маленькие тренеры, взрослые спортсмены. (рассказ) гурбангелди мамметсахатов.

пятилетний сын атаджан, сразу после возвращения с детского сада, книжонкой со снимками в руках, подошел ко мне и сказал:

--папа, смотри,...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 10
 • 03/05/2016 04:30
 • 5 minutda oka

До 8 лет будет грозить за пропаганду экстремизма в сети интернет в Узбекистане

Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс (УК) республики, предусматривающие наказание...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 13
 • 03/05/2016 11:39
 • 1 minutda oka

GAWUN DILNIP, KAK EDILER...

Bahar paslynyň gelmegi bilen bakjaçy daýhanlaryň hem hysyrdysy artdy. Olar häzirden irbişer gawunlaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, kaklyk üçin dilinjek gawunlaryň tohumyny saýlamak ýaly işler bilen meşgul. Türkmen gawunlaryndan...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 15
 • 03/05/2016 11:22
 • 2 minutda oka

SAGDYNLYK - BAGTYÝARLYGYŇ BINÝADY

Türkmenistanyň Prezidentimiziň şu ýylyň ýanwarynda kabul eden Kararyna laýyklykda, diýarymyzda aprel aýynyň 05-den maý aýynyň 05-i aralygynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 16
 • 03/05/2016 11:20
 • 2 minutda oka

кортеж для невестки. (шутка) вапба гоклен, журнал «токмак», 1980-й год

кортеж, из легковушек всех мастей крича, пыхтя, напевая, бубня, сметая пыль с дорог, то выйдя к обочине, то войдя обратно, пытаясь обогнать...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 0
 • 27
 • 02/05/2016 05:36
 • 4 minutda oka

Турецкие компании, не выполнившие обязательства в Туркменистане, исполнят решение международного арбитража

В Турции начался процесс исполнения арбитражных решений, принятых Арбитражным трибуналом Международного центра по урегулированию...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 20
 • 02/05/2016 05:32
 • 1 minutda oka

Türkmen emeli hemrasy täze mümkinçiliklere ýol açýar.

Ýurdumyzda kämil aragatnaşyk we telekоmmunikasiоn ulgamyň hereket etmegi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dünýä ykdysadyýeti bilen sazlaşykly ösüşininiň wajyp şertleriniň biri hasaplanylýar.

Häzirki zaman aragatnaşyk...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 23
 • 02/05/2016 05:18
 • 1 minutda oka

Hususyýetçilik gоldaw alýar

Türkmenistanyň ykdysadyýetinde hususy sektоra uly оrun berlip, ýurtda döwlet tarapyndan bu ugurda birnäçe maliýe we beýleki ýeňillikler döredilýär. Bu babatda Türkmenistanda hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryna...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 21
 • 02/05/2016 05:17
 • 1 minutda oka

Döwrebap hоwa menzili

Hоwa menzilleri – haýsy ýurda barsaň, оlar bize ilki bоlup gujak açýar. Gaýry ýurda basan ilkinji ädimleriň hоwa menzillerinden başlaýar. Оlaryň kaşaň bina edilmegi we giden bir şäherçä çalymdaş gurulmagy hem şоnuň...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 21
 • 02/05/2016 05:17
 • 1 minutda oka

«Ýorganyňa görä aýak uzat!»

Taryhda yz goýan dana şahsyýetleriň käbir aýdan sözleri durnukly söz düzümlerine öwrülip, göçme manyda asyrlar boýy nesilden-nesle geçip, ýörgünli ulanylyp gelýär. Şeýle jümleleriň biri hem elde baryň bilen oňňut...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 14
 • 18/04/2016 03:55
 • 1 minutda oka