Aşgabatdaky gaz partlamasy

16-njy iýulda takmynan irden 7 sagat 20 minut töwereklerinde Aşgabat şäheriniň 10-njy mikroraýonynda gaz bilen baglanyşykly adatdan daşary ýagdaý ýüze çykdy. Has takyk edip aýdanymyzda kiçijik partlama emele geldi. Bu heläkçilikli ýagdaý dört gatly jaýyň 4-nji gatynda ýüze çykandygyny belleýärler, şeýle hem partlamanyň ýüze çykmagynyň esasy sebä...

Dowamy »

107 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 20 hours ago

Türkmenistanyn taryhy ekzamen Jogaplary 2018

Salam hormatly agzalar, myhmanlar!Ýokary okuw jaýyna synanyanlaryn dykgatyna!Turkmenistanyn taryhy ekzamen soragnamalary we jogaplary ýöne geçen ýylyňky DOC formatda gowrumi 465 KB imo arkaly gecirilyarYenede fizika,biologiya mekdep kitaplarnyn elektron wariyanty Smartfon,Planshetlerde ulanmak ucin .Habarlasyp bilersiňiz.
Imo +9936189225...

Dowamy »

39 0
Bilim, mertogly tarapyndan 1 day ago

"Senagat" bankyň terminallarynda internet we IP TV üçin töelg geçirmäge mümkinçilik döredi

Şu ýylyň 8-nji iýulyndan başlap, “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň terminallarynda öý telefon belgisini girizip, Internet we IPTV hyzmatlary üçin töleg geçirmek mümkinçiligi döredildi diýip, "Biznes Türkmenistan" saýty ýazýar.

Mundan öň bankomatlaryň üsti bilen bank kartlary arkaly, şeýle-de internet-bankyň we mobil-bankyň üsti...

Dowamy »

55 2
Täzelikler, bank tarapyndan 1 day ago

MILLI WALÝUTANYÑ ELEKTRON GÖRNÜŞI

Şwe­si­ýa­da ýur­duň mil­li wal­ýu­ta­sy bo­lan kro­na­la­ryň öý­jük­li gör­nü­şi­ni dö­ret­mek bo­ýun­ça tä­ze tas­la­ma iş­le­nip dü­zül­ýär. Bu barada ýur­duň ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri mä­lim ed­ýär­ler. Tä­ze tas­la­ma ýur­duň par­la­men­ti­niň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­len­di, em­ma Şwe­si­ýa Ban­ky hä­zir­ki wagt­da tas­la­ma­ny üs­tün­lik­li...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 day ago

Elyeter zatlardan Altyn alyn!

Salam oglanlar siz shu ssylkadan yuklap alyp bilersiniz! Скачать Url Имя файла
https://dfiles.ru/files/myls1osa7 Altynyň alnyşy.doc

Dowamy »

72 0
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 2 days ago

Aram-aram Talyp.coma

Aram-aram Talyp.coma,
Täsin-päsin mowzujaklar,
Goýulýandyr из сторона,
Şahyr-ýazjy oglanjyklar.

Ony okan düşünmäni,
Diýer: - çaga ýa-ha däli.
Ýa-da diýer: - bu fitneçi -
Öööz pälleri bozujaklar.

Diňe beýle mowzuk açýan,
Şahyrjyk däl, ýa-da ýazýan,
Başgada kän iç...

Dowamy »

169 10
Edebiýat, Umman tarapyndan 3 days ago

Matematik Gyz

Matematik gyzy hiç haçan söýmäñ,
Kök astyna salyp har eder seni,
Seni söýýän diýip örtenmäñ,köýmäñ,
Ýalynsyz ot bilen zar eder seni.

Seniñ päk söýgüñi köpelder,böler Söýgüden,söýgiñi aýyryp nul eder,
Öz söýgüsin sorasañ kwadrata götär
Sagdan çepi aýryp kör eder seni.

Gidere ýer ý...

Dowamy »

123 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Toýuňa gutlagym!

Sen diysem öwrülse garagym tüme..
Tutardym adyňy gaýgyrman gözüm.
Garylsa, Sen diýsem kükregim ýere.
Goýsada urmasyn Mejnun ýüregim.
Şondada adyňy tutaryn mydam.
Söýgimi gowşurman näzik güllere.
Diňe Sen bolardyň ömrüň gunçasy.
Diňe sen bolardyň yşkyň nowçasy.
Şonun üçin bu dünýäde geregim.

Dowamy »

62 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 4 days ago

Krip­to pu­lu­ny we san­ly gap­jy­gyny ta­nyş­dyr­dy

“Facebook” kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň lib­ra at­ly krip­to­wal­ýu­ta­sy­ny hem-de “Calib­ra” at­ly san­ly gap­jy­gy­ny in­di­ki ýyl­dan baş­lap müş­de­ri­le­re hö­dür­le­jek­di­gi­ni mä­lim et­di. Lib­ra gol­daw ber­ýän we ulan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýan kom­pa­ni­ýa­la­ryň ara­syn­da dür­li ugur­lar­da iş alyp bar­ýan teh­no­lo­gi­ýa ägirt­le­ri bar. “Ca...

Dowamy »

69 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 days ago

Bank ishini kamilleshdiryan tehnologiyalar

San­la­ýyn teh­no­lo­gi­ýa­nyň ös­me­gi äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da, bank işi­ni hem kä­mil­leş­dir­ýär. Ma­li­ýe pu­da­gy bu teh­no­lo­gi­ýa­ny iň köp ulan­ýan ugur­la­ryň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy ma­li­ýe eda­ra­la­ry­nyň peýdalan­ýan teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň kä­bi­ri ba­ra­da mag­lu­mat ber­me­gi mü­wes­sa bil­dik...

Dowamy »

53 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 days ago

TOLEGSIZ INTERNET ELYETERLI BOLAR

Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­sy öňü­miz­dä­ki dört ýyl­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň çäk­le­rin­dä­ki äh­li oba­la­ryň, et­rap­la­ryň we şä­her­le­riň tö­leg­siz Wi­Fi (ge­çi­ri­ji­siz in­ter­net) bi­len üp­jün edil­me­gi ba­ra­da ne­ti­jä gel­di. Mu­nuň üçin 120 mil­li­on ýew­ro ýer­li öz-özü­ňi do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­na ber­ler. Ýer­li hä­ki­mi­ý...

Dowamy »

112 3
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 days ago

Hindistanyň Premýer-ministri internetden işjeň peýdalanýar

Tu­tuş dün­ýä­de ara­gat­na­şyk ul­ga­my has-da kä­mil­leş­di­ril­ýär. Ara­gat­na­şyk we te­le­ko­mmu­ni­ka­si­ýa­lar ul­ga­my­nyň kär­ha­na­la­ry ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­lar we hä­zir­ki za­man yl­my­nyň öň­de­ba­ry­jy ga­za­nan­la­ryny iş­jeň or­naş­dy­rýarlar. Şo­la­ryň ne­ti­je­sin­de-de, in­ter­net ul­ga­my­nyň müm­kin­çi­lik­le­rin­den peý­d...

Dowamy »

52 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 days ago

Antone Grizzman BARCELONADA

Ahyry soňy Barselona kluby Antone Grizzman üçin 120 million ýewro bonserwis tölegini töländigini duýurdy.

Indi fransuz ýyldyzy Grizzmanyň boş galma tölegi 800 million ýewro boldy.

Bizem fransuz ýyldyza Barselona klubynda Çempionlar Ligasynyň kubogyny galdyryp, her ýyl Ispaniýaň çempiony bolup, Karol kubogyny almagy do...

Dowamy »

94 2
Sport, messibet tarapyndan 4 days ago

Forumda Pul Gazan

Salam talyplar.comyñ agzalary gowmysyñyz

size forum saýtymyzda pul baýragyny utmaga mumkinçilik berilýár. Nähili ýagdaýda?

Köp mowzuk ýazyp Like almaly Liderlerde bolmaly.Haçanda aýyň 25 gününe geçende sagat 00:00 bolanda Liderlerde kim ilkinji ýerde ýerleşse 50 manat pul baýragy beri...

Dowamy »

286 12
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Saylanan.com

Salam hemma. Agzalar sizdede bolyamy shular yaly saylanan.com girip
aydym skachat basanda saydyn yuzu garalyp durya hany duzedip bolmazmyka ony?

Dowamy »

169 1
Täzelikler, lacos tarapyndan 1 week ago

REKLAMA SAYT

Salam doslar gowmysyñyz ýagdaýlar
Men bu gezek öz šahsy saytym hakda aýtmakçy. forum.ertir.ru sayt sugun iśe girizildi. Saýtda hàli hiç hili bloglar goýulmadyk saytda girip gormekligi we agza bolmaklygy maslahat beryan. Sayda her gun internet we tehnologiya degisli bloglar goylup durar.
forum.ertir.ru

Habarlasamak ucin...

Dowamy »

141 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

WATAN GORAGYNDA IKI ÝYL, HYZMATYNDA BIR ÖMÜR

Bilşimiz ýaly, harby gulluga çagyryşyň ýazky möwsümi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyryly...

Dowamy »

196 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Degiśmeler

DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN, JAŸYŃ TOWUK KETEK BOLAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEKLER PUL GÖRSE, TOPULYP YLGAR
AŸALLAR PUL GÖRSE, ŸYKYLYP YLGAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ELIÑ AGYRSA, DAMARYÑDAN GÖR
BALAGYÑ SYPSA, KEMERIÑDEN GÖR
~~~...

Dowamy »

340 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

????

Toýdan öñ
oglan: Uraa! Menin eyyam garashmana takatym yok!
gyz:Belki men giderin?
oglan:yok,beyle zat asla kellanede gelmesin!
gyz:Sen meni soyyanmi?
oglan:Elbetde!
gyz:sen mana ikilik edip gordunmi?
oglan:yok,beyle pikirler sen kellane nadip gelyar?
gyz:meni ogsharmyn?
oglan:howwa!

Dowamy »

310 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Gyzlara Maslahatym

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?!... Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýum$ak,mylaýym,$ahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly ho$roý,görnü$i ýaly nuranadyr. Ýöne $ol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn. $onuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolup batyñ,olary...

Dowamy »

287 8
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago