Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin

Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy şulary maslahat berýär:
Ykjam el telefonlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ykjam telefonlar aslynda diňe ýakyn wagytda gerekli adamy tapmaklyga niýetlenen hem bolsa, kämil tehnologiýalarynyň ösmekl...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 23 minutes ago

Saytyñ agzalary azalypdyrmy namemi...

Co-to saytyn gyzygy yok yaly sol bir belli agzalar tema acyalar 45-50 sanysam gorya. Koment zada beylede dursun. Her kim bileninden paylasyberse gyzygy artardy saytyñ. Saytyn agzalary azalypdyrmy namemi?......

Dowamy »

57 3
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 19 hours ago

Azajyk ýylgyralyň

Russiyanyñ pensiya gaznasy pensiya hakynyñ taze gornuşini işlap düzdi yagny oňa gora pensiya haky ortaca 4000-6000 $ aralygynda bolar. Yenede bir zat kesgitlenen pensiya ýaşy bolsa 120-130 .......
..........
Bir adam ayalyndan seyle yadapdyr. Ayalam seyle aygyr bolanson ondan kanagatlanmayan ekenda son ucin uzak gije arini zorlap diye...

Dowamy »

158 3
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Komek

10 edebiyaty gerek 64503558

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 day ago

Nyzamy Genjewi (Osman Öde)

NYZAMY GENJEWI
(1141 – 1209)

XII asyryň beýik şahyry Ylýas ibn Ýusup Nyzamy yslam gündogary edebiýatynyň taryhynda deňsiz-taýsyz şahsyýetleriň biridir. Mesnewi görnüşinde ýazylan uly göwrümli eserleri boýunça ol ussatlykda Sagdy, Firdöwsi hem Jelaleddin Rumynyň belentliginde, gazal ýazmakda bolsa Hafiziň belentliginde durýar....

Dowamy »

23 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Aýbaşynyñ öñ ýanyndaky sindrom +18

Aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom


Aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom köplenç psihiki taýdan bozulmalary bolan aýallarda, şonuň ýaly-da psihiki taýdan sag aýallarda hem bolup bilýär. Aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom ortaça alanyňda aýallaryň 80 göteriminde duş gelýär we şolaryň diňe 5-10 göteriminde ol agyr geçýär. Aýbaşynyň öň ýanynda...

Dowamy »

159 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Salyr han kim?

Salyr han kim?


Türkmenistandaky türkmen tire-taýpalarynyñ (esasanam: Teke, Ýomut, Ärsary, Salyr, Saryk we ş.m.)hemmesiniñ diýen ýaly aslynyñ Salyr handan gaýdýandygyny taryhçy alymlaryñ agzamadygy ýokmuka diýýärin.
Salyr han hakynda ýazylan makalalar juda az sanly diýen ýalydyr.
Ine türkiýedäki osman-türkmenler...

Dowamy »

96 15
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Neudaçnik Ballack

Futboluñ taryhynda yatda galan şowsuz oyuncylaryñ biri megerem Michail Ballack bolsa gerek. Ol oz karyerasynda 29 gezek final oyunda oynady we olaryñ yekejesini hem gazanyp bilmedi. Sol şowsuz finallaryñ bira Yewro 2008 daki GER-ISP finaly beylekisi gazanylmagyna iiiň golay gelip armanly galany bolsa 2008-nji yyldaky Çempionlar Ligasyndaky Celsi-Ma...

Dowamy »

72 3
Sport, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Seksual lezzeti alyp bilmezlik +18

Seksual lezzeti alyp bilmezlik (anorgazmiýa)


Irki döwürlerde «frigidlik» diýip, aýal maşgalanyň seksual taýdan bozulmalaryna aýdylypdyr. Ýagny, bu söz olaryň seksual lezzeti alyp bilmezligini ýa-da jynsy gatnaşyga höwesiniň ýoklugyny aňladýar. Bu adalganyň sinonimi hökmünde «Anorgazmiýa» seksual gatnaşykdaky lezzet almanyň ýo...

Dowamy »

187 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Seksual sowuk salalyk +18

Seksual sowuk-salalyk


Seksual islegi döredýän bir tarapdan jyns mäzleriniň önümi bolsa, başga bir tarapdan psihiki işdämenlik bolup, ýöne munuň ýüze çykmagynda ýene-de birnäçe sistemalaryň işi gatnaşýandyr. Seksual islegiň esasy maksady söýmek, söýdürmek, bir jan-bir ten bolup, seksual gatnaşykdan iki taraplaýyn lezzet alyp,...

Dowamy »

110 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Göwreliik döwründe seksuallyk +18

Göwrelilik döwründe seksuallyk


Göwrelilik döwründe birnäçe aýallarda seksual talap artsa, beýlekilerinde seksual talap peselýär, käsinde öňküsi ýaly bolup, üýtgeşiklik ýüze çykmaýar. Göwreliligiň 1-nji, 3-nji aýlarynda toksikoz geçirýänlerde seksual isleg azalsa, toksikozdan ejir çekmeýänlerde seksual isleg öňküsi ýaly bolýar...

Dowamy »

112 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Gartaşan är-aýalyñ seksual gatnaşyklary +18

Gartaşan är-aýalyň seksual gatnaşyklaryÄr-aýalyň seksual gatnaşyklary soňky döwürde köp gozgalýan meseleleriň biri. Emma şeýledigine garamazdan, bu mesele baradaky maglumatlara her kim birhili düşünýär. Şonuň ýaly temalaryň biri-de gartaşan är-aýalyň seksual gatnaşygydyr. Öňki wagtlarda gartaşan ýaşdaky adamlary bu m...

Dowamy »

95 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Seksual islegiň ýüze çykýan we has möwjeýän, peselýän döwürleri +18

Seksual islegiň ýüze çykýan we has möwjeýän, peselýän döwürleri

Mekdepde 4-5-nji synplarda okaýan çagalaryň aglabasy platoniki söýgini (daşyndan guwanmak, söýmek) başdan geçirýärler. Ol söýgi arassalygy, päkligi bilen tapawutlanýar. Şonda olar bir-birini görmeseler, bir zady kem ýaly, daş- töweregine garanjaklap, özlerini bimaza duýý...

Dowamy »

104 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Seksual işjeñlik +18

Seksual işjeňlik
Seksual gatnaşygyň iki maksady bolýar, biri nesil dowam etdirmek bolsa, beýlekisi lezzet almakdyr. Ýigitdir gyzlar baş birikdirende tebigy halda birek- biregiň owadanlygyna, näzikligine, mylaýymlygyna, görmegeýligine, sagdynlygyna, gujur-gaýratlylygyna üns berýärler. Sebäbi bu geljekki nesliň görmegeýligi, sagdynlygy hem-de...

Dowamy »

88 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Gyjynma hem orgazm +18

Gyjynma hem orgazm

Gyjynma garşydaş jynsa fiziki we psihiki ymtylmada (islegde) döreýär. Ol gyjynma diňe bir galtaşma esasynda ýüze çykman, görüş, ys alyş merkezleri oýananda, şeýle-de, birini oý-pikiriňe getireniňde döräp biler.
Aýal maşgalada gyjynmanyň alamaty onuň uýat lülesiniň, uýat ýerleriniň çygjarmasydyr. Çygjarma sek...

Dowamy »

102 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Ýylan zäheri.

Salam dostlar, men entäk bu sahypada täze. Meň kellämde bir sorag ýüze çykyp dur. Adamlar bir wagtlar we häzirem ýylan diýen jandardan gorkup ýaşap gezipdirler. Belli bir wagtdan soň bu gorkuly, ürküdiji jandaryň zäheriniň peýdasynyň bardygyna nädip akyl ýetirip bildilerkä...???

Dowamy »

73 1
Bilim, candanali tarapyndan 2 days ago

Geliň Dünýäniň şäherleri barada söhbet açalyň

Iň uzyn atly şäher.
Taýlandyñ paytagty Bangkok şäheri iñ uzyn atly şaherdir. Bangkok onuñ gysgaca atlandyrylyşy bolup, doly ady: "Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit" diylip atlandyrylyar....

Dowamy »

63 1
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Gaýyk,kürek,sen…

Gaýyk bolsa,
Kürek bolsa,
Sen bolsaň
Çar tarapam deňiz bolsa ümmülmez
Didarymdan,ykbalymdan gaçmanyň
Ebeteýni asla tapyp bilmeseň
Kürekleri gezek-gezek kürekläp
Elimiz kartasyz,kompossyz,zatsyz
Syýahata çyksak,azaşsak soňam
Güni garşylasak ir säher dogan
Eýläň deňiz,beýläň deňiz...

Dowamy »

29 0
Edebiýat, htkursant tarapyndan 2 days ago

Mugt saýt açmak we dolandyrmak

Salam hormatly talyplar.com .saýtynyň agzalary we myhmanlary .Eger siz mugt saýt açmak we şol saýdy özbaşdak dolandyrmak isleýän bolsaňyz bu gaty aňsat .Bilnişi ýaly intirnet äleminde birnäçe saýtlatdan peýdalanyp mugt saýt açyp bolýar .Meselem Ucoz.com , simplesite.com,weebly.com we ş.m .Meniň size maslahat berjek mugt saýdym weebly.com .Weebly....

Dowamy »

89 4
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 2 days ago

Komrk

Salam saytda adam nadip kopetmeli?64503558

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 days ago