Mübärek Remezan ayy

salam agzalar.yetip gelyan mubarek bayramyz mubarek remezan ayynyz bilen tuys yurekden gutlayan we tutyan orclarnyz,edyan doga dileglerniz,okaljak juma,bayram namazlarnyz,berjek sadakalarynyz we agzacarlarnyz kabul bolsun ensalla...galybersede agyz bekleyan ahli adamlara gujur,gayrat,sabr we hakdan medet dileyan.

Dowamy »

1334 11
Köneler, 9 years ago


Pikirlen-2

salam agzalar bizde gic bolan son gic yagsy...
Men size iki sany sorag berjek yok uc dal...

1.yedi diymayin bas arkasyny bilyaniniz barmy?

2.onler gadym zamanlarda dogrusy haysy asyrdygyny bilemok eyranlylar gunortada yasayan turkmen obalaryna naman esasynda cozupdyrlar we naman esasynda cozmakdan saklanyp...

Dowamy »

1039 13
Köneler, 9 years ago


Çaga terbiýesiniň psihologiýasy

Salam yene agzalar iciniz gysmaz yaly taze mowzuk acayyn diydim


Çaga terbiýesi, çagalara edep bermek mugallymlaryň, terbiýeçileriň hemişe üns merkezinde­dir. Çaga ilki ene-atasy, soňra mugallymy terbiýe berýär.


Bu işe baş goşmakçy bolanyňyzda, ozaly bilen seresap bolmalydygy nygtalmaly. Çünki, bu iş ö...

Dowamy »

989 4
Köneler, 9 years ago


Ýagşy niýet – ýarym döwlet

Adamyň oňat niýetde, ýagşy düşünjede bolmagy onuň ýaşaýşa bolan oňyn garaýyşyny art­dyrýar. Hatda, durmuşda şadyýan, göwnaçyk ýaşamaklyga-da uly ýardam berýär. Belki, şo­nuň üçin, “Amallar niýetlere görä” diýilýändir.


Alymlar bolsa, oňat niýetde bolmagyň ýüregiň sagdyn bolmagyna peýda berýändigini ylmy taýdan barladylar. Ola...

Dowamy »

1035 6
Köneler, 9 years ago


Talyplyk okuw döwri

salam talyp oglanlar we gyzlar tomusky dync alys gowy gecyami,.

Gelin talyplyk okuw dowrunde gowy we erbet,gyzykly we agyr gecen gunlermizi yatlalyn...
Utanman aydyberin...

Dowamy »

1136 10
Köneler, 9 years ago


Payhas çynaryndan gaçan sary yapraklar

1.Yürekde syr yatmaz,yüregiñdäkini diliñ aydyan bolsa.

2.Dilin tutulmanka dogryny sözle.

3.Beyik adamlar doñza sa diyse-de,olañky yalnys diyjek az.

4.Wagt ömür,ömür nahal,nahal eliñdäki zat,guradybam,üsdürübem bilersin.


5.Ertirki gün bu günkünden erbet bolup biler.

...

Dowamy »

1023 10
Köneler, 9 years ago


Hakykatyñ gözüne seret,bir az oylan,pikir et...

Salam talyp gyzlar oglanlar we myhmanlar...
Men kiciräk söhbetleslik gecireyin diydim...baslayan:

1.Sen dünyägaraysyn giñmi!Onda,
Sünnetiñ parzdan tapawdy name?

2.öz-özüne ynam näman esasynda düzülyär?(adam ynamsyz yelkensiz gayyk)

3.görüp duymayan zadyna ynanyanmy ya-da görmän duyyan zadyn...

Dowamy »

1130 12
Köneler, 9 years ago


Geň galaýmaly

salam talyp gyzlar we talyp oglanlar men bu gezek oran tasin zat hakynda gurrun berjek ...

Her ýyl her dürli rekordlar bilen Guinnesiň rekordlar kitabyna girýänleriň sany artýar. Olaryň biri hem kitap okap girmek. Türkiýede kitap okamagyň täsin usuly bilen ençeme okyjylar re­kordlar kitabyna öz adyny ýazdyrdylar.

Dowamy »

1009 7
Köneler, 9 years ago


Ertekin soňy

Angliýaly J.K. Rowlingiň ýazan “Harri Potter” ertekileri ilkinji gezek 2001-nji ýylda ekranlaşdy­ryldy. Şondan bäri geçen on ýylda “Harri Potter” seriasynyň 8-nji we iň soňky filmi geljek hep­de peýda bolar. Bütin dünýäni, aýratynam kiçi ýaşlylary özüne bendi eden bu seria ahyry ta­mamlanýar.


Häzirki wagta çenli düşürilen 7...

Dowamy »

928 14
Köneler, 9 years ago


Pikirlen ;-) ;-) ;-);-);-);-);-);-);-)

Zyndanda yatan bir tussaga $eyle bir $ert goyulyar eger yerine yetirip bilse zyndandan bo$adylýar. Yagny öñine banka zyñylýar ol bolsa döwülyär. Iññe b.n sapak berip egerde bankany tikseñ zyndandan bo$adaýyn diyyär. $onda tussag ýekeje söz aytyar we ony zyndandan bosadyarlar. Haýsy söz?

Dowamy »

2314 95
Köneler, 9 years ago


Bellik edip goyun zyyany degmez

salam talyp oglanlar we talyp gyzlar yitman aylanyp duryanynyz ucin sagbolun.
Bu mowzugy miras agza-da gozgapdy yagny,ene dilimiz turkmen dilimiz kopuniz dasary yurtda okap turkmen dilini unudyan bolmagynyz mumkun sol sebabi menden size kicirak goldanma yagny sozluk bu berjek saytda islendik manysyny bilmeyan sozunizi gozledip turkmence dusu...

Dowamy »

1297 15
Köneler, 9 years ago


'Türkmen eneler'

nurdan aydyn melek(perişde) yüzli turkmen eneler,
dünyani geziler turkmenler,emma sizinki dek hasta yürek görmezler,Gözün suwyn içeyin derdin ayt mana,
yüregim derdanyn men şypa sana,
adamyn kim?agzy ala!name üçin onda ony taşlanok,
bergisiz günüm yok!
beyle bolsa näme üçin durmuşa täzeden başlanok?
ene bol...

Dowamy »

1057 8
Köneler, 9 years ago


Geyan we men

Durmuşyn bosagasyndan gadam basdym synaga,
Günde mün garpyşyan gara yanaşan isleglem bilen,
Aylanyp dolanyp gelyär başlan yerime,
Didarym watanymy küysär dolanmak isleyän dogduk depäme,
Hen edip şemal bilen teselli gözleyän gorkan ruhuma.
Nirde enesini gözelyän üç yaşly çaga,
Eneler topragy yumruklar boguly...

Dowamy »

1278 28
Köneler, 9 years ago


MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DURMUŞ WE DÖREDIJILIK ÝOLY

Türkmen halkynyň beýik şahyry
Magtymguly Pyragy, takmynan
1733-nji ýylda Gürgen
derýasynyň boýunda Hajygowşan
diýen ýerde eneden dogulýar. Ol
ömrüniň köpüsini Etrek, Gürgen,
Garrygala sebit-rinde geçiripdir
Magtymguly başlangyç terbiýäni
öz kakasyndan alýar. Şahyr ilki
oba mekdebinde, s...

Dowamy »

1161 9
Köneler, 9 years ago


Goja tut

Gyzyklyja Hekaýa Obamyzyň ortarasyndan
geçýän esasy ýoluň gyrasynda go­
jaman bir tut agajy hellewläp,
başlaryny göge diräp ösüp otyr­
dy. Onuň haçan we kim tarapyn­
dan ekilendigini bilýän adam ýok­
dy.
Obanyň iň bir ýaşuly, goja aksak­
gallaryndan sorasaňam, olar “Bi­
zem şu tuduň köl...

Dowamy »

942 13
Köneler, 9 years ago


In sonky posa


Salam talyplar.com'yn agzalary okan we süyji yatlamalara batyn günem batypdyr söygü hakda azajyk oya batyn...

dama dama damjalar yagys bu gije sayawan asagynda göz göze seredyäs,
Hic yadymdan cykmaz bu gije,gynanc kino,hem gülyäs hem aglayas,
Kimi aldayas,Näme ücin aglayas bize deregem agla yagys derdimizi payla...

Dowamy »

1368 19
Köneler, 9 years ago


Fonar yaly gozler bilen yazylan oylanma

salam talyp gyzlar we talyp dostlar.gowmy yagdaylarnyz?!dync alys?!kicirak oylanma...

Bir ay bari doly ukymy alyp bilemok goyan maksadymyn yzynda et gorkezilen it yaly gije gunduz kowalap yorun.bır Alla bilyän bu zatlary näme üçin edyänimi.älemgoşary görjek bolsan yagyşa ezilmeli gülmek üçin aglamaly yöne bagtly bolmak üçin näme etme...

Dowamy »

965 9
Köneler, 9 years ago


Ga­ha­ry­ňyz ge­len­de...

salam talyp oglanlar we gyzlar.gyzgynjak we peydaly maslahatlardan yene biri...

Ga­ha­ry­myz ge­len­de, bo­lar-bol­maz he­re­ket­le­ri­miz bi­len özü­mi­zi hem-de go­wy gör­ýän­le­ri­mi­zi çyk­gyn­syz ýag­da­ýa sal­ma­gy­myz ah­mal­dyr. Ga­har ada­my öz eli­ne al­sa, so­ňun­dan puş­man et­dir­jek de­re­jä elt­ýär.
Şol se­bäp­...

Dowamy »

1250 21
Köneler, 9 years ago


Ma­te­ma­ti­ka saz diň­le­ni­len­de, aň­sat öw­re­ni­ler

salam talyp oglanlar we talyp gyzlar....Ma­te­ma­ti­ka­ny her kim her hi­li u­sul­lar bi­len öw­ren­ýär. Se­bä­bi, öw­re­niş ukyp­lar dür­li-dür­li bol­ýar. Edil şo­nuň ýa­ly-da, te­bi­gat ylym­la­ry­ny öw­ren­mek hem şeý­le­dir.
ABŞ-nyň alym­la­ry bol­sa, bu iki ylym öw­re­ni­len­de, sa­zyň peý­da­sy­nyň bar...

Dowamy »

1291 15
Köneler, 9 years ago


Dagynyk oylanma

salam talyp gyzlar we oglanlar.

Bu gunem edil gecen gunler yaly giç turdum.kelläm agyrya öydede bir yumurtga çakaymasan produktada galmandyr,garnam aç.yüzüni yuwup daşaryk çykyan bir gamburger bn 0,5 kola bilen öyün yanyndaky parkda otyryan.köçeden her dürli adam geçyär kimi gen görüp seretse garry ata-eneler yanymda oturyp bır zatda...

Dowamy »

1457 29
Köneler, 9 years ago


Içki dünýämiziň aýnasy – wyždan

“Wyždanly adam asla ýalan sözle­
mez!” diýen söz nä derejede dog­
ruka? Käbir alymlar muňa dürli-
dürli seredýärler. Wyždany gora­
magyň ýoly bolsa merhemet duý­
gusynyň kämilleşdirilmeginden
başlanýar.
Wyždan gündelik ulanýan sözleri­
miziň arasyndadyr. Oňat adam
bolmak üçin esasy zeru...

Dowamy »

937 10
Köneler, 9 years ago


Edil duyn yalydy

Edil düýn ýalydy,
Ýaňy ýalydy,
Sagadyn dillerin rehimsie
towlap,
Seň ýanyna duşuşyga barýanym
Ädimlerim bilen elhenç
sakawlap.
Paýtagtyň asuda köçelerinden
Kä öňe ýörärdik, kä yza
bakaýa.
Şemal össe, tolkun atar
durardy
Sypaýy köýnegiň, sypaýy ýa...

Dowamy »

858 4
Köneler, 9 years ago


Ak niyetli perisdam

Salam talyp yigitler we talyp gyzlar.Okan perişdäme bagş söygünamamy.Dostlar hemmanıze mıyesser etsın

Mahal-mahal keypi soygä tesne bolup, islegimin näzin cekerdim,
Sol lebin siresine doyman,gözümi yummana yykgyn ederdim,
Misk calynan alkymyndan,bir dem alsam semal bilen öwsüp giderdim,Ya Rebbim sabr ber pälim azyp namy...

Dowamy »

884 9
Köneler, 9 years ago


Olcenip bicilen don gysga bolmaz

salam talyp oglanlar we gyzlar.gaty gorman welin sony wagt talyplar.com'a giresim gelenem gyzyk namedendigna bilmedim.
Gelin bir zatlar oylap tapalyn gyzyklanar yaly bir zatlar owrener yaly sony acylyan temalarda uytgesik ozune cekip pikir alnysayjak zat yok.
Goy her kim oz pikrini yazsyn in dogrusyny saylap sona gorade hereket edelin...

Dowamy »

1054 16
Köneler, 9 years ago


Ozuniz berayin adyny

salam hormatly talyp oglanlar we gyzlar din hakynda kop mowzuklar acyanyz garsy dal yone ilki bilen turkmenca terjime edayin dusuner yaly hemme agzalar.Ikinjiden orta atan din temanyzda bir azajyk dusunjaniz bolsa gowy bolardy jajek etdiniza din oyunjak dal rezin yaly dartar yaly ya rap dal diline geleni aydar yaly

Dowamy »

967 12
Köneler, 9 years ago