Meizu 21 Pro smartfony kompaniýanyň çykarjak iň soňky smartfony bolar

Hytaýyň Meizu kompaniýasy 29-njy fewralda Meizu 21 Pro flagman smartfonynyň tanyşdyrylyşynyň geçiriljekdigini anons etdi. Bu barada Gizmochina portaly habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Meizu 21 Pro smartfonynyň üstündäki işler heniz kompaniýa iş ugruny smartfonlardan emeli aňa gönükdirjekdigi barada yglan etmezden öň başlandy. Fewral a...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Italiýada aýaklary gowşak adamlar üçin ekzoskelet köpçülikleýin satuwa çykarylar

Italiýada gowşak ýa-da düýbünden atrofirlenen myşsalary bolan adamlar üçin robotlaşdyrylan ekzoskelet döredildi. Bu barada «MedicalXpress» habar berýär.
«TWIN» diýlip atlandyrylan ekzoskelet Milanda geçirilen metbugat maslahatynda tanyşdyryldy. Ýörite hereketlendirijiler hassalara dyz we but bogunlaryny epmäge kömek edýär. Enjam ädimiň uzynl...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Toyota tizligi geçiriş korobkasynyň näsazlyklary sebäpli 280 000 sany täze ulagy yzyna çagyrýar

Toyota awtomatiki geçiriş korobkasynyň näsazlyklary sebäpli 280 000 sany Tundra, Sequoia we Lexus LX 600 ýaly pikaplary we wnedorožnikleri yzyna çagyrýar. Awto.ru-nyň habar bermegine görä, bitarap ýagdaýa geçirilende awtoulaglar hereketini dowam etdirip bilýär, bu bolsa heläkçilik töwekgelçiligini ýokarlandyrýar.
Kompaniýa programma üpjünçil...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Windows 11 bilen işleýän kompýuterler ulanyjynyň sesinde gürlemegi öwrener

«Microsoft» kompaniýasy «Speak for me» atly sesli diktor tehnologiýasynyň üstünde işleýär, ol saýlanan teksti tebigy sesde, şol sanda ulanyjynyň sesinde aýdyp biler. Bu barada «Windows Latest» portaly habar berýär.
Täze ulgam entek ulanyjylar üçin elýeterli däl, ýöne operasion ulgama üýtgetmeleri girizip, funksiýany açyp bolýar. «Speak for m...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Bugatti Bolide trek giperkary taryhdaky iň uly tormoz bilen üpjün edildi

«Bugatti Bolide» trek giperkary rekord derejede uly tormozlar bilen enjamlaşdyryldy. Bu barada gazeta.ru «Motor1» neşirine salgylanyp habar berýär.
Täze ulagyň tormoz ulgamy «Brembo» kompaniýasynyň işläp düzüjileri tarapyndan döredildi. Mehanizmiň netijeliligi «Formula 1» awtoulaglaryndaky gurluşlar we ýaryş maksatly sport prototipleri bilen...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

180 Mp periskoply Honor Magic6 Pro flagman smartfony tanyşdyryldy

«Honor» kompaniýasy «MWC 2024» sergisinde «Magic6 Pro» flagman smartfonynyň halkara nusgasyny tanyşdyrdy.
«Honor Magic6 Pro» 2800x1280 piksel durulykly, 120 Hz täzeleniş tizligi we 5000 nit ýagtylygy bolan 6,8 dýuýmlyk OLED ekran bilen enjamlaşdyrylandyr. Häzirki wagtda bu smartfon üçin rekord görkezijidir. Enjamyň işleýşine «Snapdragon 8 Ge...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Nokia arassa nol zyňyndylara ýetmek maksadyny 10 ýyl çaltlaşdyrar

Finlýandiýanyň telekommunikasion enjamlary öndürijisi Nokia Corp. 2040-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň arassa nol görkezijisini (net zero) gazanmagy meýilleşdirýär. Bu barada MarketWatch-a salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.
Öň, kompaniýa bu maksada 2050-nji ýyla çenli ýetmekçidi.
Şol bir wagtyň özünde, Nokia öz işini k...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Ýewropada ýylyň awtomobili belli boldy

Ženewa awtosalonynda Ýewropada “Ýylyň awtomobili” bäsleşiginiň netijesi jemlendi. 2024-nji ýylda ýeňiji Renault Scenic E-Tech krossoweri boldy. Bu barada Car of the Year bäsleşiginiň guramaçylyk komitetiniň resmi saýtyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Renault Scenic E-Tech emin agzalarynyň ses bermeginde 329 bal gazandy, 58 emin agzasyn...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär.
Reýtingde BYD 9-njy orna çykdy. Focus2move agentliginiň täze hasabaty dünýäniň 159 bazarynda täze ýeňil awtomobilleriň hasaba alnyşy baradaky maglumatlary...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Motorola we Lenovo birnäçe enjamy dolandyrmaga ukyply guraly bilen enjamlaryň arasyndaky serhetleri ýok edýär

MWC 2024-de Motorola we Lenovo kompaniýalary dürli enjamlardaky wezipeleriň arasynda ondan-oňa geçmegi aňsatlaşdyrýan Smart Connect guralyny yglan etdi diýip, Engadget habar berýär.
Smart Connect arkaly ulanyjylar enjamlaryň arasynda mazmuny ondan-oňa, meselem, podkasty telefondan planşete barmagy ýüzünden bir ýüzdürmek bilen geçirip bilerle...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Aýa gonan “Odisseý” moduly işini bes edýär

23-nji fewralda Aýa gonan amerikan kosmos enjamy Nova-C (“Odisseý”) şowsuz gonandygy sebäpli öz işini bes edýär. Bu barada South China Morning Post neşirine salgylanyp, RBK habar berýär.
LRO orbital enjamynyň suratlaryna görä, “Odisseý” göz öňünde tutulan ýerden, takmynan, 1,5 km uzaklykda – Aýyň günorta polýusyndan 300 km uzaklykda ýerleşýä...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Figure AI robotlaryň hakyky şertlerde adamlar üçin howply we kyn işleri nähili ýerine ýetirýändigini görkezdi

2021-nji ýylda Google-yň öňki inženerleri tarapyndan döredilen Figure AI başlangyjy gumanoid robotlaryny hakyky iş şertlerinde synagdan geçirip başlaýar diýip, Hi-Tech habar berýär.
Işläp düzüjiler tarapyndan ýerleşdirilen wideoda Figure 01 robotlarynyň zawodda wezipelerini nähili ýerine ýetirýändigi görkezilýär. Robotlar bir işi ýerine ýeti...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

10 döwlet 6G ulgamynyň ösüş ýörelgelerini ylalaşdy. Finlýandiýa öňdebaryjy

Finlýandiýa we ýene dokuz ýurt maglumatlary geçirmegiň 6G torunyň esasy ösüş ýörelgelerini ylalaşyp, olary ýörite jarnamada görkezdiler. Bu barada 27-nji fewralda Barselonada Mobile World Congress-iň geçirilmegi bilen baglylykda respublikanyň Ulag we aragatnaşyk ministrligi habar berdi diýip, TASS belleýär.
Jarnama Finlýandiýa bilen bilelikd...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

20 sany Xiaomi we Redmi smartfony 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda HyperOS-a çenli täzelenme alar

Xiaomi kompaniýasy täze HyperOS operasiýa ulgamyna çenli täzelenme aljak smartfonlaryň sanawyny hödürledi. Oňa 20 sany Xiaomi we Redmi smartfony, şeýle hem iki sany planşet girýär. Täzelenmeler 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda başlar. Bu barada GSMArena habar berýär.
HyperOS-y aljak enjamlaryň resmi sanawy aşakdakylar:
Xiaomi 12
...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Lenovo suratkeşler üçin dury ekranly noutbuk çykardy

Hytaýyň «Lenovo» kompaniýasy «MWC 2024» sergisinde dury ekranly noutbugynyň konseptini tanyşdyrdy.
Tanyşdyrylan enjam dolulygyna dury bolmaga ukyply displeýe eýedir, şeýlelikde, ulanyjy ekranyň aňyrsyndaky zatlary hem görüp biler. Kompýuter bilen işlenýän wagty durulygyň derejesini sazlap bolýar.
Enjam 720 piksel durulykly 17,3 dýuýml...

Dowamy »

1 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

​ Toyota Corolla eýýäm 25 ýyl bäri dünýäde ykjam awtoulag satuwynyň sanawynda öňdebaryjydyr

Toyota Corolla 25 ýyl bäri satuwlar boýunça öňdebaryjy bolup, ykjam awtoulag bazarynda esasy ornuny saklamagyny dowam etdirýär diýip, Focus2Move habar berýär.
2023-nji ýylda bu modeliň 1,1 million nusgasy satyldy, bu bolsa 2022-nji ýyldakydan 0,1% köp. Iň ýakyn bäsdeşi Honda Civic 468 573 awtoulag satyp, Toyota-dan iki esse yzda galdy.
...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Xiaomi 50 MP kameraly kuwwatly Pad 6S Pro planşetini hödürledi

Hytaýda geçirilen giň gerimli tanyşdyrylyş dabarasynyň çäginde «Xiaomi» kompaniýasy «Pad 6S Pro» flagman planşetini görkezdi.
Täze önümde 3K durulykly, 144 Hz şekiliň täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 900 nit bolan 12,4 dýuýmlyk IPS displeýi ornaşdyrylypdyr. Displeýiň taraplarynyň gatnaşygy 3:2-ä deňdir. Planşetiň sesi «Dolby Atmos» t...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Huawei suwdan goragly we emeli hemra aragatnaşygy bolan Pocket 2 eplenýän smartfonyny tanyşdyrdy

«Huawei» kompaniýasy iki eplenýän «Pocket 2» smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.
Täze önüm 2690x1136 piksel durulygy, 120 Hz çenli uýgunlaşdyrylan şekil täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 2200 nit bolan 6,94 dýuýmlyk çeýe OLED displeýi bilen üpjün edildi. «Huawei» kompaniýasynda bellenilmegine görä, damja şekilli «Xuanwu» ber...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Alymlar 200 terabaýt sygymly CD disk döretdiler. Şeýle diskleriň biri 2000 sany Blu-ray diskiniň ornuny tutýar

Şanhaýly alymlar 1,6 petabaýt maglumat saklamaga ukyply optiki CD disk döretdiler. Bu adaty Blu-ray diskinden 16000 esse uludyr. Şeýle diskleriň hyzmat ediş möhleri 50 ýyldan 100 ýyla çenlidir diýlip, «Nature» žurnalynda ýerleşdirilen makalada bellenilýär.
Tehnologiýanyň syry bir plýonkada ýüzlerçe gatlak maglumatlar ýerleşdirilen planar 3D...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Mercedes-Benz täze kaşaň Mythos ulaglaryny döreder

Germaniýanyň awtoulag ägirdi «Mercedes-Benz» «Maybach» modellerinden has eksklýuziw we gymmat boljak täze premium derejeli «Mythos» kysymly ulaglaryny çykarmaga taýýarlyk görýär diýip, motor1.com habar berýär.
«Mersedes-AMG SL» awtoulagynyň esasynda dörediljek täze kysymly ulaglaryň ilkinjisi 2025-nji ýylda çykar. Ol özboluşly dizaýny, kaşaň...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago