Hökman däL...

Hormatly talyplar.com saytynyn ulanyjylary sonky wagtlarda aramyzda Tmcars , Dunyahabarlary,Turkmenportal.com yaly saytlardan ya-da programmalardan copy paste kopeldi yagny gocurip goymak şular yaly hemme yerde wagz edilyan tazeliklerin su yerde geregi yokmyka diyyan ona derek peydaly maslahatlar ya-da gyzykly hekayalar yada shoña menzesh uytgeshik...

Dowamy »

90 3
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 12 hours ago

Kömek gerek

kömek gerek
araňyzda Türkmen Döwlet Medeniýet inistitutyna okuwa girmäne synanyşan, ýada tanyşlarynyň arasynda egzamina gatnaşan. Okuwyna şu ýyl giren oglan gyz bar bolsa mana maslahat gerekdi hawarlasar ýaly mümkinçilik ýokmy. kömek ediň ýöne maslahat sorajak. haýýyş garaşýan

61344945

Dowamy »

92 1
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 1 day ago

Gülmek ömürden (Bellik - Gyzlara okamagy maslahat beremok)

Bir yaş oglan öz daşary yurtda okayan söýgülisiniň doglan gününe sowgat etmek isleyar. Sowgat saylamak üçin ol oglan söygülisinin uyasy bilen maslahatlaşmak kararyna gelyar. Olar uly uniwermaga gidyarler. Ol yerde bir sagat aylananyndan son, ellik satyn alyp sowgat etmek kararyna gelyar, gyzyn uyasy bolsa pursatdan peydalanyp özüne türsik saylanyar...

Dowamy »

293 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

????????

Men bir zada düşünemok. Näme üçin turkmen halky biri-birini o welayat, bu welayat, o tire bu tire , teke, yomut, cowdur we şm diyip kemsidyarler? Hemmesem turkmençe gurleyan turkmen halky. Ya bu zatlar kabir turkmenleriň düşünjesiniň pesligindenmi ya-da şeydip aýyl-saýyl etmek çyndanam zerurmyka? Mysal ucin (añyrdan gelen pes düşünjeli basga welaya...

Dowamy »

447 13
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Umyt ýada Ölüme taýýarlyk

Rak keselli, indi ölmeli bir adama sen ýaşarsyñ diyip umyt bermelimi ýada sen yakyn wagtda ölýäñ diýip ölüme, o dünýä, Allatagallanyñ öñündäki sorag jogaba, toba etmäge taýýarlamalymy?

Dowamy »

297 8
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

Biziň jemgyýetimiz jelepçilik nogsanlygy barada söz açmany halanok. Ilatyň aglaba böleginiň meseläniň düýp sebäpleri baradaky duşünjesi gaty pes bolup durýar. Adamlaryň jelepçilik bilen meşgullanýan aýal-gyzlara dürli garaýşy bar: biri ýigrenç bilen garasa, beýleki bir adam olar...

Dowamy »

545 2
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 1 week ago

Adamyň daşky we içki sypatyna baha bermek

Salam! www.talyplar.com agzalary.
Men bu orta atjak meseläme nähili garaýandygyňyzy bilesim gelyä. Biz bu zada durmuşda köp gabat gelyäs. Ine, mysal üçin bir adamy görenimizde daşyndan owadan, owadan geynipdir diýip diňe daşky sypaty boýunça baha berýäs. 60% adamlar biriniň diňe daşky sypaty boýunça baha kesýärler. Näme üçindir biziň şonuň i...

Dowamy »

178 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Haysy bukmeykr işleyar Turkmenistanda ?

Salam hormatly Talyplar.Com Agzalary men sizlerden sorajak bolýan zadym Häzir haýsy bukmeykr işleýär türkmenistanda bilýäniňiz bolsa aýdaýyň 1xbet işleýärmi

Dowamy »

191 2
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

KÖPÇILIGIÑ TÄSIRI

  Köpçiligiñ täsiri: bir giden düzgünnamalaryñ we şertleriñ ýygyny bilen esaslandyrylan käbir ynançlaryñ   bir toparyñ, jemgiýetiñ w.ş-leriñ agzalarynyñ arasynda ýaýramagyna berilen atdyr. Bärde, hakykat bolan ýekeje zat, bir agza tarapyndan şol şertleriñ(ynanjyñ) kabul edilmeginiñ esasy sebäbi, şol toparyñ, jemgiýetiñ köp agzalary tarapyndan kabul...

Dowamy »

125 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Lakamlar Gysgaça

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan
#
Plastmas- oglan mydama gunden gacyp k...

Dowamy »

305 8
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Biznes hakynda

salam yurtdashlar sagaman yorsunizmi!? mende bir pikir bar , dashary yurtly beststellerini (biznes hakynda yazylan kitaplar mysal uchin Napoleon Hill'in "Думай и богатей" diyen kitaby)turkmen diline perevod etsem shondan birazjykda bolsa peyda gorup bolarmyka!? kim name maslahat berya!?

Dowamy »

237 14
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 2 weeks ago

Gününiň 4/2 bölegini www.talyplar.com-da geçirýän agzalar bilen söhbetdeşlik

Salamaleýkimler! Ine, Şu gün saýtymyzy aktiw ulanýan agzalarymyz bilen söhbetdeşlik temasyny açmagy saýtymyzyň myhmanlary bilen makul bildik. Agzalar, her bir berlen soraga doly, dürs hemem serýozno jogap berersiñiz diýip umyt etýäs.
Myhmanlarymyzyň gyzyklanýan agzalary:
@Panturkist, @MrOkaS, @Jeksparro, @12, @Rakuten, @messibet, @y...

Dowamy »

376 18
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Agshamyňyz haýyrly bolsun.

Salam Talyp.comyñ agzybir agzalary haýyrly agşamlar.

Dowamy »

410 55
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz
«France Football» žurnaly 2020-nji ýylda «Altyn top» baýragyny hiç kime gowşurmazlyk hakynda kararyny yglan etdi, diýip sports.ru saýty habar berýär.

Neşir bu gelen kararyny baýragyň beýanynda «koronawirusdan dörän çökgünlik zerarly adatdan daşary ýagdaýlarda gazanylan baýrak» diýen çyk...

Dowamy »

115 3
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ýüzärlikmi ýa Üzärlikmi?....

Türkmen halkynyň dermanlyk ösümlik hasaplanýan, halk içinde: "Ýüz derdiň dermany, Ýüz äriň güýji bar" diýilip baha berilýän bu dermanlyk ösümlik Asyrlar boýy ýüzärlik ady bilen belli bolsa-da milli Telewideniýämizde bu ösümlige üzärlik diýip atlandyrýarlar. Ýagny gabat gelýän bolsaňyz (Zyýanly mikroplary ýok etmek üçin öýleriñizde Üzärlik tütetmeli...

Dowamy »

325 10
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Pikirlendiriji sorag???

Bir ýetim oglan bar ekeni. Günleriň birinde ol aw awlamana gitýä we keýigi awlajak bolup durka bir ýaşuly:
-Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär?
Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!!

Dowamy »

383 6
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

...

Talyplar.com сайтындан сон доредилен туркмен сайтларнын найбашысы мегерем Ertir.com-дыр. 2009-2017 йыллар аралыгында агзалары илки дост, сон доган етмеги башаран сайтын япыланына 3 йыл болыпдыр...

Dowamy »

319 6
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 weeks ago

Araňyzda bilýäniňiz barmy?

Salam saýtdaşlar!
Araňyzda Türkmen döwlet Binägärlik we Gurluşyk instutynyň Informatika we Hasaplaýyş Tehnologiýasy fakultetinde okuwa giriş we kabul ediş synaglarynda haýsy derslerden ýada nähili soragnamalaryň beriljekdigini bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

235 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Gelin-gyzlar barada II

Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapd...

Dowamy »

378 8
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

Gelin-gyzlar barada

Yanwarda doglan zenanlar

Yanwarda doglan zenanlar beyleki zenanlardan ayratyn erjelligi, ynjyklygy, duzgun-tertibi halayandygy durmusa oran çynlakay garayandygy we oz pikir-garayyslarynyñ uytgewsizligi bilen tapawutlanyarlar. Kawagt bu zenanlar sey-le bir igenjeñ bolyarlar welin, dasyndan synlasañ her bir zatdan bahana gozlap yoren ad...

Dowamy »

840 52
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 weeks ago