Türkmenistanda 3 sany ýokary okuw mekdebine täze rektor bellenildi

12-nji iýulda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň birnäçe ýokary okuw mekdeplerine rektorlary bellemek hakynda resminamalara gol çekdi.
Hususan-da, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusupowa bu ýokary okuw mekdebiniň rektory wezipe...

Dowamy »

30 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

2024-nji ýylda Türkmenistanda okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar, Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy; 2024-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär oku...

Dowamy »

26 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetiniň talyplary (HYY we ÖU) 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen matematika boýunça SEEMOUS 18-nji talyplar olimpiadasynda 5 medal gazandylar. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň saýtynda habar berilýär.
9 ýurduň 27 uniwersitetinden ýüzden gowrak talybyň gatn...

Dowamy »

123 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guraldy diýip...

Dowamy »

121 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanyň Bilim ministrligi daşary ýurtlarda berlen diplomlary ykrar etmek barada bildiriş çap etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurdumyzyň köp sanly raýatlarynyň ýüz tutmalaryny nazarda tutup, beýanat bilen çykyş etdi.
"Türkmenistanyň Bilim ministrligi «Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ý...

Dowamy »

147 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Arkadag şäherinde mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasy başlandy

26-njy martda Arkadag şäherindäki 1-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik toplumynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlyk etmeginde mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika dersi boýunça halkara olimpiada badalga aldy.
Russiýa Federasiýasyndan, Hytaý Halk...

Dowamy »

129 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Mekdep okuwçylarynyň arasynda nemes dili dersi boýunça olimpiada geçirildi

Ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň IX-XI synp okuwçylarynyň arasynda nemes dili dersi boýunça olimpiada geçirildi. Oňa deslapky tapgyrda ýeňiji bolan 15 okuwçy gatnaşdy.
Olimpiada iki tapgyrda geçirilip, 1-nji tapgyry — «Pähim - paýhas ummany Magtym...

Dowamy »

150 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Aşgabatda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modelirleme boýunça olimpiada geçiriler

Aşgabatda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hazarýaka döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modelirleme boýunça Halkara olimpiada geçiriler.
Olimpiadanyň esasy maksady tal...

Dowamy »

152 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Gyrgyzystan 12 ýyllyk mekdep bilimine geçýär

Gyrgyzystan 12 ýyllyk mekdep bilimine geçmäge taýýarlanýar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň administrasiýasyna salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.
Geçiş tapgyrlaýyn amala aşyrylar. Şeýle-de, okuwçylaryň bilim maksatnamasy täzelener.
“Gyrgyzystanda bilim ulgamy üýgetmelere mätäçlik çekýär, sebäbi köp jähtler Sowet döwründen bäri üýtge...

Dowamy »

164 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda materiallaryň berkligi boýunça III Halkara olimpiada geçiriler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Materiallaryň berkligi» dersi boýunça III Açyk halkara Internet-olimpiadasyny geçirer.
Çäräniň guramaçylyk toparynda habar berişleri ýaly, eýýäm dünýäniň 15-e golaý ýurdundan, şol sanda Russiýadan, Belarusdan, Gaza...

Dowamy »

172 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde mekdep okuwçylary üçin matematika we fizika boýunça II internet olimpiadasy geçiriler

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň takyk dersler çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen orta mekdepleriniň 10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda matematika we fizika boýunça II internet olimpiadany geçirer.
"Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiriniň habar bermegine görä, ýokary synp okuwçylarynyň arasynda...

Dowamy »

165 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

25 müňe golaý okuwçy “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly integrirlenen olimpiadanyň I tapgyryna gatnaşdy

9-njy martda Aşgabatda we ähli welaýatlarda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly 2-nji integrirlenen olimpiadanyň I tapgyryna badalga berildi.
Olimpiada mekdep okuwçylarynyň gyzyklanmasy diýseň ýokary boldy. Ilkinji tapgyra gatnaşan 25 müňe golaý okuwçy...

Dowamy »

157 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

IV Açyk halkara matematika olimpiadasynyň jemi jemlendi

8-nji martda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde geçirilen IV Açyk halkara matematika olimpiadasynyň (OMOUS — 2024) jemi jemlendi. Birnäçe günläp dowam eden olimpiada-da Bolgariýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň, Saud Arabystanynyň, Ispaniýanyň, Indoneziýanyň we Özbegistanyň jemi 25-den gowrak ýokary okuw mekdebinden 110-dan agdyk, Türkmen...

Dowamy »

159 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Hindistanda emeli aňyň esasynda ilkinji robot-mugallym işe başlady

Hindistanda emeli aňyň esasynda ilkinji robot-mugallym ýurduň günortasyndaky Keral ştatynyň bir mekdebinde peýda boldy. Bu barada TASS habar berýär.
Robot Iris adyny aldy. Oňa açyk reňkli saride hakyky mugallymyň keşbi berildi. Synp otagynyň içinde robot oturdylan tekerleriň kömegi bilen hereket edýär, okuwçylar bilen tanyşanda salamlaşmak ü...

Dowamy »

157 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

ABŞ-da talyp hakly Fulbraýt okuw Maksatnamasy üçin arzalar kabul edilip başlandy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy ABŞ-da magistr derejesini almak isleýän daşary ýurtly talyplar üçin talyp hakly Fulbraýt Maksatnamasyna (Fulbright) ýazylyşygyň başlanandygyny habar berdi. Arzalar onlaýn kabul edilýär diýip, diplomatik wekilhananyň saýtynda habar berilýär.
Talyp hakly Maksatnama Türkmenistandan zehinli ýaş hünärmenlere 2...

Dowamy »

152 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkiýede okamak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary kabul edilip başlandy

1-nji martda Türkiýede ýokary bilim almak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalaryny kabul edilip (TR-YÖS) başlandy.
Okuwa girmek isleýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalary 18-nji marta çenli kabul ediler. Giriş synaglary bolsa (TR YÖS/1) 18-nji maýda geçiriler.
Bu okuw maksatnamasy Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilim a...

Dowamy »

157 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 months ago

Türkmen milli dünýä dilleri instituty mekdep okuwçylarynyň arasynda iňlis dili boýunça II olimpiadany geçirýär

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty ýokary synp okuwçylaryny iňlis dili boýunça geçiriljek II olimpiada çagyrýar. Ol Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda ýokary okuw mekdebi tarapyndan guralýar.
Ders bäsleşigi Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 9-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda g...

Dowamy »

203 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriniň tapgyry geçiriler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurduň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşiklerini geçirýär. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Metbugat gullugynda habar berdiler.
Bäsleşigiň birinji tapgyry: fizika dersinden 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde, himiýa dersinden 2024-nji ý...

Dowamy »

188 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Harby-deňiz institutyna okuwa tabşyrmak isleýänleriň resminamalary kabul edilip başlandy

Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň ýokary hünär okuwyna 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň Tertibi:
1. Harby-deňiz institutynyň ýokary hünär bilimine Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we r...

Dowamy »

173 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanda talyplaryň arasynda Magtymguly Pyraga bagyşlanan döredijilik festiwaly geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Medeniýet ministrligi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi talyplaryň arasynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly döredijilik festiwalynyň geçirilýändigini yglan edýär. Bu barada Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi habar berdi.
Çäre Gündogaryň akyldar şahyry Magt...

Dowamy »

187 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago