... Habar geldi - basym toýuñ tutuljak, Shonda umyt galmandygna düshündim. Söýgä kepen - saña kürte atyljak, Maña bagtyñ gülmändigne düshündim. Çyg ýaýrady gamdan dolan gözüme, Nälet etdim, soñam aldym yzyna, (Wah, dözemok! Sen arzylan gyzym-a!) Täleýmiñ oñ bolmandygna düshündim. Ýatdym. Turdum. Ýazdym. Ýandym ot bolup, Sözler dile geldi perýat-dat bolup, Senli bagtdan galyberdim ät bolup, Munuñ baky armandygna düshündim. Kalpda söýgim. Ýogsa, gahar dilimde, Sandyraýar ýüregim-de, elim-de! Ine-de, toý çakylygyñ elimde... Ah, zarymyñ barmandygna düshündim. Agdar-düñder boldy sho wagt giñ dünýäm, Durmushym buz. Ýöne ýüregim ýanýar. Dashdan diýdim: '' Nädip söýgiñi gömýäñ??! '' Sözümiñ ýer almandygna düshündim. Indi ömrüm ýat edermi bahary? Ýadadym tümlükden küýsäp säheri, Sen täleýmiñ bagtdan gurlan shäheri, Derdime señ dermandygña düshündim. Söýgimizi dowam etjek dowamat, Senem sag gez! Ýasha gurgun-salamat! Meger, shu söz aýralyga alamat... Hakdan bolan permandygna düshündim.

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir