Derwezewan Berdimyrat Sapardurdyýew

Türkmen futzalynda özüniň erjelligi bilen bäsleşýän derwezewan Berdimyrat Sapardurdyýew:“Günler geçdigisaýy özümizi ýeňişe has hem taýýar duýýarys. Aşgabat 2017-de iň uly baýraklary gazanarys. Özüm barada aýtmaly bolsa, men ýaryşa taýýar”. diýip ynamly jogap berýär....

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 2
 • 23/09/2017 12:58
 • 1 minutda oka

Saýatly pälwanlaryň üstünlikleriEziz Arkadagymyzyň türkmeniň taryhynda ilkinji gezek uly bir taryhy wakanyň – Aşgabatda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramaga ýol açandygyna buýsanyp, milli Liderimize bimöçber alkyşlary...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 6
 • 23/09/2017 12:30
 • 1 minutda oka

Sportuň taryhynda ilkinji gezek Aşgabat 2017-de elektron sporty boýunça ýaryşlar geçirilýärBu gün Size gowy täzeligim bar. Ýagny häzirki wagt geçip duran Aziada-2017 oýunlarynda elektron sporty ilkinji gezek görkezme ýaryş hökmünde tanyşdyrylar. Şeýlelikde, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 8
 • 23/09/2017 10:46
 • 1 minutda oka

Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat (FOTO)Uly göwrümli sport ýaryşlarynyň aglabasynyň geçirilen Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni täsirli wakalara juda baý boldy. Ýaryşlaryň altynjy güni Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 6
 • 23/09/2017 10:42
 • 2 minutda oka

Gündelik maglumat: 22-nji sentýabr, anna güniÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň gysga aralyga ýüzmek görnüşi boýunça ýaryşy 22-nji sentýabr, anna güni başlaýar.

Ajaýyp Olimpiýa suw toplumy ýokary derejeli ýaryşlary geçirmek...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 6
 • 23/09/2017 10:40
 • 1 minutda oka

Ispan tälimçileri Eýranyň toparynyň çempionlygyny elinden almak isleýärEýran Yslam Respublikasynyň öňki geçirilen ýaryşlarda dört gezek çempion bolan futzal topary şu ýaryşyň öňdebaryjy toparlarynyň biri bolup durýar. Emma olaryň garşysyna çykjak ispan “basypalyjylary” hem öz umydyny...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 3
 • 23/09/2017 10:38
 • 2 minutda oka

Ýüzüjiler Aşgabat 2017 oýunlarynda şowly çykyş etmäge taýýarlanýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän gysga aralyga ýüzmek boýunça ýaryşlaryň dört gününiň dowamynda uly-kiçi ähli tomaşaçylara öz ukyplaryny görkezmäge ýüzüjilere...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 2
 • 23/09/2017 10:33
 • 2 minutda oka

Türkmenistanyň basketbol boýunça zenanlar ýygyndy toparynyň kapitany Gökowa altyn medaly eýelemegi maksat edinýär

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça zenanlar ýygyndysynyň kapitany Aýna Gökowanyň ýeke täk maksady altyn medaly gazanmak. Olar bu ynam bilen 3x3 basketbol oýnunyň çärýek finalyna ýetdiler. Ýapyk binalarda we söweş sungaty...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 1
 • 23/09/2017 10:31
 • 2 minutda oka

Futbola üýşeliň

Talyplar.com-yň agzalaryndan Aşgabatly talyplar barmy? Futbola üýşseňiz aýdyň. Aziada geçensoň menem barjak. Gurnajak ýokmyka
Akademik
 • 0
 • 12
 • 22/09/2017 12:14
 • 1 minutda oka

Internetde yz galdyran Nowça

Saýtda menden başga blog goýýanam ýok öýdýän?! Özüm lukmançylyk uniwersitetiniň talyby bolanym üçin häzirki wagt ýapyk duran ertir.com-daky Nowça agzanyň mowzuklaryny köp okaýardym. Häzir nirede ol, nirä gitdi, näme...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 1
 • 66
 • 22/09/2017 12:07
 • 1 minutda oka