Hat

“Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa,
Gaýtam garaş öňküdenem on esse.
Mendirin-şol alabahar günleri,
Agaçlar pyntyklap, Şemal öwüsse.

Oglanlaň köpüsi barandyr gaýdyp,
Sorasaň, salamym bererler aýdyp,
Bardyryn men, Ýaşap ýörüs sag-aman,
Göwnüňe getirme, ýokduryn öýdüp.

Ýalňyz günü...

Dowamy »

877 13
Köneler, 8 years ago


Kineli zenanyñ oýlanmasy

Zenan legendäki chalymtyk suwy birsalym synlap oturdy-da, gör, näçinji gezekdir, kalbyny gaplap alan öýke-kinesini, aňyndaky oý-pikirlerini legendäki hapa suw bilen bile krandyň aşagyndaky çukura dökdi. Ol legeni birnäçe gezek çaýkaşdyryp ýuwdy-da, krantdan legene arassa suw akdyrdy.“Käşgä adam pahyryň göwnünem şeýdip täzeläp, arassalap bolýan bols...

Dowamy »

1060 17
Köneler, 8 years ago


Hosh gal, söýenim!

Söýdüm görmesemem seniñ keşbiňi,
Diyyän diňe şuny hoş gal, söýenim!
Ýüregimde ýakdyň söýgiň yşgyny,
Diyyän diňe şuny hoş gal, söýenim!

Gije-gündiz söýýän söze garaşdym,
Hemmelerden sen hakynda sorashdym,
Güle däl-de, tikenine çolaşdym,
ýazýaryn agymy, hoş gal, söýenim!

Garaşja...

Dowamy »

821 11
Köneler, 8 years ago


KEMSINMEK...!

Gam çekýärin, kemsinýärin durmushda,
Seň kalbyňa girip bilmänim üçin!
Ýok, ýok! gargynamok, söýýän men seni,
Maňa garşy köp näz edeniň üçin!

Töweregmi oglan-gyzlar gurşap dur,
ýöne ýürek saňa bakyp aglap dur!
Gaýgy, gynanç ýüregimi gaplap dur,
ýylgyryp ýanyma gelmäniň üçin!

Ki...

Dowamy »

864 11
Köneler, 8 years ago


Aýralyk pursady

Sen gitdiň. Şo pursat boşady ruhum,
Hemme zat manysyn ýitirdi birden.
Şatlygym galmady, bagtym galmady.
Şo pursat bar zady uçurdy serden.

Daglarym peseldi baglarym bile,
Şemalam sowulyp duşumdan ötdi.
Boşap galdym misli gaşsyz diwala,
Okan kitaplarmyň manysy ýitdi.

Hat-da...

Dowamy »

767 10
Köneler, 8 years ago


Men seni gözleýän...

Men seni gözleýän ejizlän wagtym,
Men seni küýseýän mähir küýsämde.
Men saña garashýan hat-da ir bilen,
Boýchy bar bolaýsa chaýly käsämde.

Men seni gözleýän aran mahalym,
ýashaýyshdan, töhmetlerden, allardan.
Chagba ýagsa gözýashlarym mysaly,
öpýär olar sen gelmeli ýollañdan.

M...

Dowamy »

804 4
Köneler, 8 years ago


Saña garashýan!

Otly kemin gechip barýar bu günler,
hyýalymda, gülüm, saña garashýan!
Ýatlama öwrüldi häli hem düýnler,
hyýalymda, gülüm, saña garashýan!

hazan geldi gül ýüzümiz saraldy,
ýalñyz galdym, dünýäm sheýle daraldy,
diñe gaýgy maña wepadar boldy,
hyýalymda, gülüm, saña garashýan!

taly...

Dowamy »

924 13
Köneler, 8 years ago


Türkmen talyby!!!

Eý, türkmen talyby, mähriban dostum!
Saña seredip dur ata watanyñ.
Sensiñ ýat ülkede ylymyñ bilen,
Abraýyny göterjegi watanyñ.

Gözleriñi dikip atañ malyna,
Göwnüñ seniñ Kap dagynda ýaly-la?!
Diñe okap, okap ýetip bilersiñ,
Uzakdan görünýän bagt salgyma.

Bagt bilbili bu gün asma...

Dowamy »

750 8
Köneler, 8 years ago


S ö ý m e k bagty!

Ynsan söýeni bilen bile bolmak islär. Söýeniniñ ýagdaýy bilen dertlener… Söýüp bilşiçe söýeni bilen ýashar! Söýgüniñ nämedigini doly bilmeýänligimiz üçin köplench “simpatiýa” bilen “söýgini”, biri-biri bilen çalyşýarys. “simpatiýa” öz ýanynda “eýe bolmak” arzuwyny bile getiryär. Bir närsäni halanyñyzda göwnüñize ýaran shol zada eýe çykmak we ony aý...

Dowamy »

1242 27
Köneler, 8 years ago


"Meniñ topragyma elleri bilen gül desselerini goýar..." (bulashyk oýlanma)

Men seni arzuwym hasap edýärdim we häzirem, ol arzuwymdan geçip bilemmok, belki sendäki öýke-kine maña garshy sheýle hereketleri etmegiñe täsir edýändir, men häzirem seniñ meni oýnanyña ynanasym gelmeýär, näme üçin men bu gyzjagazy sheýle ýürekden söýdüm, emma ol meni tashlady, belki sebäp bardyr, belki ýöneje, ýöne men ýene ynanasym gelenok meniñ...

Dowamy »

745 7
Köneler, 8 years ago


Söýerin entek!

Sen maňa samsyk diý, däli-mejnun diý,
Isleseň diýiber diwana, tentek.
Ýöne çep gursagym gürsüldäp dursa,
Men seni söýerin, söýerin entek!

Men göriplik etmen özgäň bagtyna,
Bagtly bolsun seniň söýen ýigidiň.
Ýöne men gynanýan meniň söýgimi,
Saýmadyň-la gabygyça çigidiň!

Men özüm...

Dowamy »

991 4
Köneler, 8 years ago


Iki duýgy!

Ýalan söýgüniň rehimsiz tüweleýine özümi aldyrdym, asmanda gaýyp ýören tozga mysaly, ýol haýsy, ugur nirä
bilemmok. Ýüregim şeýle elhenç gysylýar, göýä demirtikenden pamyk syrylýan ýaly. Bütin asmanyň ýüküni gerdenimde duýýan, ýer hem ondan kem
galman aşakdan gysýar. Gülküniň
täsin owazy gulagyma ýat boldy.
Hemişe eşitýä...

Dowamy »

1147 24
Köneler, 8 years ago


Meniñ söýgim!

Kä göwnüme degip, kä näzim çekip,
Kä söýgä gark edip didelerimi,
"Garak" atly ýiti hanjaryñ dikip,
Yzlaýarsyn ýürek ýodalarymy.

***

Ezizim! Men seni $eýle bir söýýän!
Rugsat ber ýa$aýyn mähriñe çümüp.
Maña bakýan gözleriñden öpeýin,
Söýüp rahat tapan gözlerim ýumup.

Dowamy »

877 7
Köneler, 8 years ago


Ajy hakykat ýa-da bir gojanyñ gözüni ýa$lap beren gürrüñleri!

Tum$ygy bäş garyş ýokardady ony söýenimde... Nähili elhenç gülýärdi üstümden her gabatlaşanymda onuñ bilen...
Zalym diyse... Oña söýgümi beýan eden günüme nälet edip gezdim näçe wagtlap... Erbet kemsidýärdi, ýanymdan geçende maña şeýle bir ajy nazar oklaýardy welin ýere giresim gelip gidýärdi şol pursat...
Onuñ bilen tanşan günüme-de...

Dowamy »

2256 12
Köneler, 8 years ago


Arzuwlar..!

Täsin duýgularymyz bilen täsin dünýäniñ täsin durmu$ynyñ iñ soñky gatlagyna çenli ynamly we umytly ädimler bilen ýöremek iñ täsin arzuwlarymyz bolsun...!

Täsinlik! Asudalyk! Jebislik! Agzybirlik!!!

$uny hem unutmalyñ! Häzir biz diñe arzuw edip bilýän ýa$lardyrys! Edilýän hemme arzuwlar bolman biler, köpüsi suwdan doly...

Dowamy »

610 2
Köneler, 8 years ago


Maña miýesser etmedik söýgüm! (oýlanma)

Söýgi, hasratly hem-de lezzetli duýgy! Men sen hakda hemişe arzuw edýärdim. Ýöne sen maňa miýesser edeňokdyň...
Ine-de ajap günleriň birinde sen gelip, oglan kalbymyň gapysyny kakdyň hemem onuň entek
aralaşylmadyk gür jeňňelliklerine aralaşmaga synanyşdyň. Ýöne
gynansam-da, saňa ol päkize jeňňellige girmäge ýol bermäge
...

Dowamy »

1215 22
Köneler, 8 years ago


Idealman, uzak ýa$a, dostjan!

Ine, bu günem saýtymyzyñ aktiw agzalarynyñ biri idealman dostumyzyñ 19 ýa$y dolýar.
Batyr, uzak, ýa$, manylyja ömür, bagtyýar durmu$ arzuw etýän, dostjan! Goý, elmydama güler ýüzüñ solmasyn! Durmu$da, okuwda, i$de, galyberse-de, söýgüde ullakan üstünlikler ýar bolsun!


Ýag$ylykda tutulsyn, goý, adymyz,
durmu$da...

Dowamy »

1276 37
Köneler, 8 years ago


Içki oýlanma

Men garañky pikirleriñ içinde,
Isleýärin ýagtylyga çykmagy.
Beýnimde müñ pikir, müñ hyýal
bilen,
Ba$arammok gaýgy dagyn ýykmagy.

Ba$arammok dertlerimi aýtmagy.
Çäresiz men, derde derman gözleýän.
Go$gy düzenimde özüm duzemok,
Asyl ýüregimdir sözi sözleýän.

Ýatlap çagalyk...

Dowamy »

1098 14
Köneler, 8 years ago


Hekaýat

Rowaýat kylypdyrlar ki,
Hudaýtagala Adam
aleýhessalamynyñ ruhlaryny
ýaradypdyr. Haçan ki atamyz
Adam aleýhessalam aýtdy:" Ýa
Hudaý! Haýy$ym bar, ki menden
önjek ähli adamlaryñ ruhlaryny
maña görkezgil! " Hudaýtagala
emr kyldy we ähli dünýä gelip
geçjek ruhlar 4 ruh bolup
geldiler...

Dowamy »

856 5
Köneler, 8 years ago


Goñ$ymyzyñ ogly $eýle bir gowy, $eýle bir gowy-y-y..! Ýa-da goñ$y oglana a$yk bolan gyzyñ içgepletmesi (ýarym degi$me)

Goňşymyzyň bir gowy ogly bar.
Arassa, agzyndan ýekeje-de
gybat söz eşitmersiň. Ýöräninde-
de ýere seredip ýöreýär. Ejesine-
de “siz” diýýärmiş. Bir ýerin-ä
gutardy. Şo diýip ölüp barýan-da!
Okuwly. Özem ýeke ogul.
Jaýlaram gowy. Düzgünlerem gül
ýaly. Ejesem erbet däl. Özi ýaly
ýuwaş, “m...

Dowamy »

1578 37
Köneler, 8 years ago


Söýgiñ görnü$leri

Söýgüniñ görnü$leri:

Ilkinji söýgi:
- Näme etseñiz ediñ, ilkinji söýgüni
ýatdan çykaryp bolmaýar...

Ýyldyrym söýgüsi:
- Bir göreñde a$yk bolmak...

Gadagan söýgi:
- Söýgüniñ gözi kördir...

Platonik söýgi:
-Siz näçe söýseñizem, onuñ siz
bilen i$i ýok...

Dowamy »

1439 34
Köneler, 8 years ago


Ene - mukaddeslikdir! ( ruhnamadan )

Eziz türkmen halkym!
Ene — mukaddeslikdir,
edil şonuň ýaly, ene
hakdaky gürrüň hem
mukaddesdir.
Mukaddesligiň
manysyna ýitgi arkaly göz
ýetirilýär.
Gadyr-gymmat ýitgi
arkaly aýan bolýar.
Adamyň enesine goýýan
hormaty — onuň hakyky
keşbidir.
Türkmenler enäniň<...

Dowamy »

858 7
Köneler, 8 years ago


Ýalñyzlyk ünjisi

Ir-ertir ýalbyrap lowurdanda gün,
Kem-kemden asmana göterlen
wagty.
Hem bütin aleme ýagtysyn salyp,
Bütin ýürekleri dolduran wagty.

Içimi bir geñsi pikirler gaplar,
Janlanmaz hiç ýüregmiñ gül
daragty,
Bütin bir älemi gujaklaýan gün-
Menin ýüregime salmaýar ýagty.

...

Dowamy »

1135 15
Köneler, 9 years ago


Dynç aly$yñyz $owly bolsun!

Çagalyk wagtymyzda 3 aý jogap
diýerdik tomusa. Häzir bolsa başgaça, adamyn etjek işine görä
üýtgeýä. Kimlere bir pursat,
käbirlerine dynç alyş, kimlerine
sta£, a käbir binesiplere bolsa dynç aly$ ýok. Her
kim näme diýse-de bu wagty
gowy ulanmak gerek.
Ene-atañ, maşgalañ ýanynda
bolmak, öz göze...

Dowamy »

967 14
Köneler, 9 years ago


Taryhdan sapak alalyñ!

Gökdepe Söweşinde türkmenler
uruşmaly däl ekeni, göni boýun
bolmaly eken diýýänler kän. Ýöne
ol wagtky türkmenleriñ
düşünjesi şu wagtky bilen deñ
däl. Ol wagtlar türkmeniñ özüne
gaty göwni ýetýär eken.
Parslañ, özbekleñ sanyna
seretmän uruşýar eken. Ruslar
gelende hem şeýle bolupdyr. Ak...

Dowamy »

6582 209
Köneler, 9 years ago