Minnetdar, 2011 !!!

Salawmaleýkim, hormatly agzalar! Armañ-da! Ýagdaýlaryñyz, okuwlaryñyz, ishleriñiz gowudyr diýip umyt etýän!
Bilshiñiz ýaly, täze 2012-nji ýylyñ gelmegine hem ujypsyzja wagt galdy. Täze ýylyñ bosagasynda yzyma bir göz aýlaýan. Ýok, ýok! Yzyma köpräk garanjaklaýan. Her ýylyñ özümizde galdyrýan täsiri bar. Bu bir adaty zat. Ählimizde hem sheýl...

Dowamy »

1159 27
Köneler, 8 years ago


" ÝAMANLYKLARY GUMA, ÝAGSHYLYKLARY DASHA ÝAZ! "

Iki dost çölde ýöräp barýarkalar,
birden olaryň sözleri azaşypdyr-
da, biri beýlekisine bir şarpyk ça­
lypdyr.
Şarpyk iýeniň jany agyrsa-da, dos­
tuna hiç zat diýmändir-de, çägä­
niň ýüzüne şeýle ýazypdyr: “Bu
gün dostum maňa bir şarpyk çal­
dy.” Soňra olar ýollaryny dowam
etdirýärler.<...

Dowamy »

793 6
Köneler, 8 years ago


Kejirlik

Biz bile gezerdik gülshüp-degiship,
parh etmezden ertir haçan, giç haçan.
Bizi hiç güýç aýyrmajak ýalydy,
aýrylyshmajak ýalydyk biz hiç haçan.

Aýlanýan señ bilen gezen ýerlerme,
gysylamda, giñlik tapýan bu taýdan.
Ýalbarardyñ "ýeke goýmagyn!" diýip,
bagtymyzam dilärdiñ sen HUDAÝDAN.

Dowamy »

1139 4
Köneler, 8 years ago


Sen nirede?!

"abonentiñ telefony öçürilendir..."

sen nirede,
shu hal dara-direde,
sheýle bir sesiñi eshdesim gelýär.
Sen bolsa arzymyñ ýeterinden dash.
Ashyk bolan ömrüñ eshretin bilýär,
diñläsim gelýär señ saz ýaly sesiñ,
dem alshyñy, aýnaýshyñy, gülkiñi.
Sen bolsa ret edip, yshkym tütedip,
...

Dowamy »

1024 6
Köneler, 8 years ago


Walter Elaýas Disneý

Walter Elaýas Disneý 1901-nji ýyl­
da ABŞ-nyň Çikago şäherinde dün­
ýä inýär. Prodýusser, režissýor,
ssenariçi we suratkeş-multiplika­
tor bolan Disneý birnäçe multfilm­
leri döredýär.
Flora we Elaýas Disneýiň ogly bo­
lan Waltyň üç erkek, bir gyz doga­
ny bolupdyr. Walter öz dogany
Roý...

Dowamy »

666 0
Köneler, 8 years ago


Ýürek awaýar... (oýlanma)

Kalendara seredenimde göz
ýetirdim, galamymyň poslama
sebäbine.. Ep-esli wagt bolupdyr
ylham derýasyndan suw
içmänime.. Ýa-da ylham
derýasynyň kenarynda
gezinemde-de galamy poslatdym
diýseňem boljak. Galam diýemde
olam taryhyň tozan basan
sahypalarynda galdy. Meniň
ýaşymyň wadasy...

Dowamy »

727 3
Köneler, 8 years ago


Tokaýyñ koroly kim?

Bir arslan özüniñ tokaýda koroldygyny görkezmek isläpdir.
Öňürti bir towshana dushup sorapdyr :
- bu tokaýyň koroly kim?
Towshanam gorkup :
- Sizsiňiz !!! -diýipdir.
Arslan soň bir tilkini görüp ýanyna ylgap barypdyr we :
- Bu tokaýyň koroly kim? -diýip sorapdyr.
Gorkan tilki hem :
- Sizsiňiz...

Dowamy »

1014 21
Köneler, 8 years ago


Maradona bilen f.kastro nädip dost bolupdyr?!

f.Kastro... Sowuk urush wagty günbataryñ ýigrenýän adamydy. Argentina tarapy oña dushman gözi bilen seretýädi... Maradona bolsa, argentina üçin ýerdäki hudaý, elýetmez, bahasy bolmadyk hazyna!
Geñ ýeri: argentinanyñ hudaýy bilen argentinanyñ dushmany dost bolupdy..!
Sebäbi, nämekä?
Maradona 1978-nji ýylda dünýä çempionatyna çag...

Dowamy »

912 12
Köneler, 8 years ago


Baýramaly böwrek sanatoriýsi

Ýer togalagynda diňe iki ýerde
hasaba alnan – gün şöhlesiniň
dik düşýän ýeri – Müsürde Nil
derýasynyň boýundaky Asuan we
Geluan atly ýanaşyk sanatoriler
ýaly dünýä meşhur Baýramaly
böwrek sanatorisi-de tebigatyň
türkmen topragyna eçilen
gymmatly peşgeşi hasaplanýar.
Gün şöhlesiniň täsir...

Dowamy »

803 2
Köneler, 8 years ago


Gözlegim

Örän syrdam, salyhatly ýörände,
Köýnegi gök, ak bolmaly ýüzleri.
Iňrikden soñ gije ýere garanda,
Öpdüm onuň gije gaçan gözlerin.

Gündizler sünneläp suratyn çekdim,
Gijeler düýşümde janlandy surat.
Sakgal-murtum syryp, şähere çykdym,
Bar gözlegim boldy şol syrdam syrat.

Sökdüm ý...

Dowamy »

665 7
Köneler, 8 years ago


Aglama, läläm!

Yzda goýýanyňa gyzlyk durmuşyn,
"Gynanýaryn" diýip aglama, läläm!
Söküp barýanyňa ýolun durmuşyň,
"Tolgunýaryn" diýip aglama, läläm!

Bagty tapmak asla bolmazmyş aňsat,
Aglamaklyk ejizlikden alamat,
Kyny ýeňmek üçin etmeli gaýrat,
Ejizleme, mert bol, aglama, läläm!

Hakykat sheýl...

Dowamy »

725 4
Köneler, 8 years ago


Bu gün seni ýene ýatladym...

Bu gun seni yene
yatladym
Telefon goyuldy.
Ornashanyma bir yyla yakyn
bolup gelyar, emma name
uchindir, shu wagt mana ilkinji
gezek otagym dar gorundi,
ichinde ozumi yygnara yer
tapmadym. Aynany achyp
dasharyn sowuk howasy bilen
ichimi basyp alan duygylara bir-
n...

Dowamy »

968 11
Köneler, 8 years ago


Hemishe gysh gelse ýatlaýan seni...

Gitdiñ, gar üstünde yzlaryñ goýup,
Gitdiñ, ýüregimde közleriñ goýup,
ýaz söýgüme açylmadyk köñülden
Çykan buz deý sowuk sözleriñ goýup.

Gitdiñ, has-da beter sowady dünýäm,
Ýalazy aýralyk boldy hökümdar.
Meñ titrän söýgüme dashdan guwanýan,
Kalby gysh, didesi sowuk zalym ýar.

G...

Dowamy »

1112 9
Köneler, 8 years ago


Yaswami, dost, bushluk! ))))

yaswami, dostjan, bushluk! Ertir.com açyldy. Indi ýapylmaka bir, gerekli mowzuklarymyzy alyshdyralyñ!:-)

Dowamy »

950 2
Köneler, 8 years ago


Watanym galdy

Gök asmanyň astynda,
Eziz Watanym galdy.
Ata-baba üstünde
Mekan tutanym galdy.

Gün nuruna eýlenen,
Goýnunda toý toýlanan,
Arka-arka aýlanan,
Bile bitenim galdy.

At münüp, keman atan,
Atamdan miras ýeten,
Soradygym sen Watan,
Ykbal gatanym galdy.

Dowamy »

743 6
Köneler, 8 years ago


Kösheshdir meni!

Unut bar ishiñi, unut sen bu gün,
Gel, otur gashymda, dasha gitme sen.
Çözläýin, kalbymda galmasyn düwün,
Ýöne öte geçsem, gahar etme sen!
Gaýta, mañlaýymda goý-da eliñi,
kösheshdir, ezizim, kösheshdir meni!

Durmush-da, nämeler bolmaýar onda,
käte bar islegiñ çykýar tersine.
Asuda günl...

Dowamy »

1302 9
Köneler, 8 years ago


Massaçusets Tehnologiýa instituty

Tehnologiýa, inženerçilik we ykdy­
sadyýet hünärlerini okatmak bo­
ýunça dünýäde öňdeligi eýeleýän
bu ýokary okuw jaýy ABŞ-nyň
Massaçusets ştatynyň Boston şä­
herinde ýerleşýär. (Iňlis dilinde:
Massachusetts Institute of
Technology - MIT).
Institutyň mugallymlaryndan, uçu­
rymlaryndan N...

Dowamy »

651 3
Köneler, 8 years ago


Ýer planetasyna kybapda$ planetanyñ üsti açyldy

Ýer planetasyna meňzeş, Günden
600 ýagtylyk ýyl aralygynda
ýerleşýän hem-de ýyldyzyň
daşyndan aýlanýan planetanyň
üsti açyldy.
ABŞ-nyň NASA kosmos
agentliginiň alymlary bu
planetany “Kepler-22b” diýip
atlandyrdylar. Bu planetanyň
ýerleşişi ýaşaýşyň möhüm
elementi bolan suwuk suw<...

Dowamy »

725 9
Köneler, 8 years ago


Paýla$aýaýyn diýdim...:-)gowja surat eken! Paýla$aýaýyn diýdim.:-)

Dowamy »

877 18
Köneler, 8 years ago


Dünýäniñ iñ uzyn köprisi Hytaýda

Szýaoçžou aýlagyndaky gurlup,
ulanylmaga berlen bu köpri uzyn­
lygy we daşky gurluşygy boýunça
görenleri haýran edýär.
Häzirki zaman inženerçilik we
gurluşyk tehnologiýalary ulanylyp
gurlan bu täsin köpri “Szýaoçžou
aýlag köprüsi” diýlip atlandyryl­
ýar. Şandun welaýatyndaky bu
köprini...

Dowamy »

639 3
Köneler, 8 years ago


Gyrgyzystanly Ataý Ýewropany haýran galdyrdy

Slowakiýanyň paýtagty
Bratislawada ýekşenbe güni
geçirilen talantlaryň bäsleşiginde
gyrgyzystanly breýk tansçysy Ataý
Ömürzakow finalda ýeňiş
gazanyp, iň uly baýragy aldy.
Synagda “Prima” telekanalynyň
we telebäsleşigiň talabyna görä,
teletomaşyçylardan iň köp SMS
alan dalaşgär ýeňiji d...

Dowamy »

774 12
Köneler, 8 years ago


Haýy$

Öten ag$am uzak gije ýatmadym,
Gaýry aladany sowrup ýele men,
Käbäm enem, çatdygyça gurbumyñ
Sen barada go$gy ýazdym ýene men.

Ýok, bedende argynlygy duýamok,
Gürrüñinem edemok men bir gijäñ.
Azap ýerne gowu$dymy? - gorkym $ol,
Ukusyzlyk - bu bir öwren$en pi$äm.

Eger-de azabym...

Dowamy »

1043 9
Köneler, 8 years ago


Dileg

Lukmanlara köpüräjik boş wagt,
Aşyklara köpüräjik hoş wagt.

Topragymyz ýarylmasyn, tozmasyn,
Sagat ne-hä ozsun, ne-de ozmasyn.

Goý, delfinler gürläp bilse, gürlesin,
Ýöne gürläp, dosta hile gurmasyn.

Jübiniň agramy manysyz bolsun,
Her kesiň päliniň wysaly gelsin.

...

Dowamy »

634 4
Köneler, 8 years ago


Çagañyzyñ boýy ulalanda nähili bolar?

Ene-atalaryň köpüsi çagalarynyň
boýlarynyň ulalanda uzyn bolma­
gyny isleýärler.
Munuň üçin bolsa olara süýt içir­
ýärler. Olary dürli sport çäreleri bi­
len meşgullandyrýarlar. Eýsem, hä­
zirden çagaň geljekdäki boýunyň
uzynlygyny nädip anyklamak bo­
larka?
“Mayo Clinic” žurnalyndaky...

Dowamy »

769 4
Köneler, 8 years ago


Señ äriñ gabanýar, meñem aýalym...

Bir bolgusyz sebäp bozdy arany,
Señ ýoluñdan aýra dü$di meñ ýolum.
Indi bir-biregi görmedik bolýas,
Señ äriñ gabanýar, meñem aýalym.

Ýogsam, esasam ýok gabanmaklyga,
Sora$sak bes: "Niçik ýagdaýyñ-halyñ?.."
Ýöne biz $ondanam çekinip ýörüs,
Señ äriñ gabanýar, meñem aýalym.

Biz öl...

Dowamy »

1123 20
Köneler, 8 years ago