😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

Bir wagtlar çaga wagtym "Dexteriñ labaratoriýasy" multigi gorerdim we goren soñam öýümiziñ podwalynda oz labaratoriyamda her hili opytlar geçirip oýnardym😂

Sizem çaga wagty multfilm gahrymanlaryna oykunip goryadiñizmi?

Dowamy »

182 19
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

Komeginiz gerek

Kompyuterin eset antivirusyn obnowleniasyny nireden alsa bolarka bilyaniniz barmy aranyzda?

Dowamy »

81 7
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 3 days ago

Gray Wolf!!!!!!!!!!

Sende sayt barmy galdymy. Payladyna sonun yaly gerek birisi soraya

Dowamy »

221 17
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

Mr.Khanture

salam Mr.Khanture, senin ssylkana basyp yazan temalaryny gozden gechiryarkam birde shu yazga dushdum:
"A men bolsa kop yerin togalakdygny aydyan zat okadym, emma ozum tejribelemde tekizlik gordum. Suw H2O dal diyenleri esitdinmi?"
onlera gen gordum yerin togalak dalde tekizdigini o e sureninde indi goryan welin Suwun H2O himiki formul...

Dowamy »

165 8
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 3 days ago

Gün emeli ýagdaýda döredilenmi ýa-da..?

Komplimasiýaçy teoriýalara ýykgyn edýänleriň aýdýan ýene bir geň-taň zatlarynyň biri hem Günüň emeli ýagdaýda başga planetalylar tarapyndan döredilendigi.
Olaryň bu esasdaky subutnamalarynyň biri hem Orta Asyrlarda ýaşap geçen suratkeşleriň döreden eserlerinde, portretlerinde Günüň suraty ýok eken. Eger Gün orta asyrlarda bar bolan bolsa isl...

Dowamy »

264 32
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Agza bolmak

Salam hormatly agzalar we myhmanlar we saýta agza bolup bilmeýänler.
Agza bolmak üçin
Talyp lakamy:Serwi
parolyň
ýene bir gezek parol
gmail ýada email poçta haýsy bolsada biri bolya
Öz at familýaňyz we agza bola basmaly
Biraz garaşýaňyz gmail ýada email poçta aktiwasiýa koduny ugratdyk diýip ýazýa....

Dowamy »

139 4
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 3 days ago

Eysem taleynama diyilyan zat cynmy?

Täleýnama barada men köp wagtdan bäri gyzyklanýan. Aslyýetde täleýnama we ýyldyz ylmy dogrymy ýa-da adamlaryň özünden oýlap tapan biderekligimi? Bu barada pikirlendiňizmi? Men şu tema barada köp zat okadym. Şu ýerik bu barada öwrenen zatlarymy ýazasym gelýär emma bu ýazgyda ýazmakçy däl. İlki bilen siziň bu barada bilýän, eşiden zatlaryňyzy bilmek...

Dowamy »

143 8
Sorag-jogap, Prokuror777 tarapyndan 3 days ago

Adamlar näme üçin arzuw etmegi bes edýärler?

Käwagt durmuşda şeýle bir ýykylýaň welin özüňe diýýäň, “arzuwlarym durmuşa geçmejek ýaly”.

Bu sebäpleri bilmek size geljekde şolar ýaly pursatlarda “hä düşnükli, men nirde ýalňyşanymy bilýän” diýmegiňize kömek eder.

1. Çendenaşa logiki pikirlenmek
“Alhimik” kitabynyň ýazyjysy Paulo Coelho “haçanda 23-24 ýaşlara...

Dowamy »

138 6
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 3 days ago

Gray_wolf sen Darganyn niresinden!?

Gray_wolf sen Darganyn niresinden!?

Dowamy »

166 12
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 3 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

16) Näme zady baş-aşak öwürseň üçden üç esse köp bolýar?
============================
17) Nämäniň uzynlygy, ini, giňligi, çuňlygy, boýy ýok. Emma şol zady ölçäp bolýar???
============================
18) Şu dünýede hemme adamlar ýaşamakdan başga ýene deň bir-wagtda näme...

Dowamy »

191 11
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

11) Ine bu siziň öz zadyňyz, emma siz muny kän ulanaňzok. Oňa derek başgalaryň hemmesi "Şuny" sizden beter köp ulanýar. Bu näme?
============================
12) "Adam"-da ikisi bar, "Aýy"-da biri bar, "Akula"-dada ikisi bar, "Geçi"-de bolsa hijisem ýok. Bu näme zat?
==========...

Dowamy »

102 2
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

Dawa tapmagyň täze usuly?!

Nämow özüňi akylly görkezip, dawa ýene göterjek bolýaňyzmy?! Indi men siz ýaly haramzadalara jogap berjekdäl. Allaň öňünde jogap bersiňizler entäk. Bolýa siz, sen akylly menden. Çözýäniski sen. Men çözmeýäniski. men ökde däl, sen ýaly. diňe öňe. bass, eliňden gelenini et, meni garalamak üçin. meni peseltmek üçin bar güýjüňi işe sal güjüjek, men sen...

Dowamy »

250 24
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

Düşünmedimle?

Näme boldy saýtda? Gray_wolf? nämä maňa sögünýäň? saglykmy? hany doly düşündirdä indä?... ýene özüň başlajak bolýaň???

Dowamy »

190 17
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

Doslar sizden haýysym rusja bilýaniñiz

Oýun oýnaýan gecip bilemmok bir kot soraýar kan wagyt boldy sizdenem hast ediýan bilýaniñiz bar bolsa komek ediñ"Три символа близнецов".
кажется, диск поворачивается на три или на четыре деления зв раз.

Dowamy »

234 45
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

Näme isleýändigimi bilemok

Maňa gelýän soraglaryň köpsi şuňa meňzeş: “Näme isleýändigimi bilemok”.

Bu barada köp pikirlendim. Netijede ilki şu soragy özümize bermegimiz gerek, eýsem hakykatdan islemegi başarýarysmy? Hamana bir zatlary çyndan isläp, höweslenip, maksadymyz, energiýamyz islegimize berilmeli ýaly. Diňe şoňa üns jemlemeli. Umuman şol sebäpli näme i...

Dowamy »

92 2
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 5 days ago

Hyyaly dos hakynda (воображаемый друг)

Çagakam meniñ hyyaly dossum bardy. Yone pishigim shony goryadi walla, sebabi pishigim bilen oynayardy, pishigimi sypalanda (hyyaly dossum pishigi sypalanda) ol myrlap uklayardy.
Ashakdaky mowzuga menden subutnama shol, howwa pishikler adamlaryñ gormeyan zatlaryny goryaler. Yone sorag doredi bashga bir:
- eger çaganyñ hyyaly dossuny pi...

Dowamy »

168 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

Ötünç ýetenok (diýýänlerede jogap)

Gudraty güýçli Ýaradan adamzadyñ islendik günäsini bagyşlap bilýärde, siz nädip bagyşlap bileñzok?!
Aslynda ötünç soraýan adamyñ üstünden gülmek ýada teki jogap gaýtarmagyñ özi külli günädir. Sebabi sen eýýäm ony bagyşlamaýan diymek bilen, ozuñi Alladan hem ýokary goyyañ. Shol sebapden Bagyşlañ, islendik zady bagyshlap bolyar.

Dowamy »

266 35
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

3 söz KAK RAZ ;-)

Zet-pro2003, Üns berme gutardy. (Gysgaça 3 sozumä shul)
- Jigim, men erkek oglan we hijem ozge nikdensaña zat yazmadym. Yashalymdanam girip goremok, trastorgam men dal (bir teswirde shoña men diyipsiñ yalñyshmasam)
Öjükdirerler, sen prosta üns berme shol yashalymlaryñ yazyan sozlerine. Eger gujur gayratlary bar bolsady iñ bolmanda as...

Dowamy »

160 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

1 söz az, 2 söz köp

salam. öňküje zetpro. Men gaharjaň, tiz gaharym gelýä, tiz öýkeleýän. Ýöne tiz hem öýkeleşikden açylýan. Gynansakda käbirleri, men hakymda doly bilmän men garalap ýörler.
Aý garala beriňler. Eliňizden gelýärä siziň. Men şolar ýaly nejis adamdyryn. Nejisdirin, bu hakykat ýaly. Sebäbi men hak sözlämde hiçkimden ses hem çykanok, a galp sözlämde...

Dowamy »

197 10
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Täze albom hakynda sorag - jogap

Salam Hormatly Talyplaryñ agzalary. Nämede bolsa bir işe baş goşmazdan ozal, il bilen maslahatlaşyp soñ edeniñ ýagşy bolarmykanym diýýän. Dogrymy aýtsam aýdym aýtmak meniñ iñ gowy görýän hobbim we esasanam iñlis dilinde aýdym aýtmany halaýan. Elbetde ilkinji we häzirki wagtda ýekeje albomym bar, olam "The Gray World" (Çal reñkli dünýä). Albomda men...

Dowamy »

191 15
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago