💐💍

Söhbet Jumaýyewiñ toýyndan...

Dowamy »

841 45
Täzelikler, 4 months ago


#Sheylebirarzuw

Şu saýt açýaña ynha meselem, ýeketak.ru, dostluk.ru, yurekdesh.ru, soyguli.ru, ertir.net... we.ş.m
şonda ru domenleri tölegli. şoñ tölegini nirä tölemeli? we tölegleri näçe
oñ tölegini tölansoñ oña bir programmist hem gerek bolýandyr içini düzdürmäge.
nesip bolsa pulum köf bolso saýt açyp baryñyzy çagyrjak)

Dowamy »

460 23
Sorag-jogap, 4 months ago


🍀🍀🍀

Siziñ eliñize şularýalak mümkinçilik geçse. 3 sany bilet berilse eliñize. Ol biletler bilen nirä diýseñ gidip bolýar (daşary ýurt bolsun, òz yurduñ bolsun). ýöne 3 bilet.
Şol biletler bilen Nirä? We näme maksat bilen gitmek islärdiñiz?

Dowamy »

513 30
Sorag-jogap, 4 months ago


Täzelik

Bärde-de ýazaýyn)
Bugün Daşoguzda bazarda marketde uly arzanladyşyk. "Täze aý" firmañ islendik görnüşli peçine waflileri klasy 10manat.
"Taze aý" firmañ "kõke paý" peçineleri şekelatny waflileri isläniñ 10manat.
garaz täzelik

Dowamy »

589 13
Täzelikler, 4 months ago


Pul.

Kime many, kime maddy baýlyk ol,
Kime abraý, kime ýetmez dokluk ol,
Kimleri ýolundan, kimi ynsapdan,
Ömürlik aýran, gapjyga semizlik ol.

Aýrylmaz kiri ol, gapjygyñ-eliñ,
Dogany ýat edip, senden aýyran,
Doýulmaz, dürli ol, özüñize geliñ,
Abady bibat edip, ilden azdyran.

Kiseler...

Dowamy »

281 1
Edebiýat, 4 months ago


Ýalñyzlyk...

Ýalñyzlyk derdini çekýän mahalyñ,
Ne dostuñ bar, nede söýen ýaryñ bar,
Diýýärsiñ içiñden: "Hemme zat oñat".
Ýöne welin unudylmadyk derdiñ bar.

Geçip dur günleriñ ýyllaryñ bilen,
Howlugañok toý-dabara, şowhuna,
Otyrsyñ bir özüñ ýatlamañ bilen,
Jogap tapman kalbyñdaky soraga..

Pe...

Dowamy »

322 2
Edebiýat, 4 months ago


"Kaka"

Ýok, gyýylma, bujagaz dert –
Çekibilmez dert däl, kaka.
Naçar diýme, her telpeklem
Meniň kimin mert däl, kaka.

Sen bilýäň-ä, bu durmuşam
Synamaz her kimi, kaka.
Günler ýene gaýdyp berer
Görkümi, erkimi, kaka.

Ýükläbersin, onça ýüki
Göterer gerdenim, kaka.
...

Dowamy »

287 2
Edebiýat, 5 months ago


Pişikler hakda

Pişikleri erbet görýän adam ýok bolsa gerek. Olar süýt emdiriji bolup, öý haýwanlarynyñ yoparyna girýär. Bilýäñizmi bir pişigiñ çagasy 2aý öz enesiniñ ýanynda galmaly we süýdünden içmeli. gözi açylmanka enesinden aýyrmak bolanok. Çaga pişikler şeýle owadan, gowja, kiçijek, tüýlije bolýalar. Çaga pişilleriñ tüýleri ulaldygy saýy galyñlaşýa we gatyla...

Dowamy »

437 9
Bilim, 5 months ago


Ýatlaýan seni!

6 aý boldy harby eşigi geýenime,
6 aý boldy "hoş gal perim"diyenime,
Bugün puşman edýäň seni söýenime,
Ahmyr arman bilen Ýatlaýan seni!

Eretmek başartmaz kalbymyñ garyn,
Senli arzuwlarmyň kül etdiň baryn,
Berlen wadalary unudupsyň ýarym,
Ýüzüm ýere salyp Ýatlaýan seni!

Kiçeldi...

Dowamy »

295 4
Edebiýat, 5 months ago


Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Baýlyga däl, imana ýoldaş bolsun,
Dünýäde ýamandan mydam daş bolsun,
Kyn günüňde azyndan syrdaş bolsun,
Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Goý, adyňa müňläp setir düzmesin,
Ýeke sözde barlygyny duýursyn,
Çyn dost bolup köňül taryň üzmesin,
Dü...

Dowamy »

285 5
Edebiýat, 5 months ago


Ynam!!

Ynam.
[Biriniň ak ýürekliligine, dogruçyllygyna, yhlaslylygyna ýa-da bir zadyň dogrulygyna, nädogrulygyna bolan ynanç, ygtybar, kepillik, garaýyş.]

"Ynam doslugyñ esasy şertidir!"

Bir jeza bar jezalaňam jellady:
Wysallaryň myrat bolmak deregne,
Adamyň eý gören, ynanan zady
Bir gara daş bolup...

Dowamy »

273 5
Edebiýat, 5 months ago


Bu mowzuk, iñ ajaýyp ynsan üçin! :)

Abim!
Umarim bu yazanlarımı okursun. Doğum günün kutlu olsun! Sen iyi ki varsin, iyi doğmuşsun, iyi ki benim abimsin!:)
Jupiter ýaly uly ýürekli agamjan uzak ýaşa! Allajan hyýalyña sygmajak bagty durmuşyña sygdyrsyn. Gelejegiñde saña kalbyñdaky ähli dilekleriñ kabul bolmagyny dileýän, Güler ýüzüñ hiç wagt solmasyn, söýýän ynsanlaryñ...

Dowamy »

282 7
Täzelikler, 5 months ago


26 ýyl ýaşaşyp bir telefon jañda maşgalañ dargamagy

Nurjemal obada arçynlykda işleýärdi. Onuň 4 gyzy 1 ogly bardy. Uly gyzyny durmuşa çykarypdy, iki sanjak agtygy hem bardy. Onuň gelin bolup düşenden bäri onuň erbetlik tarapdan ady çykmady. Her kim olaryň maşgalasyna guwanýardy. Ýoldaşy Şatlyk bolsa kän beýle däldi. Onuň şäherde bir rus gyzy bilen gatnaşygy bardy. Onuň ýeke däldigini Nurjemal bilýär...

Dowamy »

518 7
Täzelikler, 5 months ago


Teklip!

Salam agzalar
Giç ýagşy
Biz Saýtyň aktiwligini gazanmak maksady bilen bir bäsleşik gurnamak isleýäs, ýöne nähili bäsleşik gurnajagymy bilemok, siziñem pikirleriñizi diñlesem, sizlerde nähili idealar, teklipler bar?
jogaplaryñyza garaşýan:)

Dowamy »

552 17
Sorag-jogap, 5 months ago


"Aýdyñ köçeler"

AÝDYÑ KÖÇELER
Reýimbaý Sabyrow

Şäheriň gül pürkülen ýaly uly köçeleriniň birinden barýan süýt ýaly ak "Mersedesiñ" tigriniň aşagynda bir zat “gyjyrt” etdi. Onuň nämedigini bilmek üçin ulagy saklap, ondan düşen näzenin gyzyň gözi ilki kellesini ahmyrly ýaýkap duran sary keltekçeli ýigide düşdi. Ýigit:
-Sübsämi döwdüňiz-...

Dowamy »

426 4
Edebiýat, 5 months ago


Iç gysmanyñ edýan işi #2

Bugun biri payhaslydanam surat paýlaşypdyr. alyp galypdym pozulsa goýaryn diýip. yashalym yylgyn aynura kwazimoda nikler meñ kellame gelmandir)
ýene birki agzalaram goşdym..:)

Dowamy »

473 9
Sorag-jogap, 5 months ago


Iç gysmanyñ edýan işi

Salam Giç ýagşy agzalar. Howwa men pikirlendim. talyplar.comyñ agzalary garrasa ýene 50-60ýyldan nähili bolarka diýip pikirlendim.) onsoñ özüm çaklamam boýunça şu ýagdaýa geler diydim. şulary siziñ bilen paýlaşaýyn didim)
Gaty görüşlik bolmasyn ýöne.

Dowamy »

765 49
Sorag-jogap, 5 months ago


...

Bilmem mi?...
Zor günlerimde hep sen yanimda vardin..
Gũnlerdir hissettiğim bu şey❤
ben yarimmi kaldim💔
yaramadi bak⛔
beni bitiren
şeyin adi aşk💖
bize niye yön veriyor şüpeler?
soruyorum hep bunu sence neden?
deli diyorlar
hani recetem
siritiyor ay
bana geceden

Dowamy »

317 11
Sorag-jogap, 5 months ago


Gizemli yolculuk–Anahtar. 1bölüm

Kapkaranlık bir gündü. Etraftan dumanlar yükseliyor, kasaba halkı sağa sola kaçışıp duruyorlardı. Ahşap evin etrafındaki çalılıklarda çıkan yangın tüm kasabayı sarmış, her taraf ana baba gününe dönmüştü. Kimse ne yapacağını bilemiyor, herkes birbirinden yardım bekliyordu.

Neden çıkmıştı yangın, bunu kimse bilmiyordu. Ancak, şu kesind...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, 5 months ago


Akil akildan üstündũr (kisa hikayelar)

Kuzuların koyunların sesi ile yaşayan bir köy varmış. O bölgede insanlar, Geçimini hayvancılıkla sağlar, O yüzden de Neredeyse her evde bir Ağıl varmış. Bu ağıllar Büyük küçük bir sürü hayvanla doluymuş. İnsanlar Günlerini Kırlarda Hayvanlarını otlatarak geçiriyorlarmış. Kimi zaman bu hayvanları satarlar, Kimi zaman da, Etinden, Sütünden faydalanır...

Dowamy »

195 1
Edebiýat, 5 months ago


Bu adamlara nädip ýaranyp bolýa?

"Bu adamlara nädip ýarayp bolýa?"
ine men şu soraga jogap gözleýän. sebäbi bu adamlara gymyldasañam bahana gymyldamasañam.
TV görende gorkunçly görmek gadagan.doñ ýürek bolýamyşym. soygi kinolary görmek gadagan. onda dagy gepiñ teyinden çykar ýaly etmeýäler. multik görseñ ýene şol çagamy sen..
azarym ýok bizarym ýok bir burçda...

Dowamy »

437 15
Sorag-jogap, 5 months ago


Kizil soruşturma (Roman,1887) Sherlock Holmes

BİRİNCİ KISIM
I
Bay Sherlock Holmes
(Sağlık Hizmetleri Bölümünden emekli, Doktor John H.
Watson'un anılarından derlenmiştir.)
1878 yılında Londra Üniversitesinden Tıp Doktoru unvanıyla
mezun olduktan sonra, orduda cerrah olmak için öngörülen
kursa katılmak üzere Netley'e gittim. Orada çalışmalarımı

Dowamy »

192 2
Edebiýat, 5 months ago


Otludaky duşuşyk(18-njy bölüm) soñy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK"


Doly okañ Ýaltanmañ gyzykly...
( 18-NJI JEMLEÝJI BÖLÜM )
# Bolan waka

.....Men haýdap taxi meni aeroporta akidäýiñ diýip hem aglaýan hem gürleýän taxi bolýa diýip ýüzüme seredip geñ görendirdä birhilli ýüzi üýtgedi Selimem haýdap gelýärdi garaşman ugradym men bar maksadym Döwra...

Dowamy »

486 7
Edebiýat, 6 months ago


Otludaky duşuşyk(16-njy bölüm)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK"


Doly okañ ýaltanmañ...
( 16-njy bölüm bolan waka )

Men gaty geñ galýardym Selimiñ bolşy gaty geñdi men Öz ýanymdan Selim meni barlap görjek bolýandyrda özi dil ýarmarmyka diýip özümä aýdaýjaga däl bir sekunt giç aydylsa bir peýda şu günümden aýlanaýyn Allajan özüñ gora diýip çykyp gaý...

Dowamy »

328 2
Edebiýat, 6 months ago


Otludaky duşuşyk(14-njy bölüm)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK"


Doly okañ ýaltanmañ...
( 14-njy bölüm bolan waka )

Dogrusyny aytsam Siz Selim bilen boldunuz men bolsa arzuwym amala ashmady son ikiniz birinji Sapar urushanyzda mende azajyk umut doredi yone siz Turkmenistana gidenizde onushyp geldiniz son yene sowushduniz men cheken suratym zerarly...

Dowamy »

330 2
Edebiýat, 6 months ago