Goşgy

Ýene düýşlerime girip ýatyrman,
Ýaňy biten ýaralarym gozgaýaň.
Oýanaýsam, gidersiň sen düýşümden,
Oýanmasam, ýaram beter syzlaýar...

Özge belgilerden gelýän jaňlara
Howlugyp basýaryn ýaşyl düwmäni.
Jaňlaryňa ozal ýylgyrýan ýüzüm
Halys ýatdan çykarypdyr gülmäni.

Umytlarym hälem...

Dowamy »

3 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 hour ago

....

Cagyryldym bardym senin toyuna
men barmasam bu gelshiksiz boljakdy
gutlamaly boldum den dushlam bilen
yone diyiljek soz bagrymy diljekdi...Bokurdakda bir uly dash donup dur
bir soz diysem erap yash bolup damar
emma,gutlamaly syrym bildirman
gozlerimden anar dostlaryn senin......

Dowamy »

27 0
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 7 hours ago

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp Waşingtonyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen mundan beýläk hyzmatdaşlygynyň dowam etmekden ýüz öwürýändigini yglan etdi. Bu barada Euronews agentligi habar berýär. Bu gurama meýilleşdirilen serişdeleriň ählisi — ýagny, ýylda 450 mln dollar tö...

Dowamy »

50 0
Bilim, 12 tarapyndan 10 hours ago

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar
Londonyň Şa kollejiniň hünärmenleri tarapyndan alnyp barlan derňew işleri köke, çipsi ýaly belli garbanmalaryň mindala çalşyrylmagynyň damarlaryň ýagdaýyna oňyn täsir edýändigini we holesteriniň düzümini peseldýändigini görkezdi. Muny 21mm.ru belleýär.
“American Journal of Clinical Nutriti...

Dowamy »

20 0
Bilim, 12 tarapyndan 11 hours ago

Getji Nurmagomedow bilen göreşde nähili hereket etjekdigini aýtdy

Getji Nurmagomedow bilen göreşde nähili hereket etjekdigini aýtdy
Garyşyk stiliň amerikan göreşijisi Jastin Getji ýeňil agramda Absolýut göreş çempionatynyň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen boljak göreşde öz meýilnamasy barada aýtdy. Bu barada russian.rt.com habar berýär.
“Habib bilen göreşde esasy faktor meniň aýakda nähi...

Dowamy »

36 0
Sport, 12 tarapyndan 13 hours ago

Öýkelek gyzy söýseñ şeýle bolýar eken

Bir gyz söýdüm, 
Aga gara, egrä dogry diýse-de, 
Mahal-mahal unutsa-da wadasyn, 
Gijä çenli garaşdyryp goýsa-da. 
Bir gyz söýdüm, 
Sözler bilen ýüregime düşse-de, 
Geýinende gabanjymdam ölsem-de, 
Men nädeýin, 
Saýlap-saýlap söýenim öýkelek bolsa?! 
Bir gyz söýdüm, 
Ähli şertleri...

Dowamy »

126 9
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 17 hours ago

Gitara aydymlary

Salam dodtlar,doganlar. Saglyklarynyz goumy? Sizden birzat sorajakdym kyn gormeseniz?
Gitarada aydylan aydymlary nirden tapsa bolyar?
Goegle yazsan cykarmaya cykarsada skacat edip bolanok diyya. Komek edip bilmeyanizmi?

Dowamy »

67 3
Sorag-jogap, Sabirowa_M tarapyndan 18 hours ago

Adamzadyñ soñsuz bilesigelijiligi: Başga saýýaralylar

ADAMZADYÑ SOÑSUZ BILESIGELIJILIGI: BAŞGA SAÝÝARALYLAR

ABŞ-nyñ Goranmak ministrligi-Pentagon geçen aýyñ ahyrynda gapbarçanaklar (uçýan legenler) boýunça beren beýannamasynda "näbelli uçýan närseler-UFO" sözüni ulandy welin, jedeller ýene möwjedi: Dünýämizden başga ýerde näbelli jandarlar barmy?
Ilkinji UFO megerem, b.e.öñki 46...

Dowamy »

140 2
Bilim, wagt tarapyndan 1 day ago

Ynsanyñ mymyk höwri (Öwez Gündogdyýew)

YNSANYÑ MYMYK HÖWRI


Pişik öý haýwanlarynyñ hiç birine meñzemeýär. Beýleki jandarlara garanyñda, ol juda özbaşdak. Ol, aslyýetinde, adama boýun egäýibem baranok. Pişik bilen dostlaşjak bolsañ, oña mähirli garamaly.
Juda gadym wagtlardan bäri adamlar bu haýwana aýratyn sarpa goýupdyrlar. Meselem, Müsürde pişigi Basta Hud...

Dowamy »

70 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Derde melhem,jana şypa

Babasil bilen kesellän adam lawr ýapragynyň 25 sanysyny 3 litr suwa demläp,çaý ýerine içmeli.
* * *
Öt haltada daş bolsa şipownigiň( itburunyň) köküni güýzde gazyp almaly.Ony ýuwup,guradyp,owratmaly.Üstüne gaýnag suw guýup 15 minut gaýnatmaly.Suwuň, çaýyň ýerine içmeli.Iki hepdeden soň öt haltada daş galmaz.
* * *
...

Dowamy »

156 0
Bilim, Waharman tarapyndan 3 days ago

Fatih Soltan Mämmet bioýarag arkaly öldürildimi?

Soñlanmadyk çekişme

▶ FATIH SOLTAN MÄMMET BIOÝARAG ARKALY ÖLDÜRÜLDIMI?

ABŞ-nyñ Prezidenti Donald Tramp başlyklaýyn, bütin dünýä koronawirusyñ nirden gelip çykyp çykandygynyñ üstünde kelle döwýär. Koronawirus biologik ýaragmy? Ýazuw çeşmelerine salgylansag-a, hettleriñ ergot kömelegi ilkinji bioýaraglaryñ biri bolupdyr....

Dowamy »

201 0
Bilim, wagt tarapyndan 4 days ago

Tanymal adamlaryñ durmuşyndan komplimasiýa teoriýalary

TANYMAL ADAMLARYÑ DURMUŞYNDAN KOMPLIMASIÝA TEORIÝALARY

Koronawirus belasynyñ durmuşymyza aralaşmagy bilen birlikde komplimasiýa teoriýalary-da dünýä jemgyýetçiliginiñ üns merkezine ymykly girdi. “Komplimasiýa teoriýalaryna ynanamok, ýöne...” diýip başlaýan köp kişi metbugatda öz pikirlerini paýlaşdylar. Paýlaşylýan pikirleriñ näçeräg...

Dowamy »

179 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 5 days ago

......

Ýalñyz diýme, ýekeligi söýsemem,
Ýalñyzlygym duýup käte ezilsem
Bolsañda perişde gelmegin sorap,
Indi seni söýmen eger köýsemem.

Adymy tutmagyñ hiç islämok indi,
Ýat bolandyr meniñ adym sen üçin,
Unudylýar seniñ beren wadalañ,
Birwagtlar sen ýanarsyñ men deýin.

Seni söýendirin...

Dowamy »

221 10
Edebiýat, Sabirowa_M tarapyndan 5 days ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

Bir gezek Marýa bilen Baýew ýene gije üçe çenli dagy oturdylar. Baýew galanja temmäkisini ysgap, gitmäge häzirlenip durka, Marýa kimdir biriniň magaziniň eýwanyna çykyp barýanyny gördi. Ol adam magaziniň gulpuny elleşdirdi, töweregine garanjaklady. Marýa zöwwe ýerinden galdy-da:—Ferapontyç! —diýip, ýüregi ýarylan ýaly içini çekdi. —Seret oňa!Daşary...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 5 days ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

—Bolmandy... —diýip, Baýew uludan dem aldy... —Gözünden nadyly bolmandy, ýöne tohumymyzda akyllysam ýokdy. —Ol temmäki çüýşejigini kisesine saldy-da, oýa batdy. —Meni kakam pahyr nätdi? Oň edeni akyla sygjak zat däl. Mekdebe goýbermejek bolup, elinden gelenini etdi. Ýogsam men öljek okajakdym, Mekdebiň kethudasy telim gezek öýümize-de geldi. «Şunyň...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 5 days ago

AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET

Marýa Seleznýowa kiçeňräk bakjada işleýärdi welin, onda bir keseltapdylar-da, başga işe geçmegi maslahat berdiler. «Bu ýaşdan soň indi men nädip başga işe geçeýin? —diýip, ol uly alada galdy. Onuň pensiýa çykmagyna-da bary-ýogy ýyl ýarym wagt galypdy. —Başga bir hünär öwren diýmek dilde aňsat. Hünär öwrenäýmek sagyňdan çepiňe agdarynyp ýataýan ýaly...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 5 days ago

Derwezeban türgenleşigi

Derwezeban türgenleşigi

Hemmä salam ! Çagalygymdan bäri men futbol esasanam derwezeban (warata) türgenleşigi bilen gyzyklanýan.Çagalykdada ,okuwçy döwründede ,häzirem derwezebanlyk bilen gyzyklanýan.Şu ugurdan google-den hem gözleşdirip gördüm.Türkmen dilinde entek derwezeban türgenleşigi barada zat ýok eken.Türk dilinde tapsa bolýa...

Dowamy »

91 0
Sorag-jogap, Gerceknazar tarapyndan 5 days ago

Kitapcy.ga täze salgyda: kitapcy.com

Hormatly internet okyjylary we kitapcy saýtymyzyñ hormatly agzalary!
Öñki www.kitapcy.ga saýtyna indi täze www.kitapcy.com salgysyndan girip bilersiñiz.
Hemmäñize kitapçyda garaşýarys mähriban ildeşler!

@Kitapçylar.

Dowamy »

269 6
Täzelikler, wagt tarapyndan 6 days ago

HEZRETI ALY

(598-661)

Allanyň arslany, Haydar-y kerrar, Ebu Turab ýaly lakamlar bilen hem tanalýan Hezreti Aly 598-nji ýylda Mekke şäherinde dünýä inýär. Onuň kakasy Ebu Talyb, Pygamberimiziň kakasy Abdyllanyň doganydyr. Yagny Pygamberimiz bilen Hezreti Aly doganoglan bolupdyr.
Hezreti Aly kiçi ýaşdan başlap Pygamberimiziň ýanynda bolupd...

Dowamy »

827 0
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

ABŞ Hytaýy uçuşlara päsgelçilik döretmekde aýyplady

ABŞ Hytaýy uçuşlara päsgelçilik döretmekde aýyplady
ABŞ Hytaýyň hökümetini amerikan awiakompaniýalarynyň uçuşlaryna päsgelçilik döretmekde aýyplady, bu barada Reýter agentligine salgylanmak bilen rossaprimavera.ru habar berýär.
Ýanwar aýynyň ahyrynda Waşington täze koronawirusyň ýaýrawyna garşy göreşmek boýunça çäreleriň çäginde ýurd...

Dowamy »

119 0
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago