Goşgydan bir parça

Sorasaň aýdaýyn kyýamat nedir?
Erkekler ownasa kyýamat şoldur.
Her başy telpeklä goýmagyn gadyr
Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git.

Dowamy »

153 0
Sorag-jogap, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Käbir gök önümleriň peýdalary. ☕

ÝATKEŞLIK.
Käşir- Ýatlama ukybymyzy artdyrýar. Çünki, käşir beýnimizdäki metabolizmamyzy (alyş-çalyş) güýçlendirýär. Bir zat ýat tutmaly bolsaňyz, bir kiçi tarelkada ýagly käşir salatyny iýiň.

Ananas- Uzyn teksti ýatda saklamak üçin iýilmeli miwedir.

Awakado- Gysga möhletli ýat üçin. Meselem almaly zatlaň sana...

Dowamy »

920 1
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 7 months ago

****

Salam ildeşler! Gowmysyñyz? Gaýrat edip isleneniñ täze salgysyny aýdyp goýweriñ. Öñünden sag boluñ !

Dowamy »

734 4
Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 8 months ago

Siziň durmyşdaky sloganyňyz näme?!

Garaňkylygy garaňkylyk ýeňip bilmez,
Muňa diňe ýagtylyk ukyplydyr...
Ýigrenji ýigrenç bilen ýeňip bolmaz,
Ony diňe söýgi bilen ýeňse bolar...

Bu sözleriň awtoryny anyk bilemok, emma durmyşda onuň çyndygyna özüm göz ýetirdim we mende şeýleräk slogan emele geldi.

Öz ýüregiňdäki awylary aýyrmak üçin,...

Dowamy »

594 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

TrastORG Pankrutist maýmyndan dörän samsyklar

Saýtymyzda maýmyndan dörän iki sany samsyk bar. Darwiniň teorýasyna görä adam maýmyndan emele geldi, diýmek ýokarda agzalyp geçen iki samsyk maýmyndan dörän. Saýdyň başga agzalaryny Hudaý ýaratdy.

Dowamy »

736 15
Sorag-jogap, kitap.clan.su tarapyndan 9 months ago

Ynsan näme üçin ýaradyldy ?

Allatagala dünýäni we älemiñ hemmesini ynsan üçin ýaratdy. Ösümlikleri, haýwanlary, suw, daş, toprak, madda ýaly her bir zady ynsanyñ peýdalanmagy üçin ýaratdy. Ynsanlary hem, özüni tanamalary we özüne ybadat etmeleri üçin ýaratdy. Bu tanamagyñ we ybadatyñ peýdasy hem ýenede ynsanlaryň özünedir. Ymamy Rabbani hezretleri şeýle buýurdy:
...

Dowamy »

879 12
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 9 months ago

Siziň pikiriňiz?!

Salam Talyplar.com - yň hormatly agzalary! Bilýän bolsaňyz soňky wagtlarda talyplar.com saýdynda aktiwlik peseldi. Meň elimden goşgy, hekaýa, oýlanma we s.m zatlary yazmak gelmansoň gowja goren hekayamy, goşgymy ya-da sport tazeliklerini kopýalap goyyan. Muňa garşy ençeme teswirler yazyldy, yagny meniň goyyan sport tazeliklerime sport_älemi prilo...

Dowamy »

547 6
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 9 months ago

???

Indi haýsy nik populýarnyý bolarka? 🤔

Dowamy »

694 7
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 9 months ago

🤔??

Men başga brawzerden şul nikim bilen girjek bolýan ýöne girenok nämedenkä?

Dowamy »

415 6
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 9 months ago

Kitap.clan.su

Talyplar
Nebit basym gutarýar, uraaaaaaa
Uraaaa, iň soňunda şu nebit diýen peläket gutarýar. Şu gidişine gitse neýitiň zapaslary ýene 30 ýyla ýetmelimişin. Nebit gutarsa welin ýer ýüzüniň uruşlarynyň barsy gutarýar, sebäbi urşmak üçin nebit getek. Nebit bolmasa goşunlary ondan oňa zyňyp bolanok. Ähli harby tehnika nebitde ýöreýär. Şon...

Dowamy »

705 6
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 9 months ago

TUT SUWLARY UTUŞLY!

Salam dostlar TUT kolo we pyrtykal (fanta) 1.5 l we 0.4l suwlaryň gapaklaryndan utuş çykýar aksiya diýilipdir welin araňyzdan hakyky utuş alyp göreniňiz bamy näme çykdy?

Dowamy »

1452 3
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago

Otparazyň musulman bolşy barada.

Basraly Şemun bir otparaz bolupdyr. Şeýlede bolsa müsulmanlara hormat goýýan gowy häsiýetli adamdy. Hiç kim bilen dawalaşmazdy,yalan sözlemezdi, aýdan sözünde durardy we jomartdy,mertdi. Şeýle hem ol özüniň gül ýüzli goňşusy Hasan Basry hezretlerini gowy görerdi,ony uzakdan gelýänini görse aýaga galyp oňa hormat goýardy .
Hasan Basry hz hem...

Dowamy »

362 0
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 9 months ago

Güýmenje #1

─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀ ──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀ ───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀...

Dowamy »

719 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Agzalardan hayys.

Salam talyplar.com yn agzalary. Sizden bir zat hayys etmekci bolyan. Mana Nowcanyn bolan wakaly kitabynyn pdf gornusi gerekdi. Kimde bar bolsa ya-da yuklenip alar yaly cesmesini bilyanin bar bolsa teswir galdyrsanyz oran shat bolardym. Oninden sag bolun...

Dowamy »

418 4
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 9 months ago

Doýurdyñyz

Doýurdyñyzlay sol bir blog bn
1 blogy 1000 gezek 50 sahypalyk acmak gerekdaldirlay tak okalyara sol
Bolgusyz wid etmande
Duynki blogy okajak bolsanam 80 nji sahypa gecirmelilay.
Adam cagasy bolsany 1 gezek acsanyz boldy. Nokat

Dowamy »

361 1
Sorag-jogap, Aganazarow tarapyndan 9 months ago

Menem hüňňürdäp galaýyn #2

Ýene diýerler urş başlaýaň bla bla bla diýip. Urşy we dawany men başlamadym, ýa ulyny sylamany öwrensin, öwrenip bilmesede öwrederis, eger "gorbatyny mogila isprawit" etjek bolsa-da, mesele däl göre dykars diriligine😂😄😁

Bilemok, näme sebäpden beýle reaksiýa berip, tüsselänlerine, aslynda bilýänem welin, şonda-da gep onda däl. Men asy...

Dowamy »

660 15
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #4

😄😄😄

Dowamy »

557 20
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #3

😁😁😁

Dowamy »

424 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #2

3 suratdan köp ýükläp bilmedim, bölekläp açmasam.

Dowamy »

394 6
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #1

Egerde mistiteli geroýlary talyplar.com agzalary bolan bolsady, şeýleräk bolardy.

Ps. Şutkadyr prosta, ýöne her bir şutkada hem dolýa prawda badyr wasilewiç😁

Dowamy »

416 10
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago