Windows-da islendik bukjanyň reňkini nädip üýtgetmeli?

Düzgüne görä, Windows-da bukjalaryň ählisi diýen ýaly sary reňkdedir. Siz bukjany islendik reňkde goýup bilersiňiz, munuň üçin FolderPainter programmasyny ulanmak bolar. Ol mugt bolup, ony ulanmak hem aňsat we gurnamany-da talap etmeýär.
FolderPainter-i ýükläp, islendik bukja (mysal üçin, Program Files) nusgasyny göçüriň. Ony işe goýberiň, e...

Dowamy »

81 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

Xiaomi äpet ekranly Xiaomi 12 Pro Max-y çykarar

2021-nji ýylyň aýagynda Xiaomi flagman lineýkasyny — Xiaomi 12 hödürledi. Ýöne, görlüp oturylsa, ony entegem doly gutarnykly hasaplap boljak däl eken, sebäbi brend tizara onuň üstüni täze görnüş bilen ýetirmegi meýilleşdirýär.
Gürrüň 2207122МС model belgili sertifikatoryň maglumat bazasynda göze ilen Xiaomi 12 Pro Max hakynda barýar. Insaýd...

Dowamy »

81 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

GTA VI oýun muşdaklaryna geçmişe ser salmaga mümkinçilik berer

Baryp, 2022-nji ýylyň fewralynda Rockstar GTA-nyň täze bölegini işläp taýýarlaýandygyny aýtmaly bolupdy. Indi bolsa, insaýderiň tagallasy bilen, taslamanyň gyzykly aýratynlyklary hakyndaky maglumat peýda boldy.
GTA VI-nyň saundtrekini döretmäge gatnaşýan, El NitrO 56 lakamy bilen belli bolan reper Aleks Gonsalesiň gürrüň bermegine görä, oýu...

Dowamy »

123 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

Bitkoin 2021-nji ýylyň iýulyndan bäri ilkinji gezek 30 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoiniň bahasynyň 10%-den gowrak arzanlandygyna CoinDesk söwda meýdançasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Çökgünligiň ýitileşen pursadynda onuň bahasy 30 müň dollardanam arzanlady, soňky gezek kiberpul şunuň ýaly derejä 2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda düşüpdi.
Aşgabat wagty bilen 06:00-daky ýagdaýa görä, bir bitkoin üçin 30 612 dol...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, watandash tarapyndan 5 days ago

Bu gün programmirlemegiň "+" plýuslary barada gürleşeris

Programmirleme hünäriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasy we ykjam programmany ösdürmek babatynda ýokary aýlyk. Aslynda hiç bir döwrebap kompaniýa gowy programmist bolmasa üstünlik gazanyp bilmez.

Programmist bolup işlemegiň artykmaçlyklarynyň arasynda:
Iñ Gyzykly iş. Programmistler içgysgynç işleri bolan tegmilsiz...

Dowamy »

361 1
Tehnologiýa, Mr_arsen. tarapyndan 4 weeks ago

Tarkan - ne çok ağladım (aýdym söz)

Haykırsam (haykırsam, haykırsam)
Duyup gelsen uzaklardan
Dokunsam bi'
Son bi' kez sana dokunsam

Sarılsam (sarılsam, sarılsam)
Hayallerime sarılsam
Uzansam bi'
Yanı başına uzansam

Bildiğin gibi değil hiç
Çok ağladım, ne çok ağladım
Silinmiyor hatıralar
Anlad...

Dowamy »

157 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

MakSim - Трудный возраст (aýdymyň sözleri)

А помнишь небо, помнишь сны о молчаньи?
Юное тело в голубом одеяле
Помнишь, как мы умирали в прощаньи?
Сердце застыло
Просто трудный возраст, смятая постель
Ну а плакать лучше в дождь или в метель
Чтоб никто и не подумал, что слаба
В шестнадцать лет твоя душа, твоя душа
А помнишь небо, помнишь...

Dowamy »

188 6
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Galtaşyksyz toleg ulgamy

Bö­lek elekt­ron söw­da bi­len meş­gul­lan­ýan «Ama­zon» kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze tö­leg ul­ga­my­ny ta­nyş­dyr­dy. Kom­pa­ni­ýa­nyň gal­ta­şyk­syz we sa­ty­jy­syz dü­kan­la­ry üçin ni­ýet­le­nen bu ul­gamda müş­de­ri­le­riň aýa­sy bi­len tö­leg ka­bul ed­ilýär. Ul­ga­ma la­ýyk­lyk­da müş­de­ri­ler il­ki aýa­sy­nyň yzy­ny bank kar­ty­na de­giş­li mag­...

Dowamy »

292 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 months ago

Saturn planetasy hakynda (giňişleýin)

Su yoğunluğu ile karşılaştırıldığında 0,69 olan bu değer, Yerküre'nin yoğunluğunun %12'si kadardır. Düşük yoğunluk, gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği ile birleşerek, Satürn'e ekvatorda geniş, kutuplarda basık elipsoit görüntüsünü vermektedir. Yansıtılabilirlik derecesi(albedo) 0,47 olan gezegen, böylece yüzeyin...

Dowamy »

179 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Ýupiter planetasy hakynda (giňişleýin)

Jüpiter gerek çap gerekse kütle açısından Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir. Nispeten düşük olan yoğunluğu (suyun yoğunluğunun 1,33 katı), gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği nedeniyle, Satürn kadar olmasa da ekvatorda geniş, kutuplarda basık elipsoid görünüme sahiptir. Yansıtabilirlik derecesi (albedo) 0,5...

Dowamy »

148 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Deýmos (Mars planetasynyň hemrasy)

Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca "dehşet" anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars'ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars'a olan uzaklığı 20 bin km'dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar. Ortalama 6,2 km çapa sahiptir.

Dowamy »

137 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Mars planetasy hakynda giňişleýin

''Rosetta'' emeli hemrasynyň Marsyň planetasyny 2007-nji ýylda kosmos giňişliginde düşüren reňkli suraty


Inçe atmosfera eýe bolan Mars planetasynda Aýdaky ýaly meteorit kraterler, Ýerdäki ýaly wulkan, dere, çöl we depeleri bolan Ýere meňzeş planetalaryň biridir. Aýratynam onuň aýlanma periýody we möwsümleriniň gelip geçmesi Ý...

Dowamy »

210 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Hemmq salam

Digitalocan barada kimler nameler bilyar

https://www.digitalocean.com/

Dowamy »

236 5
Tehnologiýa, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

Gelin, biraz ýyrşaýalyñ! :)

ýylgyrdyñyzmy!?

Dowamy »

494 11
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 3 months ago

Internetden pul gazanmak 2022

Salam hormatly okyjylarym! Eger siz "Şu wagta çenli internetden pul gazanmak barada birnäçe bloglary okadyñyz emma ol okan bloglaryñyz siziñ kelläñizi agyrtmakdan başga bir iş bitirmedi " diýýän bolsañyz ruhdan düşmäň bu blogymda men size türkmenistanda internetden pul işlemek hakynda ähli bilýän maglumatlarymy jikme-jik , nokatma-nokat başardygym...

Dowamy »

502 6
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 months ago

Bilyaniniz aydayyn

Kompyuterde wifin parolyny uytgetjek bolyan welin. Ip adresi yazyp girilyan yerini yazdym son login bilen parol yazmaly ikisinede admin diyip yazsam nadogry yalnyslyk! diyya. Indi nadip girip bilern onun icine. 192.168.1.1 diyip yazsam seyle boldy paroly logininem bilemok yatdan cykdy bilyaniniz komek edayin.

Dowamy »

283 8
Tehnologiýa, Gözellik. tarapyndan 3 months ago

Captcha çöz , pul gazan

Internetden pul gazanmagyñ ýene-de bir ýoly kapça çözüp pul gazanmakdyr. Eger siz zehiniñi güýçlendirýän çylşyrymly oýunlary oýnamagy halaýan bolsaňyz onda kapça çözmek size gowy güýmenje bolup biler. Hatda siz bu güýmenjeden pul gazanybam bilersiňiz . Onda wagtymyzy ýitirmän captcha çözüp pul gazanmagy öwreneliñ.

1. Ilki bilen aşakd...

Dowamy »

375 7
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 months ago

Saýt doretyanler habarlasayyn

Salam Hormatly agzalarym mana sayt doreder yaly hemde sol sayty ulanar yaly isci gozleyan Ashgabatly bolsa has gowy bahasyny janda +993 62350987

Dowamy »

410 7
Tehnologiýa, Arslanhan tarapyndan 3 months ago

Express-wallet.su saýtyndan pul gazanmak

Köp adamlar internetden pul gazanmagy ýalan hasaplaýarlar. Käwagt ejeme "Menem internetden pul gazanýan" diýýän welin ýüregi ýarylaýjak bolýar. "Waaaý gerek däleeeý. Internetden gazananyñ gerek däl" diýýär.Sebäbi ol telewizorda türk habarlaryny görüp internetden pul gazanmak şolar ýaly howpludyr öýdýär. Gercek.moy.su saýtyny açmagymyñ ýene-de bir s...

Dowamy »

494 11
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 months ago

Ucoz-dan mugt saýt açmak

Salam hormatly okyjym! Bu blogymda men size ucoz-dan mugt saýt açmagy öwretmekçi. Onda başladyk:1. Ilki bilen aşakdaky salgy boýunça ucoz.ru saýtyna girmeli.http://www.ucoz.ru/register?pguid=19960921682. E-mail adresiñizi we parolyñyzy ýazyp "Создать сай...

Dowamy »

414 5
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 months ago