Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze rekordy barada habar berdi

X sosial ulgamynyň eýesi Ilon Mask ulanyjylaryň işjeňligi boýunça täze rekord barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, platforma bir günde “dünýäde 417 milliard ulanyjy sekuntyny” gazandy.
“ABŞ-da ulanyjy sekuntlarynyň sany 93 milliarda ýetdi, bu öňki 76 milliard rekorddan 23% köpdür. Bir günde” diýip, ol ýazdy.
Ilon Mask “Twitteri” s...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär.
Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi bar. Olar oňa dikligine uçmaga we ýokary tizlige ýetmäge mümkinçilik berýärler.
Ýangyç hökmünde suwuk wodorod ulany...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

Bir ýarym ýyllap okeanyň düýbünde ýatan Apple Watch işe ukyplylygyny ýitirmedi

Karib adalarynyň ýaşaýjysy Jared Brik bir ýarym ýyl mundan ozal Karib deňzinde suwuň astynda ýüzüp ýörkä Apple Watch sagadyny ýitirdi. Sagady tapyp bilmänligi sebäpli, Brik enjamy ýitirilen diýip bellemek üçin Apple-iň Find My funksiýasyny ulandy.
Bir ýarym ýyldan soň, Jonatan diýen biri sagady tapyp Brige habar berýär. Apple Watch-iň şunça...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

Aýda nädip bina galdyrmaly? Alymlar Aý tozanyndan mikrotolkunda bişirip kerpiç ýasamagy oýlap tapdylar

Koreýaly alymlar mikrotolkun sintezini ulanyp, Aýyň topragyndan kerpiç ýasamanyň innowasion usulyny oýlap tapdylar diýip, New Atlas ýazýar.
Journal of Building Engineering žurnalynda beýan edilen täze tehnologiýa Aýyň regolitini wakuumda 8 sagatlap 250°C-a çenli gyzdyrmakdan ybarat, şondan soň material sintez etmek üçin aerokosmiki klasly kö...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

Mersedes-Benz nädogry berkidilen boltlar we ýangyn döremek töwekgelçiligi sebäpli GLC 300 4Matic-i yzyna çagyrýar

IXBT-iň habar bermegine görä, Mersedes-Benz ikinji nesil GLC 300 4Matic wnedorožnikleriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi.
Yza çagyrylmagynyň sebäbi - gurallar panelinde boltlaryň nädogry berkidilenligi, bu howsuzlyk ýassygynyň dogry işlemezligine ýa-da heläkçilik wagtynda bölekleriň bölünip aýrylmagyna sebäp bolup biler.
Mundan ba...

Dowamy »

6 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

Huawei we JAC “Maybach we Rolls-Royce-dan öňe geçjek” kaşaň miniweni taýýarlaýar

Hytaýyň JAC we Huawei kompaniýalary premial awtomobilleriň önümçiligi boýunça täze bilelikdäki brendi işe girizmäge taýýarlanýarlar. Ilkinji modeli – X6 kod atly miniweni ýylyň ahyryna çenli hödürlemek meýilleşdirilýär, ol 2025-nji ýylyň birinji ýarymynda çykarylyp başlanar diýip, IXBT habar berýär.
Täze kärhana bazarda lýuks awtomobilleri ç...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

Nissan kompaniýasy Versa we Altima awtoulaglaryny çykarmagyny bes edýär

Nissan awtoulaglarynyň iki modeli - Versa we Altima-nyň önümçiligini bes edýändigini mälim etdi diýip, IXBT habar berýär.
Markanyň iň elýeterli awtoulagy bolan Versa-nyň önümçiligi indiki ýyl bes ediler. Altima sedanynyň önümçiligi bolsa, 2026-njy ýylda bes ediler.
Nissan-yň bu karary, has girdejili modelleriň, esasanam krossowerler w...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 16 hours ago

NASA adamlary 2 aýda Marsa eltip biljek raketany işläp taýýarlaýar. Häzirki tehnologiýalarda munuň üçin 2 ýyl gerek

NASA we Howe Industries kompaniýasy adamlary Marsa iki aýyň dowamynda eltip biljek täze raketa ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Taslama Pulsed Plazma Rocket (PPR) diýlip atlandyrylýar we häzirki wagtda ol NASA-nyň Innovative Advanced Concepts maksatnamasynyň maliýeleşdirmeginde işläp taýýarlamaklygyň ikinji tapgyrynda barýar.

Dowamy »

16 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Ýakynda çykjak Redmi K70 Ultra barada täze maglumatlar peýda boldy

Redmi kompaniýasy ýakyn wagtda çykjak flagman Redmi K70 Ultra barada täze maglumatlary paýlaşdy diýip, ITHome habar berýär.
Smartfon MediaTek Dimensity 9300+ prosessory bilen üpjün ediler, öndürijiniň aýtmagyna görä, bu prosessor AnTuTu-da 2,382 million bal gazandy we Snapdragon 8 Gen 3-däki köp flagmanlardan öndürijiligi has ýokarydyr.

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Xiaomi özbaşdak awtomobil önümçiligi üçin ygtyýarnama aldy

Xiaomi kompaniýasy awtomobilleri özbaşdak öndürmek üçin ygtyýarnama aldy. Bu barada Hytaýyň Senagat we söwda ministrligine salgylanyp, carnewschina habar berýär. Mundan öň kompaniýa awtoulaglary BAIC hytaý korporasiýasy bilen bilelikde çykarýardy.
Hyzmatdaşyň üýtgemegi awtomobilleriň logotipine-de täsirini ýetirdi: Xiaomi-niň saýtynda SU7 mo...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş bilen hödürleýärler.
Toyota, Honda we Volkswagen meşhur modellerini 30 göterime çenli arzanladyş bilen hödürleýär.
Hu...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň tehnologiasy boýunça işleýär. VR Shoes, ulanyjyny 2/2 metre çenli howpsuz zonada saklap, wirtual dünýäde howpsuz hereket etmäge mümkinç...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

IQ derejäň peselmegi, ruhy çökgünlik, üzňelik: Internete baglylyk nämelere getirip biler? Alymlaryň jogaby

Häzirki wagtda Internet we sosial ulgamlar durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Adamlar çagalygyndan gajetleri ulanmagy öwrenýärler we Internete ir aralaşyp başlaýarlar. San maglumatlaryna görä, Internet dünýäniň ilatynyň 66%-i (takmynan 5,44 milliard adam) üçin elýeterlidir. Bu san artmagyny dowam etdirer: 2029-njy ýyla çenli bu görkezijiniň 7,9 milliard ad...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Xiaomi HyperOS-da smartfonlarda mahabaty öçürmek aýratynlygyny synag edýär

Xiaomi kompaniýasy ulanyjylara tutuş ulgamyň mahabatyny bir düwme bilen öçürmäge mümkinçilik berýän HyperOS operasion ulgamynda täze bir aýratynlygy synap başlady diýip, SmartPrix habar berýär.
Ozal Xiaomi smartfonlarynda mahabatlary öçürmek üçin ulanyjylar köp aýratyn sazlamalardan geçmeli bolýardy we bu iş uzak dowam edýärdi, irizýärdi. Tä...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

ChatGPT-ni döreden adam emeli aň esasly saglyk "tälimçisi" taslamasyny hödürledi

OpenAI-niň baş direktory Sem Altman Arianna Haffington bilen bilelikde Thrive AI atly täze kompaniýa döretdi diýip, Gizmochina habar berýär.
Thrive AI ulanyjynyň ukusy, iýmitlenişi, hereketleri, stressi we jemgyýetçilik gatnaşyklary baradaky maglumatlary derňemek üçin emeli aňy ulanýar. Soňra şol maglumatlara esaslanyp, ulgam saglygy kadalaş...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Samsung eplenýän täze Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny tanyşdyrdy

Samsung kompaniýasy Parižde geçirilen Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda täze eplenýän Galaxy Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny hödürledi. Gurluşlaryň ikisi-de öňki modeller bilen deňeşdirilende, sähel täzelenmä eýe bolsa-da, has kuwwatly, ýeňil we inçe boldy.
Iki smartfon hem Qualcomm-dan Snapdragon 8 Gen 3 prosessory bilen üpjün edildi we...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Samsung täze akylly ýüzügi Galaxy Ring-i hödürledi. Onuň bahasy $400

Samsung kompaniýasynyň Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda esasy premýeralarynyň biri Galaxy Ring akylly ýüzügi boldy. Kompaniýa ony 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda anons edipdi, ýöne şol wagt bu täze önüm barada jikme-jik maglumat ýokdy. Indiki aý geçirilen MWC sergisinde bolsa kompaniýa ilkinji gezek aksessuary ýakyndan görkezdi.
Titan erginden...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Galaxy Unpacked: Samsung Pariždäki tanyşdyrylyşda ýene näme görkezdi?

Parižde Samsung Galaxy Unpacked çäresi geçirildi we onda günorta koreýaly tehnologiýa ägirdi köp sanly täze önümleri hödürledi.
Galaxy Watch 7 Series
Akylly sagatlaryň täze nesli Galaxy Watch 7 özboluşly dizaýna eýe boldy. Esasy wersiýa alýumin korpusly we ýakut aýnaly iki ölçegde (40 mm we 44 mm) hödürlendi. Galaxy Watch 7 Ultra (47...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Samsung 12 aýyň netijesi boýunça ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçdi

Samsung kompaniýasyna ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçmek başartdy. CIRP analitikleri 2024-nji ýylyň mart aýyna çenli, bir ýyldaky satuw barada maglumatlary hödürlediler. Görnüşi ýaly, bu döwürde Samsung bazaryň 38%-ini, Apple 33%-ini eýeledi.
Beýleki kompaniýalar öňdebaryjylardan has yza galýarlar, ýöne Motorola-nyň beýlekilere...

Dowamy »

36 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Windows 11-iň soňky täzelenmesi kompýuteriň işinde bökdençlik döredýär

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin täzelenme çykardy we ol kompýuterleriň işinde bökdençlige sebäp bolýar.
Windows 11 ulanyjylarynyň köpüsi 2024-nji ýylyň 26-njy iýunynda çykan KB5039302 täzelenmesini gurnandan soň düýpli meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Apdeýtden soň olaryň kompýuterleri tükeniksiz “gaýtadan işe girizmeler” (пер...

Dowamy »

32 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago