Ençeme aý seni bagtym hasaplap, Saña ýüregimden orun beripdim. Özgelerde görüp bilmedik mährim, Diñe seniñ gözleriñde görüpdim. Sen meñ üçin bahasyzdyñ dünýäde, Göreçlermi bendi eýlän melekdiñ. Gamlanamda - tesellidiñ göwnüme, Shat günümde - ýene-de sen gerekdiñ. Güller bilen bäslesherdi görmegiñ, Ýollarymyz, göýä, bagtyñ ýoludy. Ikuçsuzdy maña bolan duýgulañ, (Hawa, meñ göwnüme sheýle ýalydy!) Ýöne...juda gödek ýalñyshypdyryn, Gözümi gapypdyr söýgiñ humary. Ine, indi men-ä ýalñyz galdyrdyñ, Özüñ bolsa, özge ýigidiñ ýary...

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir