Luntikden haýyş!

Haýyş edýän Türkmenistanda stuardessa bolmak hakynda birzat bilýän bolsaňyz ýazaýyňda.Bu kär meniň arzuwym emma men nirede okamalydygyny bilemok.
Luntik
 • 0
 • 10
 • 26/06/2017 12:28
 • 1 minutda oka

Salam

Ölmedik barmy ?
Keks
 • 0
 • 10
 • 25/06/2017 11:28
 • 1 minutda oka

Gaýyn enemiň ruhy 3-nji bölüm ( bolan waka )O döwür ikimiz hem ýaş gelindik, çaga dogurylýan bölüme ejeň pahyr gelen güni ikimiz bir palatada ýatdyk, ol gelen güni diňe dileg etýardi, Allajan maňa ogul perzent beraý diýip.Menem,Allaň bereni borda, jany...

DOWAMYNY OKA
Nowcha90
 • 2
 • 64
 • 25/06/2017 07:44
 • 3 minutda oka

Gaýyn enemiň ruhy. 2-nji bölümi (bolan waka)Bir gün gije Ogulsuraý gygyryp turdy, zähräsi ýarylan ýaly bolup zaňňa ýerinden turan Kakyş ony gujagyna gysdy we oýan näme boldy saňa, aýdaý maňa, gorkma men bar diyip köşeşdirip başlady.Şonda Ogulsuraý-Kakyş,...

DOWAMYNY OKA
Nowcha90
 • 1
 • 47
 • 25/06/2017 07:43
 • 3 minutda oka

Batyr Hojaýew - Bu gün-erte senden geler SMS

--Bu gün-erte senden geler SMS--

Diýip dilenip ýön, şo-ol gedaýlygym.

Düşünermiş dertlä-dertli, mese-mes,

Sen halymy añmazmykañ, aýlygym?!--Meñzeşmi näme biz, halyñ bilere--

Diýip umydyma çekmegin gubar.

Tapawudam...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 1
 • 61
 • 25/06/2017 04:12
 • 1 minutda oka

ŞYHYMYRAT ABDYLLAÝEW - DAÑ ÝYLDYZY (Poema) (2-nji bölüm)

ŞYHYMYRAT ABDYLLAÝEW - DAÑ ÝYLDYZY (Poema)

(2-nji bölüm)Ýeňi ýoluk garyplar

Atan baýyñ taýymy?!

Her kim bilip otursyn

Oturmaly jaýyny!Ýañkalaşyp durjak däl,

Gep gutardy señ bilen.

Çagyr, hany,...

DOWAMYNY OKA
herchemenden
 • 2
 • 53
 • 25/06/2017 04:07
 • 3 minutda oka

Remezan bayramyñyz gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!Türkmenistan wagty bn 25-nji Iyun hem boldy. Remezan baýramy başlady şeýlelik bn.Ilki bilen-ä, hemmäňizi ýetip gelen mübärek Remezan aýy bn tüýs ýürekden gutlaýaryn!...

DOWAMYNY OKA
ata
 • 4
 • 97
 • 25/06/2017 12:22
 • 1 minutda oka

Sen mana bütin ömrüňi berdiň. Menem saňa ýakynlarymy berdim

Bir mahallar seyle yakyn jana jan dostlar bolupdyr. Olaryn biri garyp birem bay bolupdyr. Bir gun bay soygilisi bn kafe gidipdir bir oglan soygilisine lak atya dusunshsizlik sebapli ony oldirya. Miliseler uysip baslaya. Bay garyp dostuna...

DOWAMYNY OKA
Nowca90
 • 0
 • 55
 • 24/06/2017 11:59
 • 1 minutda oka

?

ertirin app gornushi hem ishlanokmy prilozhenyadan girsen?
Partizan
 • 1
 • 53
 • 24/06/2017 11:12
 • 1 minutda oka

Shahlar

Şiriñ yok yerinde geçi özini goç saýar.
Keks
 • 0
 • 38
 • 24/06/2017 08:24
 • 1 minutda oka