Yene

musor saytlarynyzy reklama etyanizlermi? loxxxlar

Dowamy »

143 5
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 8 hours ago

Şu sözlem hakda pikriňizi aýdyň.

"Häzir diňe peýda gözläp dost bolýarlar" diýýärler näme eýsem zyýanyny gözläp dost bolmaly? Hiç düşünmedim, düşünýäniňiz bolsa düşündiräýiň?

Dowamy »

163 8
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Kitap okasam kelläm agyrýar?

Nämedenkä? Bir minut zordan okaýan. Kitap okap bir zat öwrenjek bolýan, kelläm agyrýar. Ýöne telefonda bir zat okasam olar ýaly däl. Meselem Google'da bir zady gözletsem we tapyp okasam (näçe gezek okasam hem) kelläm agyrmaýar, ýöne kitap okasam agyrýar.

Dowamy »

181 9
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Maşk.

Maşk etmegiň nähili peýdalary bar?

Dowamy »

144 13
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Youtube

YouTube'da kanalyma 1000 adam agza bolsa. 1000 adam göreni üçin hem 20$ berýän bolsa, men wideo goýsam, 1000 agza bolup 2000 ýa 3000 adam görse hem 20$ berýärmikä?

Dowamy »

142 7
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 day ago

Kampyuter tikin masyny barada mesele

Hormatly talyplar we ildesler hem-de deñ duşlar maña bilýäniñiz bolsa kõmek ediñ. Kampyuter tikin masynyñ ýakalarny uytgedip duzulýän programma gerekdi nirden yuklap bilerin?

Dowamy »

71 2
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 day ago

?!

Salam.
maña "Ahmet Kaya-Söyle" diýen aýdymy gerekdi skaçat edip bilmedim. alyp bilýaniñiz alyp beräýiñda
parlajyk@gmail.com poçtam

Dowamy »

20 0
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 days ago

Kemsidilmek,göwne degilmek hakynda ... tymsal.

[Betinden
Chary
18.06.2019 / 03:33:09
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !]

Bir gezek alym adam okuwçysy bilen gumak ýoldan ýöräp gelýärkä olaryň öňünden örän gamgyn halda gelýän bir adam çykypdyr. Alym adam ol adamyň örän gamgyn halda ýegşerip gelýäni üçün ondan:
—Beýle gamgyn görünýäňiz,näme bol...

Dowamy »

131 2
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 days ago

Garaşylmadyk sowgat🎁

📢Giç ýagşy talyplar.comyň gadyrly agzalary!!!
Ilki bilenä hemmejaňe sagbolsunymy aýdasym gelýa, esasanam ukularyndan galyp düýn konferans sebapli giç ýatandyklaryna garamazdan 📞 jaň edip doglan günimi ýatdan çykarylmajak günleriň birine öwürendikleri uçin 🔽
📣Ahmedik_97
📣Enesh (myhmanymyz)
📣Black wolf
📣Xiweniya

Dowamy »

127 3
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

IQ name?

?

Dowamy »

177 10
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

Psiholigiki test?

Käbir psihologik testler barada eştdim,gördümem hat-da. Emma men şolar barada ýenede köpräk bilesim gelip başlady. Psihologik testiñ nämeligine özim düşünýän ýöne düşündirip bilemok. Siz hem şeýle psihologiki testleri bilýän bolsañyz comment goýaýyñ!

Dowamy »

66 0
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

Içimdäki harasat...

Käbir adamlar bar welin maña hiç ynanyp bilenoklar,ýöne men hem olar ýalan sözlamok. Gaty gyzykly tema...
Öñdenem aramyzda hiç hili zat bolanok. Ýöne men hem şol adamsyz oñyp bilemokda. Pikirlenip-pikirlenip hiç çäre tapyp bilemok. Aklym haýran... Näme etmeli?!

Dowamy »

54 2
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

Nirvana'dan maslahat!

Salam Nirvana, sag aman yorsunmi okuvlar govmy!? Mana biri senden shu soragy bermegi hayysh etdi:
Menin hich kime yamanlygym gorupchiligim yok, sheylede bolsa men dine tohmetin ashagynda!! Shol sebapli men shol adamlary yigrenyan! Indi soragym name uchin yigrenen adamlarym bilen ozum hyyalymda urushyp ichimi sovatyan!? Gunasizligimi men ozu...

Dowamy »

320 21
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 3 days ago

Gulluk borjy

Salam talyplar.comyň gadyrly agzalary ertiriňiz haýyrly bolsun! Ine bu gun daň bilen anewe çakylyk geldi tejen şaheriniň waýenikomadyndan.
Dekabr aýynyň 6-syna gitmeli indi nesip bolsa belki anewden goni gulluga gidibermegimem ahmal belkem talon berip yzyma göýbermeklerem ahmal. Bu blogy hem duýdansyz gidibermaýin diyp galdyrdym. Gitsemem g...

Dowamy »

280 35
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

Konferansiya gijesiniň jemi⤵⤵⤵

Konferansa gatnaşanlar
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1) @Ahmedik_97
2) @BeZZaT.
3) @Enesh (myhmanymyz)
4) @Black wolf
5) @Xiveniya
6) @Paris
7) @Natanys adam
8) @Wrestling
9) @Biohimik
10) @Hemedany
11) @Serdargylyç (islenen.ru)
12) @Tiko
13) @Zalymm
14) @Yyldyz
...

Dowamy »

245 10
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

Diñe "söýgi" hakda goşgy...

Şu tema soýgi hakda bilýän goşgylaryňyzy kyn görmän ýazaýyň belkem şu tema biriniň söýgisine gowuşmagyna kömek edip bilersiňiz ! Gowy oýlanyp görüň bir şu temany okanlar bir goşgy ýazyp gidäýsin haýyşt dostlar, talyplar.com'yň agzalary...

Dowamy »

183 11
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 3 days ago

Konferansiya gijesi

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!!! Şu gün saytda konferensiýa geçirmegi maslahatlaşdyk. Mowzugy öñräk döretjekdim welin işler bilen başagaý bolup elim degmedi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünk...

Dowamy »

317 25
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 4 days ago

🙄 Kömek gerek 🍵

Cem Belewi "Bundan sonra" diyen aydymy bilyan bar bolsa sozlerini yazyp berayinda onunden sag bolun!

Dowamy »

106 4
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 4 days ago

Imo

imo'da başgalaryň istoriýasyna goýan suratlaryny (we wideolaryny) ýükläp alyp bolýarmyka?

Dowamy »

189 5
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 4 days ago

"Rakyp" sozinin manysy name?

Darkrayyn shu aydymynda:

Duynki gozeller owruler ynjyga,
Nebir gozeller owruler ganjyga,
Duynki sag adam oturar sanjyma —
Meselani chozup bolmaz yapyshyp hanjara...

Kyn bolsa-da, bashyny egmegin,
Dostum basharsan ejize degmegin.
Ichyan bolsanam bilgin chenini,
Chekmeyane hodur...

Dowamy »

230 9
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago