Apple iPhone X bilen Apple Watch Series 3-i resmi taýdan könelen diýip yglan etdi

Apple kompaniýasy WWDC23 tanyşdyrylyş dabarasynyň çäklerinde iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 Sonoma we watchOS 10 operasion sistemalaryny anons etdi. Şonuň bilen birlikde haýsy gurluşlaryň täzelenmä eýe boljakdygy, haýsylarynyň eýe bolmajakdygy belli boldy. Häzirki iPhone, iPad, Mac we Apple Watch-yň doly sanawyny Rozetked neşiri çap etdi diýip, gazet...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 20 minutes ago

Reuters: Neuralink-iň bahasy 5 milliard dollara ýetdi

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehniki kompaniýasynyň bahasy, adamyň beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmek üçin rugsat alandan soň, 5 milliard dollara barabar boldy. Bu barada Reuters agentligi çeşmelere salgylanyp habar berdi.
Olaryň maglumatyna görä, başlangyjyň bahasy, 2021-nji ýyldaky görkeziji bilen deňeşdirilende, 3...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Apple ilkinji Vision Pro VR-garniturasyny hödürledi. Onuň bahasy 3,5 müň dollar

Apple her ýyl işläp taýýarlaýjylar üçin geçirilýän Worldwide Developers Conference (WWDC) konferensiýasynda ilkinji giňeldilen hakykat äýnegi — Vision Pro bilen tanyşdyrdy. Çäre göni ýaýlyma korporasiýanyň YouTube-daky resmi kanalynda goýberildi.
Garnitura goşundylaryň dolandyrylyşyny goldaýar, hakykatyň üstünde sanly giňişlik döredýär. El h...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Volkswagen kompaniýasy Volkswagen Golf R 333-iň çäkli nusgasyny hödürledi

Volkswagen Golf R-iň “Golf R 333” diýlip atlandyrylýan täze wersiýasy çäkli — 333 nusgada öndüriler. Trend agentliginiň berýän habaryna görä, bu sport hetçbegi 333 at güýjüne eýe bolar we hatda tanyşdyrylan wagty hem nemes wagty bilen sagat 3:33 geçdi.
Golf R 333, edil Volkswagen-iň Golf R 20 Years Edition modeli ýaly, 2.0 TSI hereketlendiri...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Crew Dragon kosmiki gämisi syýahatçylar bilen Atlantik ummanyna üstünlikli gondy

Crew Dragon kosmiki gämisi ekipažy bilen Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) 9 günlük täjirçilik uçuşyndan soň Ýere üstünlikli gaýdyp geldi diýip, Axiom Space-iň web sahypasyna salgylanyp, Trend habar berýär.
SpaceX kosmos gämisi HKS-den aýrylandan takmynan 12 sagat soň atmosferanyň dykyz gatlaklaryna girdi. Bäş ýarym kilometr belentlikde Crew...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Mask Twitteriň adyny üýtgetmekçi bolýar

Amerikaly telekeçi Ilon Mask özüniň Twitter sosial ulgamynyň adyny üýtgetmek baradaky meýilnamasyny tassyklady. Penşenbe güni ol degişli makalany bu sosial ulgamda ýerleşdirdi.
Portal T (w) itter Daily News ozal Maskyň soňky söhbetdeşliginde aýdan sözlerine salgylanyp, telekeçiniň geljekde işiniň giňelmegi sebäpli sosial ulgamyň adynyň «X» b...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Porsche kompaniýasy logotipini täzeledi

75 ýyllygynyň bellenilmeginiň çäginde Porsche kompaniýasy geraldiki galkan görnüşinde döwrebaplaşdyrylan nyşany bilen tanyşdyrdy. Üýtgeşmeleriň birbada göze ilmeýändigine garamazdan, dizaýnerler we marketologlar üç ýyl bäri onuň üstünde işleýärler. Galkanly nyşanyň awtoulaglarda ulanylmagy şu ýylyň ahyrynda başlar.
Kompaniýa täze galkanyň in...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

BAE 2028-nji ýylda asteroidleri öwrenmek üçin planetara stansiýasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Birleşen Arap Emirlikleriniň Kosmos agentligi 2028-nji ýylyň mart aýynda Mars we Ýupiter orbitalarynyň arasynda ýerleşýän esasy asteroidler zolagyna MBR Explorer planetara awtomatik stansiýasyny uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada interfax.ru habar berýär.
“MBR Explorer-iň uçurylyşy 2028-nji ýyla meýilleşdirilen, zond asteroidler zolagyna tar...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Dubaý jemgyýetçilik ulaglaryny 2050-nji ýyla çenli ekologiýa taýdan arassa etmegi meýilleşdirýär

Dubaýyň Ýol we ulag edarasy (RTA) emirlikdäki ähli jemgyýetçilik ulaglarynyň 2050-nji ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň nol derejesini gazanmagyny göz öňünde tutýan strategiýany kabul etdi. RTA-nyň habar berşi ýaly, strategiýa kömürturşy gazy zyňyndylaryny 10 mln tonna azaltmaga we häzirki görkezijiler bilen deňeşdirilende tas $9 mln tygşytl...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Tesla Model Y dünýäde iň köp satylan awtomobil boldy

