BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika | Uhren | Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 1 day ago

Uhren

[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b]Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika[/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 1 day ago

Telewizor Hakda Bilmeli zatlarymyz📺

­Telewi­zor (te­le­wi­zor pri­ýom­ni­gi) (lat. Te­levso­ri­um – daş­dan gö­rü­ji, grek dil. τῆλε – daş we lat. Video – gör­mek) – sim­siz ka­nal­lar­dan ýa-da ka­bel­den be­ril­ýän (şol san­da wi­deo­sig­nal dö­red­ýän en­jam­la­ryň sig­nal­la­ry ýa-da te­le­wi­zi­on prog­ram­ma­la­ry – my­sal üçin, wi­deo­mag­ni­ta­fon­lar we beý­le­ki­ler) şe­ki...

Dowamy »

93 6
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Iphone sowuk howada näme üçin agyr işleýär?

Şu günki günler köçeler sowady. Sowuk howada okuwa, işe gatnaýan ildeşlerimiz bar. Şol ildeşlerimiziň arasynda hem Iphone smartfonlaryny ulanýanlar bar. Sowuk howada Iphone smartfonlary gowy işlemeýär. Olar sowuk howada doňup işleýärler ýa-da öz-özünden öçüp galýarlar. Gyş pasly – bu pasyllaryň naýbaşy, tebigaty gözellige getirýän we ähli adamlaryň...

Dowamy »

102 7
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

TAZE BATAREY NAÇE SAGAT ZARYAD ALMALY

Salam...Talyplar Bu mowzuk her kime peyda getirer diyip umyt edyan
Täze batareýa näçe sagat zarýad bermeli diýene sorag herkimiň jogaby tapawutlydyr. 8 sagatdan 16 sagada çenli hem zarýad edilmelidigini aýtýanlar hem bardyr. Bu dogrumy? Täze telefon ýa-da täze batareýa näçe sagat zarýadda goýmaly? Öndürüjilere görä telefony uzak wagtlap zar...

Dowamy »

165 2
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

METAL...PLASTIK...YADA AYNA SIZIÑ SMARTFONYÑYZ HAYSYSY

Salam...Talyplar.comyñ agzalary yene men arañyzda Perhat Sabirow...Şu günki taýýarlan mowzugymda el telefonlary hakda, olaryň nämeden ýasalandygy, haýsy materialdan ýasalany gowy, şular hakda gürrüňdeş bolup geçeris. Häzirki zamanda gün-günden täze el telefonlar çykýar. Olaryň materialy nämedenkä? Haýsysy biziň üçin amatlyka? Geliň şular hakda aýra...

Dowamy »

100 0
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Klawýatura seretmän ýazmagyň 5 usuly!

Ine näçe ýyldan bäri kompýuter ulanýaňyz. Ýöne henize çenli klawýaturadan gözüňizi aýyryp bileňizok. Belki bu siziň professionallyk derejäňizeseize bildirmeýän halatda zeper ýetirýändir, näme diýdiňiz?Geliň bu gün siz bilen hereket edip klawýatura seretmän ýazmany öwreniň. Ynanýas, muny siz başararsyňyz. Aşakdaky düzgünler boýunça hereket edip klaw...

Dowamy »

219 3
Tehnologiýa, Babaniyazow J tarapyndan 2 weeks ago

Peydaly proglar Android Windows

Shareit
Internet speed meter
Apk editor
WebMaster
Photomath
No Root Firewall
Abby fine reader
Wibr+
Chrome
Yandex
Lucky Patcher
:For Windows and android...
Galanyny ozuniz yazyngnnn

Dowamy »

187 6
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 3 weeks ago

Photomath

Matematikadan mysal chozung...

Dowamy »

151 4
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 3 weeks ago

Android Root näme,nädip almaly?

Siz käbir Android programmalarda goşmaça mümkincilikler edilmegi ücin Root(root permission,superuser) soraýandygyna gabat gelensiñiz.Indi root barada gysgaca: siz Android telefonyñyza gaty gowy düşünýän bolsañyz,root alyp ony öz peydañyza(nähili peyda?soñyragynda yazaryn) ulanyp bilersiñiz.Indi root almak bilen biz: ähli ustanawit edilen apk-lañ d...

Dowamy »

235 9
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 3 weeks ago

2G-den 3G-i chykarmak

Basladyk 2G bar yerde 3G chykarmak uchin bize ilki gowy yer aynang agzy ya-da beyigrak yerjagaz, yogny siz birinji telin int.-ni acyanynz aynan agzyna baryp teli gymyldatman saklap sonra int-i ocurman teli ucar rezhimine goyyanyz sonra bolsa teli ucar rezhiminden acyanyz indem telde 3G cykan bolmaly eger seyle bolmadyk balsa siz teli gymyldadandyrs...

Dowamy »

202 3
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 4 weeks ago

Agza bolmak üçin

Eger-de shu sayta agza bolup ya-da icheri girip bilmesengiz tiz horeket etmek arkaly amala ashyryp bilersingiz yagny int gowy ishleyan yerde we tiz-tiz bolmak arkaly agza bolup icheri girip bilersiniz

Dowamy »

97 0
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 4 weeks ago

Turkmen peydaly saytlary

Talyplar.com
Turkmenportal.com
Kitaptm.com
Kitaphana.net
Zehinli.info
Book.zehinli.info
Saylanan.com
Blog.tsoltanov.com
Dostluk.ru
Yurekdeshler.ru
Zamanturkmenistan.com
Minjust.gov.tm
Tsoltanov.com
Sizem yazyn...

Dowamy »

526 12
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 1 month ago

Telecom

Türkmentelekom öz müşderleriniň hasabyny doldurmak üçiň täze usul hödürleýar. Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” (iOs, Android) atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp bilersiňiz.Hyzmaty ulanmagy tertibi:

Telefonuň iOS ulgamynda bolsa App Store-dan, Android ulgamynda bolsa Play market-...

Dowamy »

187 4
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 month ago

Halkara onlaýn internet olimpiadalary...

Metaschoool.ru
Smartolimp.ru
Erudit.ru
Sizem yazyn bilyanynyz bar bolsa...

Dowamy »

184 13
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 1 month ago

Äýneksiz, 3D telewizoryñ taslamasy düzüldi>>>

Yene-de Bu Men 😀😀
Salam hormatly agzalar we içerik girmän, penjireden seredýän gadyrly myhmanlar!. Öñ 3D Telewizorlar çykypdy. Olary äýnekli tomasha edýädik. Bu gezek has üýtgeshik bolan äýneksiz Diomedes telelewizoryñ Türk professory tarapyndan taslamasy oýlanylyp tapyldy. Indi siz bu tvda äýneksiz hem 3D görüp bilersiñiz. Ashakda giñishleý...

Dowamy »

135 0
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

..........

3D suratlar

Dowamy »

167 7
Tehnologiýa, CAREFUL tarapyndan 1 month ago

????

@Sizin yaly biri agzamyzyñ aýdysy yaly menden iren bolsañyzlar indi blok açmaryn

+99364290174

Dowamy »

206 12
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

“Hua­wei”-iň re­kor­dy

Hy­ta­ýyň teh­no­lo­giýa ägir­di “Hua­wei Techno­lo­gi­es” 2018-nji ýyl­da 200 mil­li­on­dan go­wu­rak smart­fon sat­dy. Bu ba­ra­da “The Was­hing­ton Post” ga­ze­ti ha­bar ber­ýär.
“Hua­wei” kom­pa­ni­ýa­sy ulu­ly­gy bo­ýun­ça dün­ýä­de ikin­ji smart­fon ön­dü­ri­ji bo­lup, ge­çen ýyl bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, onuň sa­tu­wy 30 gö­te­rim­d...

Dowamy »

152 3
Tehnologiýa, ETIKA tarapyndan 1 month ago

You Tube

Salam Doslar

You tube-den nadip wideo alyp bolarka Wi-fi syz Komek etmegiñizi hayys edyarin
Snap tube
Vidmate
Programmalar komek etmedi

Dowamy »

281 9
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago