Nebsim we yüregim

Nebsim;

nebsim diyer 'kömek etme hor-homsa,
in sony olardan sana peyda yok,
Tanamaz ol aşygy alçy gopsa,
Barysy namartdyr sana kömek yok.

Yüregim;

Yürek diyer guly bolma şeytanyn,
Elinden gelen kömek ber olara,
Aladasyn etme sen harajatyn,
Hak berer rysgyny,ynan...

Dowamy »

1060 13
Köneler, 8 years ago


Dünýede her kimiň öz gylygy bar

Dünýede her kimiň öz gylygy
bar,
Oňatlary saýlap-seçgin —
diýdiler.
Edep-sypaýçylyk adamy bezär,
Mydam gödeklerden gaçgyn—
diýdiler.
Diýişleri ýaly, gaçdym-da
ýördüm,
Gödekligem meni kowlap
ýörmedi.
Ol öňümden çyksa, ýüzüm
öwürdim,
Oň nä d...

Dowamy »

712 1
Köneler, 8 years ago


Kiçiräk test

salam talyp oglanlar we gyzlar mende seyle sorag yuze cykdy.test gecirjek!!!oglan-gyz tapawdy yoooook....size interneta girmane uc sebabi yazyn gowy bolsun,erbet bolsun...

Dowamy »

1283 20
Köneler, 8 years ago


Ene dilim

armanda talyp oglanlar ve gyzlar...ka vagt oturyp pikir edyan turkmen dili soze bay yone name ucin ony rus ya turk dili bilip garyp gelyaler gelsenogam velin men bilemok turkmenlerde enedilim diyip bayramcylyk bor belli sene bor barmy mekdepdaki harplykdan basga?

Dowamy »

870 5
Köneler, 8 years ago


Pelsepe doret

Ädimi sanama,gyra çekil,zyna edip akyl gusma.
Özün özün bilen gepleş,ilden küsüp yüzün asma.
Ertirin yok senin,düyşlerni yalançydan gözleme.
Pil tap,geçmişi göm,gaydybam yatlama.

Şu güni yaşa,gara geçmişin düşürer aşa.
Dosty çagyr aşa,bela inse başa,geler gaşa.
Pelsepani döret,dogry pikri zikr bilen...

Dowamy »

837 9
Köneler, 8 years ago


Pelegin gurluşy

salam talyp oglanlar we gyzlar.kopden bari mowzuk acmanson iki bent gosgyny paylasayyn diydim

iki sany bela bar,olar:dil bn gulak,
biri gulak bilmez gepden ozuni gorap,
beylekisi dil gezer adamlan arasyn bulap,
bu ikiden goranan,bilmez dunyeden doyup.

Iki sany hayr bar,olar:sabr we talap,
sa...

Dowamy »

706 6
Köneler, 8 years ago


Galamyny al,yenini çerme,häzir başlayas

salam talyp oglanlar we gyzlar men pikirlendim.payhasly aydanynda durmusy yarysyp gecmeli.aranyzda sahyr talantlaram kop eken,her kimin dunyagaraysy her durli bolya menem sona esaslanyp su mowzugy sahyrlar ucin acdym.yarysyn duzgununi dusundureyin.
1.gosgy 'durmus' hakynda dine 'durmus' hakynda duzguni bolmajak bolun
2.her sahyr dine...

Dowamy »

1170 22
Köneler, 8 years ago


Bir azajyk uns ber!!!

salam talyp oglanlar we gyzlar.Durmusda bu manoton gurulan birda beyige galyar,birda yerdenem asak gaydyar.gündeligimden dokuz sany düzgünüm bilen paylasjak siz bilen.sizem oyuna salman gosulsun,käbir zatlary öwrenin,owredin.

1.bir adam sana syryny acdy diyip sen ona öz syryny acmaly borcly dalsin.unutma dostuny dusmanlan hataryna go...

Dowamy »

1583 48
Köneler, 9 years ago


Dr.sahett

Salam talyp oglanlar we gyzlar... Bu yerde gaty gyzk galmady menem okuwumy dyndym Nesip bolsa oktyabryn byryna oye hemmanize ustunlik okuwda

Dowamy »

1112 22
Köneler, 9 years ago


Senem su jemgyyetin bir parcasy,hormat bildir onda

salam talyp oglanlar we gyzlar.men bir tarapyndan su talyplarda agzalaryn kopelyanine begenyanem bir tarapdan gynanyaryn sebabi gyzyklyja mowzuk acman deregne her sozuniz ucunem mowzuk acyanyz,reklamany bir sapar etsede bolya welin ewwela 5-6 sany mowzuk bir sahypada...
men su talyplarda kop zady owrenim kop azdy paylasdym...sizem kyn gor...

Dowamy »

762 3
Köneler, 9 years ago


DÖWLETMÄMMET AZADY

XVIII asyr türkmen şahyrlarynyň arasynda Döwletmämmet Azady iň görnüklileriniň biridir. Ol türkmenleriň özbaşdak bir bitewi döwlet bolmagyny arzuw edipdir. Şahyr özüniň pikirlerini amala aşyrmak üçin, esasan, wagyz-nesihat bilen meşgul bolupdyr. Ol bu meselede öz döwürdeşlerinden goldaw isläpdir. Döwletmämmet Azady 1700-nji ýylda eneden bolup, Gar...

Dowamy »

1006 3
Köneler, 9 years ago


09.09.2011

salam talyp oglanlar we gyzlar.dunye aylanyp dur wagtam gecip.menem hacandan bari mowzuk acmanym son bir sorag bilen yuzlenayin diydim.her kim oz pikirini yazsyn ol birinden sorag dogry yazjak bolup alada galman.
Iman diyip nama dusunyaniz?iman diyip nama dusunyaniz?

Dowamy »

1027 15
Köneler, 9 years ago


Barynyza nesip etsin

salam talyp oglanlar we gyzlar.ha diymankan gysga wagtyn icinde gecip giden dync alysdan son yene taze okuw yyl baslanyar.hemmanize ustunluk we irginsiz zahmet bilen dowam etmeginizi arzuw edyan.

Dowamy »

800 10
Köneler, 9 years ago


Ahyrzaman Bolar

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar
Ýeriň ýüzünde kän bolar

Adalatsyz bolar hanlar
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.

Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmyrlar ýagar...

Dowamy »

1217 12
Köneler, 9 years ago


Ýalňyşlyk

Näme diýse, şony diýsin özgeler,
Meniň bu meselä öz garaýşym
bar:
Adam ýalňyşýarmy, diýmek,
özgerer,
Diýmek, oňa soňra ösüş
garaşýar!
Alym bolsun, işçi bolsun ýa aşyk,
ÝA-da meýdanlaryň häkimi
daýhan,
Olar ýalňyşlyklaň üstünden aşyp,
Ýeňişi özüne çekýärler hökman!
O...

Dowamy »

939 10
Köneler, 9 years ago


Pikirim hyyalymda özgeryär

salam talyp oglanlar we gyzlar.durmus kyncylyklary bilen goresip kate name ucin gelenmizi yatdan cykaryar.tanryn beren gunu iyyas bermedik gunu nalayas,yone bu zatlaryn sebabini yatdan cykaryas.men seyle sorag buuuuu durmusyn manysy namede?oz pikirinizi aydyn nadogry hasap edyanem hem bolsanyz...

Dowamy »

1171 18
Köneler, 9 years ago


Yas bolyas

salam talyplan oglanlar we gyzlar.menf seyle peydaly sorag yuze cykmy name ucin gawuny kesip baslamankalar gulpagyny kesip dortburc edip dograyalar?

Dowamy »

1048 15
Köneler, 9 years ago


Durmus-manaton

salam talyplar.com-yn talyp oglanlary we gyzlary kopuniz turkmenistanda okayanyz kopuniz dasary yurtda.men-de seylerak sorag okuwy dynyp okayan yurdunyzda galyp yasamak isleyaniniz barmy aranyzda ya basga dowlette?

Dowamy »

934 11
Köneler, 9 years ago


Uky tutanok

ukyn tutmayan bolsa gec tore gumur yamyr edeli!

Dowamy »

2194 195
Köneler, 9 years ago


Türkmen halysy

Teke-türkmen halysynyň aklyňy
haýran edýän sungat eserdigi
hakynda dünýä taryhynda belli
syýahatçylaryň,
sungatöwrenijileriň, taryhçylaryň
aýdanlaryny gaty köp ýerde
tutaryk edinýärler.
Hakykatdanam „zeri zergär
tanaýar“. Mysal üçin, futbol
hakynda braziliýaly meşhur
Peläniň, arg...

Dowamy »

1072 9
Köneler, 9 years ago


“Kareliýa jeňňelinde” (poema gysgaldylyp alyndy)

Ertirmi, agşammy, gündizmi, gije,
Saýgaryp bolmaýar howanyň
ýüzün;
Çapgynly ýagyny, iňlewük ýeli,
Ýadyňa getirýär harasat sözün.
Tebigat gam çekýär durmuşy
bilen,
Ýaryndan aýrylan söýgüli ýar
dek;
Agzyndan ot çykýar her ah
uranda,
Ýuwuz güb başyna düşen bir är
dek.<...

Dowamy »

1374 3
Köneler, 9 years ago


Enäniň ýaşy

Günamizi bagyşlaýar Eneler
Sebäp Eneleriň ak süýytli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin
ötýär
Şeýdibem kemelýär Eneleň ýaşy
Ene balasyna buýurdy ýumuş
Ol diýdi “Özüň et oň ýaly işi”
Ýandy Ene. Emma ötdi günasin
Kemeldi Enaniň ýene bir ýaşy.
“Öýe wagtynda gel, giç gelme
balam”
...

Dowamy »

1010 8
Köneler, 9 years ago


6 gun

salam talyp oglanlar we gyzlar. kopuniz esasy etmeli islernizi sona goyyanyz.biribar kysmaty manlaya yazanam bolsa bendesine saylamana mumkuncilik beryar gowy bolmalymy ya erbet bolmaly,halal ya harammy.baky omur yok ...

Yene 6 gunden olyaniz diyseler su alty gunun icinde name ede,diniz?

Dowamy »

1211 21
Köneler, 9 years ago


Näme üçin?

salam talyp oglanlar we gyzlar gelin bir az cekelesikli teman ustunde bir az gurrundeslik gecirelin.men kop wagt pikir etdim name ucin name ucin su dowrun yazyjy,sahyrlary gecen asyryn sahyrlaryca yok? We name ucin alymlaryn doredyan zatlarynyn peydasynda zyyny kop?

Dowamy »

1706 13
Köneler, 9 years ago


Jemagat we ateist

Salam talyp oglanlar we gyzlar men size bir gyzyklyja esiden wakamy gurrun bereyin...

Bır jemagat uysup bir zatlar hakynda gurrun edip otyrkalar bularyn yanyna gowy geyimli bir ataist adam gelyar we oturan jemagat sorag bermane baslayar.Birinji soragy'Alla barmy jemagat?'diyip sorayar.jemagat üyşüp'howwa'
Diyip jogap beryar.

Dowamy »

1010 10
Köneler, 9 years ago