Brauzerda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we girip bilmersiňiz, şonuň üçin gymmadymy?

1️. Enjamyň ýitmegi ýa-da ogurlanmagy

Smartfon, planşet ýa-da noutbuk bolsun, enjamda ýitirilen ýa-da ogurlanan we hiç kimde saklanylýan parollary ulanmak...

Dowamy »

86 2
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

​Programma we e-kitaplary bloglar.ru saýtynda mugt goýup berýäs

Programma we e-kitaplary bloglar.ru saýtynda mugt goýup berýäs.

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Eger siz programma ýa-da e-kitap döredýän ,reklama edýän ýa-da köpçülige ýaýratmak isleýän bolsaňyz biz öz bloglar.ru saýtymyzda programmalary we elektron kitaplary mugt ýükläp berýäs."Döredýän programmaňy we ýazan e-kitaplaryň...

Dowamy »

49 0
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

USB maglumat göterijisi barada

USB maglumat göterijileri işlerimizde köp peýdalanýarys. Bary-ýogy onlarça ýyl taryhynyň bardygyna garamazdan, olaryň kompýuterlerden başlap, köp tehniki enjamlarda ýeri bar.

USB maglumat göterijisine başgaça fleşka hem diýilýär. (USB maglumat göterijisini) 1984-nji ýylda häzir meşhur bolan “Toşiba” kompaniýasynda zähmet çekýän Fudzi...

Dowamy »

106 3
Tehnologiýa, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

Ideal kino

Hemmäňize salam talyplar&agzalar. Bu mowzugy öňden bäri açmany pikir edip ýördüm, ine-de nesip edenden bu gün açdym;-) Bolýa, köp gürlemän mowzugyň esasyna geçeýin.. Belki, içiňizde gyzykly, manyly, peýdaly we adama ýaşaýyşa, üstünliklere höweslendirýän kinolary bilýäniňiz bardyr.. Mümkin bolsa, şeýle kinolary bilýän bolsaňyz teswir galdyrsaňyz min...

Dowamy »

273 25
Tehnologiýa, Ylmytalyp tarapyndan 1 week ago

Bloglar (Biz barada)

Biz barada

Salam

Döredijilik dünýäsine hoş geldiňiz !

Hormatly saýtdaşlar ! Eger siz täsirli goşgy setirlerinden täsirlenip,gyzykly hekaýalardan ruhy lezzet alyp,hakyky durmuşda bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda Bloglar.ru web sahypamyza hoş geldiňiz! Bu ýerde siz ýaş şahyr Gerçeknazar Amanna...

Dowamy »

111 1
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

"Liveinternet"e görä Türkmenistanda iň köp girilýän 10 portal saýtlar

"Liveinternet"e görä Türkmenistanda iň köp girilýän 10 portal saýtlar.

Liveinternet.ru saýtynyň berýän maglumatyna görä Türkmenistanda iň köp girilýän 10 sany portal saýtlar aşakdakylardan ybaratdyr . Bu görkezji 28.03.2020 ýagny şu güniň hasabaty boýunça taýýarlanyldy.

1. Yurekdesh.ru (1 günde ortaça 576 adam girýä...

Dowamy »

608 15
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 weeks ago

Mowzuk ýaýratmagyň iň aňsat usuly

Mowzuk ýaýratmagyň iň aňsat usuly (kopy paste)

Köpimiziň bilşimiz ýaly mowzuk ýaýratmagyň iň aňsat usuly kopýa etmekdir. Özüm mowzugy kopýa edip ýaýratmak üçin 2 sany programmadan peýdalanýan

1.Akylly türkmençe klawýaturasy
2.Clisboard History

Säbäbi
1.Akylly türkmençe klawýaturasynda t...

Dowamy »

179 4
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 weeks ago

Web master

mana web master bilyan gerek mana hosting sayt duzyan

Dowamy »

158 2
Tehnologiýa, vipcas5555 tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen yrym ynançlar

Türkmen yrym ynançlar (apk)

Ady : Türkmen yrym ynançlar

Taýýarlan : Arslan Alaýew

Habarlaşmak
Gmail : aalayew9@gmail.com
Tel nom: +993 62 35 18 17

Web saýty :
http://bloglar.ru
http://yeketak.ru

Kitap barada
Taýýarlan we terjime eden...

Dowamy »

273 7
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 weeks ago

Wi fi

Salam dostlar!!! tp-link wi-fi-y skryty edipdik, indi sol adyny yazsak girenok, paroly hem onkisinde durdy, nadip duzetse bolar? Bilyaniniz bolsa teswirde yazyn.

Dowamy »

208 7
Tehnologiýa, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 3 weeks ago

Beýni hakynda azajyk...

Ynsan beýnisi, ylmy jemgyýetiň henizem açmadyk iň adatdan daşary we syrly organydyr. Bu organyň haýsy syrlary öz içine alýar, ýadyň nähili işleýändigi ýa-da haýsy potensialy bar, bilesigelijiligiň iň möhüm meselelerinden biridir.

Dürli filmleriň temasy bolan beýniniň ösüşi we beýniniň potensialy doly bilinmese-de, beýnimiz hakda täze...

Dowamy »

232 12
Tehnologiýa, #BegCon tarapyndan 3 weeks ago

Programming barada sorag jogap

Salam dostlar gich yagshy. Haysy diller bn ishleyaniz? Nahili ishler ba? Oz pikirinizi paylashayyn.

Dowamy »

262 8
Tehnologiýa, Mur_17 tarapyndan 4 weeks ago

Vpn gerek komek edin

Pes versiyada isleyan vpn gerek

Dowamy »

218 2
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 month ago

Help

Kompda MSdaato.com virusyny haysy antivirus yok edip bilyar kim bilya

Dowamy »

114 1
Tehnologiýa, @durdyyevv05 tarapyndan 1 month ago

Samsung we Apple

1nji mesele.Name üçin samsungdan iphone gymmat yone şol gymmat iphone-yňam ekrandan barmak yzy alýan funksiýasy ýok. Ol funksiya samsung A30 s lerden başlanýar. Şol telefon 5.000 manat diýeli we beýleki iphone 12 pro da hem şol funksiýa ýok. Ýöne iphone 12 pro 38.000 manat arasynda naçe manat aratapawut bar. Ýöne iň barkisi şol funksiýa şonda ýok....

Dowamy »

862 8
Tehnologiýa, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

Internet hakynda siziñ bilmedik maglumatlaryñyz bu mowzukda

1. Internet 1960-njy ýylda ABŞ-nyň öňdebaryjy güýçleri tarapyndan işlenip düzüldi.
2. Dünýäde iň köp girilýän saýtlar Google, facebook we youtube.
3. “Facebook” döwlet bolanda ilat sany boýunça dünýäde 3-nji ýeri eýeledi.
4. Bu tora günde 750,000,000 (ýedi ýüz elli million) sapar bar.
5. Her aý “Facebook” -da 3 milli...

Dowamy »

347 11
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Kompýuteriň haýal işlemeginiň sebäpleri

1. Reýestr

Reýestr – bu operasion ulgamynyň we programma sazlamalarynyň maglumatlar toplumy. Kompýutere programmalary gurnamyzda we aýyranymyzda reýestrde şol programmalar hakynda gerekmejek maglumatlar toplanýar we olar kompýuterde artykmaç ýer tutýar. “CCleaner” programmasynyň kömegi bilen reýestri aňsatlyk bilen arassalamak bolar....

Dowamy »

164 1
Tehnologiýa, @durdyyevv05 tarapyndan 1 month ago

Websaýt hyzmatlary

Islendik görnüşdäki websahypalary döredip berýäris! Işiň sypady, arzan baha, gysga wagtda siziň internet ulgamynda proýketiňizi döredip berip bilýäris!
Eden işimize 3 aý kepillenme(garantiýa) berýäris we 3 aý dowamyna hem siziň taslamaňyza tehniki goldawy 100% mugt hödürleýäris!
Eden işlermize meselemler bar.

Egerde siz...

Dowamy »

249 1
Tehnologiýa, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Boeing 777

Boeing 777 (Triple Seven ýa-da T7) — Boeing kompaniýasynyň uçary, bu kysymdaky howa gämisi 300-e çenli we şondan hem köp ýolagçylar üçin niýetlenendir. Onuň uçuş uzaklygy 15500 kilometre golaýdyr. Bu uçarda ýolagçylar üçin kinofilmlere tomaşa etmäge, aýdym-saz diňlemäge mümkinçilik berýän hususy multimediýa ulgamy bar. Uçarda GSM we Wi-Fi aragatnaş...

Dowamy »

148 0
Tehnologiýa, Durmus_Myradow tarapyndan 1 month ago

Telefon gerek?!!!?

Salama talyplar.com agzalary ilki bn bayramynyz gutly bolsun we gutlan gyzlarada sag bolun diyjek nesip bolsa 8nde hasyl oraga geler 😊😊😊

Satlyk telefon bar ady Samsung Galaxy S4.Versiya 5.0.1 obnowleniya edilmedik kemciligi yok gowy telefon ozi bir synpdasymynky 1500manada satjak diyya aljak adam bar bolsa ylalasyp berjek diyya.Eger...

Dowamy »

258 4
Tehnologiýa, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 month ago