Meýhana men mestiňden, messana, Ogulbike, Hem ülpeti dostuň men, diwana Ogulbike, Hoş reftaru-hoş güftar, dürdäne, Ogulbike, Adyň bilen aşna men, bigana, Ogulbike, Bir ýorganu-bir ýassyk, döwrana, Ogulbike. Bir bilbili-şeýda men, nala-wala eder men, Her sagat örtener men, köýüňde derbe-der men, Ten mende, janym sende, sensiz jany neder men, Sen bir Leýli, men Mejnun daga-daşa gider men, Men janym bilen aşna, bigana, Ogulbike. Sowuk sözden sim alyp, azypdyr-la ýaramyz, Daşdan gören bir diýsin, golaý bolsun aramyz, Suw seňrikden agansoň, artmasyn mübtelamyz, Adam diýip sagynma, her kim görse garamyz, Maksat: döwran galmasyn, bigana, Ogulbike. Gyzlar ýanynda ýyldyz, sen özüňi aý etseň, Gana-gana seredip, husnuň bilen baý etseň, Bir janym bar, umydym, ýüz müň jana taý etsen, Ýorgan-düşek, per ýassyk, öz goýnuňda jaý etseň, Sen ataşa men aşyk perwana, Ogulbike.

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir