Ilkinji poçta markalary haçan döredi?

Ilkinji poçta markalary 1840-njy ýylda Angilýada peýda bolýar.Emma olaryň arkasy ýelimsiz eken.Markalar sürgüç bilen bukja ýelmenipdir ýa-da iňňebagjyk bilen bukja berkidilipdir.Şondan bäş ýyl soň,Orsýetde ýüzi markaly bukjalar çykarylyp başlanypdyr.

Dowamy »

33 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 17 hours ago

Gün ulgamynda näçe planeta bar we olar haýsylar?

Gün ulgamynda 9 sany uly planeta (Merkuri,Wenera,Ýer,Mars, Uran, Ýupiter, Saturn, Neptun, Pluton) we köp sanly kici planetalar bar. Soňky döwürde biziň planetalar sistemamyzdan başga 150 sany planeta tapyldy. Bu planetalaryň her biri Ýupiter ýaly uly planetalardyr. Olaryň arasynda biziň Ýerimiz ýaly kici planetalaryň bolmagy hem mümkin diýlip çak...

Dowamy »

58 1
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 17 hours ago

T.com gosgy

Salam dostlar. Menem talyplar.com barada samsyjak gosgyny paýlaşayyn diydim. :)

Saýtlaryñ seresidir
Talyplar.com Talyplar.com
Internediñ bezegidir
Talyplar.com Talyplar.com

Uzap gidyäñ lenta ýaly
Geçmişe hem geljege
Munda maglumat kandir
Gözläp tapyp aljaga

Yönek...

Dowamy »

116 2
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 5 days ago

Saýtdaky dawa jenjeller haçan gutararka?

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Soňky wagtda saýtymyza göz degdi ýada bir gep-gürrüňa boldy. Näme üçindir şu dawa-jenjelleriň yzy üzülenok. Öňler @Umman agza bilen @wagt agzamyzdy indi bolsa @wagt bilen @ZET-PRO2003 atly agzalarymyz. Bulardan öňürdi @MrOKaS bilen @Perhat Sabirovv (men). Indiki öňümizdä...

Dowamy »

274 10
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Aýal gyzlaryň açyk seçik geýinmegi barada pikir alyşlykdan

Her zadyň çeni bolşy ýaly bezenmekligiň hem çeni bar. Çenden aşa bezemen aýal-gyzlara erkek kişiniň garaýyşy üýtgeýär. Aýal-gyzlaryň göze ilginç bezenmegi we munuň netijeleri barada men sizi bir zatlar aýtsam „Diri samsyk däl-ä menem, akyl berip aldyň senem“ diýmegiňiz mümkin. Şonuň üçin geliň gowusy bu barada iş salyşýan, köp çaý sowadan medisina...

Dowamy »

520 27
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Gaty pikirlendiren sowal

Salam dostlar. Muny siziñ bilen paýlaşayyn diydim, belki aranyzda bilyaniniz bardyr.
Gar ýaly ak, gije ýaly gara,
Iýmesi haram, içmesi halal,
Erkekler günde 3 gezek gorer,
Ayallar ömründe 1 gezek görer.
Jogaby näme bolup bilerka ?

Jogabyny özümem bilemok. Paýlaşmak ücin gyzykly sowal.

Dowamy »

375 5
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Azajyk logika ýöredeliň

Dinde aýdylýan zatlaryň biri; Allah hemme zady entek bolmanka öňünden bilýär, adamzada erk (irade) beripdir we synag edýär. Synagyň netijesini bilýär, ýöne adamzat öz ýalňyşyny görsün diýip bu dünýädäki ýaşaýşy berýär.
Allah adamy ýaratmanka, hatda şeýtany hem ýaratmanka şeýtanyň adama sejde etmejegini, adamyň şeýtanyň gepine gidip jennetden...

Dowamy »

511 18
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 week ago

"Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy" atly mowzugyň 2-nji bölümi

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we okyjylary.
Meni bir gyzyň söýgüsini har edenim üçin günäkärläp üstümden dereksiz mowzuklary açýanlaryň dykgatyna:
Meni tankytlaň, soraglaň, günäkärläň işim ýok welin, ýöne siziň wagt gidirip mowzuk açýanyňyz galýandyr.
Men siziňki ýaly mowzuklary 2012-nji ýyldan bäri görüp saýgary...

Dowamy »

505 36
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

«»«»

Hereket kopelipdir saytda.... kopden bari giremokdum...

Dowamy »

246 4
Sorag-jogap, Бабаниязов Дж tarapyndan 1 week ago

@ HistoryNick

Salawmalikm hormatly talyplar.comyñ mahriban agzalary,doganlar,jigiler, agalar,uýalar. Bu gunki açan temam adyndan belli bolşy ýaly Talyplar.comyñ agzalarynyñ Niki (Lakamy) barada. Her bir şahs ilki bu saýta agza bolanda özüne bir Niki saýlanda öz at familiýasyny goýýan hem bar, aglaba bölegi bolsa Lakam goýýar. Meni hem her bir agzanyñ Niki saýlap...

