Aýal

Adamlar oýanyň. Özüňize geliň. Köp zatlary ýatdan çykarýarsyňyz. Gadymy sargytlary, rowaýatlary, däp-dessurlary ýadyňyza salyň. Şol döwürlerde kabul edilen kanunlary öwreniň. Gadymy kitaplaryň köpüsinde aýaldan ägä bolmagyňyzy soralýar. Olara ol diýen bir ynanybermeli däldigini köp tekraralanýar. Iň köne kitaplaryň biri bolan Injilde, How Ene şeýta...

Dowamy »

49 2
Bilim, BeýikÝazyjy tarapyndan 1 hour ago

Tuweleme hemmeler bu sayta gocdi

. Pursatdan peydalanyp bir degismejik yazayyn

poyezdda 3 sany adam kupede otyrkalar tanyshyarlar:
-men Iwan Kuzbassdan!
-men Wasiliy Donbassdan!
-men Joraguly Hojambassdan

Dowamy »

211 6
Bilim, biohimik tarapyndan 1 day ago

Töhmet atmak—öz üstüňdäki hapany, üstü tämiz adama bulaşdyrmaga synanyşmakdyr.

Diýeli siz sosýal bir gurşawda. Ýanyňyza ýüzüni görmägede çydamaýan, halamaýan adamyňyz gelýär. Size salam berýär. Siz şonda näme ederdiňiz? 
Belki bir sowuk bir şekilde Salam berersiňiz… 
Belki, ýüzünede bakmarsyňyz…
Gürleşmek islemän bilersiňiz.
 Ýa-da rol oýnarsyňyz. Gysga jogaplar bilen başyňyzdan aýlajak bolarsyňyz. Emma ol ýerdedigini bilip k...

Dowamy »

386 13
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 day ago

Başgalaryna käýinşiň ýaly özüňe käýin, özüňi bagyşlaýşyň ýaly başgalary bagyşla.

Professor içi doly stakany elinde tutup sapaga başlady. Hemmeleriň göräýjegi ýaly tutýardy we soňra sorag berdi:
“Bu stakanyň agramy näçe siziň pikiriňizçe?”
Talyplaryň biri 50 gram, biri 100 gram, ýene biri 125 gram diýip jogap berdi.
Professor “stakanyň agyrlygyny ölçäp görmesem, menem bilemok” diýdi. “Emma meniň soragym şu,...

Dowamy »

232 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 day ago

Bir helakcilikde bar zadyn, kule owrulmegi(bolan waka)

Suleyman bir masgalanyn yeke ogludy, ozleri gowy masgala bolanson garyndaslary oz gyzlaryny Suleymana berjek bolup ogluny oyerenokmy Gulbahar diyip ejesinden dine sorayardylar.Ejesi Gulbahar bolsa olara name diyjegini hem bilman,yokla intak oglum yas. Nesip bolsa okuwa saljak sagamanja okuwyny dynyp gelse onson toy aladasyna hem
baslars diy...

Dowamy »

148 2
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 day ago

Birahat ruh.(mistiki hekaýa)

Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebi ýapyp,ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler.Täze geçen mekdebimiz öňkä seredende giňdi we ýylydy.Ýöne çetiräkdä bolansoň,agşamky türgenleşiklerden soň oba gaýtmak kynrak boljakdy.

Türgenleşik tamamlanansoň,bile gatnaýan oglanlar bilen öýli öýimize gaýtdyk.Beýleki oglanlaryň...

Dowamy »

113 5
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 days ago

Güýji elinde tutan, islese adalat getir islese zulum!

Adamlar gowy bolmak yerine, näme üçin erbetligi saylayarlar?

Hiç kimem gorkunç jandar, yada şeytan bolup dogulanok.
Arassa,päk günäsiz dogan bir bäbek, yaşan erbetliklerinden kirlenip, ulalanynda bolsa merhemetsiz, zulumly, çirkin bir jandara öwrülyär.
We yaşadygy wakalaryň garşylygyny başgalaryna erbetlik edip, ödetyär...

Dowamy »

44 0
Bilim, Hercai tarapyndan 2 days ago

Öňüni alyş diplomatiýasy

05.12.2021.
Dünýäniň döwletleri, iri abraýly halkara guramalary, ozaly bilen bolsa BMG we onuň düzüm bölekleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek  Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlary bolup durýar. Bu gün Türkmenistanyň paýtagty parahatçylygyň, ylalaşygyň we halklaryň arasyndaky dostlugyň hakyky merkezine öwrüldi. Döwletimiziň halkara...

Dowamy »

24 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Parahat Watan

05.12.2021

Milli Liderimiziň Ýer ýüzünde parahatçylygy berkarar etmek boýunça anyk çäreleri işläp taýýarlamak we olary durmuşa geçirmek arkaly halkara giňişliginde özara düşünişmegi we ynanyşmagy pugtalandyrmaga, şeýlelikde, ählumumy abadançylygyň hatyrasyna tagallalary birleşdirmäge bolan çagyryşlary dünýä jemgyýetçiliginde giň gold...

Dowamy »

21 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Ot (alaw) näçe güýçli bolsa hem, ony ýygy-ýygydan gorjap durmasaň, sönmek bilen bolýar...

-Ot bir gezek ýanyp başlansoň, seniň gözegçiligiňden çykan ýaly bolar, unutma, öz ugruna goýberilen alaw şertler dogry bolsa, birnäçe wagt ýanar, emma gysga wagtda ýakyp biljeklerini ýakyp sönmäge başlar. Alawyň ilkinji häsiýeti ýaýramak bolsa, iň soňky häsiýeti hem ýok bolmakdyr… Şonuň üçin ol ody “iýmitlendirmeli”. Wagtynda ýerine täze ýanjak odu...

Dowamy »

405 11
Bilim, Nirvana tarapyndan 3 days ago

Ani Lorak - Зови меня aýdymynyň sözleri

Синее-синее небо знает, как быстро уйдут мечты,
А ты нашей любви развел мосты.
Нежное-нежное сердце ты подарила так искренне,
И мы стали навечно близкими-близкими.

Зови меня через расстояния, ищи меня
В мыслях и желаниях, лови меня,
Как звезду далекую, верни меня, верни меня.
Зови меня через...

Dowamy »

37 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Kerbela çölüne dönen gursakda-Şehit ölen söýgiň mazary ýatyr.

Ýalňyzlyk barada ballada

Belki, seň boýnuňda ol beýik ýazyk,
Düşünýäň,
Ökünýäñ,
Ýüzüñem aşak...
Belki, meň ýalňyşym kükregmi ýaryp,
Durun huzuryňda ýeňsämi gaşap...

Bu ne ýalňyz hasrat,
Bu ne täk düwün?
Eýsem bu gün gözlemekmi kärimiz?
Ine, bildigem-dä kimiň päkd...

Dowamy »

150 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 4 days ago

Bitaraplyk buýsanjymyz

02 12.2021.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere eýe bolýar, halkymyz bagtyýar durmuşda döwran sürýär. 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — Parahatçylygyñ we ynanyşmagyñ Watany» şygary astynda geçmegi milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ö...

Dowamy »

163 5
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

Näme ýazygy bar?


Ýok, ýaşyrjak bolup meýilem etme,
Men muny bilýärin,
Öňdenem aňýan.
Emma özüm çekip gam kerwenini,
Başarsam,
Bu hakda agzaman oňýan.

Belki, erkim alan ala gözleriň,
Gaharymyň öňüne böwet basýandyr.
Belki, bize - diýän - daşardan biri,
Bägüle bukulyp,
Gulak asýandy...

Dowamy »

171 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 5 days ago

BAGT-NIRWANA

Gadyyym döwürlerde (563-483 b.e.ö) şuwagtky Nepalda owagtlar Lumbini diýen ýerde, gurplyja bir maşgalada gowja oglanjyk ýaşap ýör eken. Bir diýeni iki gaýtalanmaýan, döwrüniñ şertlerine görä maddy ýagdaýy gaty gowy bolan bu oglanjyk bir gün, bu zatlaryñ hiiiiiçisinden lezzet alyp bilmeýändigine göz ýetiripdir. Şeýdip Akyşyñ "bagt näme diýseler, pul...

Dowamy »

282 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 5 days ago

Jennetiň beýany

Jennetiň beýany

Jennet – Allanyň ahyretde müminlere dünýäde iman edip, salyh amal işländikleri üçin öz lutfundan peşgeş beren sagadat diýarynyň adydyr. Jennet arap dilinde ”jenne” kökünden ýasalan we ”örtülen, gizlenen” diýmekligi aňladýan söz bolup, göz bilen görüp bolmaýandygy üçin oňa bu at berlipdir. Garaňky düşmegi bilen daş-tö...

Dowamy »

74 0
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 6 days ago

Bilim ulgamynyñ kanunçylyk binýady berkidilýär

Ylym-bilimiň hak howandary, Arkadag Prezidentimiziň Baştutanlygynda şu ýylyň 22-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet hünär bilim edaralarynyň işini düzgünleşdirmek, hünär bilimiň ýokary hilini üpjün etmek maksady bilen, “Döwlet hünär-tehniki bilim edralary hakynda”, “Döwlet orta hünär bilimi ed...

Dowamy »

58 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Salam

Okamana gowja kitap adyny yazayyň daşary yurt yazyjylaryňky bolsun meselem Wilyam Şekispir we şm

Dowamy »

167 12
Bilim, Paris tarapyndan 6 days ago

Duýgudaşlyk

Aýdymyň sesini eştmeýänler tans edýänlere dälidir öýderler.
Friedrich Nietzsche

Nietzscheniň bu sözüni köpüňiz eşiden bolsaňyz gerek. Aslynda durmuşda her adam özüne mahsus aýdymy diňläp özüne mahsus tansy ýerine ýetirýär. Hiç birimiziň diňleýän aýdymymyz deň däl, bardy-geldi meňzeş aýdymy diňläýen ýagdaýymyzda-da bu aýdymlary...

Dowamy »

145 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 6 days ago

Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz

Ýaş çatynjalar täze satyn alan öýüne göçüp gelýärler. Olar irden ertirlik edinip oturkalar, goňşysy eşik serip ýören eken. Şonda gelin ýanýoldaşyna garap:
– Goňşular eşikleri gowy ýuwmandyr ýa-da gowy tämizleýji serişde ulanmandyr – diýýär. Ýanýoldaşy ilki goňşysynyň seren eşiklerini, soňam gelnini synlap, sesini çykarman ertirlik edinmegini...

Dowamy »

200 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago