Ýurdumyzda adam hakyndaky alada.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň ýurdumyzda durmuşyň ähli ugurlarynda adam hakdaky, onuň bagtyýarlygy, röwşen geljegi hakdaky aladalar ilkinji orunda goýulýar. Uruş we zähmet weteranlary, ene we çaga...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 8
 • 30/05/2015 09:22
 • 2 minutda oka
 • 0
 • 18
 • 29/05/2015 03:00
 • 1 minutda oka

Aşgabat - Watanymyzyň buýsanjy.

Hemişelik Bitarap Watanymyzyň paýtagtynda amala aşyrylýan giň gerimleri işleri dünýä ýaýmak, döwletimiziň syýasy, durmuş-ykdysady, ylym-bilim, medeniýet merkezi hökmünde Aşgabat şäherimiziň ornuny has-da ýokarlandyrmak,...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 14
 • 29/05/2015 02:58
 • 1 minutda oka

Türkmen halysy-gözelligiň gözbaşy

Bu günki gün müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip gelen milli halyçylyk sungatymyz Bütindünýä halklarynyň üns merkezinde. Muňa italian syýahatçysy Marko Polonyň: «Bu ýerde iň inçe we reňk babatda hem iň owadan halylar...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 22
 • 28/05/2015 06:00
 • 2 minutda oka

Nepisligiň nusgasy

Halyçylyk - türkmen halkynyň örän irki senetleriniň biridir. Onuň gadymylygyny Diýarymyzyň çäklerinde duş gelýän neolit döwrüniň gapgaçlaryndaky nagyşlar hem subut edýär. Gadymy döwürlerden başlap, haly sungaty türkmen...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 24
 • 27/05/2015 02:34
 • 3 minutda oka

Türkmeniň kalby

Halkymyzyň köňül arzuwynyň beýany bolan türkmen halysy gözbaşyny örän irki döwürlerden alyp gaýdýandyr. Şoňa görä-de, ýurt Baştutanymyz bu eserinde halyçylyk sungatynyň diňe bir halk sungatynyň bahasyz ýadygärligi,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 45
 • 26/05/2015 05:05
 • 4 minutda oka

Paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça geçirilýän işler

Hemmämize mälim bolşy ýaly soňky döwurde paýtagt şäherimiz bolan Aşgabady döwrebaplaşdyrmak, ony ýaşaýjylar we myhmanlar üçin ýaşamaga we gezelenç etmäge amatly etmek ugrunda, şeýle-de dünýä ýüzüniň owadan...

DOWAMYNY OKA
Atamyrat2015
 • 1
 • 50
 • 26/05/2015 11:33
 • 1 minutda oka

Awtoulaglaryň ýangyjynyň bahasynyň ýokarlanýandygy barada

Türkmenistanda awtoulaglaryň ýangyjynyň bahasy ýakyn wagtlarda ýokarlanýar diýen ýalan gep-gürrüň çykdy. Bu ýalan gep-gürrüňleri eşiden raýatlarymyz bolsa howsala düşýärler. Emma, bu gep-gürrüňlere ynanyp howsala...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 1
 • 77
 • 25/05/2015 12:00
 • 1 minutda oka

Ỷurdumyzdа АBṢ dоllаry öňki bаhаsyndа sаklаnylmаgy.

Häzirki wаgtdа ẏurdumyz bаzаr ẏykdysаdyẏеtinе gеҫiş döwründе edilеn işlеrе Hаlkаrа pul gаznаsynyň wеkilẏеtiniň soňky hаsаbаtlаryndа görkеzilşi ẏaly, ẏurduň ösüşiniň uly dеpgindе bаrẏandygyny,...

DOWAMYNY OKA
Ishli
 • 1
 • 79
 • 25/05/2015 12:00
 • 1 minutda oka

Halk hazynasy

Asmalyk - toý güni düýäni bezemek üçin ulanylýan haly. Bu haly bilen gelniň münýän düýesi bezelýär.

At haly - atyň arkasyna atylýan haly.

Genneç - eňsiniň daş ýüzünden öýüň bosagasynyň bezegi üçin ulanylýan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 68
 • 23/05/2015 12:10
 • 1 minutda oka