Ine şeýdip klasdaşlaryñ arasynda öýlenmän galan soñky Merdanyñam gezegi ýetdi...Öýem hyryn-dykyn adamdan doly.garynjalar ýaly her kim öz işi bilen gümra.ertirem toý güni.Merdanyñam bir aýagy öýde bir aýagy goñşusy Ulam(pakgalañ) işigindede.Klassdaşlarny toý günüñ öñi otyrlyşyga (veçera) çagyrdy.ünsüñi çekýän zat Oba bolan soñ gyzlaram ýalykly aglabasy... näme,saçak doly dür-dümen nygmat güýze golaý bolan soñ...nahar çekildi iki dürli...iýilibem barmady...bir-birekden utanýan ýaly pyşyrdaşyp gepleşýärdiler...bir oglanlar merdanyñ üstünden kakdyryp güläýmeseler...gyzlar köp otyrmadylar turmak bilen boldylar... Ine gyzlar gitdi oglanlaram dil açyp başlady...hany merdan ajy suwyñ barmy getir...hyzmat etmek üçin ulam pakgañ özem işikde durdam welin oña aýtman özü sklada gidip alyp gaýtdy...hemmesi içenokdy...aý onda-da aýalyñdan gorkýansyñ diýip kiceltjek bolup beýlekilerede içirtdiler... Ine şeýdip gepem başlady...her kim öz gelnini öwüp başlady.meñ Gelnim gowy,beýtýär,eýtýär...meñem...meñem...aý näme azajyk degendirdä kellä...hälki işikde duran ulan pakga kellesini ýaýkady.olam öýlenendi "ah" çekýän ýalydy içinden...müñkürlük dörän bolarly başgalaryñ gelinlerne meñzemeýänine...eýsem hakykaty aýtýarlarmy?eýsem olar bu içgiden gözü gyzaran erkeklere mynasypmy?sorag köp...ony diýseñ oba bilmeýän ýaly kimiñ kimdigini...belki olar öwünmek üçin öz gelinlerini öwýändirler...şeýdip iç gepletdi ulam p...

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir