CHAT ⤵⤵⤵

Hemmäňize Salam saýtdaş dostlam, doganlam, jigilem!!! Geçenki konferensiýa meniň uçin-ä gyzykly gowy geçdi indi şu çatda nesip bolsa indiki geçiriljek konferensiýamyzyň sähedini bellaýeliň!

Dowamy »

205 17
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 6 days ago

Salam agzalar gich yagshy gelewerin gechewerin!!!

Gowmysynyz nache gunlik dymyshlykdan son men dymyshlygy bozyan, aktiwje bolalynda agzlar sayta giryanem wn okamaga zat yok cykyp gidyan, sayt aktiwligini osdurelinde

Dowamy »

171 17
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 6 days ago

Sorag??

Siz bir garanky jayyn icinde ol jayyn 4 sany gapysy we 1 sany apisgesi bar. 4 gapynyn dine biri dasary alyp cykyar.Beyleki ucusinin anyrsy diwar. Biri bar ol hem ahli gapyny acyar.Garanky jayy bir kicijek sem yagtyldyar.Acar bn gapyny acmaklyga yekeje mumkincilik bar.Egerde yalnysylsa 4 gapy hem baky beklenilyar.Bu jaydan nahili yol bilen dasaryk c...

Dowamy »

226 6
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 week ago

Soraglar we Jogaplar

Soraglar we Jogaplar

1. Jennet bilen Jähennem şu wagt barmy?

Hawa, Jennetem, Jähennemem şu wagt bar. Hezreti Adam (a.s) Jennetde bir müddet ýaşansoň, bu dünýä inderilipdir. Ynsanyň bu dünýädäki syýahaty, bir tarapdan, ýitiren Jennetine tarap syrygýar. Pygamber Serwerimiz (s.a.w) Magraja çykanynda, Jennet bilen Jähenne...

Dowamy »

275 12
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

ONDAN/BIR - 1/10 bäsleşigi Ýaşlyk teleýaýlymy

Dostlar bilyän bolsaňyz gerek her hepdäň Çarşenbe güni ( kä wagtlar gorkezilen güni çykmaýaram belli güni seýrek duş gelýär)
Tomaşa edýän bolsaňyz 1/10 atly Ýaslyk teleýaýlymy tarapyndan berilýän sorag-jogaply bäsleşik gorkezilýär menem bäsleşiklere gatnaşmagy we tomaşa etmegi halamsoň, hemmişe diýen ýaly seredýän.
Men su bäslesikde...

Dowamy »

227 14
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 1 week ago

???

aralarda (garashsyzlyk bayramyndan oñ) "taze turkmen ("çapar" ady bilen) taryhy serial çykya" diyip, temalar açylypdy welin, sho çykdymyka?

Dowamy »

251 31
Sorag-jogap, soho tarapyndan 1 week ago

???

Karta oýnap görmedigiňizä ýok bolsa gerek? Indi size sorag!
Karta-da şeýle yzgiderlik bar,ýagny:
Валет
Дама
Карол
Туз
Валет-esger, Дама-şa aýal, Kарол-patyşa. Indi sorag, Туз näme, ol näme zat daže karoldan güýçli.

Dowamy »

466 22
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 week ago

Teklip!

Salam agzalar
Giç ýagşy
Biz Saýtyň aktiwligini gazanmak maksady bilen bir bäsleşik gurnamak isleýäs, ýöne nähili bäsleşik gurnajagymy bilemok, siziñem pikirleriñizi diñlesem, sizlerde nähili idealar, teklipler bar?
jogaplaryñyza garaşýan:)

Dowamy »

411 29
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 1 week ago

Arhiw...

Sapa Hommadow (@Pegas) bn sohbetdeshlik - http://talyplar.com/posts/11354

Dowamy »

245 6
Sorag-jogap, soho tarapyndan 1 week ago

Hormatly agzalar please!

Salam talyplar.com-yn gadyrly agzalary! Ertiriniz hayyrly bolsun! Gowumy yagdaylarynyz? Gulshirin Hanowanyn "Yatla meni" atly goshgysyny tapyp berayin. Onunden minnetdar, Alla yalkasyn!

Dowamy »

227 76
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 weeks ago

Haýsy???

Programma dillerini owrenjek bolyan. Baslangynyna C-dan baslasammyka diyyan. Yone owrediji tapyp bilemok. Gowy owredyan programmamy,pdf kitapmy yokmyka??? Kimde kitap pdf gornusi bar bolsa poctam:arslanrahmankulow@yandex.ru

Owrediji programma bilyanin yokmy? Komment goyayyn!

Dowamy »

158 8
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 weeks ago

Iç gysmanyñ edýan işi #2

Bugun biri payhaslydanam surat paýlaşypdyr. alyp galypdym pozulsa goýaryn diýip. yashalym yylgyn aynura kwazimoda nikler meñ kellame gelmandir)
ýene birki agzalaram goşdym..:)

Dowamy »

331 9
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 weeks ago

Достлар гич ягшы! Сизден комек герек

Белки аранызда фильм гормеги сойужилер бардыр. Фильмин темасы: рухы ве беден тайдан кем чагаларын эне-ата, я-да якынлары тарапындан кемсидилен, азап берилен, гараз шолар ялы чагаларын психологиясы билен багланышыклы.
Мана шейле фильмлерин атлары(санавы) герек. Наче коп болдугыча шонча говы. Хайсы юрдункы болса-да тапавуды ёк.
Гайра...

Dowamy »

304 16
Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 2 weeks ago

Iç gysmanyñ edýan işi

Salam Giç ýagşy agzalar. Howwa men pikirlendim. talyplar.comyñ agzalary garrasa ýene 50-60ýyldan nähili bolarka diýip pikirlendim.) onsoñ özüm çaklamam boýunça şu ýagdaýa geler diydim. şulary siziñ bilen paýlaşaýyn didim)
Gaty görüşlik bolmasyn ýöne.

Dowamy »

613 52
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 weeks ago

Aýda iýen at ýaly, günde iýen it ýaly

"AÝDA IÝEN AT ÝALY, GÜNDE IÝEN IT ÝALY "
Şu ýokarky söze siz nahili düşünýäñiz? Her kim öz pikirini aýtsa, beýan etse hoşal bolardym :)
21.11.2021 15:26

Dowamy »

265 9
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 2 weeks ago

...

Bilmem mi?...
Zor günlerimde hep sen yanimda vardin..
Gũnlerdir hissettiğim bu şey❤
ben yarimmi kaldim💔
yaramadi bak⛔
beni bitiren
şeyin adi aşk💖
bize niye yön veriyor şüpeler?
soruyorum hep bunu sence neden?
deli diyorlar
hani recetem
siritiyor ay
bana geceden

Dowamy »

171 13
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 weeks ago

Bilýänleriňizi aýdaýyň!

Bu gün gyz doganymyň doglan günü. Şoňa gutlap SMS ýazjak bolýan. Bilýän gowy doglan gün gutlaglaryňyz bolsa teswirlerde ýazyp galdyryň, haýyş.

Dowamy »

143 7
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 weeks ago

....

Salam agzalar ilki bn. Sizden bir zat soramakcy bolup su blogy acdym sorajak bolyan zadym oooon bir saytda okapdym bir bolan waka tocno nirde okanym ady yadyma dusenok yone yalnysmasam sol blogy paylasan agzaYusup(Durdyyew) bolmaly. Waka seylerak gitya: Bir yas gyz bar obalarynyn bir cetinde cun bir guyy bar sol guyynyn icinde bir zat yasayar yone...

Dowamy »

236 9
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 weeks ago

Sorag

Salam agzalar hemmeniz gowmysynyz haysy vpn
Isleyar aydayynyzda please

Dowamy »

163 5
Sorag-jogap, #Yigit tarapyndan 2 weeks ago

Bu adamlara nädip ýaranyp bolýa?

"Bu adamlara nädip ýarayp bolýa?"
ine men şu soraga jogap gözleýän. sebäbi bu adamlara gymyldasañam bahana gymyldamasañam.
TV görende gorkunçly görmek gadagan.doñ ýürek bolýamyşym. soygi kinolary görmek gadagan. onda dagy gepiñ teyinden çykar ýaly etmeýäler. multik görseñ ýene şol çagamy sen..
azarym ýok bizarym ýok bir burçda...

Dowamy »

287 28
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 2 weeks ago