Terk etseñem durmushymy depelap, Yene gözlerimde, gashlarymda sen. Gidäý-dä, gyz?! Gidäýsene añymdan?! Yatsam - elmydama düýshlerimde sen. Pikir etmek kyn o ýalan söýgini, Pikir etmezligem kyn bu duýgyny, Baky miras goýup hasrat-gaýgyny, Ýashaýañ ýürekde. Hushlarymda sen. Bilbil däl-de, garga gondy gülüme, O:tly sözler badak atýar dilime, Goshgy ýazmak üçin alsam elime, Yene galamymyñ uçlarynda sen. Weýran edip göwnüñ näzik aýnasyn, Aýt, melegim, ömrüñ nädip baýnasyn?! Göçdüñ tashlap söýgümiziñ ýaýlasyn, Gara gözlerimiñ ýashlarynda sen...

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir