Gadyr näçesne?müñkin bolsa aydaýyñ

Namaz orazalarñyz kabul bolsun.hemme musulman doganlar.gadyr näçesne düşýäkä.toşna bilýänñiz bolsa aýdaýyñ müñkin bolsa.bizde iki hasap ýöredýäler.biri hökmet hasaby.biri aýy görüp beklenen.
janak
 • 8
 • 29
 • 28/06/2016 03:39
 • 1 minutda oka

Nowcha

Futbolist gyz (bolan waka) 1- nji bölümiAtaş daşary ýurtdan gelip ,ilkibada hiç bärniň howasyna öwrenişmän ýaraman ýatdy.

Hatda 20-21 ýyllap içen agyz suwyndan bir ýyl içmäni üçin, gelen badyna içdi welin, tutdy...

DOWAMYNY OKA
Nowcha2811
 • 7
 • 63
 • 28/06/2016 01:05
 • 4 minutda oka

Magtymguly pyragy

Amalyn salyhan.ýagşy amal kyl

Bir gün saña.hökmü emri han geler.

Eziraýyl geliban sykar aýakdan

Agyz tarapyñdan.eziz jan gelerJanyñy guş goltugyna salarlar

Jesediñi ýer öýünde.goýarlar

《Kim rebbiñ》dip...

DOWAMYNY OKA
janak
 • 3
 • 27
 • 28/06/2016 11:04
 • 1 minutda oka

ETIR.com bloklanan welini şeýle mejbur eden sebäp nämäkä ?

Essalamaleýkum gadyrly we hormatly agzalar biler bolsaňyz türkmenleň örän we köp ýyllardan bäri ady arşa göterlen we ýeke täk edebi-sosiýal ulgamy giňden halk arasynda meşhurlyga eýe boldy. Şeýle alyp görseň hiç...

DOWAMYNY OKA
YaSwami
 • 26
 • 150
 • 28/06/2016 11:01
 • 1 minutda oka

tm'da ishleyan chat prog yokmay

Turkmenistanda ishleyan chat programma ya vpn bar bolsa aydayda herkim oz ulanyan zadyny
atashka01
 • 11
 • 117
 • 28/06/2016 12:56
 • 1 minutda oka

Gutlag dilegim dosda

Bugün şatlyk seni gurşap alypdyr

Guwanmak nesip etsin.balalaryña

Alysdan ýakyndan.dos ýar gelipdir.

Guwanmak nesip etsin.balalaryña.Bile oýnap gelipdik dosdum bu hala

Şerbetden doldurda.göter pyýala

Törüńi bezesin.üçemje...

DOWAMYNY OKA
janak
 • 4
 • 53
 • 27/06/2016 11:19
 • 1 minutda oka

musulmany bolsun

Bugün meniñ dosdum üçem gyzyñ kakasy boldy (öñem bir ogly bar)
janak
 • 4
 • 51
 • 27/06/2016 10:58
 • 1 minutda oka

ertiriñkiler bärik gelýämi ýa... :) göwnümemi? :D

Salam! hoš gelýäñiz bir birdan :) name ýazsamkam..... tema ýazmana ökde däleý men:D
GaRPaMyJaK92
 • 16
 • 155
 • 27/06/2016 10:32
 • 1 minutda oka

Internet islanok :(

Salam men taze agza. Internedin name ucin yapylanny bilyan bami???
Someone
 • 7
 • 89
 • 27/06/2016 10:09
 • 1 minutda oka

mümkin men akylymdan azaşandyryn, ýöne siz ýalňyşýan bolmagyňyz hem ahmal? hekaýa. (psihologiýa, filosofiýa) gijeki baýguşyň gündeliginden. başy.

“sebäbi diňe gije, sagadyň sazlaşykly tykgyldysynyň we köneje jaýymyň penjiresiniň aňrysyndan gelýän çyrlaklaryň sesleriniň keýpine ýazýaryn”.

geliň iň wajyby barada gürrüň edeliň. mümkin, wajyby adamlaryň...

DOWAMYNY OKA
rejepguwaja
 • 1
 • 61
 • 27/06/2016 06:03
 • 1 minutda oka