Diňe gyzlar üçin👸

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?
Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýumşak, mylaýym, şahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly hoşroý, görnüşi ýaly nuranadyr. Ýöne şol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn.
Şonuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolu...

Dowamy »

238 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Berwick tokaýlygynda wideokamera düşen ruh

BERWICK TOKAÝLYGYNDA WIDEOKAMERA DÜŞEN RUH
Wideoýazgylara düşirilýän, fotosýomkalar, suratlaryñ birenteginde göze ilýän ruhlaryñ barlygy geçen asyrdan bäri hemmeleri haýrana goýýar. Gowşak ýüreklilere görmegi maslahat berilmeýän şol surat şekillerdir, wideoýazgylar geñ-tañsy hadysalaryñ biri hasap edilýär.

Dowamy »

219 2
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Marsly we MAGTYMGULY

[kiçiräk ýatlatma! Marsly - «özüniñ duýgularyna, bilesigeljiligine hyýaly oýlanmalarynyñ üsti bilen jogap gözleýän, bir hyýalbent.»]


[...ýok, ýazmaýyn. Bolmaz... Ýazaýyn, belki, Bolar...  Gel, gowusy goýbolsun edeýin.  Ýok, iñ bolman-da synanyşyp göreýin...
Jupiter_Fire

Göwünde garratma etsem-pessemiň,<...

Dowamy »

152 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 2 weeks ago

...☞ Setirler

Salam Hormatly talyplar.com agzalary.
Gowy setirler eken. B.R gazedinden çöpleşdirdim. Sizde-de bar bolsa paýlaşsañyz!.
@AllaberdiSyýahat aklyñy ösdürÿär, elbetde ol bar bolsa.

☞ Gilbert Kit Çesterton

♬ ♪ ♩♭♪

Bir adamyñ özüñe ýaraýanyny ýa-da ýaramaýan...

Dowamy »

273 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

«Düýe gyrda bolsa-da, Gözi şorda bolar»

«Düýe gyrda bolsa-da, Gözi şorda bolar»

«Ýüküm duz bolsyn, Ýolum ýanow bolsyn» diýilýändirem. Şu ýerde düýäniñ şory gowy görýändigi aydyljak bolýar. İndi senin sowyña geçeli. Gyr bolanda dagam, çölem, topragam däl. Şonuñ ùçinem gyryñ ösümlikleri ýuwandyr. Emma gumuñ köwreýigi, bozanagy, sylasy, borjagy, sòzeni güýçli, şor bolÿar. An...

Dowamy »

167 3
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

EJE WE OGUL

Öŷüň telefonyna irden sagat 3:30 jaň geldi… ukynyň arasyynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diŷip gaŷgylandy. Ejesi ‘ nähilisiň olgum gowymyn’ diŷip sorady. Ogly aljyran ŷaly ‘gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowymynsyňyz?’ … Ejesi ‘ biz gowy hiç zat yok, ŷöne sesiňi eşitmek isledim’ diŷ...

Dowamy »

230 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Men Ýetim Däl

Ir bilen mekdebiň jaňy kakylmanka okuwçylar synp-synp boluşyp, mekdebiň esasy girelgesiniň öňünde, oglanlar sag tarapda, gyzlar çep tarapda nyzama hatara düzülip durdylar. Okuwçylaryň arasynda şadyýanlyk duýulýardy: öňdäki hatardaky hiç zatdan bihabar oglanjygyň bykynyna hürsekläp goýberýärler, ol hem kimiň oýnudygyny anyklajak bolup azara galýar....

Dowamy »

189 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Nämä gerek ?

Salam agzalar.šu ašakdaky ýazylanlaryň soňyna (näme gerek ? ) dp okarsyňyzda. - - - - - - kanun pozup düšseň polis radaryna, artyk gurläp tanyš gozlän bolan bolmak - - - - - - ene diliň unudup, rusča, turkče ya-da inlisče gurlän bolan bolmak - - - - - - toýda-baýramda , ile görunjek bolup, dost-ýarlaryňdan balak-köýnek alan bolmak - - - - - it uwla...

Dowamy »

380 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär
«Türkmendemirýollary» agentlgi Türkmenistanyň çäginde sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygyny berkitmek maksady bilen, gatnawlaryň käbir ugurlarynda syýahat üçin zerur bolan resminamalaryň sanawyna üýtgeşmeler girizdi. Üýtgeşme girizilen ugurlar onlaýn bilet satyn alnan wagty...

Dowamy »

367 0
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 1 month ago

Hany köne agzalar

Hany köne agzalardan kimler barka!
Men multyk agza...
Herkim onki nigini ýazsa tanasa bolarmyka diyyan!

Dowamy »

301 7
Sorag-jogap, Watanly tarapyndan 1 month ago

Agza bolmak

Salam talyplar.com agzalary sizden bir hayyst bar nadip talyplara agza bolmaly yada nikini uytgetmeli?

