Gulsat Okamagny Isleyan

Talyplardaky Shagyzy,alem.Sudaky Gulshat Diyip Giryan Agzadan Ôtùnç Soramak Isleyan,dùyn Gaharyma Erbet Zatlar Diyip Sogenim Un Bagyslarsyn Diyip Umyt Etyan. Maksat

Dowamy »

119 7
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 3 hours ago

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)
Hawa bu waka hakykatdan hem bolup geçdi. 1997-nji ýyl gyz 11-nji synpdaka (2015-nji ýgaladyylda) kakasyny we oglan doganyny öldürýär we ejesini agyr ýaralaýar (şu wagt ejesi ýaşap ýör). Hawa bu maşgala obaň içinde sylanylýan maşlady, bu henizem şeýle ýöne şol maşgaladan diňe bir ejeleri galdy. Bularyň bir...

Dowamy »

163 16
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 3 hours ago

Nireden tapmaly?!

Salam.Agzalar gowmy yagdaylarynyz? Bilsimiz yaly az wagtlyk bolsada talyplar.com sayty yapyldy.Egerde bu sayt uzak wagtlyk yada hemiselik yapylsa agzalar sizi nireden tapyp bolar? Su sorag belki sizede gyzyklydyr?

Dowamy »

304 38
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 7 hours ago

Vpn gerek turkmenistanda

salam tkm'da haysy vpn ishleye edil shugunler gayrat edin aydyn!

Dowamy »

167 8
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 1 day ago

ZZZZZZZZZ...!

Kimiň kim bilen dawasy bolsa, nomer alşyp-berşip, jaňlaşyp çözlüşsin-le! Jemgyýetçilik ýerinde gahrymanlyk satyp, diňe medeni derejäňizi görkezýäňiz. Kime gyzykl-aý siziň dawaňyz?! Meň özüme-hä tony bir köpük! Publika işlemäňsene erkek bolup!

Dowamy »

256 20
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 day ago

Öñem tohmet atypdyñ sen

Sen iñ saytyñ barada men şu wagta çenli gurlemedim dos we indem bolýan zqtlara meni gunäkarlejek bolma bolýamy.
Ýadyñda bolsa oñem tohmet atypdyñ. Indem shol kone gylyga başlapsyñ sen.

Il bilýär kimiñ kimligin. Şol sebapden gayrat etde zaýbal etme.

Arada işim düşüp sms ýazamda sen jogap bermediñ, jañ edemde a...

Dowamy »

122 0
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

Meni samsyk jedelleriñize sokmañ!!!

Zetpro2003 we Darksoft we duralgañ adminleri we sholara meñzeshler.
Men siziñ hijiñem saytyña giremok!!!
Men hic hacan biri bolup yazmayan. Aytjak zadymy goni yuzune aytyan.

Zetpro2003 - senem sakgyç yaly yawyshyp zaybal etdiñ Huday bar. Eger meñ ip im bar bolsa maña sms bilen ugrathany goreyin men!!! Nomerim sende bar...

Dowamy »

130 1
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

Meni samsyk jedelleriñize sokmañ!!!

Zetpro2003 we Darksoft we duralgañ adminleri we sholara meñzeshler.
Men siziñ hijiñem saytyña giremok!!!
Men hic hacan biri bolup yazmayan. Aytjak zadymy goni yuzune aytyan.

Zetpro2003 - senem sakgyç yaly yawyshyp zaybal etdiñ Huday bar. Eger meñ ip im bar bolsa maña sms bilen ugrathany goreyin men!!! Nomerim sende bar...

Dowamy »

149 6
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 day ago

Kömek gerek

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

22 0
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 day ago

Kömek gerek

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

12 0
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 day ago

32 we 54 parz.

Goýan: Ch_Baylyyew

32 parz

Her bir musulman 32 parzy bilmeli we ýerine ýetirmelidir. Olar şulardyr:

Imanyň şertleri: alty (6)
Yslamyň şertleri: bäş (5)
Namazyň parzlary: On iki (12)
Täretiň parzlary: üç (3)
Teýemmümiň parzlary: iki (2)

Imanyň şertleri:
1)...

Dowamy »

82 5
Sorag-jogap, Zalymm tarapyndan 1 day ago

Menem bolgusyz tema açyp göreýin😂😂 #talypçy

Saýsy temanyň adyny okasaň #talypçy diýip dur näme saýdyň adyny üýtgetjek bolýaňyzmy.
Baryň ýaryşda ýeňiji bolmarsyňyza😁
Yzy tesbirde

Dowamy »

158 16
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 day ago

Салам хеммелере 🙂

Талыпларын ахли агзасы талыпмыка? Сораяндыгымын себаби тазеликде агза болдум.

Dowamy »

144 16
Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 2 days ago

Doslar siz bu talyplar.com saytyna nàdip yolunuz dusdi?

men bashlayyn: men google dayydan K.Gurbannepesow gosgy пoиcк etdim shonda talyplar.Com saytyny salgy berdi shondan soñ 2019dan bári meñ ôyùmiñ bir komnatyna ôwruldi bàri. Sizin nadip yolunuz dûsdi bàrik

Dowamy »

166 13
Sorag-jogap, LadaKalina. tarapyndan 2 days ago

Kim bilip bilerkä ???? #talypçy

Internetden gördüki ýok!!! Herkim öz kellesi bilen işlemeli!!!!
1. Uzadygyça gysgalýan zat?
2. Öýjügi açan alym?
3. Oňurgasyzlardaky çylşyrymly göze başdaça näme diýilýär?
4. Lukman size 3 tabletka derman berdi, ony ýarym sagatdan içmeli diýdi. Dermanlary näçe wagtda dynarsyňyz?
5. Ýolda iki adam sataşýar. Kiçi bo...

Dowamy »

174 10
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 2 days ago

Edep-ekram,utanç-haýa,namys-ar...

Bu gezegem köpçülik bilen awtobusa münüp dogduk obama sary gezelenje çykdym.Awtobusyñ oturgyçlary gelin-gyzlardan,her hili ýaşdaky erkek kişilerden doludy.Duralgada saklanan ulaga ýetmişiñ onundan giren bir zenan mündi.Ol münenden töweregimde oturan gyzlara seredip gobsunyp başladym.Emma,gyzlar ýerinden gozganarly däldi. Men özümden uly ýaşly zenan...

Dowamy »

124 5
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 2 days ago

Matematiki sorag

Jogabyny teswirde ýazaýyñ!

Dowamy »

195 15
Sorag-jogap, Dogrudawalla tarapyndan 2 days ago

Maslahatynyz gerek eger bilyan bolsanyz???

40 bogun dermanlyk osumlikmika ,nama peydasy barka kyrkbogun barada bilyanjelerinizi paylashaysanyz??

Dowamy »

66 1
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 3 days ago

******

Bir boksyor oglan,puly kän,her oýunda esli dollar gazanýar.Maşyny,jaýy hemme zady üpjin.Munuň bir halaşýan gyzy bar,gyz muny söýýä,oglanam ony söýä.Bir gün boks bolýa oglan güýçlirak soperniga gabat gelýä,urulyp nakaunt bolup özünden gidýä,bolnissa eltýärler.Ranimasia dykýalar,zordan adam edýärler,okazywaýetsya oglanyň beýnisine şikes ýetip inwali...

Dowamy »

314 16
Sorag-jogap, Нежная леди tarapyndan 3 days ago

??

Nadip saytda adyny uytegedip bolya (Paris uytgetjek)

Dowamy »

93 5
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago