziñ bir parçasy(möhüm parçasy) hökmünde yerine yetiryas.elbetde,ilki hasap soraljak zatlary ahmalam edilyär.pygamberler mugjizeler bilen gelipdirler,şol döwürdäki adamlañ ynanmasynda şol mugjizelerin we resullaryn şahsyyet kultunyñ âhmiyeti uly bolandyr.biz hem dâp dessur we ayry din hokmunde yslama öwrenişyas.we her kim durmuşynda bir görnüşde gurhanyn hakykatlaryna göz yetiryär,ybadatlarynyñ,dini hereketlerinin,bu dünyä gelmesinin manysyna düşünip başlayar.

Emma başga dinde bolanlar yslamy kabul etmeleri nâmä esaslanyar?(esasan hem ateist gurşawda yetişenler,buddistler,otparazlar)...

DOWAMYNY OKA
ruqaya
 • 0
 • 30
 • 28/11/2015 01:44
 • 1 minutda oka

Türkmeniň milli manady

Türkmenistan 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda öz milli puluny dolanyşyga girizdi. Bu aý mili pulumyzyň dolanyşyga girizillenine 22 ýyl boldy. Biz şu makalamyzda milli pulumyzyň taryhy, şu güni hem geljegi hakynda söhbet etmegi...

DOWAMYNY OKA
Publisist
 • 0
 • 96
 • 27/11/2015 08:12
 • 6 minutda oka

kim bar?

Salam saytyn agzalary we myhmanlar! Men shu saytyn gatnashyjylaryna yuzlenmam bar 2009-2010-njy yylyn agzalaryndan kim bar bolsa seslenmegini hayysht etyan shol wagtky agzalar (Farida, Fiztik,Nashyja, Dojigat... ) shu dostlar bar bolsanyz...

DOWAMYNY OKA
showsuz
 • 4
 • 61
 • 27/11/2015 05:31
 • 1 minutda oka

GYZYKLY MAGLUMATLAR

Depressiyada bolan adamlar beylekilere gora 3 esse kop duysh goryar;

Yyldyzlara bakanmyzda aslynda biz gechmishe bakan yalydyrys, ol yyldyzlaryn kabiri

kop wagt mundan on yok bolup gidenler,

Adamlaryn 93 %-i sms yazyp otyrka dashyndan...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 61
 • 26/11/2015 06:51
 • 2 minutda oka

Adam bedenindäki täsinlikler

Geliñ bileliñ häzir biziñ bedenimizde nämeler bolup geçýär:

1) Adamyñ barmaklary şeýle bir duýgur welin eger adamyñ barmagy ÿer şary bilen deñ bolan ýagdaýynda adam jaý bilen maşynyñ arasyndaky tapawudy bilerdi.

2)...

DOWAMYNY OKA
TDUayka
 • 0
 • 45
 • 26/11/2015 06:45
 • 2 minutda oka

Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size zyýan ýetirýän...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 89
 • 24/11/2015 11:07
 • 2 minutda oka

DAŞ METJIT

(1907-1908 ýý.)Daşmetjit ady bilen tanalýan täze medrese Mätkerim işanyň mazarynyň gündogar tarapynda ýerleşýär. Ol 1907-1908-nji ýyllarda bina edilipdir. Magaryf meselesinde Hywa şäherinden gaty yza galan Köneürgençde...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 77
 • 23/11/2015 03:18
 • 1 minutda oka

IBN HAJYBYŇ MEDRESESI

( XIV asyr)Gadymy Ürgenjiň häzirki harabaçylygynyň günbatar gyrasynda örän gyzykly bir ymaratyň galyndylary ýerleşipdir. Onuň adyny ýerli ilat ibn-Hajybyň medresesi diýip tutýar. ibn-Hajybyň gabry diýlip görkezilýän...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 0
 • 48
 • 23/11/2015 03:15
 • 1 minutda oka

BITARAPLYK — YNSANPERWERLIK TAGLYMATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amal edilýän içeri we daşary syýasat milletimiziň we dünýä halklarynyň bähbitlerine gönükdirilýär. Parahatçylyk...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 82
 • 21/11/2015 01:18
 • 4 minutda oka