Men bu dunyeden giderin...

Men bu dünýeden giderin...
Durmushy baky terk ederin...
Shonda çyk ýollara! Toý-
shagalañ görseñ, hökman
sowulgyn! Meni aýdymlaryñ
arasyndan taparsyñ!
Güýz gelip, töwerek saralanda,
sähralara çyk! Men baglardan
tänýän sary ýapraklaryñ
arasyndan taparsyñ!
Gysh gelip, gar ýaganda,...

Dowamy »

850 10
Köneler, 7 years ago


Sen duyshume girding...

Sen düýshüme girdiñ - öñküje
bolshuñ,
Öñküñ ýaly süýji gürrüñler edip.
Menem hezil edip gulagym
asdym,
Özüm dymyp, seni bolsa gürledip.

Sen-ä saçlaryñy shemala berip,
Ýöräp barýarmyshyñ arzuwma
tarap.
Menem señ yzyñdan galman
barýaryn,
Kä yzyma garap, kä saña garap...

Dowamy »

700 12
Köneler, 7 years ago


Toy gidip dur gongshymyzyng oyunde...

Toý gidip dur goñshymyzyñ
öýünde,
Saz ýañlanýar gutlag sözler
diýilip.
Ýöne meñ ýüregim gutaryberdi,
Bir ujundan gurçuk deýin iýilip.

Hat-da, ejemjanam toý lybasynda,
Toýlaýar ol päk söýgümiñ ýasyny.
''Wah, eje jan, sen bir ýakma
ahyry,
Göreñokmy ýüregimiñ ýashyny?!''

Dowamy »

711 7
Köneler, 7 years ago


Ah, wadalar..!

''MEN SENI GUNUNG DOGMAGY,
AYYNG BATMAGY UNUDAN
GUNUNDE UNUDARYN!'' -

-diyip wada beripding-a,
melegim,
Bu sozleri kichi dilden diydingmi?
Diling bolsa, sowalymy bosh
goyma:
Ya-da senden bashga gyzy
soydummi?

Gowumy ya oz gownunge jay
edip,
Ozgang go...

Dowamy »

722 7
Köneler, 7 years ago


Yeller akitdi

Yatlama owrulip galdy o gunler,
Soygumizi gara yeller akitdi.
Toweregmi aldy garangky, tumler,
Gorunmeyan zalym eller akitdi.

Durmushym uytgedi bir demde /hayran!/
SOYGI ymaratym bolupdyr weyran,
Yureginge indi kim edyar seyran???
Mumkin, yshkymyzy diller akitdi.

Songlandy ajap...

Dowamy »

710 6
Köneler, 7 years ago


Aglamaga tapylsady bahana..!

Olen soyging agysyny aglardym,
Aglamaga tapylsady bahana!
Yuregime dozup, oda daglardym,
Aglamaga tapylsady bahana!

Ahmyr yashy gursagyma singip dur,
Ne-ha kosheshyar ol, ne-de dingip dur,
Bokurdakda bir uly dash dongup dur,
Aglamaga tapylsady bahana!

Sende dinge hasrat barmy,...

Dowamy »

659 9
Köneler, 7 years ago


Ykbalym!

Oz bagtymy manga rowa
gormeding,
Sende ahlije zat yalan, ykbalym!
Meni gynamakdan asla
armadyng,
Ahmyr bolup omre do:lan,
ykbalym!

Ne dost goydung derdim diyerim yaly,
Ne-de yurek goydung soyerim
yaly,
Oda atdyng yanyp-koyerim yaly,
Otdan alyp, suwa salan, ykbalym!...

Dowamy »

826 8
Köneler, 7 years ago


Durmush'a yuzlenme

Durmush bu gun sanga bashym egyarin,
Omurlik tayymy dushurdyng
manga.
Ka pursatlar tume boyap
gunlermi,
Ine, indi bolsa yetirding danga.

Gulden gozel, Aydan ajap yar
berding,
Onung nazlerine guwanyan
chenden.
Ol owadan, ol perishdang hut ozi,
Yene tak dilegim bar,...

Dowamy »

644 6
Köneler, 7 years ago


Bagyshla meni?!

Eden yalngyshlarma dushunyan indi,
Hayysh edyan, dunyam, bagyshla meni?!
Jiger ortenmekden ot alyp yandy,
Hayysh edyan, dunyam, bagyshla meni?!

Sende beyle zalym yurek yok
ahyr,
Mahribanym, bilyang, soygim pak ahyr,
Gaytalanar oydup etme howatyr,
Hayysh edyan, dunyam,bagyshla meni?!

Dowamy »

2413 12
Köneler, 7 years ago


Mahribanym, seni goresim gelyar!

Arzuwlarym uchan wagty pel-
pellap,
Mahribanym, seni goresim
gelyar!
Gijelerne Ay doganda yalpyldap,
Mahribanym, seni goresim
gelyar!

Her gun duyshlerimi bezeyang /shukur!/
Sesing eshden gunum dunyam - bal-sheker,
Geljek hakda basmarlanda oy-
pikir,
Mahribanym, sen...

Dowamy »

1815 20
Köneler, 7 years ago


Armanym

Guwanardym kamatynga
dashyngdan,
Hyyalymda sanga soygim
aydardym.
Pikir edemmokdym ozgeler
hakda,
Seni dinge ozumingki oyderdim.

Yorap gechip gideningde
dengimden,
Sypalardym basan ayak yzyngy.
Goya, sanga eyyam eye bolan dey,
Kalpda doredipdim soyging
sazyn...

Dowamy »

845 16
Köneler, 7 years ago


Okunch

Yatlanymda yuregim chalt urup
dur,
Senli gunler neneng gozel ekeni!
Gulung ozun arzuwlapdym
ykbaldan,
Yone ykbal dozdi manga tikeni.

Matach halym sening mahrem
sozlernge,
Terk eyleding mening butin
dunyami.
Aydym bolup girding gowun
koshgume,
Bolup yorshum t...

Dowamy »

748 4
Köneler, 7 years ago


Koyen umydyma

Adim adip yshkyng gozel
mulkune,
Sanga tarap uzadypdym elimi.
Mayyl bolup yylgyrshynga-
gulkinge,
Soyga boyun egdiripding dilimi.

Goshgy baryn goshdurypdy
yuregim,
Her setirim seng adyngy tutyardy.
Seslenyardi:-Dinge shol meng
geregim!-
Ak danglarym umytlarda atyar...

Dowamy »

770 13
Köneler, 7 years ago


300-nji temam sanga, Mahribanym!

mahribanym, sen omruming manysy,
mahmal sesing dertleriming dermany.
Joshgunym sen, ylham perishdesi sen,
goymaweri geljegimi armana!

Guller ichre ak gullerming seresi,
asmanymyng yangy dogan a:yy sen!
Durmush tolkunynda nazikligingi,
soyen yigding uchin baky aya sen!

Sen bagta...

Dowamy »

1153 38
Köneler, 7 years ago


Soygim

Gülüm, gelgin meniň ýanyma her gün,
Yürekler küýseýär birek-biregi.
Umytly ýollarda ganatyň gergin,
Eý, bagtymyň guşy, ömrüm
diregi!

Mesgenim bar hol gerşinde
gaýanyň,
Daglar syrdaş boldy köňül
yşgyma.
Buýsanjym, umydym, arzuw-
hyýalym,
Bir pursat seýle gel söýgi

Dowamy »

611 2
Köneler, 7 years ago


Shygyrlarym baky galsyn kalbyngda...

Shygyrlarym baky galsyn
kalbyngda,
Soyging dal-de, dostung bolup
yatlatsyn!
Bagta sary uly adimler bilen,
Has ynamly, has dogumly atletsin!

Yalyn bolup yaksyn butin
gussangy,
Apet bagty jarchy bolup jar etsin!
Akja guller bolup bezesin yolung,
Seng bagtynga guwanypjyk

Dowamy »

800 12
Köneler, 7 years ago


Yashamak kyn sensiz manga! /aydym/

Owsup bu gun salkyn shemal,
Dokup dur yaprak chynar,
Gara gozum yene chygla:r,
Yashamak kyn sensiz manga!

Eziz Allam ayra saldy,
Seng ykbalyng ozga bagly,
Bilmen, name sebap boldy?!
Yashamak kyn sensiz manga!

Baryar gechip omur yoly,
Urdy gulum hazan yeli,
Yeke go...

Dowamy »

869 14
Köneler, 7 years ago


Gorkyan...

Gorkýan. Özümi unudaryn diýip
gorkýan...

Bu dünýäñ hödür edip biljek
ajaýyp we o diýen ajaýyp däl
zatlary üçin açyk bolan günlerimi
unudaryn diýip gorkýan.

Wagtyñ geçmegi bilen ýüzümde
adamlara bolan ynamdan,
mähirden nam-ny$an galmaz
öýdüp gorkýan.

Adamla...

Dowamy »

922 8
Köneler, 7 years ago


Gamlanma, gulum!

Durmu$ sapagynda bolup
görelde,
Gaýry zatlar üçin gamlanma,
gülüm!
Giñ bol, döwran geler Allam
berende,
Bu gysga synagdyr, gamlanma,
gülüm!

Menmikäm sebäpkär gamly
halyña?
Baryp bilmen, arman, seniñ
ýanyña.
Haýpyñ gelýän bolsa sagat janyña,
Goý sesiñ,...

Dowamy »

4423 10
Köneler, 7 years ago


Ayralyk goshgusy

Belki, seň boýnuňda
Ol beýik ýazyk,
Düşünýäň,
Ökünýäň,
Ýüzüňem aşak…
Belki meň ýalňyşym kükregim
ýaryp,
Durun huzuruňda, ýeňsämi
gaşap….
Bu ne ýalňyz hasrat,
Bu ne täk düwün?
Eýsem bu gün gözlemekmi
kärmiz?
Ine bildigemdä kimiň päkligin,
Ine, tapdygamd...

Dowamy »

1426 6
Köneler, 7 years ago


Mary-ashgabat yoly /oylanma/

Mary-Aşgabat ýoly

Gündelik awariýanyň bolýan ýeri - Mary_Aşgabat ýoly. Bu gün hem bir maşgalanyň
körpesini alan rehimsiz Mary-Aşgabat ýoly.
Hawa, bu gün hem birileri
amanadyny tabşyrypdy. Bu gün
hem biri ölüpdi.
Mary-Aşgabat ýoly > sen nähili
rehimsiz. Has-da bu ölümleri
görer göz bile...

Dowamy »

1275 16
Köneler, 7 years ago


Neçün seni hiç unudyp bilemok...

neçün seni hiç unudyp bilemok,
bu gursagy paralaplar gitseň-de?!
neçün ýene bagyşlanýaň ýürekde,
özge yşklaň gapysyny itseň-de?!

neçün seni hiç unudyp bilemok,
gör, näçe gezekler etsem-de ähti.
ah, näme üçin düýşlem sensiz gelenok,
sensiz açylanok täleýiň şähdi?!

neçün seni hiç...

Dowamy »

1238 6
Köneler, 7 years ago


Uzak ýasha, akylym1989!

Essalam Aleýkum, agzalar! Shu gün saýtyñ aktiw agzalarynyñ biri bolan akylym1989-yñ doglan güni.
Salam, Mahym! Gutlaýan!!!

Doglan günüñ gutly bolsun, akylym,
Ýüregiñ deý durmushyñam ak bolsun!
Daglar ýaly bagt miýesser edip,
Onda ne-hä ölçeg, ne-de çäk bolsun!

Ýagty bolsun, nurly bolsun ýoll...

Dowamy »

1514 47
Köneler, 8 years ago


Aristotel

Gadymy grek akyldary we alymy Aristotel Stagirde doglupdyr. Afinyda Platonyň akademiýasynda 20 ýyl okandan soň, şol ýerde öz mekdebini – Likeýi esaslandyrypdyr. Onuň garaýyşlary “Metafizika”, “Fizika”, “Organon”, “Syýasat”, “Etika” diýen eserlerinde beýan edilipdir. Aristoteliň filosofik garaýyşlary Platonyň idealizmine garşy alnyp barlan göreşde k...

Dowamy »

661 3
Köneler, 8 years ago


Basharmaly söýülmegi, söýülmegi...

Sen adam, sen hemme zady basharmaly: gowy ýashamagy, pullulygy, beýik bolmagy, söýülmegi basharmaly.
Gowy ýashamak üçin pully bolmagy, pullanmak üçin dilliligi, dilli bolmak üçinem pikirlenmegi...
Beýik bolmak üçin pese seretmegi, SÖÝMEGI BASHARMALY. SÖÝÜLMEK ÜÇIN SÖÝMEGI....
Söýgi - sen jadyly bir zat, seni görenler hemme zady...

Dowamy »

901 6
Köneler, 8 years ago