Hemme ýerde sungat...

salawmaleýkim agalar,iniler we uýalar...gurgynmysyñyz???tüweleme soñky döwür men-sen diýmän aktiwlaşýañyz...menem otyran ýerimden kellä bolusyzja bir pikir geldi...diýdim:"näme üçin aşjak bu mowzugy",diýdim:"aç trafigyñy ödär mowzugyñ )))"...garaz şeýle özüm bilen gümür-ýamyr edip netijä geldim...

mowzuk:arañyzda şahyrlaryñyz bar so...

Dowamy »

1071 11
Köneler, 8 years ago


çagasyny urup görmedik ata...

seýle kakany görüpmüdiñizmi???

Dowamy »

2790 132
Köneler, 8 years ago


Talyplyk durmuşyndan...

Essalawmaleýkim gardaşlar!!!men,öñ "ruhnamadan" okan bir wakany gürrüñ bermekçi.belki jüpme-jüp,sözme-söz ýazmazlygymam münkin(ýadymda galany).başladym onda...

Entek sapak başlamazdan öñ talyplar auditoriýa-da gykda-wak bolşyp otyrdylar...gapydan duýdansyz pedagok içeri girdi we sesisini çykarman bir zatlar etmäne başlady...içi görü...

Dowamy »

1086 7
Köneler, 8 years ago


Talyplyk durmuşyndan...

Essalawmaleýkim gardaşlar!!!men,öñ "ruhnamadan" okan bir wakany gürrüñ bermekçi.belki jüpme-jüp,sözme-söz ýazmazlygymam münkin(ýadymda galany).başladym onda...

Entek sapak başlamazdan öñ talyplar auditoriýa-da gykda-wak bolşyp otyrdylar...gapydan duýdansyz pedagok içeri girdi we sesisini çykarman bir zatlar etmäne başlady...içi görü...

Dowamy »

830 0
Köneler, 8 years ago


Ogluň atasy barada ýaş aýratynlygyna görä pikiri...

Ogluň atasy barada ýaş aýratynlygyna görä pikiri(ruhnama-312 sahypa)

Her ýaşyň öz aýratynlygy bolýar. Ogul atasy hakda dürli pikirleri başdan geçirýär.

Ogul:
Bäş ýaşda: «Kakam ähli zady bilýär» diýip pikir edýär.

On ýaşda: «Kakam köp bilýär».

On bäş ýaşda: «Menem kakam ýaly köp bilý...

Dowamy »

1030 4
Köneler, 8 years ago


1'minut icinde dunyade name bolup gecyar??

otyryp pikirlendim...pikirlenmek bir gowy zat,bir minut icinde bu carhypelekde nameler bolup gecyarka diyip...
18 adam aclykdan olyan eken
107 adam ajaly yetip olyan eken
250 caga dunya inyar,11’aclygyn bari yanynda dogulyan eken
9 adam spid bilen keselleyan(vich virusy gecyar)eken
40 ayal masgala nasag halda obor...

Dowamy »

1172 4
Köneler, 8 years ago


Gysganç baýyñ puşmany

Köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. Olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. Indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. Öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. Öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
Öý öýesiniň üstüne gelip...

Dowamy »

1290 8
Köneler, 8 years ago


Eje (saparmyrat nyýazow)

Gök astynda ýalňyz men,
Ýer üstünde ýalňyz men,
Özüm aglap köşeşsem-
Hiç kimse bilmez, eje!...

Bagra basyp ýatyrdyň,
Başym alyp otyrdyň,
Süýjüje düýş getirdiň...
Ol günler gelmez, eje!...

Toýda seni gözledim,
Ýasda seni gözledim,
Wah, dözmezim, dözmezim,
...

Dowamy »

2572 48
Köneler, 8 years ago


çaga (kerim gurbannepesow)

Çagadyryn öýdüp,
Ýörmegin köşek,
Eýýäm ýetişensiñ.Seniñ ýaşyñda,
Jahyllañ elinde aññal döwlüpdi,
Küýze döwilipdi gyzlañ başynda.

Olar çydypdylar,
Çydarsyñ senem,
Kyn diýip,zähmetden gaçmagyn,oglum.
Çagalyk ajap zat.ýöne sen ondan
Mümkimgadar
Irräk
Saýlanjak bolgun....

Dowamy »

982 2
Köneler, 8 years ago


Päliñ seniñ (Magtymguly Pragy)

Ogry bolsaň, diňlegil, bolgaý niçik halyň seniň
Kişi malynda gider köňlüň, gözüň, päliň seniň.

Misli şeýtan aldawydyr mekir-u alyň seniň,

Bu ýalançylyk bile ötgeý mah-u salyň seniň,

Dowzaha dogry barar, billa, giden ýoluň seniň.Taňla magşar it bolup yňranyp i...

Dowamy »

1009 3
Köneler, 8 years ago


Kynçylyk hakynda (kerim gurbannepesow)

Uly kynçylyklara mahsuz adamlar,
Oña oglanlykdan bolýarmyş taýýar,
Ýöne kynçylygy sen saýlamarsyñ,
Gözleriñe bakyp,
ol seni saýlar.

Ol seniñ kimdigñi gözüñden tanar,
Soñ synag eder öz dünýäsinde,
Pyrlandyrar seni gyş dünýäsinde,
Aýlandyrar seni ýaz dünýäsinde.

Tomus d...

Dowamy »

1439 11
Köneler, 8 years ago


çaý içeli...

Çaý içeli
Her niçik ýadawlyk yrsarasada,
Çaý demle termize inim gök çaý içeli,
Öýläne çykaly dem-dynç alaly,
Gaty-guty çöregi batryp çaý içeli.

Enem ýygşyrardy pampaza süýjüni,
Eger myhman gelse bezär ýaly öñüni,
Çaýy gaýmanka demläýseñ bilerdi kemini,
Hany gaýnat nabatlap çaý i...

Dowamy »

1234 14
Köneler, 8 years ago


Ata-ene we perzentlik borjy hakda...


Eý,ata-ene!
Durmuş sungatdyr.bu sungatyñ kämillik derejesiniñ gönüden-göni seniñem elleriñe,paýhasyña we erkiñe baglydygyny unutma!sen öz elleriñ,paýhasyñ hem erkiñ bilen perzendiñi sungat eserini döreden ýaly döretmelisiñ,kemala getirmelisiñ!

***
Perzendiñ ýaman bolsa,günäni ilki özüñden agtar...

...

Dowamy »

2452 4
Köneler, 8 years ago


Degişmeler (((((:

diñe türkmenlerde çagasy geplemäne başlandan sögmäni öwretýäler, "hany oglym donyñ çikeýin diýip aýt şuña"


iki sany yashuly chay ichip otyr ekenii,biri
aydypdyr Ben ladina Amerikany basyp aljagey diyipdir, gapdalyndaky nasjagazyny dyzjagazyna kakan bolup ondan Van dam dagyn habary yokmyka diyen bolyara)))

Dowamy »

1507 10
Köneler, 8 years ago


Il bir ýana,men bir ýana...

Ine şeýdip klasdaşlaryñ arasynda öýlenmän galan soñky Merdanyñam gezegi ýetdi...Öýem hyryn-dykyn adamdan doly.garynjalar ýaly her kim öz işi bilen gümra.ertirem toý güni.Merdanyñam bir aýagy öýde bir aýagy goñşusy Ulam(pakgalañ) işigindede.Klassdaşlarny toý günüñ öñi otyrlyşyga (veçera) çagyrdy.ünsüñi çekýän zat Oba bolan soñ gyzlaram ýalykly agla...

Dowamy »

1400 15
Köneler, 8 years ago


Giç gelen söýgi (bölek)

Eý meniñ giç gelen,giç gelen söýgim,
Ynanypdym geljegiñe her daýym,
Bu gün saýasynda pel-pellän söýgiñ,
Ýörün men özümi iñ bagtly saýyp.

Ýörün men özüme iñ bagtly saýyp,
Menden bagtly ýokdyram şu pursatda,
Gözüme bolmasa barýaryn gaýyp,
Duýgym ganat kakýar juwan gursakda.

Duýg...

Dowamy »

1085 7
Köneler, 8 years ago


ýar olmagyn...

Gel,göwnüm,nesihat berem,
Namekana ýar olmagyn,
Her ýetene ýarym diýip,
Yzynda bidar olmagyn.

Geñeş bergin deñe-duşa,
Ahyr ölüm gelir başa,
Bir biçäre ýalñyz kişä,
Sütem eýläp,zor olmagyn.

Dilegiñ Allaga ýetse,
Dergahynda kabul etse,
Öz günüñ özüñden ötse,
...

Dowamy »

1596 29
Köneler, 8 years ago


Başarsañyz emin boluñ!!!

Ir mahallar bir obada gorlup-eshdilmedik,
uytgeshik at chapyshygy gechirilipdir. iki sany
yyndam bedewin arasynda yarysh bolupdyr.
emin chapyksuwarlara adaty dal basleshigin
shertlerini aydypdyr we yaryshyn
bashlanyandygyny yglan edipdir. chapyksuwarlar
shol pursatdan bashlap, oz atlaryny dal-de,
ga...

Dowamy »

1253 15
Köneler, 8 years ago


Mesele...

Armañda!!!bir mesele ýüze çykdy...talyplary açanok...dogrysy pys geçýär we ak ekran bolup durýar...opera işleýär...başga saýtlary açýar ýöne talyplary açmaýar...sizdede şeýle bolýarmy???

Dowamy »

1238 20
Köneler, 8 years ago


Enäniñ ýaşy

Günamizi bagyşlaýar Eneler
Sebäp Eneleriň ak süýytli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär
Şeýdibem kemelýär Eneleň ýaşy

Ene balasyna buýurdy ýumuş
Ol diýdi “Özüň et oň ýaly işi”
Ýandy Ene. Emma ötdi günasin
Kemeldi Enaniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme balam”

Dowamy »

1357 16
Köneler, 8 years ago


üç sagat (mitafora)

hasta sürgün bu gün ölüm kenara.
yeke özi yolagçy,yeke özi yolçy.
syrta ir degdi gamçy,gapyda awçy.
it oyuny etdi yalançy.
ruh göterdi beden galdy yassykda.
görse her kim gözyaş dökyä,güleni yokdy.
günem çykyp durdy,howada gowydy,
dine bu ojakda bir adam kemdi.
yöredi,ayakyalanaç,ayaga daş cüm...

Dowamy »

1111 8
Köneler, 8 years ago


Berdi Kerbabaýew (1894-1974)

1894-nji ýylyň mart aýynyň 15-ne Tejen etrabynyň Gowkyzereň obasynda düýä inýär. Ol 10 ýaşlaryndan mekdebe gatnap ugraýar. Oba mekdebinden soň ol Tejen, Kaka, Gorjow, Buhara medreselerinde okuwyny dowam etdirýär. Okuwa ähli düýrmegi bilen topulyp, bu ugurda uly erjellik görkezýär. Gelejekki ýazyjyda ýaşlykdan çeper edebiýata uly höwes döreýär. O...

Dowamy »

2755 9
Köneler, 8 years ago


Gyzlar şeýle biwepamyka???

Türkmen pop aýdymçylary näme üçin aglap biwepalyk aýdymlaryny köp aýdýarlar???!!!ýa dogurdanam türkmen gyzlary şeýle biwemyka???ýa bolmasa açylýan gözgyny mowzuklaram muña şaýat bolup biler.

Dowamy »

3556 21
Köneler, 8 years ago


Ogulbike

Meýhana men mestiňden, messana, Ogulbike,
Hem ülpeti dostuň men, diwana Ogulbike,
Hoş reftaru-hoş güftar, dürdäne, Ogulbike,
Adyň bilen aşna men, bigana, Ogulbike,
Bir ýorganu-bir ýassyk, döwrana, Ogulbike.

Bir bilbili-şeýda men, nala-wala eder men,
Her sagat örtener men, köýüňde derbe-der men,

Dowamy »

1039 6
Köneler, 8 years ago


Agzalalyk(üç apat)

meniñ size sargydym bar,pendim bar,
söýüp sarpa goýuñ birek-birege,
söýüp arka boluñ birek-birege,
rysgal-döwlet ýagýar,
muhabbet ýagýar
agzybirlik pajarlasa nirede!

bela gelmez agzyñyz bir bolanda,
beýiksiñiz
bir bolanda agzyñyz!
dargadyp bilýändir uly döwleti,
agzyny a...

Dowamy »

912 1
Köneler, 8 years ago