Essalawmaleýkim gardaşlar!!!men,öñ "ruhnamadan" okan bir wakany gürrüñ bermekçi.belki jüpme-jüp,sözme-söz ýazmazlygymam münkin(ýadymda galany).başladym onda... Entek sapak başlamazdan öñ talyplar auditoriýa-da gykda-wak bolşyp otyrdylar...gapydan duýdansyz pedagok içeri girdi we sesisini çykarman bir zatlar etmäne başlady...içi görünýän akwarýumy öz slotynyñ üstüne çykardy-da içine uly daşlar-dan salmana başlady...akwarýumyñ içi uly daşlardan doldy... Professor talyplara ýüzlenip: +Hany aýdyñ bu gabyñ içine ýene bir zat sygarmy???!!! -Ýok...))) ...Professor soñ akwarýuwyñ içine bir az kiçi daşlary salmana başlady dolýança we ýene hälki soragy bilen ýüzlendi... +Hany aýdyñ bu gabyñ içine ýene bir zat sygarmy???!!! -Ýok...)) ...professor soñ akwarýumyñ içine çagyl daşlardan doldyrdy...ýene soragy bilen... +Ýene bir zat sygarmy???!!! -Talyplar jogabyny üýtgetmedi... ...professor içini çäge guýdy we umykly doldyrdy akwarýumy..we sorady... +Indi näme diýersiñiz,sygarmy sygmaz???!!! -Talyplaram ýokwe ýok diýşip goýdylar... ...bu gezek professor suw guýdy...ýok mundan soñ hiç zat soramady we sözüni dowam etdi... +ine,biziñ durmuşymyz şu gören (uly daşlar,kiçiräk daşlar,çagyl daşlary,gum,çäge,suw) zatlardan ybarat..wagt az şony hemme za-da ýeter ýaly edip ulanmaly...ilki uly işlermizi etmeli(uly daşlar),soñ on-dan kiçi işlermizi(kiçi daşlar),soñ,soñ,soñ...ilki kiçi işlermiz bilen meşgul bolsak uly işlermize ýetişmezligimiz mümkin... - (((...

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir