Çaý içeli Her niçik ýadawlyk yrsarasada, Çaý demle termize inim gök çaý içeli, Öýläne çykaly dem-dynç alaly, Gaty-guty çöregi batryp çaý içeli. Enem ýygşyrardy pampaza süýjüni, Eger myhman gelse bezär ýaly öñüni, Çaýy gaýmanka demläýseñ bilerdi kemini, Hany gaýnat nabatlap çaý içeli... Täze gelin gelse dostymyzyñ öýüne, Bazar eýläp barýas çaý içmäne,hormatlap, Bir az desişsegem,şorta sözü oraklap, Çay içýäs näçe asyr däpläp-dessurlap. Çaý içýäs at dakyp çefirmi,ýuwan, Basyşyña görä ölçäp gökmi ýa gara, Uly hormat bar türkmende çaýa, Hany onda mynmanym bol çaý içeli...

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir