Ýandepderçämdäki ýazgylardan...

Ýandepderçämdäki ýazgylardan...
-Biz öz goýberen ýalñyşymyza düşünmän, ony ykbalymyzdan, mañlaýymyzdan görýäris. Emma şeýle pikiriñ ýene ýalñyşmak üçin mümkinçilikdigini unutmañ!
-Terbiýelemek bilen öz terbiýämiziñ kämilleşýändigini unutmalyñ!
-Eger aýna biziñ daş sypatymyzy görkezişi ýaly, içki dünýämizi hem görkezýän bolsa-dy...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 32 minutes ago

Gulluk borjy

Salam talyplar.comyň gadyrly agzalary ertiriňiz haýyrly bolsun! Ine bu gun daň bilen anewe çakylyk geldi tejen şaheriniň waýenikomadyndan.
Dekabr aýynyň 6-syna gitmeli indi nesip bolsa belki anewden goni gulluga gidibermegimem ahmal belkem talon berip yzyma göýbermeklerem ahmal. Bu blogy hem duýdansyz gidibermaýin diyp galdyrdym. Gitsemem g...

Dowamy »

42 5
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 51 minutes ago

Sözde eýe bolmak

Biz bir bilbil mysaly saýramana başlaýarys. Kim ukyda bolsa bizi eşitmeýär. Kim otyryşmada oturan bolsa, ol hem bizi eşitmekden mahrum. Bizi eşitmek üçin taýyn bolup otyrmaly, çünki biz çykyşlary gysga wagtyň içinde edýäris. Biz her günde we hatda her sagatda her hili saýraýarys we ýenede biziň mukamlarymyzyň ählisini eşitjek bolsaň, hemişe biziň g...

Dowamy »

44 3
Bilim, BeýikÝazyjy tarapyndan 3 hours ago

Konferansiya gijesiniň jemi⤵⤵⤵

Konferansa gatnaşanlar
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1) @Ahmedik_97
2) @BeZZaT.
3) @Enesh (myhmanymyz)
4) @Black wolf
5) @Xiveniya
6) @Paris
7) @Natanys adam
8) @Wrestling
9) @Biohimik
10) @Hemedany
11) @Serdargylyç (islenen.ru)
12) @Tiko
13) @Zalymm
14) @Yyldyz
...

Dowamy »

93 4
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 7 hours ago

Diñe "söýgi" hakda goşgy...

Şu tema soýgi hakda bilýän goşgylaryňyzy kyn görmän ýazaýyň belkem şu tema biriniň söýgisine gowuşmagyna kömek edip bilersiňiz ! Gowy oýlanyp görüň bir şu temany okanlar bir goşgy ýazyp gidäýsin haýyşt dostlar, talyplar.com'yň agzalary...

Dowamy »

113 11
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 11 hours ago

Konferensiya

Konferensiyadan cykanlygym ucin hemmanizden ullakan otunc sorayan. Inniki gezek nesip bolsa

Dowamy »

75 2
Sorag-jogap, *Hemedany tarapyndan 11 hours ago

“Şäherli” (Nuryşkaň degişmelerinden)

Şäherde ýaşaýan şäherli biri, garadskoý, şäheriň alkymyndaky oba toýa geldi. Obaň adamlaram muny sadalyk bilen kabul etdiler. Oba mahsus sadalyk bilen. “Şäherden gelipdir, hää, Däd Mişamyş ady hem” diýip. Bolmasa ady Mämmet kelmi, näme ekend-ä. “Ýaman gowy, özem kulturny, arak içende dagy zakuska etmesi bolmaz, ýöne sogan bilen gönderip oturandyr”...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, Nol tarapyndan 11 hours ago

Konferansiya gijesi

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!!! Şu gün saytda konferensiýa geçirmegi maslahatlaşdyk. Mowzugy öñräk döretjekdim welin işler bilen başagaý bolup elim degmedi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünk...

Dowamy »

251 25
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 14 hours ago

.......

Ösen ýurtlaryň baýlary-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,uly bir kompaniýada ýolbaşçy bolup oturýarlar.

Biziň baýlar-baý bolanyndan 10-20 ýyl geçeninden soň,türmede oturýarlar.

Dowamy »

138 4
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 15 hours ago

Ani Lorak - Зови меня aýdymynyň sözleri

Синее-синее небо знает, как быстро уйдут мечты,
А ты нашей любви развел мосты.
Нежное-нежное сердце ты подарила так искренне,
И мы стали навечно близкими-близкими.

Зови меня через расстояния, ищи меня
В мыслях и желаниях, лови меня,
Как звезду далекую, верни меня, верни меня.
Зови меня через...

Dowamy »

27 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 15 hours ago

Lyrics

Aman Kadyrow -Geýme garany
Aman Kadyrow - Dilleriñden (adyñ Nabat özüñ Nabat)
shul aýdymlañ sözleri ýokmyka

Dowamy »

47 1
Täzelikler, AndroidHacker tarapyndan 22 hours ago

🙄 Kömek gerek 🍵

Cem Belewi "Bundan sonra" diyen aydymy bilyan bar bolsa sozlerini yazyp berayinda onunden sag bolun!

Dowamy »

81 4
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 22 hours ago

Soyguden Doyan Dowrançik Dosdumuz

Oñayin diydim doñayin diydim,
Jañ edip olyanem bolsa,
Jañyny almayin diydim,
Kowayim diydim dawayiñ diydim,
Bir gidensoñ ikilenç oyume salmayin diydim,
Uf çorek ursun seylebir yadadym,
Yalanlañ arasynda yarym çemçe yat edip,
Adam yaly diydim uytgeme goni yore,
Bu bolup yorsiñe meni saña kim oyeyer,

Dowamy »

36 2
Sorag-jogap, Payhasly tarapyndan 22 hours ago

Soyguden Doyan Dowrançik Dosdumuz

Oñayin diydim doñayin diydim,
Jañ edip olyanem bolsa,
Jañyny almayin diydim,
Kowayim diydim dawayiñ diydim,
Bir gidensoñ ikilenç oyume salmayin diydim,
Uf çorek ursun seylebir yadadym,
Yalanlañ arasynda yarym çemçe yat edip,
Adam yaly diydim uytgeme goni yore,
Bu bolup yorsiñe meni saña kim oyeyer,

Dowamy »

24 2
Sorag-jogap, Payhasly tarapyndan 22 hours ago

Soyguden Doyan Dowrançik Dosdumuz

Oñayin diydim doñayin diydim,
Jañ edip olyanem bolsa,
Jañyny almayin diydim,
Kowayim diydim dawayiñ diydim,
Bir gidensoñ ikilenç oyume salmayin diydim,
Uf çorek ursun seylebir yadadym,
Yalanlañ arasynda yarym çemçe yat edip,
Adam yaly diydim uytgeme goni yore,
Bu bolup yorsiñe meni saña kim oyeyer,

Dowamy »

27 2
Sorag-jogap, Payhasly tarapyndan 22 hours ago

Imo

imo'da başgalaryň istoriýasyna goýan suratlaryny (we wideolaryny) ýükläp alyp bolýarmyka?

Dowamy »

144 5
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Ne peýda

Gerek zadyň tapylmasa özüňde,
Haýry ýokdur saňa ilden ne peýda.
Manysy bolmasa diýýän sözüňde,
On garyş hem bolsa dilden ne peýda.

Ser etseň dünýäniň göti-başyna,
Gymmaty ýok bir sagatlyk hoşuna,
Näçesi ynjydyp döwre-daşyna,
Biderek kal bilen kyldan ne peýda.

Özüňden öngüniň bo...

Dowamy »

69 2
Edebiýat, Tiko tarapyndan 1 day ago

"Rakyp" sozinin manysy name?

Darkrayyn shu aydymynda:

Duynki gozeller owruler ynjyga,
Nebir gozeller owruler ganjyga,
Duynki sag adam oturar sanjyma —
Meselani chozup bolmaz yapyshyp hanjara...

Kyn bolsa-da, bashyny egmegin,
Dostum basharsan ejize degmegin.
Ichyan bolsanam bilgin chenini,
Chekmeyane hodur...

Dowamy »

182 8
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 day ago

Barbary

Salam gowumy ýagdaýyňyz?!
Muhammet Gazalynyň “Ylym barada kitap” atly eseriniň pdf görnüşi sizde bar bolsa, maňa ugradaýyň, okamakçy.

Giren wagtyňyz habarlaşsaňyz hoşal bolardym.

Dowamy »

90 3
Sorag-jogap, Nirvana tarapyndan 1 day ago

Kerbela çölüne dönen gursakda-Şehit ölen söýgiň mazary ýatyr.

Ýalňyzlyk barada ballada

Belki, seň boýnuňda ol beýik ýazyk,
Düşünýäň,
Ökünýäñ,
Ýüzüñem aşak...
Belki, meň ýalňyşym kükregmi ýaryp,
Durun huzuryňda ýeňsämi gaşap...

Bu ne ýalňyz hasrat,
Bu ne täk düwün?
Eýsem bu gün gözlemekmi kärimiz?
Ine, bildigem-dä kimiň päkd...

Dowamy »

120 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 day ago