Beýik we gazaply Çingiz Han hakda gyzykly maglumatlar:

✅ Çingiz Han dogulanda, elinde doňan gan bilen dogulypdy. Bu bolsa onuň geljekde beýik hökümdar boljagynyň manysydy.

✅ Çingiz Hanyň hakyky ady Temuçin.

✅ Çingiz Hanyň ýewropa gany hem bardyr.

✅ Çingiz Han, Mongol Imperiýasyny Ýuwaş ummandan Gündogar Ýewropa çenli giňeldendir.

✅ Çingiz Hany...

Dowamy »

7 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 hour ago

Söýgi

Durmusun bezegi zeminin guyji
Yuregmi lerzana getiren soygi
Arzuwdan dolydyr suyjiden suyji
Men senin ugrunda perwana soygi

Gozlerin oynadyp naz edip bakdy
Yuregimde yskyñ oduny yakdy
Ygtyÿarym alyp girdaba atdy
Seniñ gudratyña hayrana soygi

Muñ bir keresmeli nazinden doy...

Dowamy »

26 1
Edebiýat, Rowana tarapyndan 1 day ago

Señ durmus toyuñ

Unudayyn diysem undup bilemok,
Gozel gorkuñ bilen siñdiñ añyma.
Name etjek bolsam basa baranok.
Gozleriñ guldurip cykyañ alnyma

Bugun bolsa seni unutmak hokman,
Unudaymalydyr agyr degsede.
Yuregime hic hili Ygtyÿar barman,
Seni unutmaly ol juda hokman.

Sebabi buguni Se...

Dowamy »

20 0
Edebiýat, htkursant tarapyndan 1 day ago

Ýekelik

Ynha ýene bu gün aglaýar gözler,
Ýürege agyr degýär aýdylan sözler.
Gulagma eşdilýär gamgyn owazlar.
Öljegimi ýaşajagmy bilemmok.

Gara bulut geldi, düşdü gözlerim,
Aglaýjak ýaly bolýar özlerem.
Öňler göge gülüp bakýan gözlerem,
Bu gün gamgyn bakýar gögüň ýüzüne!

Awtory: Nepes...

Dowamy »

17 0
Edebiýat, Oylanmalar Ummany tarapyndan 1 day ago

Türkmen gyzlary

Garadyr gaşlary misli ýaý kimin,
Ugrunda sergezdan asman hem zemin.
Näçe gözleseňde tapmarsyň kemin,
Bir kemsiz gözeldir Türkmen gyzlary.

Edepli, ekramly, mylaýym, sada,
Näzli bakyşlary bilen atarlar oda.
Ýaryna ýürekden beräýse wada,
Wadasynda durar Türkmen gyzlary.

Awtory...

Dowamy »

30 0
Edebiýat, Oylanmalar Ummany tarapyndan 1 day ago

Soygi

Durmusun bezegi zeminin guyji
Yuregmi lerzana getiren soygi
Arzuwdan dolydyr suyjiden suyji
Men senin ugrunda perwana soygi

Gozlerin oynadyp naz edip bakdy
Yuregimde yskyñ oduny yakdy
Ygtyÿarym alyp girdaba atdy
Seniñ gudratyña hayrana soygi

Muñ bir keresmeli nazinden...

Dowamy »

17 0
Edebiýat, htkursant tarapyndan 1 day ago

Ata Atajanow

Eger ozun ozga yagsylyk etsen
Mena marekede magtanma diyjek
Eger ozge sana yagsylyk etse
Ile buslamaga yaltanma diyjek.

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Gijeki ýyldyz tarapyndan 1 day ago

Maksadyňdan dänme...

"Reňkleriň Piri" diýip tanalýan bir ökde suratkeşiň şägirdi okuwyny tamamlaýar. Uly ussa şägirdini ugradanda, çeken suratlaryny şäheriň iň bir köpüň gelýän-gitýän ýerinde ýerleşdirmesini we ýanynda-da bir gyzyl ruçka goýup, halkdan halamadyk ýerlerine x goýmalaryny haýyşt eden bir yazgy taşlamasyny isleýär. Ol şeýle hem edýär.

Okuwçy...

Dowamy »

87 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 2 days ago

Android üçin Kitap ýasa

Bu gün men size Android sistemada "Kitap" ýasamagy öwretmekçi!
Munyň üçin size hiç hili kompýuter dillerini (Java, Python, C++, C# we.ş.m) bilmek gerek bolmaz. Diňeje şu temany ünsli okap düşünmek gerek.
Hany onda başlalyň munuň üçin size Android Book App Maker atly programma gerek bolar (indirmek üçin linki aşakda goýaryn).
Bu...

Dowamy »

69 1
Tehnologiýa, Gurban93 tarapyndan 2 days ago

Çeper smsler

Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Mi...

Dowamy »

129 5
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 days ago

Ýaşaýyş üçin göreş

“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge t...

Dowamy »

56 2
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 days ago

Üns beriñ: terjime bäsleşigi!

TERJIME BÄSLEŞIGI

■ Üns beriñ bäsleşik: Saýtymyz türkmen dilli daşary ýurt edebiýatynyñ goruny baýlaşdyrmak üçin saýtyñ çäginde terjime bäsleşigini yglan edýär.
Bäsleşige gatnaşyp, terjime ukybyny synamak isleýänler, terjimä hödürlenen eseriñ nusgasyny almak üçin saýtyñ elektron salgysyna ýüz tutmalydyr.
Edilen terjim...

Dowamy »

69 1
Täzelikler, wagt tarapyndan 3 days ago

Älemiñ ölçegi barmy?

Salam talyplar.com-yñ hormatly agzalary. Sizden (özümi gyzyklandyryan) şeyleräk sorag sorasym gelyä. Biziñ yaşayan giñişligimizdäki ähli materiýalary gurşap alýan Älem ginisligiñ içinde öçegsiz jisim yokmyka diyyan. Islendik jisimiñ ölçegi näçe uly bolsada sanlar bilen gorkezip bolar. Onna sol ähli jisimleri ozunde saklayan "Älem giñişliginiñ olçe...

Dowamy »

90 4
Sorag-jogap, Yakubov tarapyndan 4 days ago

Hasyl toýy-Rysgal toýy

Türkmen topragy-rysgally, döwletli toprak. Babadaýhanlarymyz ak bugdaýyñ gadymy mekany hasaplanylýan türkmen topragynda pagtanyñ, guşgursak bugdaýyn, şalynyñ bakja hem gök önümleriñ bereketli hasyly ýetişdirilýär.

Ýurdumyzda pagta we galla Hasylyny ösdürmegiñ we gaýtadan işlemekligiñ milli oba hojalyk toplumyny ösdürmegiñ esasy ugurl...

Dowamy »

48 1
Täzelikler, nexttm tarapyndan 6 days ago

Terjimeler

Ikimiziň hem bahanalarmyz bardy. Meň bahanalarym seniň ýanyňa golaýlaşmak üçin, A seniňki bolsa menden gitmek üçin. Ikimiziň hem ýalan sözlerimiz bardy, men has hem söýip bilmek üçin ýalan sözledim. A sen bolsa, söýýän ýaly görünmek üçin ýalan sözlediň. Howwa biziň ikimiz hem günäli, sen meni ýalanlaryň bilen ynandyranyň üçin, Meň günäm bolsa şol ý...

Dowamy »

97 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 6 days ago

Праздник урожая!

Культ матери-земли является одним из самых древних и распространённых в культуре различных народов. С ним связано множество традиций, главные из которых относятся к сбору урожая.

Весь процесс сбора - от начала до конца - сопровождался ритуальными обрядами, а завершался грандиозным праздником. Основной целью было почтить Землю, давшую...

Dowamy »

42 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 week ago

Seniň şanyňa

Seň keşbiňi synlap durdum bir salym,
Uz näziň bar, görküňe has görk goşýan,
Küştdepdi depýärsiň galgadyp eliň,
Örüm saçlaň ak gollarňa çolaşýar.

Otyryn gözlerimi aýyryp bilmän,
Aýyraýsam derdime has dert goşýaň.
Seniň dideleňde gözlerim galyp,
Nazarym seň nazaryňa çaknyşýar.

Çe...

Dowamy »

97 1
Edebiýat, yoga tarapyndan 1 week ago

Geçmişde bolan waka

Bir gün Hezreti Omar ( Allah ondan razy bolsun) halyf wagty onuň ýanyna iki sany adam bir ýaş ýigdiň hersi bir tarapyndan tutup südürläp älkeldilerde oňa ýüzlenip :
—Musulmanlaryň halyfasy ine şul ýaş ýigit biziň kakamyzy öldürdi şuňa jeza berip adalatyň bilen höküm görmegiňi soraýarys —diýýärler. Onda Hezreti Omar ýaş ýigde garap aýdypdyr:...

Dowamy »

190 0
Edebiýat, Barbary tarapyndan 1 week ago

Dante ve Islam

Dante ve İslam | D&RDante ve büyük eseri için, yüzyıllar boyunca sayısız kitap ve makale yazılmış, ancak içlerinden biri, yarattığı şaşkınlık ve hatta öfke dalgasıyla, hepsini geride bırakmıştır: Miguel Asin Palacios'un La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia'sı ya da Türkçe çevirisinin başlığıyla: Dante ve İsl...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

Aglaýan çagalary urmaň

"Çagaň iki aýa çenli aglamasy,
Şehadetdir.

Dört aýa çenli aglamasy,
Allatagala ynançdyr.

Sekiz aýa çenli aglamasy,
Pygambermize (s.a.w.) salawatdyr.

Iki ýyla çenli aglamasy,
Eje, kakasyna istigfardyr.

Hadysy Şerif.

Terjime eden Gurban Geldiýew.

Dowamy »

144 2
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 week ago