Dilewarlygyñ ähmiýeti

Dilewarlygyñ ähmiýeti
DILEWARLYGYÑ ÄHMIÝETI

Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezler. Gepleşikde söhbetdeşiň ünsüni çekmek ýa-da sözleriň dürslügini saklamak maksady bilen filosoflar, syýasatçylar, dipl...

Dowamy »

70 2
Bilim, Wonderfull tarapyndan 1 day ago

Adolf Gitler Dünýä uruş açmadyk bolsady ?

Germaniýanyň we Dünýä taryhynyň iň wahşy lideri diýip tanalan Adolf Gitler 1933-nji ýylda häkimýete geldi. Wersal şertnamasyny nemes halkynyň üstünden aýryp, nemes halkyny biraz hem bolsa begendirmäni başardy. Gitler gele-gelmän ykdysadyýet, ýarag, harby deňiz ugurlary, tehnologiýada öňe saýlanmana başlady. Bularam diňe 5 ýylyň içinde etmäni başard...

Dowamy »

213 9
Bilim, Gutulmyş tarapyndan 1 day ago

Garaz..

...Elbetde, dünýäde hiç zat öz-özünden ýa-da tötänleýin bolmaýar. Bir suratkeş çekmese, reňkler öz-özünden ylgaşyp gelip ýa şemala gaýyp, birden çyzylyp portret bolaýanok.
Haçanda Seljukly döwletinde Nyzam al Mülk mekdepdir medreseleri guran wagty, bilimiň ösen wagty, ylymly adamlar bolan wagty ýurt hem ösdi. Osmanly döwletinde-de bilime üns...

Dowamy »

180 10
Bilim, Pegas tarapyndan 2 days ago

Peýdaly Maglumatlar

Atlar dik durka gowy uklaýarlar. Olar birnäçe aýy ýatmanam geçirip bilýärler.

***

It iki milliona golaý ysy saýgaryp bilýär.

***

Bir kilogram bal ýygnamak üçin bal arysy üç ýüz müň kilomertre golaý aralygy uçup geçmeli hem-de on dokuz million gülüň şiresini sormaly bolýar.

*...

Dowamy »

94 1
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Akylly adamlaryň dostlary az bolýar

Britaniýadaky London School of Economics ve Singapurdaky Singapore Management uniwersitedi tarapyndan bilelikde geçirilen derňewde Adamlaryň durmuşa bolan höwesini artdyrýan näme? Soragyna jogap gözlendi.

Derňewiň çäginde 18-28 ýaş aralygynda 15 müň adam bilen gürrüňdeş bolundy.

Netijeleri psihologiýa žurnaly “British...

Dowamy »

148 6
Bilim, Wonderfull tarapyndan 3 days ago

“İmam-ı Gazali ye Dünyanın “KÜRE” ve döndüğünü ispatlamaya çalışan Ömer Hayyam”

Dünya’nın KÜRE ve kendi ekseni etrafında hareket ettiğini savunan Ömer Hayyam bu teorisini ispatlamak için bir dizi tezgah düzenler.
Bir mezarlığın yanında “Yıldız Evi” dediği araştırma evini kurar. Bu teorisini de orada yıldızlara bakarak bulmuştur. O yıllarda bu teorisini açıklamak için. Nişabur medresesinin en bilgili hocası olan aynı zam...

Dowamy »

115 15
Bilim, Khanture tarapyndan 3 days ago

Talyplar.com-da nämçün agza bolumak(Registratsiýa) mümkindäl.

Talyplar.com-da nämçün agza bolumak(Registratsiýa) mümkindäl.

Şuwagda çenli talyplar.com-da agza bolmak mümkindäldi. Emma 1 ýyl mundan owal, bir ýerlerden saýtyň admini tapylyp "Agza bolmaklyga" rugsadyny berdi registratsiýa açyldy. Elbetde psihiki-ruhy taýdan näsäg adamlar hemmeýerde bar, olaryň bilineni, agyr jenaýatlar edeni türme...

Dowamy »

222 14
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

"Geçen geçdi..."

Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak,
öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna
salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar
geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar.
Ony ebedilik unutgan...

Dowamy »

74 5
Bilim, Arzuwum tarapyndan 4 days ago

MANYLY SÖZLER 4

MANYLY SÖZLER 4

31. "Adamyň ýüregine 2 söýgi ýerleşermi???" Diýdiler "2däl 10-hem ýerleşer" diýenimde gaharlandylar!!!
#IDEALLIDER

32. Mugt zat ýok diýýälerweli, mugt-akyl berýänä köp.

33. Ýer şarynda iň uly WIRUS bu ADAM.

34. Bäş sany gizlemeli zadyňyz.
1. Söýgüň.
2....

Dowamy »

222 6
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

Aýdaky dünýä kartasy

Aýdaky dünýä kartasy
https://ia601405.us.archive.org/22/items/aydaky-karta/A%C3%BDdaky%20karta.pdf

Dowamy »

559 117
Bilim, Khanture tarapyndan 4 days ago

Dünýä kartasy galp

Dünýä kartasynyň nähili galplaşdyrylandygyny şu linkden pdf faýly ýükläp, ony açyp görüň!
https://archive.org/download/galp-karta_202104/Galp%20karta.pdf

Dowamy »

202 11
Bilim, Khanture tarapyndan 4 days ago

Oraza tutmak gadagan edilen günler.

Oraza tutmak gadagan edilen günler

Dinimizde oraza tutmagyň emr edilen, ündelýän günleriň bolşy ýaly, oraza tutmagyň gadagan edilen we halanylmaýan günleri hem bardyr. Oraza tutmagyň halanylmaýan günlerinde agyz beklemek haram ýa-da tahrimen mekruh, käbir günlerinde bolsa, tenzihen mekruh saýylypdyr.

Haram ýa-da tahrim...

Dowamy »

171 3
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 4 days ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 11

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 11

111. Ýer-ýüzünde her ýylda "Aspirin" dermanyň 40000 tonnasy ulanyňýar. Şolaryň 16000 tonnasyny diňe A.B.Ş. ulanýar.

112. Ser Genri Roýs, Rolls-Royce-iň dörediji we easy gurnaýjysy bolup ol mekdepde bary ýogy 1 ýyl okaýar. Galan ähli bilimi özi öwrenýär.

113. Bir adam...

Dowamy »

162 3
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

Çig süýt emen adam hekaýa

Kerpiç zawodynda ýükçi bolup işleýän Hamadyñ gözleri kimdir biri ony aldamakçy bolanda aşa geñirgenip, soñam şol durşuna hemişelik doñup galan ýaly tes-tegelekdi. Şonuñ üçinem adamlar oña arkasyndan "Hamat guş" diýerdiler. Ýolda-yzda duşanlarynda-da, hamana öýkünýän ýaly, oña gözlerini tegelemän garap bilmezdiler.
Gürrüñdeşiniñ özüne göz...

Dowamy »

102 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 2.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 2.

6) Nädip suwuň aşagynda otlyçöpi ýakyp, şol ýakan otlyçöpümizi doly ýanyp gutararýaly etmeli?
============================
7) Haýsy tarelkadan nahar iýip bolanok???
============================
8) Kakasy ogly bilen, howwa howwa kakasy ogly bilen. A atasy agtygy bilen. Ola...

Dowamy »

199 7
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 6 days ago

SINBAT

SINBAT

Öňler Araplaryň ''1001 gije'' ''Alladdin'' hakda ''Sindbat'' ýa-da ''Sinbat'' hakda gyzykly kinofilmleri mawy ekeranlarda çeperleşdirilip görkezilerdi. Ine döwrümizde hem Sinbat ýaly şahsyýetleriňem rowaýatlaşdyrylyp, ertekipisint derejesinde garalmagyna şol kinolar sebäp bolan ýaly.
Eýsem-de ady Rowaýata öwrülip giden...

Dowamy »

161 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Iki sany siňege ýüzlenme

Nä bu saýt eneňiziň saýtymy??? Ýürege düşdüňiz-aý boş-boş dawalaryňyz bilen! Zetrpo diýilýäne sögünýän yashalym, kimem bolsaň, nomeri bar eken, jaň edip ERKEKÇE gürleşseň bolanokmy? Bärde mowzuk açyp, hem-ä agzalaň ýüregini bulaýaň, hemem şerraýlygyňy görkezýäň diýmeseň, başga eliňden gelýän zat ýok.

Dowamy »

446 28
Bilim, Pegas tarapyndan 1 week ago

MANYLY SOZLER

1. Her kim ölüp biler; ýöne her kim hakykatdanam ýaşap bilmez.
***
2. Durmuşda üstünlik gazanmak üçin akmak görünmeli; ýöne akylly bolmaly.
***
3. Durmuş hazyna gözlemek däl, durmuşyň özi hazyna.
***
4. Başgalaryň göwnünden turmak üçin ömrüňizi ýitirmäň.
***
5.Eger ýakyn adamyňyz sizi terk ede...

Dowamy »

200 4
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

Beýik Biribaryň jomartlygy..

78 ýaşly bir adam näsaglap hassahana eltilýär.
Hassanyň ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin gerekli lukmançylyk ýardamlary edilýär we netijede ýaşuly adam 24 sagat kislorod berlip ýatanyndan soň özüni has gowy duýup başlaýar.

Ýagdaýynyň gowulaşandygyny gören lukmanlar, ýaşuly adama 2 günläp kislorodda ýatandygy üçin 2000 TL töweregi...

Dowamy »

197 5
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

MANYLY SETIRLER

1.Gowy zatlar ynananyňyzda gelýär, has gowy zatlar sabyrly we iň gowy zatlar hiç haçan ýüz öwürmeýän wagtyňyz gelýär.
***
2.Durmuş gaty rehimsiz mugallym. Ilki ekzamen berýär, soň bolsa sapak berýär.
***
3.Söýgi ýele meňzeýär, görüp bilmeýärsiňiz, ýöne duýup bilersiňiz.
***
4.Şu günüň gowy günleri ertiriň g...

Dowamy »

143 0
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 week ago