"Bu adamlara nädip ýarayp bolýa?"
ine men şu soraga jogap gözleýän. sebäbi bu adamlara gymyldasañam bahana gymyldamasañam.
TV görende gorkunçly görmek gadagan.doñ ýürek bolýamyşym. soygi kinolary görmek gadagan. onda dagy gepiñ teyinden çykar ýaly etmeýäler. multik görseñ ýene şol çagamy sen..
azarym ýok bizarym ýok bir burçda telefon oýnap otyrýañ ýene gep, telefony eliñe alman gezýäñ näme üçin jañ alañok. nädip ýaranmaly menä bilemok doýuryberýäler özlerinden

Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir