Men-menlik(üç apat)

bardyr her milletiñ bir ejiz ýeri,
seniñ ejiz ýeriñ-aýan milletim!
dereleriñ aždarhasyny owşarlap,
kä özüñe owsar salyp bilmediñ.
däli domrul bolup,iliñe sygman,
köpru gurduñ gury çaýyñ üstünde.
güýjüñe bäs gelmän,
dunuña sygman
garşydaş tapmadyñ asman astynda.

daglarda garpyşdy...

Dowamy »

887 5
Köneler, 8 years ago


Azgynlyk(üç apat)

hüşgär boluñ,
häzir boluñ,
haýyşym,
döwlet galkyp,
daş ýaranda bagtyñyz,
berkerar çagtyñyz
eserdeñ boluñ.

aly kändir,
ýoly kändir haýynyñ,
eger bele beter gelse dok ile
öñi bilen azgynlykdan gelýändir!
beýikligiñ-
myrta...

Dowamy »

817 3
Köneler, 8 years ago


Adam beýnisi “baky juwanlygy” saklaýar.Adam beýnisiniň ägirt ulu güýje eýe bolup, “baky juwanlygy” saklamaga ukyplydygyna soňky geçirilen ylmy barlaglar güwä geçýär. Bu barada Londan gazedi “Deýli telegraf” habar berýär.

Amerikanyň Çikago /Illinoýs ştaty uniwersitetiniň alymlary belli-belli şertlerde, sagdyn durmuş obrazyny hem goşanyňda 70 ýaşdan ýokarda...

Dowamy »

748 6
Köneler, 8 years ago


üç apat (giriş)

Hüşgär boluñ,
Häzir boluñ,
Haýyşym,
Döwlet galkyp,
daş yaranda bagtyñyz,
Süleýman deý ýel çekende tagtyñyz,
Berkerar çagtyñyz boluñ habardar.

Aly kändir haýynyñ,
Ýoly kändir haýynyñ,
Çartarapdan rysgal-döwlet gelýändir,
Hem-de çar tarapda howp-hatar bar.

Bu...

Dowamy »

1186 7
Köneler, 8 years ago


Daşary ýurtly talyplaryň sany artýar

UNESCO-nyň maglumatlaryna görä, dünýä boýunça 4 million talyp öz ýurdundan daşarda bilim alýar. Çaklamalara görä,2020-nji ýylda daşary ýurtly talyplaryň sany ýylda 8 milliondan gowrak bolmagyna garaşylýar.
Geçirilen barlaglara görä, Türkiýeli ýaşlar hem köp halatlarda daşaryýurtlarda bilim almagy ileri tutýarlar. Daşary ýurtlarda bilim alan...

Dowamy »

730 4
Köneler, 8 years ago


Amaly ulgamyň täze nusgasy

“Maýkrosoft” (Microsoft) “Windows 8” amaly ulgamynyň täze nusgasy 26-njy oktýabrda doly elýeterli bolar. Bu barada şereketiň korporatiw blogynda habar berilýär. Öň hem habar berlişi ýaly bu kompýuter plat­ formasy sensor ekranly enjamlardaky, hususan hem planşetlerdäki öňki ýeňilliklerden tapawutlanar.

26-njy oktýabrda täze amaly ul...

Dowamy »

580 1
Köneler, 8 years ago


Gowy kitap saglygy berkidýär

Kitap adamyň fiziki hem-de ruhy saglygy üçin peýdalydyr. “Internet” döwründe uzak wagtyň dowamynda ep-esli ünsüňi jemlemegi talap ed­ýän romanlary okamak saglyga peýdalydyr. Newrologlar kitap oka­magyň çagalaryň we ulularyň ünsüni bir ýere jemleýändigini, şeýle hem sagdyn pikirlenmek ukybyny artdyrýandygyny tassyklaýarlar.


H...

Dowamy »

654 3
Köneler, 8 years ago


"parañ asyry"

aýdyñ maña nähili bolar bu çarhy pelek,
hiç kim para alman halal ýaşasa,
durmyşyñ lezzeti baýlygy hemmäge gerek,
niçik bor näkesler ölmin ýatlap ýaşasa.

gezerin öýtme bay-pyýada geçip durmuş menzilin,
haramlyk eder bolsa saýla ýolyñ uzagyn,
belki garrap ýeke galyp ýumşar ýüregiñ,
boş-boşuna g...

Dowamy »

638 4
Köneler, 8 years ago


Akmaklar

arzym bardyr meniñ haýwan dostlarma,
goşgy düzýän olara bolan gahryma,
nädip ýüz berdim men,haýsy aklyma?
***************************

süýji dil ýok bularda ýeke bir ajy,
diñe uruşmak niýetli,köpmika güýji,
durmuş ýollary ajy hem süýji,
oña çydamaz hiç akmagyñ güýji.

manysyz dur...

Dowamy »

652 2
Köneler, 8 years ago


Gindir dünýä,geñdir dünýä...

...(oýlanma)

Dowamy »

670 4
Köneler, 8 years ago


Muhammet alynyñ ýaşaýyş düzgüni...

haçanda sen dogry bolanyñda hiç kim düşinip bilmez,emma,sen ýalñyşsañ hiç kim unutmaz...

dymmak-bu altyn,eger gerek jogaby tapyp bilmeseñ...

biziñ ömrimiz gysga.hä diýmän geçer.ýöne şu ömriñe hudaý üçin bir zat et we ol dowam eder...

ýagşylyk-bu ene...

haçanda ynsanyñ ejesi ölse,ol hakykat...

Dowamy »

863 8
Köneler, 8 years ago


Zähmetim-meniñ rehmetim

Adamy iş adam edýär!
durmusyñ süýji bolsun diýseñ,ajy deriñ dök!
ajy der süýji durmuşyñ gapysydyr!
gijeler ukyñ şirin bolsun diýseñ,
gündizler arman-ýadaman işle!

süýji ýaşajakmy!-ajy deriñ dök.
şirin lezzet ajy deriñden geler.
ynsanlygyñ hakmy?
Dünýäñ derin çek,
azabyñ düný...

Dowamy »

691 5
Köneler, 8 years ago


Ak tam...(oýlanma)

bu gün hassahana ýol düşdi...otyryn oýlanyp gapyñ agzynda koýkada bir garryja daýza ýatyr oglam kassa pul töläp dur öýine äkitjekler öýdýän ýalñyşmasam...agyr agyr dem alýar gözlerini ak tama tutyp ýatyşyna bir zatlary pikir edýän ýaly sesini çykarman ýatyr...

bu ak tam gorky,
bu ak tam misli garañky,
kime gülki berýär...

Dowamy »

807 9
Köneler, 8 years ago


ÜÇ NOKAT (IL NÄME DIÝÝÄR)

salawmaleýkim!!!kä halat köp kişi nalanda hana il eýtýär beýtýär diýip nalaýar...menem käte daşymdan aýtmasamam pikirlenýän dogurdanam iller şeýle gowy ýaşaýarmyka ýa illerem biz hakynda şeýle pikir edýärmikä...il...soñsyzlyk...
tankytmana gowy mowzuk soñ kimde näme pikir...

Dowamy »

815 12
Köneler, 8 years ago


Gyrnak biz

Biz gyrnak,
Bilýäris
Gyrnaklygmyzy,
Şoñ üçin dört ýere bölýäs ýüregmiz.
Ine, ýüregmiziñ bir böleginde
Gussaly ýaşlygmyz hem ajal ýetyr.
Gün gerekmi?! –
Tümlük?
Isläniñ saýla!
Çözmesi kyn. Elhenç…
Şu jedel ýatyr.
Ýüregmiziñ beýleki bir bölegi
Eýlenipdir sowuk garaýyş...

Dowamy »

665 7
Köneler, 8 years ago


MAŞGALAÑY NÄDIP BAGTLY EDIP BOLAR?!

Käbir maşgalalaryň bagtly bolmaklary üçin diňe birazajyk zat ýetenok.
Eger-de, tagalla edilse, ömürboýy baglaşylan nika hakykatdan hem ebe­di bolar diýip, maşgala psihologlary aýdýarlar.

1. Öz adamyňyzy irizmän, onuň gazanýan puluna siziň umumy maşgala býudjetiňiziň düzülýändigini düşündirmäge çalyşyň. Hatda, siz köpüräk gazan...

Dowamy »

1113 17
Köneler, 8 years ago


Bozkırın Tezenesi...

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın
Bende hiç gülmedim yalan dünyada
Sen beni gönlünce mutlumu sandın
Ömrümü boş yere çalan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada

Sen ağladın canım ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım bo...

Dowamy »

826 3
Köneler, 8 years ago


Köp nokat...

köp nokat...

Dowamy »

839 15
Köneler, 8 years ago


Aldasam aýyp bolar!senem oka oýla!

Sabryñ düýbi sap altyndan bolarmyş,
Dostum,sabyrly bol,kanagatly bol.
Kanagaty bara döwlet gelermiş,
Sabyrly bol,kanagatly,bagtly bol.

Dowamy »

781 8
Köneler, 8 years ago


Ömrimde bir sapar ýalan sözledim (1955)

Ömrümde bir sapar ýalan sözledim,
Bagyşla,köşegim,bagyşla meni.
Nädip aldamaýyn,saña dözmedim.
Durmuşda hemme zat bolýan ekeni.

Onda ýaşajykdyñ.Dil bitip ýañy,
Zordan ony-muny sorap bilýärdiñ.
Biri bir zat diýse,eje-kakañy
Gygyryp,gapydan aglap gelýärdiñ.

Derrewem öýkäñi ýatdan...

Dowamy »

787 4
Köneler, 8 years ago


Wagzy-azat (döwletmämmet azady)

Perzendiñ ata-enäniñ öñinde ten we dil bilen bagly borçlary.

Berjaý eýle ata -enäñ kyrk hakyn,
Hak tagalañ dergähine bol ýakyn.

Ten biledir on haky,ýene ony,
Dile degişlidir,sen bilgil muny.

Onysy köñül biledir,ony-mal,
Barçasyn hyzmatda kylgyl paýymal.

Diñle indi,tend...

Dowamy »

3521 5
Köneler, 8 years ago


çümmüjekden çöplän hazynam

Salamwaleýkim talyp oglanlar-gyzlar we saýtyñ myhmanlary!Täzelikde gündeligimde ýazylan bellikleri okadym we siz bilen paýlaşmagy ýüregme düwüpdim ine nesibeli güni eken bü gün...

Ynsanyñ iñ haýyrlysy,ynsanlara iñ köp nepi degýän adamdyr.

Kim ylymyñ gözleginde bolsa,jennet hem onuñ gözlegindedir.

Şeýle a...

Dowamy »

964 14
Köneler, 8 years ago


Güniň suratlary

Dowamy »

2264 33
Köneler, 8 years ago


Bürgüt sen

sen bürgüt sen,ganatyň ýaý asmanda
Beýiklige öwrenis,gorky oýanmasyn,
Gökden yere garaňda,
Many bolsun kagyzyňy garalaňda,oýlaňda,
Aglaňda düýs bolsun.
Ene-ataň bolsun garrasada ýanyňda.
Müň dertli güni bilen,sikaýat eder hakyna.
Ahmyr direltmez ataňy,ýüklenme gam atyna.
Garrasaňda bürgüt sen,...

Dowamy »

724 5
Köneler, 8 years ago


Niyet etseň

Hakym diyen molla-ahun bolayyn diysen,
Yslam dinin ile yayayyn diysen,
Ulus-ilin sylap söysin islesen,
Beryän Wagzyny amal subut et.

Dowamy »

643 4
Köneler, 8 years ago