Diñe "söýgi" hakda goşgy...

Şu tema soýgi hakda bilýän goşgylaryňyzy kyn görmän ýazaýyň belkem şu tema biriniň söýgisine gowuşmagyna kömek edip bilersiňiz ! Gowy oýlanyp görüň bir şu temany okanlar bir goşgy ýazyp gidäýsin haýyşt dostlar, talyplar.com'yň agzalary...

Dowamy »

618 10
Sorag-jogap, 1 year ago


Please...

Hemmejäňize salam!

Mn şu daşary ýurt nomerden imo acc açjak bolýan wolin hiç orginal arassa nomer tapyp bilemok, hemme proglary barlap gördüm, hemme saýtlara girip gördüm... Ýöne arassaja nomer tapmadym. Ol tapan nomerlemem öň imo açylan eken... Özä-rä bar bolmaly bir gowja prog ýa-da saýt... Bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň... Pleasee.....

Dowamy »

621 9
Sorag-jogap, 1 year ago


...

Ata Atajanowyň - Öz tanyşlarym we Nurygylyç Hojageldiýewiň - Bagyşla ýarym — atly kitaplary gerekdi...
Haýsy saýtda barka şu kitaplar?

Dowamy »

447 1
Sorag-jogap, 1 year ago


Ahyry saytymyz açylypdyr!

Hemmejanize salam gadyrly agzalar! Bu sayt 3-4 hepdelap yapykdy name sebapdenligina bilemmok, emma ahyry açyldy! Edil şuwagt girip durşum... Haçandan bari girip bilmedimay...
Onnan gowmy yagdaylarynyz? barmysynyz?

Dowamy »

640 11
Täzelikler, 1 year ago


Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär.

Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Ony suwa garyp, otda gaýnadyp içýärler.

Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklar...

Dowamy »

531 1
Bilim, 2 years ago


Haýsy sport görnürnüşleri bilen meşgullanýarsyňyz?

Kim haýsy sport görnüşleri bilen meşgullanýar? Belki araňyzda mellekde işleýänleriňiz bar, onda olam sport :). Men meselem welosiped sürýän azyndan 3 gezek hepdede. Ýene, köp wagtymy oturyp geçirýänim üçin maňa yöremek, biraz gymyldamak zerur zat bolmasa arkam çydap bilenok men azyndan 8 sagat gunde oturýanyma :( şonun üçin men her 1 sagatdan ýerim...

Dowamy »

443 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Söygi aýdymy

Gülüm saňa seredip
Gara gözüm doýmady
Mende dörän bu söygi
Hat ýaz diýip goýmady.

Bagyşlarsyň gözel gyz
Men-ä seni Söyyarin
Sözümde durjagynma
Saňa wada berýärin.

Menden başga birine
Seni söýýän diýdiňmi?
Sözüňde durjagyňa
Oňa wada berdiňmi?

...

Dowamy »

434 2
Edebiýat, 2 years ago


Meniñ ýigit wagtym, Seniñ gyz wagtyñ

Gaññalyñ oýunda-Tejende galdy
Meniñ ýigit wagtym,seniñ gyz wagtyñ
Okgeçmez ýylgynlañ içinde galdy
Meniñ ýigit wagtym,seniñ gyz wagtyñ

Bir ýandan uruşdy,bir ýandan hasrat
Hasrat bolçylykdy,hezillik gahat
Şol ýowuz ýyllara gelipdi gabat
Meniñ ýigit wagtym, Seniñ gyz wagtyñ.

Däril...

Dowamy »

433 1
Edebiýat, 2 years ago


Wesyetler boyunça

Çagakak “Ağlamak utanç” diydiler.
Jahylkak “Aldamak utanç” diydiler.
Şeydip endik etdik ağlamazlyğa.
Şeydip endik etdik aldamazlyğa.
Diydiler: “Köplükde gägirmek ayyp”.
Diydiler: “Köçede sygyrmak ayyp”.
Diydiler: “Meylisde geçmänkäñ töre
Hakyñ barmy törüñ özünden sora”.
Yene-de diydiler: “Ulal...

Dowamy »

419 1
Edebiýat, 2 years ago


TÜRKMENsiň!

Ärden ärsiň diňe merdan saýlagyn,
Şirden şirsiň jeňe meýdan saýlagyn
Gaýmagyn galňasyn synman gaýnagyn
Goýny GARAGUMly gorly TÜRKMENsiň

S. TÜRKMENBAşY

Dowamy »

409 1
Edebiýat, 2 years ago


AŞPEZ ;-)

Salam agzalar, bu saýtda seredip otyrsak, ähli ugurlar boýunça tema açylýar... esasanam politika, syýasat umuman şuňa meňzeş köp gaýtalanýan temalar... Bu gün bolsa men aşpezlik barada tema açýan bu temada öň açylan bolmagy ahmal, menki biraz üýtgeşigirak, ýagny erkek aşpezler barada... Bilýän bolsaňyz, erkek kişileriň bişirýän tagamlary, has datly...

Dowamy »

823 42
Sorag-jogap, 2 years ago


Bilyanizmi?

Mary welayatynda haysy okuwlar bar?
Atlaryny aydayyn bilyan bolsanyz...

Maryda energetika instity bar diyip esitdim wolin ol okuwda nahili ugurlar bar we sol okuwa girmek ucin orta mekdeplerde haysy derslerden içgin owrenmeli bolyar?

Aranyzda sol okuwda (Mary energetika institutynda) okap yoren ya sol okuwy guta...

Dowamy »

576 7
Sorag-jogap, 2 years ago


@Wreestling...

@Wreestling bir min gelsene dos... Sroçna
Barik yazyp bilmeyan bolsan imo +99364739424

Poçta y.agajanow.004@gmail.com

Dowamy »

486 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Top 10 2021-nji ýylyň iň güýçli noutbuklary.

10. HP Spektr x360.
HP Specter x360 Bu üýtgedip bolmajak model - galyňlygy 14 mm, agramy bir ýarym kilograma deň. Enjam gowy işleýär. Enjamyň operatiw ýady 16 GB DDR3, anakartda sagat tizligi 2,7 GGs bolan Intel Core i7 prosessor bar, içerki gaty disk 512 GB üçin niýetlenendir. Batareýa ýeterlik derejede güýçli, awtonom re inimde doly zar...

Dowamy »

484 2
Tehnologiýa, 2 years ago


Admin nirede sen?

Hany admin nirday?
Ya yatyrmy?
Azrajyk soroglarym bardy...

Admin dirimaka sonybir aydyn...

Dowamy »

543 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Men-menligi taşlalyň — Agzybirlige başlalyň!

Menibir basga birine menzedenzok dalmi...
Men-a gorkup basladymow indi...

Men pikirimce aranyzda dine men ORIGINAL nik oytyan ;-)

Men-menligi goyun indi...
Kim name bolanda namay? Haa...
Agzybirje bolalyn... Sorag jogap alysalyn...

Dowamy »

485 10
Sorag-jogap, 2 years ago


Top 10 Dünýäniň iň gowy (döwüp bolmoýan) smartfonlary.

Ussat smartfonlar, mysal üçin Samsung, LG dünýä markalarynyň hatarynda bar. Emma reýtingiň liderleri AGM, Runbo, Blackview, Dogge ýaly ýöriteleşdirilen kompaniýalar tarapyndan öndürilen modellerdir.

10. Conquest S8 Pro.
Bu gadjet hem telefon, hem-de gürleşiji. Mundan başga-da, radio internet birikmesini talap etmeýär. Enj...

Dowamy »

522 7
Tehnologiýa, 2 years ago


Söýgi näme?:-)

Söýgiň nämedigini kim bilýär?
Näme iýilýän zatmy ol ýa ony ullanyp bolýarmy? Bişirip bolýarmy? Görüp bolýarmy?
A söýmek näme? Çyn söýgi nahili bolýar? Söýüp gördüňizmi?
Ine men meselem: Söýüp başladym, soň ol meni taşlady — bu söýgimi?

Siziň öz pikirleriňiz...

Dowamy »

872 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Täsinlikler Dünýäsi

1.Adam bir ýylyň dowamynda 10 million gezek gözüni gyrpýar.
2.Bir milliard sekunt — ol.takmynan,37 ýyla barabardyr.
3.Robinzon Kruzo adam aýagy sekmedik adada 24 ýyl ýaşapdyr.
4.Bary-ýogy 1 gram altyndan uzynlygy 3,5 kilometr bolan sim almak
mümkin.
5.Watikan döwletinde futbol boýunça birinjiligi almak ugrundaky ý...

Dowamy »

532 1
Täzelikler, 2 years ago


Top 10 Iň çalt tizligi bn tapawutlanýan internetli ýurtlar.

Häzirki wagtda Internet biziň hemme zadymyz. Ösüş durmaýar, internet tizligi barha artýar.
Häzirki wagtda dünýäde iň çalt internet nirede?
1. Gonkong.
Gonkong iň çalt interneti bolan ýurtlaryň sanawynda birinji ýerde durýar.
Ortaça tizlik sekuntda 63,6 megabit.
2. Ýaponiýa.
Ortaça tizlik - 50
...

Dowamy »

604 11
Tehnologiýa, 2 years ago


Film...

Tokaýda ýa-da bir çölde ýeke özi galýan, gürlemeýän ýa ş.m (выживание) filmler görmek isleýän ýöne tapamok.. Şolar ýaly filmleri görmek has gyzykly. Bilýäniňiz bar bolsa atlaryny ýazaýyňda... Näçesi bolsa-da...

Dowamy »

471 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Dostluk.ru

dostluk.ru - sayta name bolday???

Dowamy »

515 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Allergiýa barada näme bilýäňiz?

Ine käbiri: ýok, ol zada allergiýam bara - diýýär. Meniňä hiç-zada allergiýam ýokmy-ka diýýän ýöne ol allergiýa barada bir saýtdan maglumat aldym wolin men-ä hiç düşünip bilmedim... Ine ol saýtda şeyle diýýä: Allergiýa, bedeniň islendik allergen - madda bolan artýan ýa-da ýoýulan duýgurlygydyr. Immun garşy göreş mehanizmi gaty çylşyrymly. Bedeniň...

Dowamy »

478 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Nikimi uytgedesim gelyar...

Talyplar.com-daky bu nikimi uytgetmek isleyan yone bolonok oytyan:-( ...
Eger uytgedip bolyan bolsa aydayyn...
Bu niki caga wagtym goyaydym oytyan:-D

Dowamy »

576 6
Sorag-jogap, 2 years ago


IPTV

IPTV - bu name bolyar?
Iptv dine turk kanallarda isleyarmi?

Dowamy »

416 0
Sorag-jogap, 2 years ago