Ýol hereketiniň düzgünleri haçan döräpdir?

"Baky şäher" adyny alan gadymy Rimde şäheriň darajyk köçelerinde dürli görnüşdäki ulaglardan ýaňa ýöräre ýer bolmansoň, meşhur serkerde we döwlet işgäri Gaý Ýuliý Sezar ýol hereketini sazlamak boýunça alada edip başlaýar we ýol hereketiniň gadymy Rim düzgünlerini ulanylyşa girizýär.Olaryň birnäçesi biziň zamanymyzda hem ulanylýar.Mysal üçin, garşyl...

Dowamy »

79 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 1 day ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha-dan sorag

Essalowmaleykum talyplar.com Agzalary we okyjylary sag aman gezip yorsiñizmi. Meniñ size soragym bar?? Magtymguly atamyzy her kim tanayar "Weli" "Ulaman" adam onuñ kakasynyñ kimligini hemamiz gowy bilsek gerek, yone mende sorag yüze Çykya onuñ ejesi kim?? Yada ol yerden yeke Çykanmy??
Pikirleriñizi paylasayyñ:

Dowamy »

175 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Dünýädäki iň belent şaglawuk haýsy ýurtdaka?

Dünýädäki iň belent şaglawuk Anhel şaglawugydyr.Ol Wenesuelada ýerleşýär.Şaglawugy Anhel atly uçarman açypdyr.Şonuň üçin şaglawuk Anheliň adyny göterýär.Anhel şaglawugynyň umumy beýikligi 979 metr,suwuň ine-gana şaglap gaýdýan beýikligi bolsa 807 metr.

Dowamy »

65 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 2 days ago

Ilkinji kompýuter oýny haçan oýlanyp tapyldyka?

Ilkinji kompýuter oýny 1974-nji ýylda oýlanyp tapylypdyr.Elbetde,ilkinji kompýuter oýny häzirkiler ýaly uruşly,atyşykly,maşyn ýaryşly bolmandyr.Ol dikilgi duran taýajygy top bilen urup ýykmakdan ybarat bolupdyr.

Dowamy »

51 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 2 days ago

Teatr haçan döräpdir?

"Teatr"diýen söz grekçe "tomaşa" ýa-da "tomaşa edilýän ýer"manylaryny aňladýar.
Teatryň ilkinji alamatlarynyň gaty irki eýýamlardan gaýdandygy,elbetde,öz-özünden düşnüklidir.Taryhy maglumatlardan mälim bolşy ýaly,ilkidurmuş obşinasynyň adamlary awçylyk bilen örän meşgullanypdyrlar.Olar her hezek awa ugramazlarynyň öň ýanynda üýşüp,"jady oýnu...

Dowamy »

76 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 4 days ago

Ilkinji poçta markalary haçan döredi?

Ilkinji poçta markalary 1840-njy ýylda Angilýada peýda bolýar.Emma olaryň arkasy ýelimsiz eken.Markalar sürgüç bilen bukja ýelmenipdir ýa-da iňňebagjyk bilen bukja berkidilipdir.Şondan bäş ýyl soň,Orsýetde ýüzi markaly bukjalar çykarylyp başlanypdyr.

Dowamy »

63 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 5 days ago

Gün ulgamynda näçe planeta bar we olar haýsylar?

Gün ulgamynda 9 sany uly planeta (Merkuri,Wenera,Ýer,Mars, Uran, Ýupiter, Saturn, Neptun, Pluton) we köp sanly kici planetalar bar. Soňky döwürde biziň planetalar sistemamyzdan başga 150 sany planeta tapyldy. Bu planetalaryň her biri Ýupiter ýaly uly planetalardyr. Olaryň arasynda biziň Ýerimiz ýaly kici planetalaryň bolmagy hem mümkin diýlip çak...

Dowamy »

111 1
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 5 days ago

T.com gosgy

Salam dostlar. Menem talyplar.com barada samsyjak gosgyny paýlaşayyn diydim. :)

Saýtlaryñ seresidir
Talyplar.com Talyplar.com
Internediñ bezegidir
Talyplar.com Talyplar.com

Uzap gidyäñ lenta ýaly
Geçmişe hem geljege
Munda maglumat kandir
Gözläp tapyp aljaga

Yönek...

Dowamy »

132 2
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Saýtdaky dawa jenjeller haçan gutararka?

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Soňky wagtda saýtymyza göz degdi ýada bir gep-gürrüňa boldy. Näme üçindir şu dawa-jenjelleriň yzy üzülenok. Öňler @Umman agza bilen @wagt agzamyzdy indi bolsa @wagt bilen @ZET-PRO2003 atly agzalarymyz. Bulardan öňürdi @MrOKaS bilen @Perhat Sabirovv (men). Indiki öňümizdä...

Dowamy »

297 10
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Aýal gyzlaryň açyk seçik geýinmegi barada pikir alyşlykdan

Her zadyň çeni bolşy ýaly bezenmekligiň hem çeni bar. Çenden aşa bezemen aýal-gyzlara erkek kişiniň garaýyşy üýtgeýär. Aýal-gyzlaryň göze ilginç bezenmegi we munuň netijeleri barada men sizi bir zatlar aýtsam „Diri samsyk däl-ä menem, akyl berip aldyň senem“ diýmegiňiz mümkin. Şonuň üçin geliň gowusy bu barada iş salyşýan, köp çaý sowadan medisina...

Dowamy »

551 27
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Gaty pikirlendiren sowal

Salam dostlar. Muny siziñ bilen paýlaşayyn diydim, belki aranyzda bilyaniniz bardyr.
Gar ýaly ak, gije ýaly gara,
Iýmesi haram, içmesi halal,
Erkekler günde 3 gezek gorer,
Ayallar ömründe 1 gezek görer.
Jogaby näme bolup bilerka ?

Jogabyny özümem bilemok. Paýlaşmak ücin gyzykly sowal.

Dowamy »

414 5
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Azajyk logika ýöredeliň

Dinde aýdylýan zatlaryň biri; Allah hemme zady entek bolmanka öňünden bilýär, adamzada erk (irade) beripdir we synag edýär. Synagyň netijesini bilýär, ýöne adamzat öz ýalňyşyny görsün diýip bu dünýädäki ýaşaýşy berýär.
Allah adamy ýaratmanka, hatda şeýtany hem ýaratmanka şeýtanyň adama sejde etmejegini, adamyň şeýtanyň gepine gidip jennetden...

Dowamy »

528 18
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 2 weeks ago

"Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy" atly mowzugyň 2-nji bölümi

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we okyjylary.
Meni bir gyzyň söýgüsini har edenim üçin günäkärläp üstümden dereksiz mowzuklary açýanlaryň dykgatyna:
Meni tankytlaň, soraglaň, günäkärläň işim ýok welin, ýöne siziň wagt gidirip mowzuk açýanyňyz galýandyr.
Men siziňki ýaly mowzuklary 2012-nji ýyldan bäri görüp saýgary...

Dowamy »

521 36
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

«»«»

Hereket kopelipdir saytda.... kopden bari giremokdum...

Dowamy »

260 4
Sorag-jogap, Бабаниязов Дж tarapyndan 2 weeks ago

@ HistoryNick

Salawmalikm hormatly talyplar.comyñ mahriban agzalary,doganlar,jigiler, agalar,uýalar. Bu gunki açan temam adyndan belli bolşy ýaly Talyplar.comyñ agzalarynyñ Niki (Lakamy) barada. Her bir şahs ilki bu saýta agza bolanda özüne bir Niki saýlanda öz at familiýasyny goýýan hem bar, aglaba bölegi bolsa Lakam goýýar. Meni hem her bir agzanyñ Niki saýlap...

Dowamy »

474 25
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Android programma dörediji

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary!
Bilişime görä araňyzda Android Studio-da Java programmalaşdyrma dili arkaly Android programma döredijiler bar ýalyla.
Bir proýekt bar, web application ugry boýunça programma döretmeli.
Dogruragy bir websaýtyň programmasyny ýasamaly. Programmistiň islegine görä, isle...

Dowamy »

382 0
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Investitsiya

salam! Turkmenistanda yerli investorlar (maya goyujylar) barmyka!? srochno investor gerek! ;)

Dowamy »

319 4
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 1 month ago

Hiç hili jogap tapyp bilmedik soragyma siz jogap berersiňiz?

Salam! Saýtdaky agalarym, inilerim, uýalarym, apalarym, dostlarym duşmanlarym!
Düýn Talyplaryň arhiwinde aýlanyp ýördüm welin, 9ýyl mundan ozal @Adgjmptw atly agza şu mowzugy açypdyr we menem şol mowzukdaky soraga kanagatlanarly jogap tapman siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Belkim, siziň jogaplaryňyz meni kanagatlandyrar. Hany onda tema geçeli:<...

Dowamy »

603 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Harammy ýada Halal

Salam, Virtual-daky tanyş dost-ýarlar.
Soňky wagtlar kä ýerlerde eşidýärin welin doňuz etinde adamyñ aňyna ýaramaz, azgynçylygy täsir edýan madda barmyş. Soň şoňa göra ony iýmek haram iýseň azyp başlaýarsyn diýýärler. Indi sorag:
Yslam dininde doňuz eti harammy?
Sizden geljek kommentariýalara sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn...

Dowamy »

752 43
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

"geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!" by sari

salam ýene men. geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!

soraglar:

1) näme üçin türkmenistanda LGBTI+ adamlaryň öýlenmesi we jynsy bir zat ýaşamagy gadagan? wi lesbian-lar munyň daşynda. lesbian-lar ok? welin näme üçin gay, trans, bisexual kabul edilenok? hemmesi gadagan wagty lesbian-lar näme üçin açyk? näme üçin bizd...

Dowamy »

728 17
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 month ago