Perişdelere Iman

2. PERIŞDELERE IMAN

Perişdeler diñe Allatagalanyñ emirlerini ýerine ýetirýän, nurdan ýaradylan mukaddes barlyklar bolup, Olar hiç günä etmeýän, güýçli, kuwwatly, çaltlyk bilen hereket edýän ruhy barlyklardyr. Perişdelerde jynsy aýratynlyklar bolmaýar we olar iýip-içmeýäler. Perişdeleriñ sany diñe Allatagalanyñ Özüne mälimdir. Peri...

Dowamy »

59 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 18 hours ago

Allatagala Iman

1. ALLATAGALA IMAN

Allatagalanyñ barlygyna, birligine, ýaradyjylygyna, mertebesine laýyk atlarynyñ we sypatlarynyñ bardygyna hem-de Özüne meñzeş zadyñ ýokdugyna ýüregiñden ynanmakdyr. Allatagala ähli älemleri ýokdan bar eden, deñi-taýy bolmadyk ýeke-täk Ýaradyjydyr. Her bir musulmanyñ Allatagalanyñ ähli kämil sypatlara eýedigine,...

Dowamy »

34 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 19 hours ago

Adam kelleli dogulan pişik sypat jandar şübhelimi?

ADAM KELLELI DOGULAN PIŞIK SYPAT JANDAR ŞÜBHELIMI?

Täsin dünýäniñ içinde bolup geçýän geñ-tañsy zatlar gaty kän diýen ýaly. Olaryñ haýsysyny synlap görseñ iniñ tike-tike bolýar.
Okeanlarda, deñizlerde gabat gelýän suw periler, adama meñzeş dogulýan jandarlar, dogulýan täze parodiýa jandarlar we şuña meñzeşlikler täze ewolýusiý...

Dowamy »

149 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Argentinada surata düşürilen başga planetaly

ARGENTINADA SURATA DÜŞÜRILEN BAŞGA PLANETALY


Häzirki döwürde tehnologiýanyñ ösmegi bilen her hili geñ-tañsy anomal, paranormal hadysalary surata düşürip, wideoşekillere ýazga düşürip, hatda käbir ruhlaryñ tolkunlar arkaly magnitafon ýazgysyna hem geçirip bolýandygyna degişli subutnamalar bar.
Ýöne meniñ häzirki gürrüñ...

Dowamy »

111 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Wenera planetasy

WENERA PLANETASY

Zöhre ýyldyzy, Dañ ýyldyzy, Ömrüzaýa ýyldyzy, Gün Äleminiñ ikinji planetasy. Ol ululygy we gurluşh boýunça Ýere meñzeş, Günden we Aýdan soñ asman gümmezinde görünýän iñ ýagty asman jisimidir. Onuñ diametri 12103 km, radiusy 3000 km-e ýetýän, demirden we nikelden ybarat bolan ýadrosy, galyñylygy 3000 km-e ýetýän ikinj...

Dowamy »

61 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Mähnet döwüleriñ yzlary

Mähnet döwüleriñ yzlary

Biz çagakak ulularymyz döwüli ertekileri aýdyp berýärdiler. Şonda men olaryñ aýdyp berenlerini diñlemegi gowy görýärdim.
Döwüleri mydama mähnet adam şekilli, bir gözli dişleri çykyp duran görnüşde, özem haýsydyr bir dagyñ gowagynda hazyna gorap saklaýar diýlip sypatlandyrylýar.
Türkmen halkynyñ...

Dowamy »

87 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Allatagallany näme üçin görüp bilemizok?

Myratjyk kakasyndan:
- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.
Kakasy:
- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.
- Näme üçin görüp bilenok, kaka?
- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suratyny alyp bilýärmiň?
- Hawa, a...

Dowamy »

265 18
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Amazonkalar hyýalmy ýa hakykat

AMAZONKALAR HYÝALMY ÝA HAKYKAT?

Türkmenistandaky halklar skifleriñ ýaşan zamanasyndan-da öñ aýala hudaý hökmünde tagzym edipdirler. Gadymkylaryñ ene-hudaýa goýan hormaty mis asyryna we bürünç asyryna (b.e. çenli IV ㅡ II müñ) degişli heýkeljiklerde öz beýanyny tapypdyr. Heýkeljikler gödek ideallardan başlap, has kämil görnüşe eýe bo...

Dowamy »

112 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy -Köneürgenç meteoriti

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy-Köneürgenç meteoriti 1998-nji ýylyň Iýun aýynyň 20-sine,ýerli wagt bilen 17 sagat 30 minutda,Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň merkezi Köneürgenç şäherinden 5 kilometr günortada ýerleşýän "Derýalyk"daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Nurly Gandymowyň gowaça meýdanyna gaçdy.Ol Ýere 3,7 metr çümüp,emele getiren çukurynyň...

Dowamy »

200 3
Bilim, Waharman tarapyndan 1 week ago

Iki belgili sanlaryň kwadratyny ýatdan hasaplamak

Matematika dersi öwrenilende esasy wezipeleriň biri,okuwçylaryň ýatdan çalt we dürs hasaplamak ukyplaryny,olaryň pikirlrnmek,oýlanmak endiklerini ösdürmek,olaryň matematika dersine bolan höwesini artdyrmakdyr.Häzirki döwürde tehnikanyň ösmegi bilen bilim ulgamynda hem çagalaryň zähmetini ýeňilleşdirýän tehnologik hasaplaýyş enjamlary köpeldi.Okuwçy...

Dowamy »

148 1
Bilim, Waharman tarapyndan 1 week ago

Bankadaky daşlar

Bir mekdep ýörite hünärmenleri çagyryp, öz okuwçylaryna wagtlaryny tygşytly ulanmak we işlerini tertipli meýilleşdirmek boýunça kurs berdirýär. Ine, şeýle kurslaryň birine wagtyňy peýdaly ulanmak boýunça hünärmen gelýär.

Mekdep bu saparky kursa ýokary synp okuwçylaryny gatnaşdyrýar. Ol hünärmen okuwçylara: «Geliň, siz bilen bile bir...

Dowamy »

129 1
Bilim, bank tarapyndan 1 week ago

''Nekronomikon'' kitaby hakynda bilesiñ gelýärmi?

''NEKRONOMIKON'' KITABY HAKYNDA BILESIÑ GELÝÄRMI?

Gaty gizlin saklanylýandygy hasap edilýän El Hazret atly ýazyjynyñ ''Nekronomikon'' atly kitabynyñ aýratynlyklary hakynda kitapcy.com internet saýty habar berýär.
Siriýaly El Hazret bu kitaby 7 jiltden ybarat 900 sahypalyk kitap edip çykarypdyr. Kitapda Nuh pygamberiñ Tupanynda...

Dowamy »

228 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Soňunda hemmämizem hiç kim bolup galarys (Hekaýa)

Bir wagtlar öz döwrüniň häkimi gol astyndaky ýolbaşçylar bilen at üstünde şähere gelýär. Ýoluň gyrasyndaky adamlar iki bükülip, häkime salam berýärler. Olaryň arasynda bir çetde oturan adamyň weli hiç zat bilen işi ýokmuş. Häkimiň hem bu adama gözi düşýär.

Häkim atyny saçy-sakgaly buýr-bulaşyk, üst-başy sal-sal bolan bu adamyň ýanyna...

Dowamy »

174 2
Bilim, bank tarapyndan 1 week ago

Тарыхда Ин Бейик Шахсыет.

Майкл Харт шейле дийди:...
Ёгсада Майкл Харт ким?
Майкл Харт белли тарыхчы ве математик. Бир гезек ол, белли тарыхчылары уйшурип, тарыхда яшап гечен ин бейик шахсыетлерин 100лигини дузялер. Гысгача айданда олар 32 угур боюнча аланда ин белли шахсыетлери аныкламалы, гелнен нетижелере гора, Майкл Хартын Топ-100лигинде 1нжи ере МУХАММЕТ (С...

Dowamy »

190 3
Bilim, soho tarapyndan 2 weeks ago

Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi

Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi
Şu ýylyň ilkinji dört aýy boýunça dünýäde syýahatçylykdan gelýän girdeji koronawirus pandemiýasy sebäpli $195 mlrd kemeldi. Şeýle maglumatlar BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynda (UNWTO) getirilýär. Bu barada vestikavkaza.ru habar berýär. Onuň maglumatlary boýunça, ýanwar-...

Dowamy »

103 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Öwez Gündogdyýew

ÖWEZ GÜNDOGDYÝEW


Türkmen halkynyñ arasynda tanymal ýaş alymlar sanardan kändir. Hut şolaryñ biri hem aramyzdan ýaş giden arheolog, taryhçy Öwez Gündogdyýewdir. 1966-njy ýylda Türkmen halkyna Gün bolup dogan Öwez Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Mekdebi tamamlap Türkmen Döwlet Uniwersitetiniñ Taryh fakultetine okuwa girýär....

Dowamy »

109 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler

Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Türkiýäniň Içeri işler ministrligi duşenbe gününden başlap koronawirus pandemiýasynyň fonunda maska režiminiň bozulmasy üçin 900 türk lirasy möçberinde (ABŞ-nyň 130 dollaryndan gowrak) pul jerimesiniň girizilýändigini mälim etdi. Bu barada ria.ru habar berýär. Öň maska režimini bozan...

Dowamy »

106 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar

Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaýyň hökümeti syýahatçylar üçin serhetleri iýuldan başlap açmakçydygyny mälim etdi. Bu barada mk.ru habar berýär. Emirligiň hökümetiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, beýleki döwletleriň raýatlary Dubaýa 7-nji iýuldan gelip bilerler. Serhetden geçmek üçin...

Dowamy »

99 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler

Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek barada teklip öňe sürüldi. Bu barada Tailandyň sport we syýahatçylyk ministri Phiphat Ratçakitprakarn aýtdy, muny dni24.com ýetirýär.
Tailandyň täze “döwlet teswirnamasyna” laýyklykda, noýabr-...

Dowamy »

75 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Allatagallanyñ nahara çagyrylyşy

Ysraýyl ogullary bir gün Musa ýüzlenip şeý diýipdirler: “Eý Musa, biz öz Taňrymyzy nahara çagyrmak isleýäris. Taňry bilen gürleş, ol biziň çakylygymyzy kabul etsin!” Musanyň bu gürrüňe gahary gelipdir: “Siziň edýän gürrňiňiz näteňet, siz näme Hudaýyň azyk-suwluk zerurlygynyň ýokdugyny bileňzokmy?” Ýöne bir gün Sinaý dagyna çykanda, Hudaý Musa şeý d...

Dowamy »

190 1
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago