Fakt

Gözünizi ýumup bir aýakda 30 sekunt durup bilmek örän kyndyr, 40 sekunt durmak bolsa siziň myşsaňyzyň we aňyňyzyň berkligidir.

Menä 38 sekunt durdym( zordan)

Dowamy »

491 89
Sport, Black Wolf tarapyndan 6 days ago

****

Maýk Taýson - Ewender Holifild


Boks janköýerleriniň hemmesine diýen ýaly belli hekaýa.Taýson birinji söweşde ýeňildi,ikinji söweşiň üçünji raundynda klinçde kellesini garşydaşynyň egnine goýup,Ewanderiň gulagyny dişläp aldy we derrew üzülen gulagyň bir bölegini ýere tüýkürdi.Täsin ýeri lukman söweşi dowam etdirmäge rugsat ber...

Dowamy »

254 8
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

🥊

Artur Abraham - Edison Miranda


2006 ýylda IBF ugry boýunça dünýä çempiýony Artur Abraham öz kemerini kolumbiýaly Edison Mirandadan gorady.Söweş «ringdäki uruş»a öwrüldi.Dördünji raundda Miranda Abrahamyň äňini iki ýerinden döwdi,ýöne ol söweşi dowam etdirdi. Miranda özüniň «грязний» söweşi üçin derrew 5 açkodan mahrum boldy w...

Dowamy »

126 0
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

****

Arturo Gatti - Аlfonso GomesGatti ringde hakyky urşujydy,ýöne bu organizimi örän ýadatdy,şonuň üçin ol Alfonso Gomes bilen söweş geçirýän wagtynda ondan diňe mert ýürek galypdy.Gomes özüniň üstünliginden peýdalanyp,bütün söweşiň dowamynda güýçli urgular berdi we ýedinji raundda Gattini germewe gysyp äň bölegine güýçl...

Dowamy »

143 1
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

****

Hasim Rahman - Ewander Holifild


Rahman 5 nji raundda Lennoks Lýuisi nakauda giderip,bütin dünýäni haýrana goýupdy,emma garaşylyşy ýaly ol rewanş söweşinde iňlise ýeňildi. Çempiýonlyk söweşine täzeden girmek üçin,Rahman goja Holifilde garşy söweşmegi karar etdi,ýöne bu nädogry karardy. Ilkinji raundlarda Holifild tötänden garş...

Dowamy »

146 2
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

****

Erik Morales - Markos Maýdana2011 ýyldaky söweş.Birinji raundda Morales apperkot geçirýär we gözleri çişip gidýär.
Ahyrynda çiş şeýle bir ulalyp gidýär weli,4 raunddan başlap Erik bir göz bilen söweşi dowam etdirýär.Şeýle-de bolsa ol ajaýyp söweşýär we diňe eminleriň gelen netijeleri sebäpli ýeňilýär.-114:114...

Dowamy »

174 8
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

Chelsea 0-1 M.City. Chelsea oyun boyunca 1 udaram edip bilmedi.

Kakoy pazor. M.City Çelsini gidip 53-nji minutda Jesusyň goly bilen 0-1 ýeňdi. Mundan öňki oýunlarda Lukaku bilen dälirap yoren Çelsi Cita garşy ola gol eken, ýekeje udaram edip bilmedi. Premier Ligde liderlik ýaryşy gyzyşýar. Ýunaytedem öz yerinde Aston Villadan 1-0 utuldy. Ligde 4 komanda 13 ockoda shu mahal. 12 ocko bilen Brighton hem ol 4-ligi...

Dowamy »

284 15
Sport, Mister X tarapyndan 2 months ago

****

Bulary tanaýaňyzmy?

Dowamy »

439 8
Sport, Гость tarapyndan 3 months ago

Sportdaky iň uly aldaw

Öňki ýylyň iýul aýynda sport taryhyndaky iň uly ýalançylardan biri bolan Rozi Ruis wepat boldy,ol 66 ýaşyndady.
Roziniň ady marafon ylgawynyň taryhyna giren, emma aýal bular ýaly abraýy hiç wagt arzuw etmändi.

1980 ýylda Ruis abraýly Boston marafonunda ýeňiji boldy.Soňrak ol 42 km.ýerine 1.6 km.ylgany belli boldy.

Dowamy »

329 1
Sport, Гость tarapyndan 3 months ago

****

Täzeligi eşitdiňizmi?C.Ronaldu Mançester Ýunaýted-e geçipdir.
Bu sezon apl ýanarow.

Dowamy »

307 9
Sport, Гость tarapyndan 3 months ago

Taliban

Taliban topary Kabuly eyelap prezident kosgine girdiler Muhammed Asrafganini isinden cetlesdirip yurtdan cykardylar we taliban hereketinin yolbascysy taze dowlet doreyandigini aytdy.
Bellesek taliban toph gaz gecirijisi gecirmage tayyar we bizin ahli taslamalarymy goldayandygyny belledi
Nahili pikirde siz bu dowlet kop yasarmy ya yene...

Dowamy »

626 11
Sport, biohimik tarapyndan 3 months ago

ÖZBEK kanallary açanok

Salam. Kanallary açanok 2 3 gun bari sizdede seylemi ya kody zady uytgedimika.

Dowamy »

345 5
Sport, biohimik tarapyndan 3 months ago

Myrat Nyyazow-Yatdan chykan chempion.

Myrat Nyyazow hakynda dogrumy aytsam on eshdip gormandim. Mumkin sizem sheylesiniz.
Myrat Nyyazow 1933nji yylyn 28nji sentyabrynda Ashgabatda dunya inyar.
Dunyanin 7 gezek, Yewropanyn 3 gezek, SSSR-in 14 gezek chempiony.
1960njy yylda Olimpiya oyunlaryndaky tupende ok atmak boyuncha kumush medalyn eyesi.
Dunyanin guych...

Dowamy »

425 10
Sport, soho tarapyndan 3 months ago

Messi barada aýralyk goşgy

Bu gün Messi taşlady Barselona kluby,
Olaň eden bu oýny bize gaty gruby.
"Barça" diýmek, sen diýmek, konkretny göreşdiň,
Aýlyk meseläň çykyp, kontrakda bulaşdyň.

Dakansa galjak diýip, polna gitmezdendiň sen,
Nämä gerek onça pul? Nä ýeter-ýetmezmiň sen?
Ana öziň günäkär, urup göýberdiler permany,

Dowamy »

528 7
Sport, BeZZaT. tarapyndan 4 months ago

......

📰 Porýe bilen üçünji söweşde ýeňilenden soň, Habib: "Gowulyk hemişede erbetligi ýeňýär"
☝ diýip teswir berdi.

Muňa jogap hökümünde MakGregor: "Covid gowy, kakaň erbetmi?" diýen ýazgyny goýdy.

Konoryň beren bu twiti Habibi şok'a saldy

⭕ Her bir gürlejek sözümizi pikirlenip gürlemeli, käbir ene-atas...

Dowamy »

499 4
Sport, BeZZaT. tarapyndan 4 months ago

Ýenebir Karikatura

Messi Barcelonadan gitdi.

Dowamy »

387 5
Sport, Khanture tarapyndan 4 months ago

......

Italýanlar Messini Seria A çempionatyna çagyrýarlar. Fanatlar bilen bir hatarda Seria A ýolbaşçylary hem ýenede Ronaldo 🆚 Messi garşylaşmasyny isleýärler.

Çeşme: Sport_älemi

Dowamy »

287 6
Sport, BeZZaT. tarapyndan 4 months ago

......

Messiniň Barselonadan aýrylanyny eşdenlerinden soň⤵⤵⤵

Dowamy »

350 3
Sport, BeZZaT. tarapyndan 4 months ago

Hamid Sahariniň täze Karikaturasy

El Klasikoda täze era başlaýar

Dowamy »

350 6
Sport, Khanture tarapyndan 4 months ago

IMPERATOR ringe dolanýar

Imperator ringe dolanýar.
Bellatorda 23-nji oktýabrda Fýodr Ýemlýanenko bilen Timoti Johnson ringe çykýar.

Dowamy »

305 6
Sport, BeZZaT. tarapyndan 4 months ago