Germaniýa telefon öýjagazlary bilen hoşlaşýar

Germaniýanyň Deutsche Telekom tellekommunikasiýa kompaniýasy 142 ýyl ulanyşdan soň ýurtda taksofonlaryň ulanylyş döwrüniň tamamlanýandygyny mälim etdi.
Häzirki wagtda ýurtda 12 müň taksofon henizem işleýär, ýöne olarda nagt töleg ulgamy ýatyryldy we adamlar olary diňe telefon kartynyň kömegi bilen ulanyp bilýärler. Ýöne bu funksiýa hem 2023-...

Dowamy »

284 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi.
Renault Austral bilen Peugeot 408, şeýle-de doly elektrikleşdirilen Jeep Avenger, Nissan Ariya, furgon Volkswagen ID. Buzz, Kia Niro we platformadaş S...

Dowamy »

53 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Mask Apple we Google “Twitterden” ýüz öwürse smartfon döretmegi wada berdi

Ilon Mask eger Apple bilen Google Twitter programmasyny bu kompaniýalara degişli bolan App Store we Google Play dükanlary bilen işleýän gurluşlar üçin elýeterli däl etse, hususy smartfon modelini çykarmaga wada berdi. Bu barada TASS belleýär.
“Bu ýagdaýlara ýetmez diýip umyt edýärin. Ýöne, eger meniň başga çykalgam bolmasa, men başga bir tel...

Dowamy »

98 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

PlayStation 6-nyň çykjak senesi belli boldy düýn 16:43 6486

Sony indiki nesliň konsolyny 2027-nji ýyldan bärde çykarmaz. Bu barada Eurogamer portaly habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar.
PlayStation 6-nyň çykjak möhleti baradaky maglumat Beýik Britaniýada Microsoft bilen Activision Blizzard-yň arasyndaky geleşik babatynda dowam edýän derňewiniň çäklerinde köpçülige ýetirilen resminama arkaly mälim bol...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Toyota täze Innova 2023 kross-weni bilen tanyşdyrdy

oyota kompaniýasy Hindistanyň we Indoneziýanyň bazarlaryna niýetlenen Kijang Innova miniweni äşgär etdi. Modeli prinsipial esasda täze platforma geçirdiler, güýç agregatynyň ýerleşişini we priwodyň tipini üýtgetdiler, şeýle-de motor gammasyna täzeden seretdiler. Indoneziýada eýýäm talapnamalary kabul edip başladylar, ýakyn wagtlarda Innova beýleki...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Nio markanyň taryhynda iň kuwwatly elektromobili çykardy

Hytaýyň Nio kompaniýasy markanyň taryhynda iň kuwwatly model bolan Nio ES7 elektrik krossowerini hödürledi. Bu barada Motor habar berýär diýip, Day.Az belleýär.
Awtomobiliň uzynlygy 4912 mm, ini 1987 mm, beýikligi 1720 mm. Teker bazasy 2960 mm ýetýär. Model NT2 adyny alan ikinji nesliň tehnologiki platformasynda gurnaldy. Onuň on hereket rež...

Dowamy »

111 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Kanada soňky üç ýylda ilkinji gezek “Formula-1-iň” tapgyryny kabul eder

2022-nji ýyl möwsüminiň “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň dokuzynjy tapgyrynyň programmasy – Kanadanyň Gran-prisi anna güni başlaýar. Ýaryşlar Žilýa Wilnýowa adyndaky awtodromda geçiriler. Bu barada TASS habar berýär.
Kanadanyň Gran-prisi üç ýylda ilkinji gezek geçiriler – geçenki iki möwsümde tapgyr korona...

Dowamy »

62 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Ferrari sentýabrda ilkinji krossowerini hödürlär

Italiýanyň sport awtomobillerini öndürijisi Ferrari N.V şu ýylyň güýzünde özüniň häsiýetnamasy boýunça krossoweri (SUV, sport-utility vehicle) ýada salýan täze awtomobili hödürlemegi meýilleşdirýär. Bu barada interfax.ru habar berýär.
Purosangue atly täze model eýýäm uzak wagt bäri işlenilýär we hatda KHBS-de prototipiniň suratlary-da peýda...

Dowamy »

84 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Ford 3,3 mln awtoulagy yzyna gaýtaryp alýar

Ford 3,3 mln awtoulagy (2,9 milliondan gowrak ABŞ-dan we 394 müň sany Kanadadan) yzyna ýygnap alýandygyny mälim etdi. Gürrüň 2013-2019-njy ýyllarda goýberilen Escape, 2013-2018-nji ýyllaryň C-Max-i, 2013-2016-njy ýyllaryň Fusion-y, 2013-2021-nji ýyllaryň Transit Connect-i we 2015-2018-nji ýyllarda goýberilen Edge barada barýar. Häzirlikçe çagyryş k...

Dowamy »

99 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Xiaomi 13 smartfony hakynda ilkinji jikme-jik maglumatlar peýda boldy

Geljekki öňdebaryjy Xiaomi 13 iň täze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çipsetine eýe bolar diýip, çeşme ýazýar.
Habarlara görä, premium-smartfonlara niýetlenen indiki nesliň öňdebaryjy çipsetiniň özboluşly şekili bolar. Häzirki bar bolan 8 Gen 1 prosessorlarynyň 1+3+4 ýadrodan ybarat klasterleri bar bolsa, onda, täze 8 Gen 2-niň 1+2+2+3 şekili...

Dowamy »

72 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

Bitkoin 13% arzanlady we 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri iň pes bahany täzeledi

13-nji iýunda, duşenbe güni Binance kriptobiržasynda bitkoiniň bahasy 13% arzanlady, 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri iň pes baha — 23,7 müň dollara çenli aşaklady. CoinGecko-nyň maglumatlaryna görä, aktiwiň bazar kapitallaşmasy, gündelik söwdanyň göwrümi 50 mlrd dollar bolanda, 458 mlrd dollara çenli azaldy.
Soňky gije-gündiziň dowamynda ir...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

Apple MacBook Air özüniň täze neslini köpçülige hödürledi

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde M2 ARM-prosessorly MacBook Air-niň täze neslini hödürledi. Çäräniň alnyp görkezilişi YouTube-da elýeterdir.
Noutbuk MacBook Pro stilinde, gönigyraň we ekranynyň öň kamerasynyň aşagy kese kesikli täze dizaýna eýe boldy. MacBook Pro ýagtylygy 500 nit-e çenli bolan 13,6 dýumlyk displeýe...

Dowamy »

97 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

Apple iOS 16 bilen tanyşdyrdy

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde öz operasion ulgamynyň täze wersiýalaryny köpçülige görkezdi. Çäräniň geçişine YouTube-da tomaşa etmek bolar.
Smartfonlara niýetlenen täze ulgam iOS 16 diýip atlandyrylar. Kompaniýa ýene-de dizaýn ulgamynyň üstünde işledi we ekran blokirowkasyny üýtgetdi: indi ulanyjy şrifti we ekran...

Dowamy »

117 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 months ago

Windows-da islendik bukjanyň reňkini nädip üýtgetmeli?

Düzgüne görä, Windows-da bukjalaryň ählisi diýen ýaly sary reňkdedir. Siz bukjany islendik reňkde goýup bilersiňiz, munuň üçin FolderPainter programmasyny ulanmak bolar. Ol mugt bolup, ony ulanmak hem aňsat we gurnamany-da talap etmeýär.
FolderPainter-i ýükläp, islendik bukja (mysal üçin, Program Files) nusgasyny göçüriň. Ony işe goýberiň, e...

Dowamy »

260 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

Xiaomi äpet ekranly Xiaomi 12 Pro Max-y çykarar

2021-nji ýylyň aýagynda Xiaomi flagman lineýkasyny — Xiaomi 12 hödürledi. Ýöne, görlüp oturylsa, ony entegem doly gutarnykly hasaplap boljak däl eken, sebäbi brend tizara onuň üstüni täze görnüş bilen ýetirmegi meýilleşdirýär.
Gürrüň 2207122МС model belgili sertifikatoryň maglumat bazasynda göze ilen Xiaomi 12 Pro Max hakynda barýar. Insaýd...

Dowamy »

266 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

GTA VI oýun muşdaklaryna geçmişe ser salmaga mümkinçilik berer

Baryp, 2022-nji ýylyň fewralynda Rockstar GTA-nyň täze bölegini işläp taýýarlaýandygyny aýtmaly bolupdy. Indi bolsa, insaýderiň tagallasy bilen, taslamanyň gyzykly aýratynlyklary hakyndaky maglumat peýda boldy.
GTA VI-nyň saundtrekini döretmäge gatnaşýan, El NitrO 56 lakamy bilen belli bolan reper Aleks Gonsalesiň gürrüň bermegine görä, oýu...

Dowamy »

346 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

Bitkoin 2021-nji ýylyň iýulyndan bäri ilkinji gezek 30 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoiniň bahasynyň 10%-den gowrak arzanlandygyna CoinDesk söwda meýdançasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Çökgünligiň ýitileşen pursadynda onuň bahasy 30 müň dollardanam arzanlady, soňky gezek kiberpul şunuň ýaly derejä 2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda düşüpdi.
Aşgabat wagty bilen 06:00-daky ýagdaýa görä, bir bitkoin üçin 30 612 dol...

Dowamy »

231 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 6 months ago

Bu gün programmirlemegiň "+" plýuslary barada gürleşeris

Programmirleme hünäriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasy we ykjam programmany ösdürmek babatynda ýokary aýlyk. Aslynda hiç bir döwrebap kompaniýa gowy programmist bolmasa üstünlik gazanyp bilmez.

Programmist bolup işlemegiň artykmaçlyklarynyň arasynda:
Iñ Gyzykly iş. Programmistler içgysgynç işleri bolan tegmilsiz...

Dowamy »

537 1
Tehnologiýa, Mr_arsen. tarapyndan 7 months ago

Tarkan - ne çok ağladım (aýdym söz)

Haykırsam (haykırsam, haykırsam)
Duyup gelsen uzaklardan
Dokunsam bi'
Son bi' kez sana dokunsam

Sarılsam (sarılsam, sarılsam)
Hayallerime sarılsam
Uzansam bi'
Yanı başına uzansam

Bildiğin gibi değil hiç
Çok ağladım, ne çok ağladım
Silinmiyor hatıralar
Anlad...

Dowamy »

219 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

MakSim - Трудный возраст (aýdymyň sözleri)

А помнишь небо, помнишь сны о молчаньи?
Юное тело в голубом одеяле
Помнишь, как мы умирали в прощаньи?
Сердце застыло
Просто трудный возраст, смятая постель
Ну а плакать лучше в дождь или в метель
Чтоб никто и не подумал, что слаба
В шестнадцать лет твоя душа, твоя душа
А помнишь небо, помнишь...

Dowamy »

257 6
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 8 months ago