Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Baýlyga däl, imana ýoldaş bolsun,
Dünýäde ýamandan mydam daş bolsun,
Kyn günüňde azyndan syrdaş bolsun,
Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Goý, adyňa müňläp setir düzmesin,
Ýeke sözde barlygyny duýursyn,
Çyn dost bolup köňül taryň üzmesin,
Dü...

Dowamy »

93 5
Edebiýat, 2 days ago


Ynam!!

Ynam.
[Biriniň ak ýürekliligine, dogruçyllygyna, yhlaslylygyna ýa-da bir zadyň dogrulygyna, nädogrulygyna bolan ynanç, ygtybar, kepillik, garaýyş.]

"Ynam doslugyñ esasy şertidir!"

Bir jeza bar jezalaňam jellady:
Wysallaryň myrat bolmak deregne,
Adamyň eý gören, ynanan zady
Bir gara daş bolup...

Dowamy »

126 7
Edebiýat, 4 days ago


Bu mowzuk, iñ ajaýyp ynsan üçin! :)

Abim!
Umarim bu yazanlarımı okursun. Doğum günün kutlu olsun! Sen iyi ki varsin, iyi doğmuşsun, iyi ki benim abimsin!:)
Jupiter ýaly uly ýürekli agamjan uzak ýaşa! Allajan hyýalyña sygmajak bagty durmuşyña sygdyrsyn. Gelejegiñde saña kalbyñdaky ähli dilekleriñ kabul bolmagyny dileýän, Güler ýüzüñ hiç wagt solmasyn, söýýän ynsanlaryñ...

Dowamy »

124 11
Täzelikler, 6 days ago


26 ýyl ýaşaşyp bir telefon jañda maşgalañ dargamagy

Nurjemal obada arçynlykda işleýärdi. Onuň 4 gyzy 1 ogly bardy. Uly gyzyny durmuşa çykarypdy, iki sanjak agtygy hem bardy. Onuň gelin bolup düşenden bäri onuň erbetlik tarapdan ady çykmady. Her kim olaryň maşgalasyna guwanýardy. Ýoldaşy Şatlyk bolsa kän beýle däldi. Onuň şäherde bir rus gyzy bilen gatnaşygy bardy. Onuň ýeke däldigini Nurjemal bilýär...

Dowamy »

309 12
Täzelikler, 6 days ago


Teklip!

Salam agzalar
Giç ýagşy
Biz Saýtyň aktiwligini gazanmak maksady bilen bir bäsleşik gurnamak isleýäs, ýöne nähili bäsleşik gurnajagymy bilemok, siziñem pikirleriñizi diñlesem, sizlerde nähili idealar, teklipler bar?
jogaplaryñyza garaşýan:)

Dowamy »

408 29
Sorag-jogap, 1 week ago


"Aýdyñ köçeler"

AÝDYÑ KÖÇELER
Reýimbaý Sabyrow

Şäheriň gül pürkülen ýaly uly köçeleriniň birinden barýan süýt ýaly ak "Mersedesiñ" tigriniň aşagynda bir zat “gyjyrt” etdi. Onuň nämedigini bilmek üçin ulagy saklap, ondan düşen näzenin gyzyň gözi ilki kellesini ahmyrly ýaýkap duran sary keltekçeli ýigide düşdi. Ýigit:
-Sübsämi döwdüňiz-...

Dowamy »

256 29
Edebiýat, 1 week ago


Iç gysmanyñ edýan işi #2

Bugun biri payhaslydanam surat paýlaşypdyr. alyp galypdym pozulsa goýaryn diýip. yashalym yylgyn aynura kwazimoda nikler meñ kellame gelmandir)
ýene birki agzalaram goşdym..:)

Dowamy »

326 9
Sorag-jogap, 1 week ago


Iç gysmanyñ edýan işi

Salam Giç ýagşy agzalar. Howwa men pikirlendim. talyplar.comyñ agzalary garrasa ýene 50-60ýyldan nähili bolarka diýip pikirlendim.) onsoñ özüm çaklamam boýunça şu ýagdaýa geler diydim. şulary siziñ bilen paýlaşaýyn didim)
Gaty görüşlik bolmasyn ýöne.

Dowamy »

605 52
Sorag-jogap, 1 week ago


...

Bilmem mi?...
Zor günlerimde hep sen yanimda vardin..
Gũnlerdir hissettiğim bu şey❤
ben yarimmi kaldim💔
yaramadi bak⛔
beni bitiren
şeyin adi aşk💖
bize niye yön veriyor şüpeler?
soruyorum hep bunu sence neden?
deli diyorlar
hani recetem
siritiyor ay
bana geceden

Dowamy »

168 13
Sorag-jogap, 1 week ago


Gizemli yolculuk–Anahtar. 1bölüm

Kapkaranlık bir gündü. Etraftan dumanlar yükseliyor, kasaba halkı sağa sola kaçışıp duruyorlardı. Ahşap evin etrafındaki çalılıklarda çıkan yangın tüm kasabayı sarmış, her taraf ana baba gününe dönmüştü. Kimse ne yapacağını bilemiyor, herkes birbirinden yardım bekliyordu.

Neden çıkmıştı yangın, bunu kimse bilmiyordu. Ancak, şu kesind...

Dowamy »

56 0
Edebiýat, 1 week ago


Akil akildan üstündũr (kisa hikayelar)

Kuzuların koyunların sesi ile yaşayan bir köy varmış. O bölgede insanlar, Geçimini hayvancılıkla sağlar, O yüzden de Neredeyse her evde bir Ağıl varmış. Bu ağıllar Büyük küçük bir sürü hayvanla doluymuş. İnsanlar Günlerini Kırlarda Hayvanlarını otlatarak geçiriyorlarmış. Kimi zaman bu hayvanları satarlar, Kimi zaman da, Etinden, Sütünden faydalanır...

Dowamy »

72 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Bu adamlara nädip ýaranyp bolýa?

"Bu adamlara nädip ýarayp bolýa?"
ine men şu soraga jogap gözleýän. sebäbi bu adamlara gymyldasañam bahana gymyldamasañam.
TV görende gorkunçly görmek gadagan.doñ ýürek bolýamyşym. soygi kinolary görmek gadagan. onda dagy gepiñ teyinden çykar ýaly etmeýäler. multik görseñ ýene şol çagamy sen..
azarym ýok bizarym ýok bir burçda...

Dowamy »

284 28
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Kizil soruşturma (Roman,1887) Sherlock Holmes

BİRİNCİ KISIM
I
Bay Sherlock Holmes
(Sağlık Hizmetleri Bölümünden emekli, Doktor John H.
Watson'un anılarından derlenmiştir.)
1878 yılında Londra Üniversitesinden Tıp Doktoru unvanıyla
mezun olduktan sonra, orduda cerrah olmak için öngörülen
kursa katılmak üzere Netley'e gittim. Orada çalışmalarımı

Dowamy »

72 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk(18-njy bölüm) soñy

"OTLUDAKY DUŞUŞYK"


Doly okañ Ýaltanmañ gyzykly...
( 18-NJI JEMLEÝJI BÖLÜM )
# Bolan waka

.....Men haýdap taxi meni aeroporta akidäýiñ diýip hem aglaýan hem gürleýän taxi bolýa diýip ýüzüme seredip geñ görendirdä birhilli ýüzi üýtgedi Selimem haýdap gelýärdi garaşman ugradym men bar maksadym Döwra...

Dowamy »

292 9
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk(16-njy bölüm)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK"


Doly okañ ýaltanmañ...
( 16-njy bölüm bolan waka )

Men gaty geñ galýardym Selimiñ bolşy gaty geñdi men Öz ýanymdan Selim meni barlap görjek bolýandyrda özi dil ýarmarmyka diýip özümä aýdaýjaga däl bir sekunt giç aydylsa bir peýda şu günümden aýlanaýyn Allajan özüñ gora diýip çykyp gaý...

Dowamy »

171 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk(14-njy bölüm)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK"


Doly okañ ýaltanmañ...
( 14-njy bölüm bolan waka )

Dogrusyny aytsam Siz Selim bilen boldunuz men bolsa arzuwym amala ashmady son ikiniz birinji Sapar urushanyzda mende azajyk umut doredi yone siz Turkmenistana gidenizde onushyp geldiniz son yene sowushduniz men cheken suratym zerarly...

Dowamy »

165 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk(12-njy bölüm)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" Doly okañ ýaltanmañ... ( 12-njy bölümi bolan waka ) ........Selim okuwa barypdyr men ne keýpim bardy nede bir zatlara höwesim bardy men sapakda Döwranyn biynjalyk bolup oturşyny añdym ol birhilli arkasy agyryarmy namemi birhilli bolup yza gayyshyardy arasynda men Laýnda yazdym Dowran yagdayyn gowumy diyip ol howa onat diydi Selim...

Dowamy »

174 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Otludaky duşuşyk(10-njy bölüm)

"OTLUDAKY DUŞUŞYK" ??


Doly okañ ýaltanmañ...?
( 10-njy bölüm bolan waka )

Biz kafeda Aýna bilen gepleşip oturdyk uzak oturdyk Aýna men şu gün ugrajak maña ýalbarma men görüşüp bilmen sen menden şular yaly zat haýyşt edýänine ynanamok kim gelip yalbarsada men görüşjekdäl men muny oz nikalyna donuklik hasa...

Dowamy »

176 1
Edebiýat, 2 weeks ago


"Gelin toýuñ gutlagy"

Çary gardash,saýlap alan dildaryň,
Gollary hünärli,kuwwatly bolsun.
Bar arzuwy bolsun-seniň didaryň
Didaryň görende ganatly bolsun.

Hat sowady az bolmasyn dokuzdan
Hamy kümüsh,eti bolsun dykyzdan
Perzentler döresin ekiz-ekizden,
Hemmesi egsilmesin döwletli bolsun

Puluň dargatma...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Wonder woman 1984

"Wonder woman 1984"
bu kino 2020-nji ýylda çykan amerikan fantastikaly kinodyr. Kinonyñ Režisýory Patty Jenkins.
kinoda gadymy tapyndy daşyñ gudraty we dilegler hakynda gitýär. daş adamlaryñ ýekeje dilegini amala aşyryp berýär. indi şol daş siziñ eliñizde bolanda näme dilärdiñiz?!

Dowamy »

121 3
Täzelikler, 3 weeks ago


...

hany ýatmadyk barmy?

Dowamy »

362 29
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Süýjilik

Gara keks

gerekli zatlary:
6 ýumurtga
2 stakan şeker
3 loşka kakao
2.5 stakan süýt
0.5 stakan ýag
3.5 stakan un
2 gabartma tozy
1 vanilin.
duhowkany yakyp goýmaly öñunden.
uly gap alp 6ýumurtgany çakyp şekerini guýup garmaly. kakaony goşup ýene garmaly. suyt bn ya...

Dowamy »

497 26
Täzelikler, 1 month ago


Gözümiz aýdyñ doganlar:)

talyplar.com-a deregi ölme ýokdey)

Dowamy »

664 116
Täzelikler, 1 month ago


ZETPRO-2003

Hapby böz deý tü ýü ☺🎂🎁🎉🎉🎉

Dowamy »

455 22
Täzelikler, 1 month ago


Hz. Ademin annesi kimdi? (türkçe)

HZ. ADEMiN ANNESi KiMDi?Dini kaynaklara, daha doğrusu İbrahimi Dinler adı verilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ı anlatan kutsal kitaplara ve bu kitapları esas alan diğer kaynaklara bakılırsa, yaratılan ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’dir. İslam uleması, genelde, Adem isminin Hz. Adem’e has “özel isim” olduğu...

Dowamy »

176 2
Bilim, 1 month ago