hasta sürgün bu gün ölüm kenara. yeke özi yolagçy,yeke özi yolçy. syrta ir degdi gamçy,gapyda awçy. it oyuny etdi yalançy. ruh göterdi beden galdy yassykda. görse her kim gözyaş dökyä,güleni yokdy. günem çykyp durdy,howada gowydy, dine bu ojakda bir adam kemdi. yöredi,ayakyalanaç,ayaga daş cümenokdy, rahatlyk gözledi,geçdi burça bir az oylady, keçede gysga eken,üstüne sygmady. kellesin galdyrdy,üstünde seredip gyzjagaz durdy. sorady: doganjygym näme öye gelenok, men seni küyseyän,ejemjan aglayar,sen ses berenok. kakamam işikde otyr hiç kim bilen gepleşenok, agşam sana nahar äkider,biz bolsa äkidenok. geläydä göresim gelyär,indi aglasym gelenok. selbinem gurjagyny berdim,indi onam agladamok, garaş ynanmasan ejendem sora,garaş häzir çagyrayyn. -eje,eje,ejejan doganjygym geldi yanyna barayyn. -eje aytsana ona ol mana ynananok. -yok gyzym doganyn anyrda men ony göremok. -eje gowja seredäy yöne ol sana seredenok. -otyra ine cünkde manada yüz berenok. turdy hasta,kölegesiz,hiç kim ona dur diyenok. eşityärdi sesleri,seslensede duyulanokdy. operatsiyasy üç sagada çekdi,ruhy bulut bolup bedene çökdi, üç sagat içinde köp zada düşündi,köp zady gördı. yalançy gözeldi,ona söwesi gelmedi. operatsiyadan son on iki sagat geçdi, oyandy,dört diwar ortasynda läşdi, misli görenleri düyşdi,garabasyp geçdi. suw isledi,damak çöl kimin kepedi, yöne lukman suw bermedi, bu üç sagat degirmeni iytdi,terki dünyäligi yitdi. bulutlar syryldy,yene güneş çykdy,tümlik yygryldy.

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir