Edepli oglan aglamaz

Ata-babalarymyz adamyň şahsyýetine baha berenlerinde, ilkinji nobatda, onuň edebini, gylyk-häsiýetini, tertibini nazara alypdyrlar. Onuň durmuşda edýän paýhasly işlerine,parasatly hereketlerine baha beripdirler. Türkmen halkynyň...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 1
 • 34
 • 1 sagat ozal
 • 2 minutda oka

8 Aşyr 1436 (01.11.14ý)

Bu gün Hijri-kameri ýyl hasaby boýunça 1436-njy ýylyň Aşyr aýynyň 8-i.

Milady ýyl hasaby boýunça Noýabr aýyň 1-i 2014-nji ýyl, hepdäň şenbe güni."Aşura gününde Oraza tutuň! Ýöne Ýahudylaňky ýaly şol...

DOWAMYNY OKA
Hergun
 • 1
 • 17
 • 3 sagat ozal
 • 1 minutda oka

7 Aşyr 1436 (31.10.14ý)

Bu gün türkmen aý hasaby boýunça Aşyr aýynyň 7-si 1436-njy ýyl. Toý tutjaklar köplenç aý hasabyny bilmän kösenýärler. Şol maksat bilen ýatladaýyn diýdim."Kim bir garybyň bergisini bermeginde ýeňillik (kömek)...

DOWAMYNY OKA
Hergun
 • 1
 • 31
 • 19 sagat ozal
 • 1 minutda oka

ABŞ-nyň dollarynyň nyrhy ýokarlanýar diýlip birnäçе gürrüňlеr edilýär

Soňky wagtlarda halkyň arasynda dollaryň gytalýandygy, şol bir wagtda dollaryň bahasynyň ёkarlanjakdygy barada gеp-gürrüňlеr köpеlýär wе intеrnеt saýtlarynda şoňa mеňzеş makalalar görünýär. Mеn hеm şеýlе...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 1
 • 35
 • 21 sagat ozal
 • 2 minutda oka

bilaymeli zatlar

1-Rentgen şöhlesi barlaglaryna görä,Leonardo da Vinci'niñ Mona Lisa portretiniñ reñkiniñ aşak gatlagynda onuñ yene 3 görnüşi bar eken. 2-Dünyäde iñ köp aydylyan aydym bolan-"Happy birthday to you!" aydymjygy awtorluk...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 2
 • 29
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Акыл сандыгы

Элинден китап душмейан, калбыны китабын созлеринден долдуран, сандыгы китаплардан долы кишилер рухы тайдан оран бай болярлар. Калбыны,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 2
 • 42
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

futbol barada maglumatlar (gysgaca)

1.Finlandiýanyň rowaýaty oýunçysy Pentti 1986-njy ýylda geçirilen futbol duşuşyklarynyň birinde öz derwezesine 5 gol saldy oýundan soň, ýoldaşlary Pentä kompas alyp beripdirler.

2.Maskerano Argentinanyn yygyndysynda oynap...

DOWAMYNY OKA
lalalalalala
 • 4
 • 69
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

zeýrenme doss

Salam men, ýagdaýlarymam boljak, erbedem däl, gowam däl. 1 bilen 100 arasynda baha bermeli bolsa 49 diýerdim. Belki gowudyr meniň habarym ýokdur gowulygyndan. Ol hem bolup biler. Aý garaz muny diýjek bolmadym men. Ýagdaýymyň...

DOWAMYNY OKA
virmenaard
 • 2
 • 57
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Futbol b/ça Dünyä çempionatynyň taryhyndan

Futbol boýunça Dünýä çempionatlaryna iň köp — 19 gezek gatnaşan we jemleýji oýna 7 gezek çykmagy başaran Braziliýanyň toparydyr.

Dünýä çempionatlarynda iň köp duşuşyklary geçiren Braziliýanyň we Germaniýanyň...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 2
 • 40
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

Meşhur alym

Angliýaly Maýkl Faradeý demirçiniň garyp maşgalasynda

dünýä inipdir. Onuň kakasynyň ogluny mekdebe yzygiderli iberip durmaga

mümkinçilik bolmandyr. Ýöne kiçijik Maýkl birwagtlar öz deň-duş oglanlaryndan

eşiden...

DOWAMYNY OKA
Horjun
 • 2
 • 40
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka