Abraýyňy goramalymy?

Abraýyňy goramalymy?

Ilki bilen - abraý näme? Ar-namysam – abraý. Abraýly wezipe-de diýýäs. Biabraý bolmagam bar. Mertebe-de abraýyň bir görnüşi ýaly. Näçe gündir şular ýaly pikirler, sowallar ýanymdan aýrylmaýar. Belki oglanlygymdan iň köp eşden sözümem “abraý” ýaly bolup dur. Kakam pahyr her nahardan soň töwür galdyranda “Şu dünýed...

Dowamy »

41 2
Sorag-jogap, Acelya tarapyndan 2 days ago

Ýatan Ýeriñ Ýagty Bolsun Köne Türkmen Däp-Dessurlary

Türkmende toýlar özboluşly bir şatlyk we bagt getirýän dabaralardyr. Durmuş-nika toýlary, bäbek boldy toýy ýaly dürli dürli toýlarymyz bar. Hemmesiniň maksady şatlygy, begenjiňi agyny-garyndaşlaryň, gonşylaryň, halkyň bilen paýlaşmakdyr. Ýagşy habarlary paýlaşmak adamlarda ýagşy duýgulary oýaryjy täsiri bar. Elbetde şadyýan günlerimizde biziň bilen...

Dowamy »

37 1
Sorag-jogap, Acelya tarapyndan 2 days ago

WI-FI Router Internede baglananok.

Salam agzalar we okujylar! Bir soragym bardy.
Internet gowy işlänok diýip ors telewizorlary urup işletjek bolunyşy ýaly wifi routerimi öçürip ýakaýdym welin telefonymdan wifi signalyň gapdalyndan (!) ýüzlenme belgisi çykyp dur. Nastroýkasynam özüne baglanyp näçe düzetjek boldum welin bolmady. Quick setup diýilýän ýerlerine kody, adyny ýazyş...

Dowamy »

67 3
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 4 days ago

Yusup ahunyn nirde ishleyandigini bilyanizmi?

Mana Yusup ahuny owduler. Wagzyna pylanca adam gelip dinleyar diyip. Kimdir biriniz Yusup ahunyn haysy metjitde wagyz edyandigini bilyanizmi? Aytsanyz minnetdar bolardym...

Dowamy »

108 1
Sorag-jogap, birgungeler tarapyndan 1 week ago

Name ucin?!..

NÄME ÜÇIN?!.

Eger şu ýerde yurekdes.ru sayt adminleri, moderleri bar bolsa @GaRa Tmyn agzany name sebapli banlanlaryny ýazsynlarla...
Şu ýerde aýtjak bolýan meselame gecmakam, bir zady bellasim gelyar. Eger internet keselinden dyndarmak ucin banlandy diyseler, indi bir aydyr ymykly internetde yazan, terjime edyan zatlarymy pay...

Dowamy »

265 25
Sorag-jogap, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

Saýt täzelenen eken.

Bu "garry" saýtda üýtgeşme bolýany bildirip ugrady soňky wagtlar.

"talyplar.com 2007-den bäri diri" diýen ýazgy ýylgyrtdy.

•Online girýänlerem görkezer ýaly etseňiz.
•Soňky jogap ýazylan blogam görkezse.

Başga-da kimiň teklibi bolsa ýazarda.
Bu ýere seredýäniň özi gowy bilýändir welin....

Dowamy »

162 9
Sorag-jogap, EdgarPo tarapyndan 1 week ago