Dowamy »

340 7
Sorag-jogap, Sabirowa_M tarapyndan 1 month ago

Öýkelek gyzy söýseñ şeýle bolýar eken

Bir gyz söýdüm, 
Aga gara, egrä dogry diýse-de, 
Mahal-mahal unutsa-da wadasyn, 
Gijä çenli garaşdyryp goýsa-da. 
Bir gyz söýdüm, 
Sözler bilen ýüregime düşse-de, 
Geýinende gabanjymdam ölsem-de, 
Men nädeýin, 
Saýlap-saýlap söýenim öýkelek bolsa?! 
Bir gyz söýdüm, 
Ähli şertleri...

Dowamy »

415 13
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Gitara aydymlary

Salam dodtlar,doganlar. Saglyklarynyz goumy? Sizden birzat sorajakdym kyn gormeseniz?
Gitarada aydylan aydymlary nirden tapsa bolyar?
Goegle yazsan cykarmaya cykarsada skacat edip bolanok diyya. Komek edip bilmeyanizmi?

Dowamy »

229 3
Sorag-jogap, Sabirowa_M tarapyndan 1 month ago

Derwezeban türgenleşigi

Derwezeban türgenleşigi

Hemmä salam ! Çagalygymdan bäri men futbol esasanam derwezeban (warata) türgenleşigi bilen gyzyklanýan.Çagalykdada ,okuwçy döwründede ,häzirem derwezebanlyk bilen gyzyklanýan.Şu ugurdan google-den hem gözleşdirip gördüm.Türkmen dilinde entek derwezeban türgenleşigi barada zat ýok eken.Türk dilinde tapsa bolýa...

Dowamy »

182 0
Sorag-jogap, Gerceknazar tarapyndan 1 month ago

Bir çaga

BIR ÇAGA

Bu synlaýan suratyñyzda ýüp bilen baglanan çaga bar. Ýüpüñ bir ujy çaganyñ ejesidir diýip çaklanýan aýalyñ elinde.
Bu görnüşe nähili düşünse bolar.
“Tasma” sözüne dilim öwrülenok.
Emma şu soragy soramak gerek:
Çagamyzyñ elinden tutmak bilen ony ýüpe baglap, ýüpüñ ujundan tutmagyñ arasynda hiç hil...

Dowamy »

498 4
Sorag-jogap, wagt tarapyndan 1 month ago

.......

Hemişekisi ýaly irden sagat 07:30-da turdy we el-yüzüni ýuwdy. Azajyk işe taýýarlyk görensoň, aýaly we gyzy bilen bilelikde ertirlik edinmek üçin 07:45-de saçaga oturdy. Gelni örän oňat ertirlik taýýarlan ekeni daňdandan turup. Ertirligiň dowamynda hoşamaýlyk bilen aýaly hem-de gyzy bilen gepleşdi. Ertirlikden soň, adatdakysy ýaly 08:00-da saçakdan...

Dowamy »

320 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Kitapcy.ga sayty name ucin ishlanok

Bilyanriniz bar bolsa aydaýyñda....

Dowamy »

351 3
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 1 month ago

Kim bilmeşek.

Çölde 3-sany dost bar eken.
1)Ker.
2)Lal.
3)Kör.
Ker ölüpdir.Indi siz aýdyň!Keriň ölendigini Lal nädip Köre äşgär eder???

Dowamy »

698 11
Sorag-jogap, aynura tarapyndan 2 months ago

Öpüśmek, ýagny ogśaśmak gowumy?

Öz halaýan oglanyň/gyzyň bilen ýakyn tanşyp, sözleşip, onuň gylyk-häsiýeti, gyzyklanmalary, dünýägaraýşy bilen tanşyp, seniň oňa bolan duýgularyň has hem artmagy mümkindir. Sende barha güýjäp barýan duýgular günleriň bir güni sende ony öpme islegini döredip biler. Öz halaýan adamyň göwnüne degmezden nädip dogry öpüşmeli?

Elbetde, bir...

Dowamy »

765 15
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

SÖÝGI DUŞUŞYGYNDA ÖZÜŇI NÄDIP ALYP BARMALY?

Eger siz biri-biriňizi halap duşuşýan bolsaňyz, onda bu duşuşmalar biri-biriňiz üçin ýakymly, peýdaly, ruhy göteriji bolmalydyr. Duýguly gatnaşyklarda biri-biriň mertebesini peseltmek, üstünden gülmek, biri-biriňde ýüze çykýan kemçilikleri dostuňa ýa-da joraňa aýtmak, düşünişmezlik bolanda paýyş sözlemek ýa-da el galdyrmak (esasan oglanlara degişli...

Dowamy »

519 4
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago