Çagadyryn öýdüp, Ýörmegin köşek, Eýýäm ýetişensiñ.Seniñ ýaşyñda, Jahyllañ elinde aññal döwlüpdi, Küýze döwilipdi gyzlañ başynda. Olar çydypdylar, Çydarsyñ senem, Kyn diýip,zähmetden gaçmagyn,oglum. Çagalyk ajap zat.ýöne sen ondan Mümkimgadar Irräk Saýlanjak bolgun. On bäşe ýitipsiñ.eýýäm uly sen. On alta ýetseñ-ä---eýýäm sen ärsiñ. Onsañ gaýdar bolup(başyña düşse), Giden bir polka-da komanda biýrsiñ. Biz bolsak henizem seniñ adyña, Kä "köşegim" diýýäs,käte-de "guzym", Emma toýnaklarña köwşüm gysanok, Paltoñam meñkiden bir garyş uzyn. Mölterýär, Çiñerýär, Oýlanýar guzym... Näme jogap biýrkä?garaşýan...emma Ne "mä",ne "mö",ne "mo" sesä çykanok, Dymýar...

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir