AKYLDARLARDAN MIRAS GALAN ESERLER

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda türkmen edebiýatynyň taryhynda mynasyp yz galdyran akyldarlarymyzyň eserlerine ýüzlenmek, olary çuňňur öwrenmek möhüm wezipe bolup durýar. Çünki olardaky watansöýüjilik,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 32
 • 15/11/2017 02:57
 • 5 minutda oka

TOÝ DESSURLARY

Halkymyzyň şahandazlygyny, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny, milli ýörelgelerini giňden suratlandyrýan toý dessurlary gadymylygyny saklaýanlygy bilen hem ünsümizi özüne çekýär. Joşup gelýän gülli ýazlary ýada salyp,...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 71
 • 07/11/2017 06:33
 • 6 minutda oka

Salam talyplar

Salam hormatly millet men bu sayda tazalikde agza boldum menem aranyza kabul edersiniz diyen umytdamen ozum barada aytsam ADYM ORAZ 1999yylda Halach etrabynda doguldym
Hjakl
 • 0
 • 81
 • 05/11/2017 10:34
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 1
 • 101
 • 04/11/2017 02:27
 • 1 minutda oka

Nyrhlar nähili ?

Siz üçin adaty ýagdaýdyr weli, köp wagt bäri Türkmenistana baryp gaýtmadyklar üçin gyzykly bolup biler. Bazarlarda, dükanlarda azyk harytlarynyň nyrhy näden ? Pomidory, tüwini, pyýazy, kartoşkany we ş/m-leriň kilogramyny...

DOWAMYNY OKA
acharsoz
 • 3
 • 206
 • 02/11/2017 10:28
 • 1 minutda oka

Günä kimde?

Hemişekisi ýaly irden sagat 07:30-da turdy we el-yüzüni ýuwdy. Azajyk işe taýýarlyk görensoň, aýaly we gyzy bilen bilelikde ertirlik edinmek üçin 07:45-de saçaga oturdy. Gelni örän oňat ertirlik taýýarlan ekeni daňdandan...

DOWAMYNY OKA
ata
 • 2
 • 125
 • 01/11/2017 09:55
 • 3 minutda oka

Türkmen poetikasynda detektiw we taryhy obrazlar dogrusynda...

Garaşsyzlyk ýyllaryna ýaňy aýak basan ýurdumyzda ýagny, 1991-njy ýyllarda ýazyjy şahyrlaryň arasynda hem dürli wakalar sebäp boldy. Näme üçindir özbaşdaklygy islemeýänlerem boldyka?.. Meniň size ýetirjek meseläm bu...

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 0
 • 78
 • 01/11/2017 03:02
 • 4 minutda oka

KIŞILIK TESTLERI

Birnäçe ýyl mundan ozal Turkiýede maslahatçylyk işleri edýän bir işewür bilen tanyşypdym. Bir restoranda nahar iýip pikir alşypdyk. Ömrüniň köp bölegini Amerika we Ýewropa ýurtlarynda ýaşan bu ýokary derejeli işewür...

DOWAMYNY OKA
ata
 • 13
 • 263
 • 30/10/2017 10:30
 • 2 minutda oka

Gözlerim gözlerňi görmek islese...

Gözlerim gözlerňi görmek islese,

Eşitmek islese gulaklam sesiň.

Ýürek kapasadan çykyp bir pursat,

Uçsa ganat kakyp belendi-pesi.

Şulaň ählisine sebäpkär sensiň,

Gelmez göz öňüme bagtymam sensiz!Garalsa...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 0
 • 65
 • 30/10/2017 08:35
 • 1 minutda oka

Hemmäňizi çagyrýarys!!

Salam, Biz sizi Türkmenistanda açylan Täze web saýta çagyrýarys. Häzir bolsa, size saýt barada az-kem maglumat berýäris. Galanyny hem özüňiz girip görersiňiz:Forum — munda siz öz mowzuklaryňyzy açyp, ony saýt agzalary...

DOWAMYNY OKA
UniqueMaster
 • 6
 • 309
 • 29/10/2017 07:19
 • 1 minutda oka