2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Tesla Model Y elektromobili ähli awtoulaglaryň arasynda dünýäde iň köp satylan model boldy. Bu barada “The Verge” neşiri habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Maglumatlara görä, ilkinji üç aýda Tesla dünýäde 267 müň Model Y satdy, bu bolsa geçen ýylyň başyndaky satuwdan 69% köpdür. Ikinji orunda 256,4 müň...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

IPhone 15-iň ilkinji janly suratlary çap edildi

MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky dört modele garaşýarys: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro we iPhone 15 Pro Max.
Žurnalistleriň dessine bellän zady, nusgawy L...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Maskyň Neuralink kompaniýasy adamlara çip oturtmak synaglaryna ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiki kompaniýasy eliň kömegi bolmazdan kompýuteri we telefony ulanmak üçin adam beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmäge rugsat alandygyny habar berdi. Muny TASS ýetirýär.
“Biz ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçiligi boýunça edarasynyň adamlarda ilki...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Microsoft Windows 11 üçin üçünji uly täzelenmäni çykardy

Windows 11 operasion sistemasy üçin Moment 3 global täzelenmesi çykaryldy. Bu barada Windows blogynda aýdylýar diýip, day.az habar berýär.
22H2 Moment 3 apdeýti operasion sistema birnäçe täze funksiýalary goşýar. Aýratynam, korporasiýanyň inženerleri ulanyjy gurluşdan fiziki taýdan aýrylan ýagdaýynda kompýuteriň bloklanmak mümkinçiligini goş...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

TikTok öz çat-boty Tako-ny synagdan geçirip başlady

TikTok sosial ulgamynyň eýesi bolan kompaniýa Tako atly emeli aň çat-botuny synagdan geçirip başlady. Bu barada penşenbe güni The Verge portaly habar berdi diýip, TASS belleýär.
nuň maglumatlaryna görä, botuň esasy wezipesi - ulanyjylara isleglerine görä wideo hödürlemekdir, ýöne Tako başga-da köp soraglara jogap berip biler. Çat-boty döretm...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ford elektromobilleri Tesla-nyň zarýad beriş ulgamyndan peýdalanyp biler

Ford elektrik ulaglarynyň eýeleri Tesla awtoulag öndürijisiniň 12 müň sany çalt zarýad beriş stansiýasyna girmäge mümkinçilik alarlar. Bu barada anna güni Financial Times habar berdi diýip, TASS ýazýar.
Şereketleriň şertnamasy ABŞ-da we Kanadada Ford-yň elektrik ulaglary üçin çalt zarýad beriş stansiýalarynyň sanyny iki esse artdyrar. Sürüji...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Mercedes-Benz dünýä boýunça 23 müň 500 ulagyny yzyna ýygnaýar

German awtoulag öndürijisi Mercedes-Benz seresaplylyk çäresi hökmünde dünýäde 23 müň 500 töweregi ulagy yzyna çagyrýar. TASS-nyň habar bermegine görä, bu barada penşenbe güni DPA gullugy tarapyndan GFR-iň Ulag serişdeleriniň meseleleri boýunça federal müdirligine salgylanyp habar berildi.
Hasabatda programma üpjünçiligindäki köne sazlamalar...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Toyota awtoulaglary ählumumy elektrikleşdirmä garşy çykyş edýär

Toyota Motor konserni birnäçe awtoulag öndürijileriniň modellerini diýseň çalt elektrikleşdirmä geçirmek islegini ýene bir gezek howlukmaçlyk diýip atlandyrdy. Şeýle beýanat bilen Toyota-nyň gözleg institutynyň ýolbaşçylaryndan biri Jill Prattyň çykyş edendigini Bloomberg ýazýar.
Konserniň baş ylmy işgäri wezipesini ýerine ýetirýän Jill Prat...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Sony ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy penşenbe güni Project Q atly ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi. Onlaýn-tanyşdyryş kompaniýanyň sosial ulgamlardaky sahypalarynda geçirildi.
Playstation 5 (PS5) -den oýunlary akdyrmaga mümkinçilik berýän enjamyň 2023-nji ýylda satuwa çykaryljakdygy bellendi. Şol bir wagtyň özünde, 8 dýuýmlyk ekran we adaty PS...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Opel täzelenen Corsa modelini hödürledi

Stellantis konserniniň bir bölegi bolan Opel markasy täzelenen Corsa hetçbegini hödürledi. Stellantisiň metbugat gullugynyň habaryna görä, awtoulag täze yzky dizaýna, matrisa faralara we üýtgedilen interýere eýe boldy.
Garşydan gelýän sürüjileriň gözüni gamaşmakdan saklaýan Corsa Matrix farasy, öňki sekiziň ýerine 14 sany LED ulanyp, täzelen...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Apple Broadcom bilen 5G-niň komponentlerini işlemek barada ylalaşandygyny yglan etdi

Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web sahypasynda çap edilen metbugat beýanatynda habar berildi.
Apple-iň baş direktory Tim Kuk: "Amerikan önümçiliginiň ugurtapyjylygyny...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago