Ugratmak

Rugsat ediñ, ugradaýyn men sizi,
howlyñyza chenli, öýñüze chenli.
Bu ýol siziñ öýñüze däl, ol biziñ
pynhan syrlarmyza barýana chemli.

Ugradaýyn bir ajaýyp aýdyma,
ugradaýyn erteki deý äleme.
Näme siz uýalyp ejap edýäñiz,
öz bagtyña gitmek aýypmy näme?

Didämiñ diýenin dile diýdi...

Dowamy »

654 3
Köneler, 8 years ago


Garashmak

Kümüshsöw igdeler bürendi güle,
shokolad ysyndan gandy ýürekler.
Seniñ geleriñe dabara bile
fontan ýaly chüwdürlip dur derekler.

Gyzgalañly, gozgalañly garashmak,
bireýýäm suw etdi sabyr-takady.
Chybynlaram dünýäñ ähli giñligin
hem il-güni peshehana gabady.

Diñe ashyklara gald...

Dowamy »

884 8
Köneler, 8 years ago


Sen ozalam sheýle owadanmydyñ..?

Sen ozalam sheýle owadanmydyñ,
nechün duýmadymkam shu günlere chen.
Nechün diýmedimkäm derdimi saña,
ýa-da bu ýyllaryñ pasly-bahary,
gözellige añk etmäge jahany,
ähli gözelligin berdimi saña?
Diýsem, gülüp:
- göwnüñedir - diýýäñ sen.

Shar gara gözleñde näme bar seniñ?
Dikanlap d...

Dowamy »

914 7
Köneler, 8 years ago


Gamlanma sen!

Gamlanma sen, nemlenmesin dideleñ
hem soldurma ol hal atan terligi.
Kim betbagt saña özün ideden,
saña goýup yshkyñ elhench derdini?

Gama batmak - ýitirmekdir ömürden,
sylsana ýashyny kirpikmen owañ!
Gadymy ashyklar köýen söýgüsin
ýatlamalar bilen edipdir dowam.

Sen merdem bol,...

Dowamy »

827 8
Köneler, 8 years ago


Alymlara uýsañ achylar gözüñ...

Ýaramaz kişiler seni halamaýan bolsa, diýmek, gowy adamsyň!

* * *

Aristotelden – Aleksandr Makedonskiniň daýysyndan sorapdyrlar:
– Seniň özgelerden parhly tarapyň näme?
– Özgeler iýmek üçin ýaşaýarlar, men ýaşamak üçin iýýärin.

* * *

Agaja münen görmegeý zenana gözi kaklyşa...

Dowamy »

826 9
Köneler, 8 years ago


Ýekelik ýa-da ýat ülkeden bir görnüsh

Saman shlýapaly garry bikäniň,
Yzyndan selkildäp güjügi barýar.
Ol güjük däl, bir biçäre ýekäniň,
Döşünden itilen geljegi barýar.

Bikesi garrapdyr, külbesi sowuk,
Baraňsoň öňüňe nan bir oklansa.
Gidibem bilenok ýüzüňi sowup,
Ýol itiniň köplüginden gorkansoň.

Ýyldyz sanap Aýa üý...

Dowamy »

665 5
Köneler, 8 years ago


Salam, auditor!

O-ho, salam, auditor! Hosh geldiñ!

Dowamy »

490 0
Köneler, 8 years ago


Aýralyk (aýdym)

Ilkinji söýgümi äkitdi ýyllar,
Men ony ýatlaýan güneş doganda.
Ýatlaýan bossanda açylsa güller,
Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda.

Aý-aýdyň gijeler akar boýunda,
Häzirem garaşýan wadaly ýerde.
Ýary taşlap ýarsyz barsam kenara,
Tolkunlar "näzli ýar nirde?" diýerler.

Arzuwymda adyň...

Dowamy »

793 8
Köneler, 8 years ago


Ýatan ýeri ýagty bolsun!

Poşalak ady bilen halk içinde giňden tanalýan Türkmenistanyň halk artisti Gurbannazar Atakgaýew uzaga çeken agyr keselden soň 6-njy iýulda Aşgabatda 77 ýaşynda aradan çykdy. Merhumyň jaýy jennetden bolsun!

Dowamy »

604 1
Köneler, 8 years ago


Gabrowadan degishmeler

– Kaka, sen maňa düýşümde kiçijik bir şokolad alyp berdiň.
– Maňa gulak asyp, oňatja bolsaň, düýşüňde men saňa ullakan şokolad hem alyp bererin!


– Ganço, me, saňa iki lew. Bar-da iki sany bulka alyp gel, özüňe birini, maňa-da birini. Biraz wagtdan soň kiçijik Ganço bulka çeýnäp gelşine:
–Me, bir lewiňi al! Men...

Dowamy »

888 7
Köneler, 8 years ago


Hat

“Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa,
Gaýtam garash öňküdenem on esse!
Mendirin - shol alabahar günleri,
Agaçlar pyntyklap, shemal öwüsse.

Oglanlaň köpüsi barandyr gaýdyp,
Sorasaň, salamym bererler aýdyp,
Bardyryn men, Ýashap ýörüs sag-aman,
Göwnüňe getirme, ýokduryn öýdüp!

Ýalňy...

Dowamy »

1143 21
Köneler, 8 years ago


Unutma!

Aldandyñ, ezizim, ýalñyshdyñ chensiz,
ýöne soñra biljegiñi unutma!
Saña durmush juda kyn düsher mensiz,
günleñ agyr geljegini unutma!

Me£nunyñ leýlini söýshünden zyýat
söýüpdim men seni, wah, özüñ shaýat.
Sen sheýle söýgüni bilmediñ aýap,
ahmyr bolup dömjegini unutma!

Hosh gal,...

Dowamy »

793 3
Köneler, 8 years ago


Ilki okamda tas aglapdym

- Men gürrüň bereýin,
Gulak goý senem.
Hiç haçan adymy
Tutmazdy enem.
Köçelerde oýnap,
oýnap günuzyn.
Gelemde diýerdi:
Açsyñ sen, guzym!

“Köşegim” diýerdi,
diýerdi “iner”,
Diliňize gurban
Bolsaň eneler!
-Eje! – diýenimde,
Diýerdi “jana!”
Nan sa...

Dowamy »

1109 17
Köneler, 8 years ago


Oýan-da, söýgülim, maña posa ber!

Näzik gabaklaryñ hut iñrik ýaly,
Göýä günesh deýin gözüñ ýashypdyr.
Kirpikleriõ ashyk bolan mysaly,
Bir-birini tapyp gujaklashypdyr.

Mylaýym dem alshyñ, näzijek gülshüñ,
Meni düýshde görüshiñi añladýar.
Gözel, ak düshekde señ towlanyshyñ,
Agsham görsem hyýalymda dañ atýar.

Göýä...

Dowamy »

861 15
Köneler, 8 years ago


Bagyshla?!

Göwnüñ galan ýeri bar bolsa menden,
Yshkyñ oýny gechiren bolsa chenden,
Soramaly wagty soraman senden,
Ykbal sazym chalan bolsam, bagyshla?!

Sorag bilen bakan wagtym ýüzüñe,
Gahar-gazap dolan bolsa gözüme,
Ýürekden syzdyryp aýdan sözüme,
Ýersiz-ýere gülen bolsam, bagyshla?!

"Bi...

Dowamy »

899 6
Köneler, 8 years ago


Baglar, heý!

Kysmat olmaz, gidem uzak ýollara,
Nesip goýmaz, gider ýolum baglar, heý!
Haýran-Mejnun bolup, çykam çöllere,
Baryp, mesgen tutam sizi, daglar, heý!

Oýun bilen oglanlygyň deminden,
Ýetip geldim kämilligiň çeminden,
Köňlüm lerzan boldy dünýä gamyndan,
Tutdy synam çapraz-çapraz daglar, heý!

Dowamy »

644 2
Köneler, 8 years ago


Bagtly bolmak hakda

Amerikan psihologlary bagtly bolmaklygyň takyk 7 usulyny salgy berýärler:

1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň! Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!

2. Öz söýýän käriňize kän güýç sarp ediň! Eger-de siz öz işiňizi söýýän bolsaňyz, mümkin bolsa, köpräk işläň! Eger-de söýmeýän bolsa...

Dowamy »

1021 15
Köneler, 8 years ago


Liriki setirler

Asfaltyň teýinden gül çykan ýaly,
Gap-gara bulutdan gün çykan ýaly–
Nirden çykdyň meň öňümden lowurdap,
Gedaýyň jübsünden pul çykan ýaly?!

Bir düşnükli sözüň ýeterlik wagty,
Kime gerekmişin ullakan eser?
Kämahal näz bilen towlanan zülpüň,
Täsiri gözeliň özünden ýeser!

Kä şeýle...

Dowamy »

870 6
Köneler, 8 years ago


Meni ýitirersiñ...

Meni ýitirersiň...Bujagaz ýitgi
Äleme ne ýeňil, ne agyr düşer.
Ýene öňküsi dek gülüp dogar Gün,
Ýene öňküsi dek Aý dymyp ýaşar.

Meni ýitirersiň...Ýitenim bilen,
Ne garalar, ne-de saralar jahan.
Ýene öňküsi dek $uwlar gara gyş,
Ýene öňküsi dek gül açar bahar.

Meni ýitirersiň......

Dowamy »

1018 16
Köneler, 8 years ago


Akyl sapak

Megerem, bilýänsiñiz?
Size bir okan hekaýamy gürrüň bermekçi.
Bir braziliýaly futbolistmiş, puly-zady ýeterlikmiş. Bir gün ýolda mundan bir aýal bäbegim keselhanada öljek bolup ýatyr, kömek et diýýär. Olam nebsi
agyryp bir sezonky puluny beripdir. Soň bir aý geçensoň, şol futbolista "seniň kömek eden aýalyň seni bäbegim öljek b...

Dowamy »

810 8
Köneler, 8 years ago


Salawmaleýkimler!

Salam, agzalar! Ine, meñem shu wagtjyk Türkmenistandan gelip durshum. Gowumy ýagdaýlaryñyz?

Dowamy »

950 25
Köneler, 8 years ago


Goldarsyñyz umydy bilen..!

Salawmaleýkim, agzalar! Gowumy ýagdaýlaryñyz, okuwlaryñyz, ishleriñiz? (gowudyr diýip umyt etýän!)
ynha, tüweleme, mirasymyz, adalatly, adgjmptw agzalarymyz öz aralarynda dushushyk gurapdyrlar. Gaty gowy edipdirler. Sheýle dushushyklar gurnalyp dursa gowy hem-de gyzykly boljak. (iñ bolmanda, ýylda bir gezek!)
mirasymyzyñ achan "oturyl...

Dowamy »

2917 128
Köneler, 8 years ago


Bägül - söýgüniñ güli

Gülleriň ajaýyp gözelligi mydama adamlaryň göwnüni götermek bilen, olaryň köňül aramyna hoşamaýlyk aralaşdyrýar. Megerem, siziň her biriňiziň öz göwün söýen gülüňiz bardyr. Hamana, şol gülleriň jadylaýjy güýji bolup, seniň ygtyýaryňy alýan ýalydyr, Ýöne munuň hakykatdan-da şeýle bolmagy ahmal. Sebäbi gülleriň emele geliş taryhyna ser salsaň, olaryň...

Dowamy »

849 1
Köneler, 8 years ago


Durmush mekdebi

Söýüp ulaldym men ene topragy,
Men şondan öwrendim mähribanlygy.
Söýüp ulaldym men ata watany,
Men şondan öwrendim gahrymanlygy.

Guşlardan öwrendim ejizlik näme?
Ýolbarsdan öwrendim batyrgaýlygy.
Garşylyk islemän bol nurun dökýän-
Güneşden öwrendim hatamtaýlygy.

Söýgi näme? şug...

Dowamy »

828 9
Köneler, 8 years ago


Aýdylmadyk sözler!

Seniň ýok wagtyňda seni taryplap,
Gijeler ýatmadym, goşgular goşdum.
Sen maňa mydama bolsaňam ýakyn,
Seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň.

Zöhre ýyldyzy dek alysdyň menden,
Mawy gözýetimden salardyň ýalkym.
Yzarlap, yzarlap, barsamam ýene,
Güýçlenerdi derdim, Gowşardy erkim.

Ýygral...

Dowamy »

798 5
Köneler, 8 years ago