Dowamy »

456 25
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Android programma dörediji

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary!
Bilişime görä araňyzda Android Studio-da Java programmalaşdyrma dili arkaly Android programma döredijiler bar ýalyla.
Bir proýekt bar, web application ugry boýunça programma döretmeli.
Dogruragy bir websaýtyň programmasyny ýasamaly. Programmistiň islegine görä, isle...

Dowamy »

368 0
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Investitsiya

salam! Turkmenistanda yerli investorlar (maya goyujylar) barmyka!? srochno investor gerek! ;)

Dowamy »

301 4
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 3 weeks ago

Hiç hili jogap tapyp bilmedik soragyma siz jogap berersiňiz?

Salam! Saýtdaky agalarym, inilerim, uýalarym, apalarym, dostlarym duşmanlarym!
Düýn Talyplaryň arhiwinde aýlanyp ýördüm welin, 9ýyl mundan ozal @Adgjmptw atly agza şu mowzugy açypdyr we menem şol mowzukdaky soraga kanagatlanarly jogap tapman siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Belkim, siziň jogaplaryňyz meni kanagatlandyrar. Hany onda tema geçeli:<...

Dowamy »

579 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Harammy ýada Halal

Salam, Virtual-daky tanyş dost-ýarlar.
Soňky wagtlar kä ýerlerde eşidýärin welin doňuz etinde adamyñ aňyna ýaramaz, azgynçylygy täsir edýan madda barmyş. Soň şoňa göra ony iýmek haram iýseň azyp başlaýarsyn diýýärler. Indi sorag:
Yslam dininde doňuz eti harammy?
Sizden geljek kommentariýalara sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn...

Dowamy »

738 43
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

"geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!" by sari

salam ýene men. geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!

soraglar:

1) näme üçin türkmenistanda LGBTI+ adamlaryň öýlenmesi we jynsy bir zat ýaşamagy gadagan? wi lesbian-lar munyň daşynda. lesbian-lar ok? welin näme üçin gay, trans, bisexual kabul edilenok? hemmesi gadagan wagty lesbian-lar näme üçin açyk? näme üçin bizd...

Dowamy »

702 17
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 month ago

Sünnet däbi

Sünnet bilinşi ýaly yslamdan gelýän düzgün däldir. Ol Ybraýymyň Müsürdäki elitleriň arasyna girmek üçin etdiren zadydy. Sebäbi gadymy Müsürde sünnet, elit, saýlama adamlara degişli yşaratdy.
Müsürde sünnet däbi nähili başlady diýsek;
Sünnet yslamda Habyl we Kabyl diýip agzalýan gadymy Müsüriň Osiris we Set-iň rowaýady bilen başlaýar.<...

Dowamy »

490 6
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Näme üçin dinden çykdym

Menden "näme üçin dinden çykdyň?" diýip soraýarlar;
Musulman ene-atam bar, menem musulman edip ýetişdirdiler. Din baradaky rowaýatlaram gowy görýärdim. Gepleýän garynjalar, ýylana öwrülen hasa we ş.m.
16-17 ýaşlarymda namaz okamana başlapdym, agyz beklärdim doga-da ederdim. Sebäbi heniz gurhany okap kellämi bulaşdyrmandym.
Ýoka...

Dowamy »

925 57
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Hiç kim, hiç kime bir zat subut etmek borçly däl! by @sari

salam, ýene men, öz hasabymy saýta registrasiýa bolup bilmeýän birine berjek bolup girdim welin meni database-dan pozupdyrlar öýtän. üstüne @pankurist agzaň ýazan blogyny gördüm menem bir zatlar diýesim gelip gitdi gelen teswirlerden ýaňa.

ilki bilenä hiç kim hiç kime bir zat subut etmäge borçly däl eder ýaly hem saýtda olar ýaly phd...

Dowamy »

411 13
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 month ago

Maslahata juda mätäç

Salam, www.talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary!
Siziň berjek maslahatlaryňyza juda mätäç ýagdaýda men şuwagt! Näme üçindir 13.09.2020ý bäri hal ýagdaýym gowy däl? Bedenimde burun akma, ysgynsyzlyk, üsgülüwük bolup dur. Indi dostlar, agalarym bu haýsy keseliň alamaty bolup biler?
Allatagala gorasyn, welin Covid-19 dälmika? Covid-iň...

Dowamy »

595 19
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Ateist we musulmanyň gürrüňi

A=Ateist M=Musluman
M: Sen näme Allaha ynanaňokmy?
A: Gurhan we hadyslary okadym, biri-birine ters, çatak düşýän ýerleri köp. Bu bir ýaradanyň kitaby bolup bilmez.
M: Onda bu älemi kim ýaratdy?
A: Älemiň ýaradylandygy barada ýekeje-de subut ýokdur. Ýöne ylmy teoriýalar bar. Bilim muňa düşünmek we düşündirmek üçin delil...

Dowamy »

1169 47
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 month ago