Duralga.ru

bu hachan achylday bloklanandy dalmay bu sayt)))

Dowamy »

609 17
Täzelikler, 1 year ago


...

Pikirleriniz

Dowamy »

616 15
Sorag-jogap, 1 year ago


Test

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46118597
Menem kem galmayyn

Dowamy »

467 9
Sorag-jogap, 1 year ago


Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary-#2

Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 021. Lil Nas X & Jack Harlow - Industry baby


Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 022. Filatov & Karas & Мумий Тролль - Amore море, goodbye


Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 023. Звонкий & Мари Краймбрери - Как дела, малыш


Şazamda 2021...

Dowamy »

482 0
Täzelikler, 1 year ago


Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - #1

Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 001. CKay feat. Axel & Dj Yo! - Love nwantiti (Remix)

Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 002. Aleks Ataman & Finik.Finya - Диалоги тет-а-тет

Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 003. J Balvin & Skrillex - In da getto

Şazamda 2021-nji ýylyň hit aýdymlary - 004....

Dowamy »

371 0
Täzelikler, 1 year ago


Komek

Mac adresden telefonya-da kompyuter digini bilip bolmazmyka wifi bir kompyuter girya bloklajak welin haysydygyny bilemok mac adreslerden barlap gorjekdim

Dowamy »

597 13
Sorag-jogap, 2 years ago


Ertir adasyndan pursatlar 1

https://ertir.net/m/videos/show/?id=2055

Dowamy »

501 0
Täzelikler, 2 years ago


Arhiw2 talyplar.com dushushyk

2011nji yylyn awgust ayy. Disneyin moda wagty.

Surata dushuren: shahrukh khan.
Suratdakylar
Lukmantm. Ependi. Ezrayyl. Akylym89. Pretty Girl. (2sinin ady yadyma dushenok)


Täzelikler, Shahrukh khan tarapyndan Şu gün, 21:35

Dowamy »

687 4
Täzelikler, 2 years ago


Arhiwdaki surat

Koneje dostlarymyz ertir.comyn agzalary 2015 yyl


islenen.ru
@Shahrukh khan

Dowamy »

710 12
Täzelikler, 2 years ago


Зарабатывайте деньги, просматривая веб-сайты и выполняя задания, также можно зарабатывать с помощью chaptcha

https://seo-capital.ru/register?r=crazyraper
https://rucaptcha.com?from=12762066
https://socpublic.com/?i=7627491&slide=1

Dowamy »

436 3
Täzelikler, 2 years ago


I 💙 ERTIR BÄSLEŞIGI

Salam hormatly talyplar, ynha-da ertir.net portalynyň täze howandarlarynyň kömegi esasynda "I 💙 ERTIR.NET" bäsleşigimizi başlady diýip yglan edýäs.

Ýeňijiler üçin baýrakly orunlar:

1-nji orun:
- Xiaomi Mi-11 lite 128Gb we saýt hasabyna 5000 manat.
2-nji orun:
- Samsung Galaxy Buds+ we saýt hasabyna...

Dowamy »

757 15
Täzelikler, 2 years ago


Sorag jogaba sps

Knopkaly telde saytlardan aydym alp bolyamy bu saytaha girip bolyan ekeni

Dowamy »

592 18
Sorag-jogap, 2 years ago


Agzybir bolalyň!

Haýsy ýazgyny açyp görseňem biri-beýlekisine sögünýändir! Siziň baryňyzy agzybir bolmaga çagyrýan! Biri-biriňize göwnüne degişmek nämä gerek?! Sögünç sözsüz ýazmasaňyz şahyňyz çykýan däldirä? Diňe "kemsidiji" sözler. Bir tarapdan Medeniýetsizlik. Baryňyzdan şol sözleri ulanmazlygy haýyş edýärin! Geliň agzybir hem medeniýetli :-) bolalyň Kim goldaýa...

Dowamy »

636 22
Täzelikler, 2 years ago


Amerikanlaryñ aýa gonmagy, xx asyryñ iñ uly toslamasy.

Amerikanlaryñ aýa gonmagy, xx asyryñ iñ uly toslamasy.
Salam hormatly agzalar we myhmanlar! 1969-nji ýylyñ 12-nji aprelinde ruslar kosmosa ilkinji gezek adam uçurýalar. Ýer ýüzünde täze kosmos erasy bashlaýar. Älem giñishligini gören we ýeriñ dashyndan ilkinji gezek aýlanan adam ýuri gagarin bolýar. Ýöne meniñ gozgajak meseläm bu hakda däl....

Dowamy »

648 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Saýlan hünäriñize näme itergi berdi?

Salam hormatly agzalar we bizi höwes bilen okaýan myhmanlar!!! Siziñ köpiñiz shu wagt saýlap alan hünäriñiz boýunça okaýañyz, içiñizde okuwy gutaryp saýlan ugryñyzda ishläp ýöräniñezem bardyr. Meniñ aýtjak bolýanym, size shol käri saýlap almana näme itergi berdi. Ine mysallar: 1. kakañyzyñ hünärini dowam etdiñiz 2.. Ýakyn adamlaryñyzyñ maslahaty bi...

Dowamy »

637 16
Sorag-jogap, 2 years ago


Yashlyk dramasy

gannalyn oyunda tejende galdy menin yigit wagtymmeey senin gyz wagtyn...

Dowamy »

561 5
Täzelikler, 2 years ago


Duýgurlyk

Cheshme:http://islenen.ru/7977-duygurlyk.html


Duýgurlyk
Korelewa yyldyz wonderful sadman durdyyew Manikarnika bularyň ählusi bir adamdygyna aýdýaňyz ýöne bularyň ahlisiniň birigip kimdigini bileňizok. Bu Malwina.
Men Leýlu diýip ýörän her kim bolyp bilýär. Agzalar uly haýyş edýän şu temamy talyplar kom dan açyp...

Dowamy »

670 10
Täzelikler, 2 years ago


Hemmani garradan ey kone dunye

Hemmani garradan ey kone dunye eyy eyy hemmani garradan ey kone dunye jahany synlayyn garratma meni....

Dowamy »

514 6
Sorag-jogap, 2 years ago


2030-njy ýylyň tra-ta-ta.bö saýty

Degişme

Mowzuk: Lýubow ýa-da söýgi
Kostýa 15.11.2030

Söýgi – bu haçanda biri seniň üçin iýjek bolup duran somsasyny bile bölüşse. Beýle adamlar indi seýrek duş gelýär. Hakykatdan söýen adam, gijelerine ýatman size suwjuk we bolgusyz sms-leri ugradýandyr. Sebäbi ol beýnisi bilen pikir etmeýär. Söýen adam diňe ýür...

Dowamy »

680 7
Edebiýat, 2 years ago


Statuslar

Bir bar eken, birem geý eken. Günleriň birinde Ý.O.J-yň talyplary Azat, Meret geý, Nasiba uzbeçka, Aýjemal we Agajemal çyraçy opşežitiýanyň howlusynda, skameýkada üýşüp, gürrüňe güýmenip otyrdylar. Aýjemal gürrüňleriň arasynda:
– Owadan gyzlar hiç haçanam kemakyl bolup bilmez. Sebäbi owadan gyzlar hiç haçanam özüne betnyşan bolmaga mümkinçil...

Dowamy »

783 8
Täzelikler, 2 years ago


TÄZE DÖWÜRDE (degişme)

Bir bar eken bir ýok eken. Gadym döwürde dälde 2037-nji ýylda Dursyngeldi atly bir ýaş oglan bar eken. 2037-nji ýylyñ adamlary üýtgeşik, döwre görä bular gaty tapawutlanýardylar. Dursungeldi hem şolaryñ biridi. Günleriñ birinde Dursungeldi awtobusa münende owadan gyzy görüp onuñ ýanynda oturmak isledi. Ol gyzyñ ýanynda-da ýaşuly adam otyrdy. Oglan...

Dowamy »

786 5
Täzelikler, 2 years ago


HINDI KINO (remix)

Baş rollarda:
– Alkaşyň rolunda Şypbyk han
– Siantaçopraň rolunda Ary Çakdy
– Siantaçopraň kakasynyň rolunda Mithun Çakyrabotty
– Alkaşyň ejesiniň rolunda Zita Hajathan
– we Bantuň rolunda Çulkiratha Sintapuntiunti

Filmiñ ady:
“ALKAŞYÑ SÖÝGÜSINIÑ OT BOLAN SÖÝGINIÑ HAKYKY SÖÝGÜSI”

Dowamy »

675 7
Täzelikler, 2 years ago


ÝEDILIKLER ÄLEMI.... .

*Ýedi derýaň suwuny içen.
*Ýedi gapyda ýer tapmadyk
*Ýedi ölçe, bir kes.
*Ýediniň biri ýeser.
*Ýedi pyştyma çekmerin, ýerden göternime çekerin.
*Ýedi hazynadan biri towuk.
*Aw ýedi aşyklygyň biri
*Agşam naharyndan soň ýedi ädim ätmän ýorgana girme.
*Ýedi arkama meňzemesemem, ýerden göterene me...

Dowamy »

617 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Android enjamlary üçin iň gowy 33 haker programmalary

Häzirki wagtda islendik üýtgeşik adam öz Android smartfonyny hakyky haker enjamyna öwürmek isleýär. Şeýle-de bolsa, bu adamlaryň köpüsi nireden başlamalydygyny we nämäniň anyk kesgitlenmelidigini bilenoklar.

Şeýlelikde, bu gün Android-de bar bolan iň oňat haker gurallary barada gürleşeris. Zehinli hakerleriň köpüsi, öz smartfonlaryny...

Dowamy »

764 5
Tehnologiýa, 2 years ago


Aşüre güninde bolan möhüm wakalar

1. Nuh Pygamberiň tupandan halas bolan güni.
2. Musa Pygamberiň we kowmunyň Faragonyň zulmundan halas bolan güni.
3. Ýunus Pygamberiň balygyň ganyndan çykyp halas bolan güni.
4. Adam aleýhessalamyň tobasynyň kabul bolan güni.
5. Ýusup Pygamberiň guýudan çykarylan güni.
6. Isa Pygamberiň dünýä inen we dünýeden göte...

Dowamy »

701 10
Täzelikler, 2 years ago