Talyplar-yň konferensiýa gijesi geçirilýär siz hem goşulyň, söhbet ediň, ýakyndan tanyşyň! #3

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 3-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

30 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 hour ago

Gynansakda saýtlardaky bolýan bolgusyzlykar (Şugünki mowzugymyň dowamy)

Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun gadyrly agzalar!
Bu mowzugym hem Internetdäki bolýan wakalary agzap geçirmekçi.
*Bellik - Mowzugy halamasaňyz 👎 goýuň. Sebäbi hapa, paýyş sözler bilen kommentariýa jogap bermäň. Onda okaň, lezzet alyň.
1. Käbir saýtlarymyzyň Pikirler bölüminde bolar-bolgusyz bimany pikirleri ýazýan agzalarymyza...

Dowamy »

115 19
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 hours ago

Gulsat Okamagny Isleyan

Talyplardaky Shagyzy,alem.Sudaky Gulshat Diyip Giryan Agzadan Ôtùnç Soramak Isleyan,dùyn Gaharyma Erbet Zatlar Diyip Sogenim Un Bagyslarsyn Diyip Umyt Etyan. Maksat

Dowamy »

123 7
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 3 hours ago

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)
Hawa bu waka hakykatdan hem bolup geçdi. 1997-nji ýyl gyz 11-nji synpdaka (2015-nji ýgaladyylda) kakasyny we oglan doganyny öldürýär we ejesini agyr ýaralaýar (şu wagt ejesi ýaşap ýör). Hawa bu maşgala obaň içinde sylanylýan maşlady, bu henizem şeýle ýöne şol maşgaladan diňe bir ejeleri galdy. Bularyň bir...

Dowamy »

169 16
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 4 hours ago

Näme diýip ýazaýyneý şu mowzugyň adyna?

Salam. 
Öňünden aýdýan mowzuga hapa, paýyş söz goýsaňyz okamaň. Diňeje pikiriňizi ýazyň.
Meniň bugünki gozgaljak meselemä köpüňiz oňlamarsyňyz diýip pikir edýan. Garaz bu günki mowzugymyň näme hakda boljagy maňa hem näbelli.


Gepiň gysgasy meniň şu döwürdäki köp oglan gyzlarymyza gaty gaharym gelýär. Sebäbi inter...

Dowamy »

213 30
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 hours ago

Indoneziýadaky Merapi wulkan dagy adatdakysyndan howply ýagdaýa geçdi

Indoneziýanyň merkezinde ýerleşýän Merapi wulkan dagyndan soňky 6 sagadyň dowamynda 36 gezek lawa atylyldy. Wulkanologiýa we geologiki betbagtçylyklary azaltmak merkezi (PVMBG) tarapyndan berlen beýanata görä, wulkanyň kraterinden 50 metr beýiklige ýetendigi aýdylýar.

Şeýle-de beýanatda, ýerli wagt bilen 00.00-dan - 06.00 aralygyna ç...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Lagly tarapyndan 4 hours ago

"Bagyşla, gyz..."

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, ertirleriň üçin
Pida edýän şu günümi.

Bir-birekden uzaklara
Öňde-soňda gitmeli biz.
Ýa-ha bile bagtsyz bolup,

Dowamy »

42 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 5 hours ago

Nireden tapmaly?!

Salam.Agzalar gowmy yagdaylarynyz? Bilsimiz yaly az wagtlyk bolsada talyplar.com sayty yapyldy.Egerde bu sayt uzak wagtlyk yada hemiselik yapylsa agzalar sizi nireden tapyp bolar? Su sorag belki sizede gyzyklydyr?

Dowamy »

308 38
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 8 hours ago

YekeTak Lampa :)

Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar!
Ünüs beren bolsaňyz saýtyň çep tarapynda Lampa şekli çykandyr, şol şekile basmak arkaly siz, saýtyň gijeki temasyndan peýdalanyp bilýäňiz!
Häzirki wagtda gijeki tema üstünde işlenmeler dowam etýär.

Gijeki tema bar...

Dowamy »

179 15
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 9 hours ago

Instagrammy ýa TikTok

Internet bilen ulanyjynyñ arasyndaky çat messenjerler, hususanda Instragram bilen TikTok barada gysgajyk sorag-jogap.

Internetden soradym
Bilyäñmi sen ýa-da ýok
Haýsy buloñ gyzykly
Instagrammy ýa tiktok

Jogap boldy gysgaça
Özüñ saýla bilemok
Herkim işdä basgaça
Instagrammy ýa t...

Dowamy »

93 9
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 9 hours ago

Ahyr sony achyldy.

Es Salam Aleykum Saytdashlar, gowmy yagdaylar? Hany, indi bir gayrat edip, sayty yapdyrmajak bolsak, seryoznyja bloglar paylashalyn...

Dowamy »

185 10
Täzelikler, soho tarapyndan 10 hours ago

Cukur duvar sozi

Önce hayaller ölür,
Sonra INSAN...

Bıtdı dıye üzülme yaşandı dıye sevın...

Dowamy »

67 3
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 day ago

Cukur duvar sozi

Yokmu şöyle güzel bır yalan ınanalım...

Dowamy »

31 2
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 day ago

Duşuşyk

Juda giç duşuşdyk...
Barybir, duşduk.
Didelerim ogşap aldy ýüzüňi.
Tolgunmakdan sandyraýan barmagňa,
Ah, aslynda men dakjakdym ýüzügi.

Ýöne ýene şükür, solmandyr meňziň,
Gözleriňde görünenok gussa-gam.
(Hak söýginiň kanuny bar şeýleräk:
Biz söýgüde utulsagam, utsagam,
Oňa diňe b...

Dowamy »

58 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

Kısa bır not

Kımse kımsenın kıtabını okumadan,
Özetını çıkartmaya kalkmasın....

Dowamy »

22 0
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 1 day ago

Dunyanin diregi sen dal ekenin

Onmandym yatlaman basky soygimi
Emma bu yatlama cen dal ekeni
Hergiz unutsam da yurek soygimi
Yatlamazlyk mana kem dal ekeni

Ykbalyn kesligi kysmata bagly
Durmus arzuw etdim ajayyp chagly
Arman ysk odundan yuregim dagly
Soygim mana bir jan ten dal ekeni

Gecen gunler derman bolu...

Dowamy »

42 1
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 day ago

Dunyanin diregi sen dal ekenin

Onmandym yatlaman basky soygimi
Emma bu yatlama cen dal ekeni
Hergiz unutsam da yurek soygimi
Yatlamazlyk mana kem dal ekeni

Ykbalyn kesligi kysmata bagly
Durmus arzuw etdim ajayyp chagly
Arman ysk odundan yuregim dagly
Soygim mana bir jan ten dal ekeni

Gecen gunler derman bolu...

Dowamy »

26 0
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 day ago

Dunyanin diregi sen dal ekenin

Onmandym yatlaman basky soygimi
Emma bu yatlama cen dal ekeni
Hergiz unutsam da yurek soygimi
Yatlamazlyk mana kem dal ekeni

Ykbalyn kesligi kysmata bagly
Durmus arzuw etdim ajayyp chagly
Arman ysk odundan yuregim dagly
Soygim mana bir jan ten dal ekeni

Gecen gunler derman bolu...

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Diospyros tarapyndan 1 day ago

Vpn gerek turkmenistanda

salam tkm'da haysy vpn ishleye edil shugunler gayrat edin aydyn!

Dowamy »

171 8
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 1 day ago

ZZZZZZZZZ...!

Kimiň kim bilen dawasy bolsa, nomer alşyp-berşip, jaňlaşyp çözlüşsin-le! Jemgyýetçilik ýerinde gahrymanlyk satyp, diňe medeni derejäňizi görkezýäňiz. Kime gyzykl-aý siziň dawaňyz?! Meň özüme-hä tony bir köpük! Publika işlemäňsene erkek bolup!

Dowamy »

259 20
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 day ago