Bagtymyzyň ak ýollary Arkadag

Nurly güneş parlap dogdy, gül gujakly Diýaryma,
Bagt guşy ganat kakyp, gondy, ajap eýýamyňa,
Şygra sygmadyk waspyňy, salyp gyjak-dutaryňa.
Bagtymyzyň ak ýollary, ak röwşeni siz Arkadag.

Ak mermerli ymaratlaň, depesi asmana galdy,
Rekortlaryň kitabynda aýratyn bir orny aldy,
Ýyldyrym deý ösüşleriň, e...

Dowamy »

417 0
Edebiýat, 1 year ago


Gurbanmämmet Meredow / Zenanlar

Eý, Zenanlar siz dünýäniň bezegi,
Sizi meňzetdim men elwan güllere,
Aýyň ýalkymyndan, Günüň nurundan,
Has, owadan görk berýäňiz düzlere.

Sizi, meňzetdim men juwan bahara,
Sözleriňiz misli ýag deý mylaýym,
Ýüzleriňiz täze açylan gül deý,
Nowjuwan, owadan, ýylgyrsyn daýym.

Siziň...

Dowamy »

576 10
Edebiýat, 1 year ago


AŞGABAT

Kepderler bezeýär asmanyň gaýyp,
Mermere bürenen görküň ajaýyp.
Ýaşaýan men seni ak bagtym saýyp,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Goýnuňda ýaňlanýar gyzlaň lälesi,
Keşbiň bezän... gülleriň al-alasy.
Taýsyz sen... älemde ýok sen ýalysy,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Gu...

Dowamy »

1223 67
Edebiýat, 1 year ago


Göresim gelýär

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Şatlanamda,
      gamlanamda,
            aglamda,
Surat kimin göze dikip keşbiňi,
Saňa gyzyl gülden çemen baglamda.

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Hyýalymda,
  Düýşlerimde,
     Huşumda,
Bardyr däli derýa deýin söýýänler,
...

Dowamy »

830 68
Edebiýat, 1 year ago


Ýagyş

Ýagyp dur,
      ýagyp dur, şeçeläp ýagyş,
Beset indi ezme ýüregim ejiz,
Akyp penjireden goýup ýanýoda,
Seňem derdiň agyr oguşýa hergiz.

Hawa... ýagyş meniňki hem şeýleräk,
Ýaňagymdan syrygyp dur damjalar,
Seňki hezil diňýäň islän mahalyň,
Meniň haçan garyp göwnüm ynjalar?!

Dowamy »

1361 66
Edebiýat, 1 year ago


Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany 2.

Ösüşlerden öşüşlere dowamdyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany,
Gadamlaryň, üstünlige rowandyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Döwletli döwranda, bagtyýar döwür,
Agzybir millete, Hakyň bakany,
Arkadagym bilen, sapaly ömür,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Çar künjege akýar...

Dowamy »

705 66
Edebiýat, 1 year ago


Beýle bagt iki gezek berilmez

Meniň asmanym sen meniň howam sen!
Eýsem-de, sen muny etmezmiň hasap?!
Söýeňden aýrylyp ýaşap bolarmy?!
Bolarmy dem alman dünýäde ýaşap?!

Ýüregiň hem pamyk kimin arassa,
Mynasyp ol ak bagtlara ýetmäge.
Gurak ýerde deňiz deýin kürekläp,
Men-ä taýyn bagt ýolundan gitmäge.

Ýöräli...

Dowamy »

1212 76
Edebiýat, 1 year ago


Üýgeşik adam

Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi?
Ýa-da ýasalanmy pamyk deý gardan,
Keşbiň nurdan, diliň şeker baldanmy?
Eý, perişde syrat, görmegeý adam.

Ýylgyrşyňda özgeçe bir mähir bar,
Heýem boljak eken beýlede zadam,
Päk niyetiň, ak arzuwlaryň bilen,
Sen hakykatdanam üýtgeşik adam.

Her iş...

Dowamy »

777 90
Edebiýat, 1 year ago


Adyň tutup gaýtalaryn görümde

Seniň bilen nurlanýady bu dünýäm,
Senden aldy mätäç kalbym teselli,
Saňa duşan günim giňedi dünýäm,
Ýaşaýyşa höwesim has köpeldi.
Söýüp seni has dogrusy gaýbana,
Daşdan synlap jemalyňa guwandym,
Hyýalymda, seni özümki saýyp,
Gijelerne düýşler bilen oýandym.
Ýyldyzlar hem seniň gözüň ýatlatdy,<...

Dowamy »

859 106
Edebiýat, 1 year ago


Ak guş bolup uçaryn

Giderin men seniň giden ýoluňdan,
Aýry ýoly saýlamaryn men hergiz.
Kynam bolsa, ýalňyz menzil agtarmak,
Sözümden dänmerin, dänmedim heniz.

Gadam taşlap külterlärin ýollary,
Sökerin basyp men, ädimiňe ädim.
Bu täleýe özüm günäkär ýaly,
Her demde, özüme irginsiz käýdim.

Düýşümde...

Dowamy »

1143 108
Edebiýat, 1 year ago


Şemal

Gussamy ýeňletmek saňa başartmaz,
Näçe darasaň-da daraber saçym.
Sypaber ýüzümden gaýratyň goýman,
Nätseň-de açylmaz çytylan gaşym.

Zaryn sazyň näçe çalyber çalsaň.
Maňa parhy ýokdur gitmez ünsüm,
Içki dünýäm kabul etmez şowhuny,
Töwerek dymdyrslyk meň üçin ümsüm.

Gara lybasyna...

Dowamy »

466 4
Edebiýat, 1 year ago


Kitap, okamak, hakda

Hazynadan paýly bolaýyn diýseň,
Halatdan serpaýy alaýyn diýseň

Okagyn kitaby ýürekden söýüp,
Mähriňi siňdirgin dostuň deý uýup

Kitap açar saňa täze dünýäni,
Onuň bilen ýoluň ýagty bilýäňmi?!
 
Köp okaýan kişi bolýandyr dana,
Sözleri paýhasly, ýakymly jana,

Okaň s...

Dowamy »

434 4
Edebiýat, 1 year ago


Bagt hakynda geliň aýdym aýdalyň

Bir pursatlyk gaçyp gussaň elinden,
Geliň dostlar göwün açyp gaýdalyň.
Daglar kimin belent  tutup başymyz,
Bagt hakynda geliň, aýdym aýdalyň.

Zynjyr deýin üzüp taşla gussaňy,
Gözleriň şatlykdan lowurdap ýansyn.
Şatlanaňda diňe özüň şatlanman,
Goý mähriňden... teşne kişlerem gansyn.

Dowamy »

438 4
Edebiýat, 1 year ago


Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany

Bitaraplyk, Garaşsyzlyk höwri,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Berkarar döwletiň bagtyýar döwri,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Ösüşleriň gadamlaryňa ýaraşýar,
Oba-kendim şäherlere çalyşýar,
Dünýä bilen hoş habarlar alyşýar
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Ynsanperwer, sy...

Dowamy »

463 4
Edebiýat, 1 year ago


Watanym

Asuda asmanda, päkiz zeminde,
Erkana gün dogup, ýaşýar erkana,
Eziz Watan, Türkmenistan diýarym,
Seniň görküň, gülden diýseň görkana.

Garaşsyz, Bitarap mekanym meniň,
Ýaşyl tugum, ýaşaýşymyň gözbaşy.
Eziz Arkadaga, eziz Watana,
Alkyşdan, başlanýar aýtjak sözbaşym.

Ak şäherim gö...

Dowamy »

524 4
Edebiýat, 1 year ago


Dolanyp gelerin hä diýmän ynha.

Eline alypdyr gaýgy küregin,
Ýüzüp ýör hiç arman aldygyna sary.
Perzendine ezip ene ýüregin,
Dört ýana hars urýar köyendeý ary.

Gol bulaýlap alyp göze ýaşyny,
Pynhan ýaşy meni goýmaz günüme.
Gitsem-de men bir pursatlyk aýrylyp,
Ugradýan deý göýä meni ölüme.

Gözde tegelenip görü...

Dowamy »

448 4
Edebiýat, 1 year ago


Sen aglama ejemjan

Sen aglasaň maňa juda kyn düşer,
Şonuň üçin sen aglama ejem jan.
Sen aglasaň durmuş zyndana düşer,
Sen aglama,
  Sen aglama ejem jan!

Sen aglasaň agyr urar ýüregim,
Sen aglama meniň uly dilegim.
Sensiň meniň iki dünyä geregim,
Sen aglama,
   Sen aglama ejem jan!

S...

Dowamy »

510 16
Edebiýat, 1 year ago


Haýsy oglan söýse-de...

Ýaramyň kesmegin dyrnama ýene,
Giden soň bir gez hem garama yza,
Ýene gelip gyş eýleme kalbymy,
Orun ýok dünýämde seniň deý gyza.

Kükregimde agy döredi şol gün,
Giden wagtyň adimlerňe bakmadym,
Erkeklik mertebäm gowsundy şonda,
Senden özüm juda alys sakladym.

Setirlere sygmaz g...

Dowamy »

555 16
Edebiýat, 1 year ago


Sensizlik

Birden manysyny ýitirdi durmuş,
Gaýyp boldy gözden bagtyň melegi,
Ganat baglap uçup ýören kalbymyň.
Tozap düşdi iň arzyly ýelegi.

Bagt hakynda sözlemäge sözüm ýok,
Arzuw etmägede galmady umyt,
Öz derdime diňe özüm düşünüp,
Bir gyrada ýalňyz otyryn dymy:p.

Arzuw gapysyny ýapand...

Dowamy »

541 16
Edebiýat, 1 year ago


Maňa söygi hakda hiç zat gürleme

Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Çekerden juda kyn söýginiň derdi.
Ol ejiziň asla golundan gelmez,
Yşk... müzzerder eken "men" diýen merdi.

Maňa söýgi hakda hiç zat gürleme,
Agtarmaly toslamalaň gatyny,
Geçmiş depderçesin reňklere boýan,
Ýatlamak islämok, söýgi hatyny.

Hatda,...

Dowamy »

637 2
Edebiýat, 1 year ago


Arkadaly - Türkmenistan

Beýik işleň dünýä aşýar, Berkararlyk döwrüň bilen,
Toýuň toýlara ulaşyar, bagtyýarlyk döwrüň bilen,
Arkadagym güllär döwrüň, howandarly ömrüň bilen,
Berkarardyr, bagtyýardyr Arkadagly - Türkmenistan.

Arkadagly Diýarymyň ruhubelent illeri bar,
Aýdym aýdyp, şygyr ýazsa, şirin-şeker dilleri bar,
Ýaşyl...

Dowamy »

397 0
Edebiýat, 1 year ago


Çyk dünýämden

Men şeýle bir bagtly ýaşap ýörkäm,
Sen gelip kalbymy gyşa dönderdiň,
Öz dünýäme gümra bolup, ýörşüme,
Neçün meniň bagt şemimi söndürdiň.

Ilki söýgiň gapysyny açaňda,
Ýyly mährim bilen gurşapdym seni,
Söýüp dünýäm bilen bar durkum bilen,
Bolmandy söýgümiň hiç çaky çeni.

Şeýle gu...

Dowamy »

425 0
Edebiýat, 1 year ago


Saña näme boldy?

Ýüzüňden gar ýagýar, gözüňden gaýgy,
Öňki ýylgyrşyňdan galmandyr nyşan,
Sözle içki syryň, açyp ýüregiň,
Saňa näme boldy beýle perişan?!.

Ýa-da, kimdir bir seni ynjydyp,
Sözler bilen, agyr urgy urdymy?!
Ýa-da, aldaw bilen ýa, müň al bilen,
Saňa jeren kimin duzak gurdymy?!

Haýsy...

Dowamy »

430 0
Edebiýat, 1 year ago


Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok

Kalbymyň arzuwly tary üzüldi,
Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok,
Meň ykbalym hiç soragsyz çözüldi,
Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok,

Höwesim ýok, ýaşamaga, gülmäge,
(Indi pursat ýokdur seni görmäge)
Ykbal uly ezýet berdi, ezmäge,
Sensiz ýaşaýyş ýok, sensiz umyt ýok,

Aýraly...

Dowamy »

459 0
Edebiýat, 1 year ago


GITSEM-DE MEN

Gitsem-de, men seň dünýäňden ömürlik,
Gitsem-de, men ömür baky ýanyňdan,
Näçe kösenseňde, özüňi gynap
Çykaryp bilmersiň meni aňyňdan.

Hyýalyňdan çykarmaga urunsaň,
Süýji ýatlamalar dürter böwrüňi,
Menli günleň, hyýalyna çümýäkäň,
Hiç kimse götermez gözel göwnüňi.

Bagtly pursady...

Dowamy »

465 0
Edebiýat, 1 year ago