Romantika

Romantika
Romantika — bu şemiň ýagtysyna ýelek bilen goşgy ýazmakdanam zyýat, telefonuň ýagtysyna ýorganyň aşagynda goşgy ýazmakdyr.
Romantika — bu fewralyň 14-ine 100 sany gyzyl bägül sowgat bermekdenem zyýat, bu onuň 20 ýaş doglan gününe 20 sany romaşka bermek we "Söýýär" düşer ýaly ähli güldäki ýaprak sanyny täk edip goýmakdyr.

Dowamy »

211 3
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 months ago

♡☆♡

《♡》____♡

Dowamy »

178 3
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 months ago

😂😂😂

Bir kafeda "Söýgülisi bilen gelene 10% skidka, aýaly bilen gelene 15% skidka, ikisini bile getirene hemme zat mugt" diýip bildiriş goýlupdyr. Söýgülime ýaglyk daňdyryp jorasynam gapdalyna alyp gitmegi meýilleşdirip otyryn. Tanap duran ýok, nämede bolsa mugt zat bark kelle işleýä;))

Dowamy »

312 1
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 months ago

Komek gerek

Salam doslar!Mana maliye ulgamyna degishli meselem gerek,yagny maliye ulgamyna: dowlet maliyesi,dowlet atiyashlandyrysh,pensiya gaznasy sularyn haysy bolsada birine meselem getirmeli anyk maglumatlara esaslanyp we çeşmesem hokman gerek! Bir birimizden komegimizi gusganmalyn.sizden geljek jogaplara garashyan

Dowamy »

130 4
Sorag-jogap, bank tarapyndan 2 months ago

Oratorçylyk sungaty

Oratorçylykdan okadylýan ýerini bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

104 0
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 2 months ago

WAGTY PEÝDALY ULANMAK (iň gymmatly hazyna)

Adamlar köplenç der döküp gazanan zatlaryny has gymmatbaha hasaplaýarlar. Oňa eýe bolmak üçin näçe der döken bolsalar şonça-da ony aýap saklamak üçin dyrjaşýarlar. Emma saglyk, wagt, akyl ýaly olara hiçhili kynçylyksyz berilen zatlaryň gadryny welin tä elinden gidýänçä bilmeýärler. Bu gezekki makalamda şol gadry bilinmeýän, bahasy barada kän pikire...

Dowamy »

196 1
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 2 months ago

Ne olabilir bu ?

Dunyada 52 tane ,
Turkiyede 2 tane ,
Insanda 1 tane .

Dowamy »

336 3
Sorag-jogap, 😊😊 tarapyndan 2 months ago

Okuwa giresim gelya yone bolanok

3 yyl yzlg yzyna talyp bolasym gelya yone bolanok egzaminin gecip konkursa yetyan yykylyan her yyl seyle bolya name sebap bn?!

Dowamy »

342 7
Sorag-jogap, Nobat300894 tarapyndan 2 months ago

Kim bilýär????

Iň ýakyn duýgy nähili duýgy???

Kim bilse kiçijek sowgatjyk berjek dostlar....

Bellik: (özümi reklama edemok. ) Gowja pikirleniň ýekeje jogaby bar.
Hormatly. Myhmanlar jogabyňyzy ugrady...

Dowamy »

381 15
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 months ago

Şu ýeri wagtlaýynça Çata öwräýeliñda?!

Salam talyplar.com-yñ agzalary hemmamiz bilýäs, bu saýtda chat ýok shol sebäpden şu mowzuga teswir ýazyp gürrüñdeşlik geçiräýeliñ!!!
Bu meniñ şahsy pikirim.
Söhbetleşjek diýseñiz, teswir ýazyp söhbetleşiberiñ!!!

Dowamy »

207 7
Sorag-jogap, mayk tarapyndan 2 months ago

Düýş ýorgutlary

Düýşüňde ýylan görseň – duşmanyň bardyr. Şol düýşüň ugruna bir sadaka ber.
**********
At münseň – myradyňa ýetersiň, eşek münseň – döwletlilige ýorulýar.
**********
Düýşüňde uçsaň – günäden saplanarsyň. Oýalykda-da hiňňildikde uçsaň, günäň dökülýär –diýilýär.
**********
Düýşüňde gyzyl eşikler geýseň –...

Dowamy »

581 0
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 months ago

Logiki soraglar

1.Düýn dälde ondan öñki gün Meret 17 ýaşyndady.Indiki ýyl bolsa ol 20 ýaşaýa.Nädip?Näme üçin?

2. Ilki-ilkiler bu söz 11 harp bilen ýazylyar.Ýöne gysgaldyp 9 harp bilen ýazylýar.Öñler 5 harp bilen ýazylypdyr.Geljekde bolsa 8 harp bilen ýazylaymaly.Näme hakda gürrüñ gidýär?

3.1971-nji yylda bir Professor matematik aydypd...

Dowamy »

1019 7
Sorag-jogap, Hommadov tarapyndan 2 months ago

Birtaraplaýyn söýgi//näme etjek?

Bir taraplaýyn söýgi.
Söýmek we söýülmek bagtmy? Ýok! Söýülmek bolanda söýeniň seni söýse ana şol bagt. Eger söýeniň seni söýmese, adam iç-içinden ýykylmak bilen bolýar. Öz süňkini özi gemirmek bilen bolýar.
Bir taraplaýyn söýgi iň azaply duýgydyr. Yhlasyň ýerine düşmese iň erbedi şol. Jogapsyz söýgi durmuşa bolan höwesiňi, gelj...

Dowamy »

376 9
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

Çat döretmek!

Admin! Ÿer eÿesi bu saÿtda oz ara çat doretmek pikiriñizde ÿokmy?

Dowamy »

190 4
Sorag-jogap, Razymy? tarapyndan 2 months ago

Sorag

gazet-žurnallaryň elektron görnüşini tapyp bolýamyka?

Dowamy »

221 6
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 2 months ago

Şu wagt alemjahan.net işleýämi?

tehniki birzada diýýä girjek bolýan welin

Dowamy »

217 3
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 2 months ago

No Root Firewall

MB tygshytlang...

Dowamy »

246 5
Sorag-jogap, Begli Annayev tarapyndan 2 months ago

Iphone

Iphonlarda wi fi dowyan programmany bilyaniniz bar bolsa yazayyn

Dowamy »

237 5
Sorag-jogap, CAREFUL tarapyndan 2 months ago

Hayyslar boyunca dordilen blog.

" Салам хемма. Ким дздакы американский сентра гатнаян болса хабарлашайын!?
+99364503558
EjejanKakajan@mail.ru хич болмаса почта... "

Dowamy »

224 3
Sorag-jogap, Cxase tarapyndan 2 months ago

♡☆♡♡♡

Men nahili bagtly. Ilde bir soyguli bar bolsa mende uc sany soygulim bar. Men olaryn uchusunem gunde gormesem yuregim agzymdan chykyp gelyar. men olar diyip yashayan! Olaryn birinjisinin ertir doglan guni.. Name sowgat etjegimi bilemok, ol gymmat baha sowgatlary halanok tasirli sowgatlary halayar... (Sowgatly mesele ayratyn uly tema) ..

Dowamy »

297 5
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 2 months ago