salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 0
 • 8
 • 12/12/2017 12:27
 • 1 minutda oka

Galina Kuçerenko 15 gije-gündiz tussaglyga höküm edildi

“Türkmenistanyň Hronikasyna” mälim bolmagyna görä, Galina Kuçereko 15 gije-gündiz tussaglyga höküm edildi. Aktiwist zenan “Arzuw” şäherçesindäki ýörite saklawhanada saklanýar. Kuçerenkonyň gyzy Waleriýa ejesine...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 20
 • 12/12/2017 12:23
 • 1 minutda oka

Türkmenistanda ýene ýumurtga gytçylygy başlandy

“Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylarynyň habar bermeklerine görä, Aşgabatda ýene-de towuk ýumurtgasynyň gytçylygy başlandy.Kommersiýa dükanlarynda bir ýumurtganyň bahasy 50 teňňe bolanlygyndan 60-80 teňňä...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 17
 • 12/12/2017 12:21
 • 1 minutda oka

Owganystanyň Türkmenistan bilen araçäginde YD-nyň täze toplanan 300 nökerine tälim berilýär

Owganystanyň “Pajhwok” habar gullugy Türkmenistan bilen araçäkleşýän Jowujzan welaýatynyň Darzab etrabynda “Yslam döwleti” toparynyň täzelikde jemlenen 300-e golaý söweşijisiniň türgenleşik geçýändigini habar...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 22
 • 11/12/2017 11:59
 • 1 minutda oka

Türkmenistan sosial gorag pudagynda Belarus bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanýar

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri 4-8-nji dekabr aralygynda Belarusda bolup, Belarus bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirdiler diýip, BELTA habar berýär.Türkmen delegasiýasy...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 15
 • 11/12/2017 11:57
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň prezidentine ministrlikleriň birnäçesindäki korrupsiýa barada habar berildi

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň 8-nji dekabrda geçirilen mejlisinde Ykdysady jeneýatlara garşy göreş komiteiniň başlygy Mämmethan Çakyýew hasabat bilen çykyş etdi.TDH döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä,...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 45
 • 10/12/2017 01:25
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň prezidenti birnäçe ministri wezipesinden boşatdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 8-nji dekabrda geçiren hökümet mejlisinde işde goýberen kemçilikleri üçin demirýol ulaglary ministri Derýaguly Bäşimowy wezipesinden boşatdy. Onuň wezipe-borçlary wagtlaýyn ozal demirýol...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 40
 • 10/12/2017 01:23
 • 1 minutda oka

ÝHHG-nyň başlygy türkmen prezidenti bilen ýiten tussaglar problemasyny maslahatlaşandygy baradaky soraga jogap bermedi

5-6-njy dekabrda Wenada, ÝHHG-nyň ministrler geňeşiniň öňünden raýat jemgyýetleriniň parallel maslahaty geçirildi.“Türkmenistanyň Alternatiw habarlary” neşiriniň maglumatyna görä, maslahatlaryň birinde hukuk...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 30
 • 10/12/2017 01:21
 • 1 minutda oka

Prezident Bitaraplyk güni mynasybetli 697 tussagyň günäsini geçdi

8-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara bitaraplyk güni mynasybetli iş kesilen adamlaryň ýedi ýüze golaýynyň günäsini geçdi.Karara laýyklykda, baýramçylygyň hormatyna 697 raýat galan...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 24
 • 10/12/2017 01:19
 • 1 minutda oka

ÝHHG-da türkmen türmeleriniň işgärlerine Norwegiýanyň mysalynda tussaglara nädip psihologiki goldaw bermelidigini öwretdiler

6-7-nji dekabrda ÝHHG-niň Aşgabatdaky edarasynda hukuk goraýjy organlaryň wekilleri we zähmet-düzediş edaralarynyň işgärleri üçin tussaglara psihologiki goldaw bermek boýunça seminar gurnaldy.ÝHHG-niň resmi saýtynda...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 42
 • 08/12/2017 10:54
 • 1 minutda oka