Ilkinji hem iñ soñkuja dushushyk..! Ýüregme ýazyldy bu yssy sene, Shol wagt neneñ bagtyýardym - bagtlydym! - Minutlam ýugrulyp ajaýyp heñe, Göwnüm bahar bolup josha gelipdi, Çünki, söýen gyzym gasha gelipdi, Ykbala guwanyp gelipdim sheýle, Alkysh okap ony beren täleýme. Ýöne köp zat entek öñde ekeni... Durmush soñra sançjak eken tikeni... Söýgini beripdir diñe dadymlyk, Alsyn diýip bir pursatjyk tagamyn. Gelemde, pel-pelläp uçup gelipdim, Gidemde, ysgynsyz ätdim aýagym...

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir