«Mançester Siti» dördünji gezek Angliýanyň Premýer ligasynyň çempiony boldy

«Mançester Siti» Angliýanyň Premýer ligasynyň jemleýji tapgyrynda "West Hemi" 3:1 hasabynda utup, yzygider dördünji gezek çempionlyk titulyny eýeledi.
Bu duşuşykda gazanan ýeňşi bilen "Siti" 91 utuk toplady we ýaryşy ikinji ýerde barýan "Arsenaldan" iki utuk öňde tamamlady. Hosep Gwardiolanyň şägirtleri taryhynda onunjy we soňky ýedi ýylda a...

Dowamy »

3 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 hours ago

Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

Bir gezek hem ýeňilmedik amerikaly boksçy, bäş agram derejesindäki öňki dünýä çempiony Floýd Meýwezer-kiçi watandaşy Wiktor Ortiz bilen görkezme söweşinde ringe gaýdyp geler. Bu barada "Çempionat" Salwador Rodrigesiň synçysyna salgylanyp, habar berýär.
Sosial mediada, Rodriges: "Maňa Meýwezeriň 24-nji awgustda Ortize garşy görkezme söweşini...

Dowamy »

13 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Ýuwentus” 15-nji gezek futbol boýunça Italiýanyň Kubogyna eýe boldy

“Ýuwentusyň” oýunçylary Italiýanyň Kubogynyň final oýnunda “Atalantany” 1:0 hasabynda utdular. Duşuşyk Rimdäki Olimpiýa stadionynda geçirildi. Ýeňijileriň düzüminden Duşan Wlahowiç tapawutlandy (4-nji minut).
“Ýuwentus” 15-nji gezek Italiýanyň Kubogynyň eýesi boldy. Turin topary bu görkeziji boýunça rekord eýesidir. Mundan öň, topar kubogy 1...

Dowamy »

10 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Aston Willa” soňky 41 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar

“Tottenhemiň” Angliýanyň premýer-ligasynyň 34-nji tapgyrynyň “Mançester Siti” bilen yza süýşürilen oýnunda utulmagy (0:2) “Aston Willanyň” APL-iň häzirki möwsüminiň jemi boýunça iň gowy toparlaryň dörtlüginde orun almagyny kepillendirdi. Şeýlelikde, Birmingem topary soňky 41 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar.
Ýatlap geçsek, An...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Ýoldaky jaý”: UFC-niň öňki söweşijisiniň başdan geçirmeleri dowam eder

Amazon Prime Video hyzmaty “Ýoldaky jaý” filminiň dowamynyň üstünde işleýändigini resmi taýdan mälim etdi. 2023-nji ýylyň remeýkinde baş keşbi ýerine ýetiren Jeýk Jillenhol hem Elwud Daltonyň obrazyna gaýdyp geler.
Sýužet barada heniz maglumat ýok. Režissýor hökmünde kimiň çykyş etjekdigi hem belli däl. Filmiň birinji bölümini Dag Laýman sur...

Dowamy »

11 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy.
Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri bolan Yslamabatda geçdi. Türkmen woleýbolçylary tälimçi Serdar Täçnazarowyň ýolbaşçylygynda üç setde-de örän gowy oýun görkezip, ga...

Dowamy »

6 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Bolonýa” 60 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar

“Bolonýa” 2024/2025-möwsüminde Çempionlar ligasynyň gatnaşyjysy bolar. Topar esasy ýewrokubok ýaryşyna soňky 60 ýylyň içinde ilkinji gezek gatnaşar diýip, “Çempionat” portaly habar berýär.
Öň, “Bolonýa” Italiýanyň çempiony bolanyndan soň, 1964/1965-möwsüminiň Ýewropa çempionlarynyň kubogynda çykyş etdi. Mundan başga-da, Italiýadan Turiniň “...

Dowamy »

23 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanly türgenler Bongkokda (Tailand) boks boýunça 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşynda ilkinji olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler. Ýaryşlar 23-nji maýdan 3-nji iýun aralygynda geçiriler diýip, Orient agentligi Boks boýunça Aziýa konfederasiýasyna (ASBC) salgylanyp habar berýär.
Parižde Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin ýollanma...

Dowamy »

22 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

UEFA Ýewro – 2024-de kapitan hökmünde meýdança oýunçylaryny bellemegi maslahat berýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşiginiň (UEFA) eminlik meseleleri boýunça müdiri Roberto Rozetti milli ýygyndylara 2024-nji ýylyň Ýewropa çempionatynda topar kapitany hökmünde meýdança oýunçylaryny saýlamagy maslahat berdi. Bu barada RIA Nowosti belleýär.
Bu ýaryş 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýada geçiriler.
...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

HBS: Rumyn klubunda futbolça derek onuň ekiztaýynyň oýnan bolmagy ahmal. Klub DNK synagyny geçirmegi talap edýär

Rumyniýanyň çempionatynda çykyş edýän Buharestiň “Dinamo ” futbol kluby fewral aýynda şertnama baglaşylan goragçy Edgar Iýe-niň ýerine toparda şu wagta çenli onuň ekiztaýy Edelinonyň oýnap gelen bolmagy mümkin diýip güman edýär. Bu barada Marca sport neşiri ýazýar.
Gwineýa-Bisau şäherinden 30 ýaşly futbolçy Edgar Iýe klubuň esasy toparynda d...

Dowamy »

7 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Kilian Mbappe möwsümiň ahyrynda “PSŽ-den” gidýändigini aýtdy

Kilian Mbappe sosial ulgamlarda 2023/24-möwsüminiň ahyrynda Fransiýanyň “PSŽ” klubundan gidýändigini resmi taýdan habar berdi.
“Hemmäňize salam. Bu Kilian. Men siziň bilen gürleşmek isleýärin. Wagty gelende muny etmegi size wada beripdim. Men “PSŽ-de” soňky ýylymy geçirýändigimi aýdasym gelýär. Geljek hepdelerde tamamlanjak bu başdan geçir...

Dowamy »

29 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Olimpiýa oýunlary-2024-iň futbol ýaryşyna gatnaşyjylar belli boldy

Gwineýanyň milli ýygyndysy Olimpiýa oýunlarynyň erkekleriň arasynda futbol ýaryşyna iň soňky gatnaşyjy boldy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.
Çarşenbe güni Gwineýanyň topary Indoneziýanyň milli ýygyndysyny 1:0 hasabynda utup, Pariže ýollama aldy. Olimpiýa ýaryşyna dört topara bölünen 16 topar gatnaşar. Gatnaşyjylaryň doly düzümi şeýle gö...

Dowamy »

24 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ýylyň iň gowy oýunçysy üçin “Global Soccer Awards” baýragyna dalaşgärler saýlandy

“Global Soccer Awards” tarapyndan 2024-nji ýylyň iň gowy oýunçysy adyna dalaş edýän futbolçylaryň sanawy belli boldy. 20 oýunçydan ybarat sanaw baýragyň X sosial ulgamynda ýerleşdirildi.
Şeýlelikde, dalaşgärler şulardan ybarat: Alessandro Bastoni (“Inter”), Jud Bellingem (“Real”), Hakan Çalhanoglu (“Inter”), Fil Foden (“Mançester Siti”), Ant...

Dowamy »

25 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

UFC Makgregoryň söweşi üçin petek satuwyndan rekord $20 mln gazandy

UFC 303 ýaryşynda geçiriljek Makgregor bilen Çendleriň arasyndaky söweş üçin petek satuwy promouşeniň rekordyny täzeledi. Bu barada UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, petekler liga 20 mln dollardan gowrak girdeji getirdi diýip, “Sport-Ekspress” belleýär.
Bu mukdar 2016-njy ýylda UFC 205-de goýlan öňki rekordy täze...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“PSŽ” topy derwezäniň sütünine urmakda Çempionlar ligasynyň üç antirekordyny goýdy

“Pari Sen-Žermen” Çempionlar ligasynda möwsümi nobatdaky gezek arzyly kubogy alyp bilmän tamamlady. Bu gezek olar ýarym finalda Dortmundyň “Borussiýasyndan” iki oýnuň jemi boýunça 0:2 hasap bilen utuldy.
“Park de Prens” stadionynda geçen jogap duşuşygynda gol geçirmäge mümkinçiliginiň köp bolandygyna garamazdan, parižliler olardan ýerlikli...

Dowamy »

31 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Reala» mahsus äheňde: Madridliler soňky minutda gol geçirip, «Bawariýany» utdular

Madridiň "Realy" Çempionlar ligasynyň ýarym final tapgyrynyň jogap duşuşygynda "Bawariýadan" üstün çykyp (2:1), ýaryşyň finalyna çykdy.
Duşuşygyň birinji ýarymynda hiç hili gol geçirilmedi. 68-nji minutda "Bawariýa" Alfonso Dewisiň goly bilen öňe çykdy. "Real" 88-nji minutda Hoselunyň goly bilen hasaby deňledi. Ikinji ýarymyň ahyrynda goşula...

Dowamy »

31 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

1986-njy ýylyň Dünýä çempionaty üçin Maradonanyň alan "Altyn topy" auksiona çykarylar

1986-njy ýylda Meksikada geçen Dünýä çempionatynyň iň gowy oýunçysy hökmünde Diego Maradona berlen "Altyn top" 6-njy iýunda Fransiýada auksionda satylar. Bu barada Aguttes auksion öýüniň Metbugat gullugy habar berýär diýip, Buenos Aires Herald ýazýar.
Şol Dünýä çempionatynyň finalynda Argentinanyň milli ýygyndysy ady rowaýata öwrülen futbolç...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Alkaras dördünji gezek absolýut çempion titulyny gorady

Meksikaly boksçy Saul Alwares watandaşy Haýme Mungiýadan üstün çykyp, orta agramda absolýut dünýä çempiony titulyny gorap saklady.
Las-Wegasda geçirilen 12 raundlyk söweşde Alwares emin agzalarynyň biragyzdan karary bilen ýeňiş gazandy. Bu Alwaresiň 2021-nji ýylda gazanan absolýut dünýä çempiony titulyny dördünji gezek goramagydyr.
3...

Dowamy »

30 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

FIFA Ýewropa çempionatlarynyň oýunlarynyň daşary ýurtlarda geçirilmegine rugsat berip biler

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) Ýewropanyň milli çempionatlarynyň daşary ýurtlarda geçirilmegine girizilen gadaganlygy ýatyrmak mümkinçiligini göz öňünde tutýar. TASS muny The Athletic portalyna salgylanyp habar berýär.
Karar 2024-nji ýylyň ahyryna çenli kabul edilip bilner. Öň FIFA milli çempionatlaryň resmi oýunlaryny ýurduň daşynda geç...

Dowamy »

20 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ýewropa ligasynyň ýarym finaly: «Baýer» «Romany» ýeňdi, «Marsel» bilen «Atalanta» deňme-deň oýnady

Ýewropa ligasynyň birinji ýarym final duşuşyklary geçirildi.
"Baýer" myhmançylykda Italiýanyň "Roma" klubuny 2:0 hasabynda ýeňdi. Florian Wirtz we Robert Andrih oýnuň her ýarymynda bir goldan geçirdiler.
"Baýer" Ýewropanyň Top-5 ligasynda şu möwsümde ýeke gezegem utulyp görmedik klub bolmagynda galýar. Nemes klubunyň hasabynda ähli ýa...

Dowamy »

35 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago