Sen yigit çykdyn

Sen indi ullakan bir yigit çykdyn,
Yigit kimin özün alyp bar dostum.
Bu yagty jahana men diyip çykdyn,
Özün kimdigini görkezgin dostum.

Yagşy maşgalada terbiye aldyn,
Özüne mynasyp ady sen aldyn,
Hiç adyna ysnap getirme dostum.

Hiç kimden başarsan kömek sorama,
Maşgala bakmany...

Dowamy »

903 12
Köneler, 8 years ago


Bir az degişeliň...Part 3...

Talyplar.com-yn amerikadaky talyplary

Dowamy »

2904 30
Köneler, 8 years ago


Jogapkärçilik-adam sypatlarynyn biri

Essalawmaleykim talyp oglanlar-gyzlar we myhmanlar.Her bir adam kämillik yaşyna yetenden son belli bir talaplary öz üstüne almaly bolyar.İne,şolardan biri hem jogapkärçilik...sowal:jogapkärçilik diyip nämä düşünyäniz.jogapkärçilik hakynda hey pikir edip görüpdinizmi...Dine jogapkärçilik,işine jogapkärçilik,maşgalana,ene-atana.GaRaz pikirlenmäne zat...

Dowamy »

545 0
Köneler, 8 years ago


Bir az degişeliň...Gulluk

Dowamy »

3847 46
Köneler, 8 years ago


Usti bedewin

Munende shay bolsa tukel
esbaby,
Tagty-Suleymandyr usti bedewin,
Jul eylesen atlas bilen zerbaba,
Shonda biarmandyr usti
badewin.


Dal bedew yigidi yetir myrada,
Ajap hosh gorkezer yakyna yada,
Bilseniz yaranlar oter dunyade,
Dowletli-dowrandyr, usti
bedewin.
...

Dowamy »

1258 2
Köneler, 8 years ago


Bir az degişeliň...Dowamy »

1002 10
Köneler, 8 years ago


Istäpki gözel ýary

Istäp ki gözel ýary, gördüm ki salamatdyr
Baş goýdum aýakynda “Tur! - diýdi - ne halatdyr?”
Turdum, diýdim: “Arzym bar” - “Arz eýle, adalatdyr!”
Diýdim: “Saňa aşyk men ...” “Goý - diýdi - ne hajatdyr?”
Diýdim: “Periler hany,
Sensiz neterim jany?”
Diýdi: “Bu sözüň bizge ýalgançy hekaýatdyr”

<...

Dowamy »

771 4
Köneler, 8 years ago


Dün­ýä­niň iň uly uni­wer­si­tet­le­ri

Mer­ke­zi Is­pa­ni­ýa­da ýer­leş­ýän “Cyber­met­rics” la­bo­ra­to­ri­ýa­sy ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len bag­lar­la­ryň ne­ti­je­sin­de dün­ýä­niň iň uly 500 uni­wer­si­te­ti­niň sa­na­wy bel­li edil­di. 19 müň ýo­ka­ry okuw jaý­la­ry­nyň ara­syn­da saý­la­nyp al­nan uni­wer­si­tet­le­re bel­li de­re­je­ler­de ba­ha­lar be­ril­di.

Ýo­k...

Dowamy »

807 2
Köneler, 8 years ago


Ma­te­ma­ti­ka­nyň syr­ly dün­ýä­si

Ma­te­ma­ti­ka kä­bir adam­lar üçin ge­çil­me­si kyn we aňyr­sy gö­rün­me­ýän ylym­dyr, kä­bir adam­lar üçin bol­sa dur­mu­şa göz ýe­tir­me­giň, te­bi­ga­tyň tä­sin syr­la­ry­ny çöz­me­giň ýo­ly bo­lup dur­ýar.

Çün­ki, äh­li ylym­lar­da bol­şy ýa­ly, ma­te­ma­ti­ka­ny söý­me­giň ýo­ly, oňa sö­züň do­ly ma­ny­sy bi­len dü­şün­mek­de...

Dowamy »

1638 7
Köneler, 8 years ago


Bulary bilýärmisiňiz?! 3

Dü­zü­min­de iň köp şe­ker muk­da­ry­ny sak­la­ýan mi­we üzüm­dir. 100 gram üzüm­de 16 gram şe­ker bar.

* * *
Or­ta­ça ag­ra­my 1400 gram bo­lan beý­ni­mi­ziň 90 gö­te­ri­mi suw­dur.

* * *

Yn­sa­nyň beý­ni ça­nak­la­ry­nyň ara­syn­da­ky oňur­ga-ýi­lik su­wuk­ly­gy her gü­nüň do­wa­myn­da 400 mil­...

Dowamy »

853 5
Köneler, 8 years ago


BENDE

Bu pany jahan içre bolma awâra bende,
Hayry goyup, başyňy sokmagyl şere, bende,
Berme jana kast edip, özüň betkäre, bende,
Yhlas bilen hyzmat kyl ol hasy-âma, bende,
Getiripdir ol seni yok yerden bara, bende.

Eyâ gapyl adamzât, öter ömrüň gaflatda,
“Tutsam” diyr sen jahany bir setde, bir sagatda,

Dowamy »

545 0
Köneler, 8 years ago


Ner Gezgin

Köňlüm, saňa nesihat, gezseň
serbeser gezgin,
Tany dosty-duşmanyň, öýňe
bahabar gezgin,
Ganym bilen garjaşsaň, daýym
muşty-per gezgin,
Gezseň dünýä ýüzünde, dowam
täze-ter gezgin,
Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir
ýyl ner gezgin.


Iki adam uruşsa, öter ýaly ýol

Dowamy »

846 7
Köneler, 8 years ago


GÖZE MYHMANDYR

Gara daşdan gara gyly saýlan
göz,
Çöňňeler görejiň, göze
myhmandyr.
Gelen aş diýp gelmez,
turşutmagyl ýüz,
Nana mähtäç däldir, söze
myhmaldy.


Agyrdar heňňamlar, uzakdyr
ýollar,
Soraşsa ýigitler, sözleşse tiller,
Baharda açylan reňbe-reň güller,
Bir...

Dowamy »

938 11
Köneler, 8 years ago


Uky ogurlan jenan

Tikenli gulun ysy basgalara menzemez,Lebleri gyrmyzy,dodagyna batsa yza bildirmez.Zulpin darap goydam,gyz gownuni ynjytmana dozmen,Hyyalymda yasar,onun bilen yalnyzlygy duyulmaz


Meni menden gowy tanan,bagt gusy ol tagtyma gonan,Men garanky asman ol yyldyz alemi bezan,Men bagban ol bilbil bagymy bezan,Men hassa ol sypa omrume...

Dowamy »

1413 7
Köneler, 8 years ago


Söýgä düşünmän ýaşamak - bu wagtlaýyn ylalaşyk

yene,Salam talyp oglanlar we gyzlar...men bu mowzugy acaryn oydemokdym yone acmak zorunda galdym....bu gyz bilen oglanyn ara gatnasygy hakynda...olar name ucin basda oran bir-birine dusunyar emma wagtyn gecmegi bilen yzy uzulmeyan dusnusmezlik kopelyar.....kim name diyyar...

Dowamy »

1057 11
Köneler, 8 years ago


Döwük ayna

Salam talyp oglanlar we gyzlar we talyplar.....Bilsimiz yaly adamyn oz ykbaly oz elinde diyilyar...menem su diyilen zady tankytlayyn diydim...Ynsan cagaka onun cagalygy ene-atasynyn elinde...ene-ata saylayar haysy cagalar bagyna gatnajagyny,haysy mekdepde bilim aljagyny we s.m.

Yone,ynsan ulanandan son onun ykbaly onun oz elinde...O...

Dowamy »

1324 25
Köneler, 8 years ago


Liwyada uruş

gara altyn ucin liwyada urus,
gunbatar gorkuzyar kynlasyar durmus,
atiyac etmek isleyar gara altyna halkyny,
sonda-da ol ak juyje garalamaz adyny,
yene sowes bolar ol saklamaz badyny,
ilki yrak sonra liwya indi nira cozmaly,
o.agam saklan senden isgender boljak,
eger sen olaysen az dal elini gorden c...

Dowamy »

678 5
Köneler, 8 years ago


Men siziň täze ýolbelediňiz...

dubai hakynda bir az suratlar bilen gezelenc edilin....gozegine getirin..uly awtobus...turist awtobusda..icem dogry talyplar.com agzalary...jokrama yssy...yedigen icipjik...ay garaz arzuwlar garramasyn...baslaly...

Dowamy »

1323 36
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com bolmadyk bolsa näme ederdik?

Salamwaleykim talyp oglanlar we gyzlar.hawa menin bu mowzugy açmagymygyn sebäbi bu sayta giryän adamlar bu sayt bolmadyk bolsa näme ederdiler...Elbetde käbir adamlar ertir.com-a agza bolardylar...Ay borda sizden jogaba garaşyan...

Dowamy »

1013 14
Köneler, 8 years ago


2010 yylynda yös-de

2010 yylynda yös-de gabat gelen soraglardan sizede yetireyin kellanizi agyrdayyn diydim...
46-49 soraglar bar bu yerde.....

1/2-(1/2-1/3)-(1/2+1/3-1/6)=?

[(3+1/4)÷(0.09/0.9) ]+1/2=?

(√2.89+√2.25)/(√1.21-√0.09)=?

0.36-0.9=0.12x+0.3=?

Dowamy »

806 16
Köneler, 8 years ago


Kiçiräk test

Yene bir kicirak test asakda gorkezilen suratdan uc sany bir menzes figurany tapmaly....

Dowamy »

667 6
Köneler, 8 years ago


Kiçiräk test(kim çalasyn kim çakgan)

Asakda gorkeziljek suratda 1-90 cenli ahli san bar...testin maksady sizin unsuni barlamak ucin diysenem bolar...wagt tutyp barlasanyz has gyzykly bolar...ozunize bahany hem su gornusde berip bilersiniz....

- 5-10 minut - telpek;
- 10-15 минут – 5-lik;
- 15-20 минут – 4-lik;
- 20-25 минут – 3-lik;

...

Dowamy »

874 10
Köneler, 8 years ago


Bizarre death

1. Семейная ссора

Нешуточные страсти разгорелись в окрестностях Буэнос-Айреса. В разгар семейной ссоры 25-летний мужчина, видимо, исчерпав все имеющиеся аргументы, нашел нетривиальный способ прекратить скандал. Он поднял на руки свою 20-летнюю супругу и просто выкинул ее с балкона с восьмого этажа. Однако девушка не долетела до земли...

Dowamy »

640 1
Köneler, 8 years ago


Ähli mowzuklara açyk mowzuk

salam talyp oglanlar we gyzlar.

Dowamy »

854 20
Köneler, 8 years ago


Geljegin öz elinde

Salam talyp oglanlar-gyzlar gowymy yagdaylarnyz???men durmusyndan bir parcany gurrun berayin diyip yuregime duwdum....duyn dostym bilen trenajorny ))) zala gitdik elmydama gidisimiz yaly...son gen galmaly zat ol yere hic gyz gelmeyardi...duyn alda name bolup bir gyz hemme oglanlara goz edip diyen yaly utansada bir zatlar edyardi diyjek bolyany...

Dowamy »

937 8
Köneler, 8 years ago