TUT SUWLARY UTUŞLY!

Salam dostlar TUT kolo we pyrtykal (fanta) 1.5 l we 0.4l suwlaryň gapaklaryndan utuş çykýar aksiya diýilipdir welin araňyzdan hakyky utuş alyp göreniňiz bamy näme çykdy?

Dowamy »

1779 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Ynamymy ödemediň, bilmediň

Kän garaşdym ýollaryňa gelerňe,
Kän göreşdim bu söýgimi bilerňe,
Kän daraşdym "meni" söýýän diýerňe,
Ynamymy, ödemediň, bilmediň.

Söýgim bilen çykdyň meniň kastyma,
Ykbalymy taşlap aýak astyna,
Şek ýetirdiň, peder halal aslyňa,
Ynamymy, ödemediň, bilmediň.

Ýüzüň öwrüp m...

Dowamy »

547 1
Edebiýat, 2 years ago


ONDAN/BIR - 1/10 bäsleşigi Ýaşlyk teleýaýlymy

Dostlar bilyän bolsaňyz gerek her hepdäň Çarşenbe güni ( kä wagtlar gorkezilen güni çykmaýaram belli güni seýrek duş gelýär)
Tomaşa edýän bolsaňyz 1/10 atly Ýaslyk teleýaýlymy tarapyndan berilýän sorag-jogaply bäsleşik gorkezilýär menem bäsleşiklere gatnaşmagy we tomaşa etmegi halamsoň, hemmişe diýen ýaly seredýän.
Men su bäslesikde...

Dowamy »

699 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Bagt şazadam - hekaýa

BAGT ŞAZADAM

Howa diýseň gowydy.
Güýzüň ýagyş siňen topragynyň ysyny burnuňa üfleýän pessaýyja şemal öwsýärdi.
Biz seýilgähleriň birinde seýil edýärdik, men özümi erkin duýardym çünki, meniň ýanymda meni bagtly edip biljek bagt şazadam hem bardy. Biz bagtlydyk.
Ol maňa durmuşyndaky iň gülküli we gyzykly wakalary...

Dowamy »

516 0
Edebiýat, 2 years ago


VPN

Olow vpn isleman galdy sizdedemi haysy vpn isleyar dostlar aydayyn

Dowamy »

658 3
Sorag-jogap, 2 years ago


ARI her biri sowgatlydan sizem alyň utuň!

Her biri sowgatly ARI hir ýuwujy serişdesinden şu gün 8 kg-dan 4 sany aldym welin tuweleme hemmesi hakykatdan hem sowgatly eken hakykatdan hem içi boşy ýok eken näme sowgat diýäňizmi?! Aý aýtsama hemme satyn alar ony dükanlarda zat goýman.
Diňläň onda
1. 8 kg haltadan uly baýrak 10 man kart.
2.8 kg haltadan uly baýrak yene 10 m...

Dowamy »

912 9
Täzelikler, 2 years ago


Erkekleri gyzklandyrýan we alada goýan ençeme sowallara jogap

Ujyt haýsy ýaşdan ulalyp başlaýar?

Erkeklik jyns agzasy takmynan 10-12 ýaşdan ösüp başlap, şu möhletden ýümurtgajyklar hem ulalyp, gasykda tüýler ösüp başlaýandyrlar. Ilkibaşdan ujyt uzynlygyna ulalsada, ol doly kemala geleninden soň, ýogynlygyna hem ulalyp başlaýandyr.

2. Adaty ýagdaýda ujydyň ortaça uzynlygy näçe?

Dowamy »

1212 6
Täzelikler, 2 years ago


Bagt şazadam - hekaýa

Howa diýseň gowydy.
Güýzüň ýagyş siňen topragynyň ysyny burnuňa üfleýän pessaýyja şemal öwsýärdi.
Biz seýilgähleriň birinde seýil edýärdik, men özümi erkin duýardym çünki, meniň ýanymda meni bagtly edip biljek bagt şazadam hem bardy. Biz bagtlydyk.
Ol maňa durmuşyndaky iň gülküli we gyzykly wakalary gürüň berip gelýärdi, men bo...

Dowamy »

660 4
Edebiýat, 2 years ago


Ene- Hoşlaşyk

Eline alypdyr gaýgy küregin,
Ýüzüp ýör hiç arman aldygyna sary.
Perzendine ezip ene ýüregin,
Dört ýana hars urýar köyendeý ary.

Gol bulaýlap aýlap göze ýaşyny,
Pynhan ýaşy meni goýmaz günüme.
Gitsem-de men bir pursatlyk aýrylyp,
Ugradýan deý göýä meni ölüme.

Ýaňakdan syrygyp ak...

Dowamy »

493 1
Edebiýat, 2 years ago


Nädip unutmalykam?!

NÄDIP UNUTMALYKAM?!

Gitseňem-ä gitdiň, welin hoşlaşyp,
Indi seni nädip unutmalykam?!
Bilmedim men senden asla daşlaşyp,
Indi seni nädip unutmalykam?!

Wagt taparmyka munuň çäresin,
Tapyp bilmen elewredim därisin,
Görmändim men yşkyň beýle dälisin,
Indi seni nädip unutmalykam?!

Dowamy »

660 4
Edebiýat, 2 years ago


ADATY DÄL JYNS GATNAŞYK ZYÝANLYMY?!

Anal (artbujaga) we oral (agyz boşlugyna) jynsy gatnaşyklary adaty däl jynsy gatnaşyklara degişli bolup, jemgyýetde maşgala jübütleriniň olara dürli garaýyşlary bardyr. Elbetde, olar jynsy gatnaşyklara täzelik girizmäge, maşgala jübütleriniň arasynda seksual gyzyklanmany döretmäge, jynsy gatnaşyklary uzaltmaga mümkinçilik berip bilerler. Meselem, o...

Dowamy »

2580 2
Sorag-jogap, 2 years ago


MUNY BILMEK ÖRÄN GYZYKLY

1. Arabystanda erkek adam bilen elleşip salamlaşyp görmedik gyz ýüze çykdy.

2. Araplarda durmuşa çykmadyk gyzlar erkek adamlar bilen elleşip salamlaşmagy utanç hasaplaýarlar.

3. Araplarda gyz maşgala jyns bozgaklyk, jelepçilik edip tutulsa, ony halk bolup köçede daşlap öldürmek kadasy heniz hem bar.

4. A...

Dowamy »

1225 6
Sorag-jogap, 2 years ago


Jyns gatnaşyk Yslam kadasynda ýerine ýetirlişi.

Yslamda jyns gatnaşygyň kadalary - jyns gatnaşygy diňe nikadan geçip, mähr tölenip, maşgala bolan är - aýala rugsat berilýär.[1] Mundan beýlekilere bu uly günä hasaplanýar. Oňa zyna diýilýär. Ýene-de aýbaşy döwründe, çaga doglandan soňky döwürde, kesellä, oraza tutulanda we uly meýdan edilýän deşige jyns gatnaşyk etmek bütinleý gadagan edilýär. Bul...

Dowamy »

1592 21
Edebiýat, 2 years ago


Aýallar bilen erkekleriň arasyndaky jyns gatnaşygyna bolan islegler

AÝAL WE ERKEK SEKSUALLYGYNYŇ AÝRATYNLYKLARY

Erkek we aýal seksuallygynyň meňzeşliklerini we tapawutlaryny öwrenmek seksologiýanyň çylşyrymly soraglarynyň biridir. Bu soragy çözmek dürli faktorlary – anatomiýa we fiziologiýa aýratynlyklaryny, seksual häsiýetlilik, ahlak gymmatlyklary we jemgyýetdäki ahlak düzgünlerini öwrenme...

Dowamy »

2934 11
Bilim, 2 years ago


TÄZELIK BIZDE ERKEKLER ÜÇIN ÜÝTGEŞIKLIK

Täze moda 2019-2021-nji ýylaryň içinde has köp ýaýran ýörgünli bolan erkek saçlaryny boýamak modasy peýda boldy.
Erkekler saçlaryny tutuşlygyna ya-da bolekleyin gornuşde boýap başladylar.
Bu esasan ABŞ-nyň, Angliýanyň, Russiýa Federasiýasy, Belarussiýa, Ukraina, Türkiýa,  Gazagystan, Italiýa, Fransiýa, Braziliýa, Ispaniýa, Özbekistan,...

Dowamy »

900 15
Täzelikler, 2 years ago


JYNS GATNAŞYGYŇ GÖRNÜŞLERI WE ADATDAN DAŞARY USULLARY...

JYNS GATNAŞYKLARYŇ,  DÜRLÜÇE GÖRNÜŞLERI TAHYRHY GELIP ÇYKYŞY:

Hemmämize mälim boluşy ýaly her döwlet bir aýratynlygy bilen tapawutlanýar taryha girýär,

   GADYMY DÖWÜRDEN GELIP ÇYKYŞY:

Lut pygamberiň kowmyndan galan we häzirki wagtda dünýäniň ähli künjeklerinde giňden ýaýran, "BEÇEBAZLYK" (Iki erkegiň jy...

Dowamy »

1862 18
Bilim, 2 years ago


ILKINJI GIJE WE ONUŇ DÜRLI ÝURTLARDA DÜRLÜÇE ..

ILKINJI GIJEDE GYZLYK PERDESINIŇ ALYNYŞY, TAHYRHY DÖWÜRLERDE DÜRLI BOLUPDYR:


I. El degmedik gyzyň gyzlygynyň (gyzlyk perdesi) alynmagyna "deflorasiýa" diýilýär. Bu söz latynçadan terjime edilende, "de" - aýyrma, "floris" - gül, ýaşlyk, gyzlyk manyny aňladýandyr.

II. Adamzadyň taryhynyň dürli döwürlerinde, dürli...

Dowamy »

4226 16
Bilim, 2 years ago


Brazzers studiasy


BRAZZERS -Studio barada bulary bilýärmisiňiz?!

Dünýä meşhur BRAZZERS studiýasy, adatça ýönekeý bir wideo şekilleri düşürmekden meşgurlyk gazanypdyr.

Studia 2005-nji ýylda Kanada-da, peýda bolup, häzirki wagtlarda ol ABŞ-nyň Los-Anjeles säherinde has meşgurluga eýe boldy.
Hat-da Russiýa Federasiýasyna he...

Dowamy »

948 17
Täzelikler, 2 years ago


Baýramçylyk GUTLAGY ..

[b]Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýylyk toýyna ildeşlerimize gutlag sözlerim![/b]

Bagt guşy bolup girsin gapyňdan,
Alyp gelsin mähir bilen söýgini,
Penjiräňden agzybirlik girsinde,
Alyp gitsin gussa bilen gaýgyňy.

Öýlerňize bagt nuruny çaýsyn,
Gülki dostuň bolsun, üstünlik hemraň,
Esasy z...

Dowamy »

571 1
Edebiýat, 2 years ago


Indi sen ýatlarsyň men ýatlap boldum....

Ýatlamak islämok ýatlamarynam,
Geçmiş hakda oýlam geçmişde galsyn,
Göwün men geljege gitmek islämde,
Neçün sen geçmişe ilişip galdyň.

Gyýylma ýüregim, aglama dünýäm,
Bir bikemal üçin degmez ýananňa,
Besdir şu çaka çen örtenip köýdiň,
Degmez gözüň ýaşlap şygyr ýazanňa.

Geljek üç...

Dowamy »

665 1
Edebiýat, 2 years ago


TEKLIPLER SEREDILMEKDE HOWLUGYŇ...

Hormatly "ALTYN ASYR" Ý.G.P.J-iñ müşderileri!
Siz öz islegleriňizi teklipleriňizi, arz-şikaýatlaryňyzy ýollap bilersiňiz!
Ýöne nädip?
- 088 sorag-jogap gullugynyň işgärleriniň üsti bilen;
- Aşgabat şäherindäki merkezi ofislara gelip;
- Hat üsti bilen (türkmen poçta üsti bilen konwert görnüşinde).

-...

Dowamy »

694 6
Täzelikler, 2 years ago


Öý şertlerinde gülleri nädip gorap saklamaly?

Dostlar!
Öýde ýörite gaplarda ýetişdirilýän otag gülleri, penjiräň önünde we otagyň peniresine ýakyn jaýyň burçunda ösdürülip ýetişdirilýän güller hemmämize mälim.
Güller bezeg hökmünde, owadanlyk nyşany hökmünde otaglarymyzy bezeýär, esasy zat onuň otagyň atmosferasyny täzelemegindedir.
--- Gadyrdanlar güllere nähili ideg etme...

Dowamy »

1242 25
Sorag-jogap, 2 years ago


Sorag

Gülşen diýlen sözi näme manyny aňladýar?

Dowamy »

632 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Tmhits akkanut

Salam dostlat
Tmhits.com saytda mp3 yuklejek welin agza bolmaly eken agzada bolup bolanok.
Sizde accanut bolsa goyup duryancam berip durayyn ya licni accanut bolsa berayin hayys zerurdy

Dowamy »

558 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Belki siz aýdarsyňyz...

Dostlar näme sebäpden beýle bolyanyna ozumem dusunemokda. Hiç ustunlik gulup bakanok, islerim hiç ugruna boluberenok edenim tersine bolya hiç isim pasmayar.
Käte käte seyle sussupeslik basyar welin ozozumi soraga yollap alada batyp oturyan hiç pikir edip anyrsyna çykyp bilemok.
Biri barda (kimligi syr bolsun bileninizdede tananyzoga)<...

Dowamy »

781 13
Sorag-jogap, 2 years ago