Alemde Megabaýt ýagýar!!!

Hormatly Alemşynaslar. Täze Aksiýa yglan edýäris! Ähli agzalarymyza 100Mb Tmcell-den sowgat berilýär. Sowgady almak üçin:
- Alem.su saýtyny imoda istoriýañyzda paýlaşmaly.
- Saýtdaky anketa maglumatlaryñyzy doly doldurmaly.
- 5 sany Ýazgy we 5 sany aýdym paýlaşmaly.

Şertleri yerine ýetireniñizden soñra Admin agza...

Dowamy »

258 17
Edebiýat, 2 days ago


Özüme sargyt

Ýaşlyk oýunlaryna gyzmasyn kelle,
Her bir etjek işiň aňyňda belle,
Azapsyz baýlyga, altyndyr tylla
Topulma, ýüzüňi sowmagy başar.

Goňşy arasynda gatnatma gybat,
Hersine al bermek erbetdir-erbet,
Berme pese zakgun, beýige şerbet,
Adamlary deňje görmegi başar.

Köpçülikdr boş gepl...

Dowamy »

89 8
Edebiýat, 1 week ago


Söýgimi şü??

Söýgimikä bu ýagdaý.onuñ sesine öwrenişmek,gülki sesini eşidesiñ gelip durmasy,gaharlanşyny eşdesiñ gelmek,ozñ ony gaharlandyrmak.inha ýöne men düşünemok.näme üçin beýle hereket etýänini.adamlar buwagt hakyky söýgi ýok diýýäler.hakyky söýgi bar eken.çyn ýürekden söýseñ,şony çenden aşa söýeniñi bilmän hem galarsyñ.men oña gar ýaly päk söýgim bilen ý...

Dowamy »

198 15
Edebiýat, 1 week ago