Men nä sizden kemmi? 😀

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46123437

Dowamy »

231 23
Sorag-jogap, 1 week ago


🍵🥞

Öňüräk türkmenler täze ,,ÇAPAR" atly kino çykarýa diýdiler. Çykanokmyka haçan çykýaka ol kino

Dowamy »

287 14
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Aýteniň äri

Nesin Eziz-türk ýazyjysy

Medisina fakultetini gutaranymdan birnäçe hepde geçenden soň,tanyşlarymyň biriniň oturylyşygynda, men Aýten atly gyz bilen tanyşdym. Onuň garaýyşlary şol bada meniň ünsümi özüne çekdi. Menem oňa ýaradym öýdýän. Biziň tanyşlygymyz, göýä bir bäsleşikli oýun ýalydy. Ýöne soňra biziň duşuşyklarymyz dowam edip, ik...

Dowamy »

225 3
Edebiýat, 3 weeks ago


Kemsidilmek,göwne degilmek hakynda ... tymsal.

[Betinden
Chary
18.06.2019 / 03:33:09
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !]

Bir gezek alym adam okuwçysy bilen gumak ýoldan ýöräp gelýärkä olaryň öňünden örän gamgyn halda gelýän bir adam çykypdyr. Alym adam ol adamyň örän gamgyn halda ýegşerip gelýäni üçün ondan:
—Beýle gamgyn görünýäňiz,näme bol...

Dowamy »

229 2
Sorag-jogap, 1 month ago


🙄 Kömek gerek 🍵

Cem Belewi "Bundan sonra" diyen aydymy bilyan bar bolsa sozlerini yazyp berayinda onunden sag bolun!

Dowamy »

164 4
Sorag-jogap, 1 month ago


Ne peýda

Gerek zadyň tapylmasa özüňde,
Haýry ýokdur saňa ilden ne peýda.
Manysy bolmasa diýýän sözüňde,
On garyş hem bolsa dilden ne peýda.

Ser etseň dünýäniň göti-başyna,
Gymmaty ýok bir sagatlyk hoşuna,
Näçesi ynjydyp döwre-daşyna,
Biderek kal bilen kyldan ne peýda.

Özüňden öngüniň bo...

Dowamy »

137 2
Edebiýat, 1 month ago


Iki gözel

Köňül berdim iki gözel dildara,
Bilmenem men haýsa ýürek bereýin.
Juwanlykda ýolum düşdi gülzara,
Haýsysynyň gunçasyndan tireýin.

Birisiniň alma-nary ýetipdir,
Ol biriniň zülpi bilden ötüpdir,
Bu gülzara iki gunça bitipdir,
Men bilmenem haýsa elim sereýin.

Inçe billi ýaryň gözi...

Dowamy »

146 3
Edebiýat, 2 months ago


Tagy (sorag-jogap)

Taganberdi Purmand(Tagy) şahyryň ,,şordan tapyldy" kitabyndan.

,,Gökje Ýolma şahyrdan eden soraglarym we onuň beren jogaplary"

Sorag
Bizden salam bolsun gökje şahyra,
Munapykdan beter kapyr kim bolar?
Dessan baglan aşyk Zöhre-Tahyra,
Mollanepes tekin şahyr kim bolar?

Jogap

Dowamy »

153 2
Edebiýat, 2 months ago


🥞🍵

Essalamualeýkum oňatmy jan saglyklaryňyz

Dowamy »

208 5
Sorag-jogap, 2 months ago


🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Essalowmaleýkum oňatmy ýagdaýlaryňyz.

Dowamy »

221 5
Sorag-jogap, 3 months ago


🤔🤔

Salam oňatmy ýagdaýlaryňyz
Dostluk.ru sizdede işlänokmy?

Dowamy »

342 14
Sorag-jogap, 4 months ago


👀

Talyplar.com yň wiruslary

Dowamy »

287 5
Sorag-jogap, 4 months ago


🙋‍♂️🙋‍♂️

Salam. Giç ýagşy

Dowamy »

454 47
Sorag-jogap, 4 months ago


🤔...

.

Dowamy »

290 7
Sorag-jogap, 4 months ago


???

Sorag

Dowamy »

329 6
Sorag-jogap, 4 months ago


.......

Dogry

Dowamy »

353 12
Sorag-jogap, 4 months ago


Uzagyndan bolsun 😊

Birinä akyl gelipdir öňden bäri aýdyp ýören zadyma ahrym düşünipdir. Indi hakyky undaýyn. Tä düzelýänçän günüňe goýmaryn diýip öz özüme söz beripdim. Sagbol

Dowamy »

276 6
Sorag-jogap, 4 months ago


??

Dostluk saýdyna näme boldyka

Dowamy »

306 13
Sorag-jogap, 7 months ago


Minnetdar

@Spesnazka meni ýatlap gutlagly temaň üçin minnetdar. Janyň sag ömrüň uzak arzuwlarňyz hasyl bolsun.
@aynura, @Nirvana, @sada. , @loveee_@, @Yylgyn, @Xyivenia, @Zalymm , @yyldyz. , @Nätänyş adam sizede köp köp sag bolsun aýtýan. Görjegiňiz gowluk ähli arzuwlarňyz hasyl bolsun. Janyňyz sag bolsun

Dowamy »

375 13
Sorag-jogap, 8 months ago


.

.

Dowamy »

389 4
Sorag-jogap, 9 months ago


Yashalym agzaň temasy. Pozulýanlygy sebäpli açyldy.

"Erkek sözüniň manysy näme üçin erkek diýildi" temasyna jogap
Düýn Mr. Writer agzamyz erkeklik hakynda birnäçe zatlary ýazypdyr, okanlaryma haýran galyp jogap bermek borjum hasaplaýan.
1. Erkek sözi edil bir erk sözünden gelenok, köne türki dillerinde "er" bolmak, doly we bütin bolmak, ýetişmek sözlerinden emele gelip "ek" at we sypat...

Dowamy »

471 6
Sorag-jogap, 10 months ago


......

alem.su saýda näme boldaý diňe mende gireňokmy ýa sizdede girnokmy

Dowamy »

361 7
Sorag-jogap, 11 months ago


Bäh....

Wagt gaty çalt geçýäräý ýaňy ýalak okuwa baranymyz. Eýýäm 10 ýyl bolaýypdyr gutaranymyz. Bir gyz klasdaşym jaň etýä buýyl 10 ýyllyk nätýäňiz taýynlyk görýäňizmi diýýärä. Menem durahow intek irä deýsem üsdümden gülýen bolýara.

Maňa gowja goşgy gerekdi 10 ýyllyk hakda. Serpaýyňyz bar kyn görmeseňiz.

shagulyyewtiko@gmai...

Dowamy »

553 5
Sorag-jogap, 11 months ago


Walentina güni

Rowaýata görä, Walentina Gadymy Rim imperiýasynda ýaşap geçen , takyk ylymlar bilen gyzyklanan, lukman , ruhany bolupdyr

Onun ýaşan döwüri KlawdiýII hökümdarlyk eden döwrüne gabat gelipdir. Ol goşuna gaty jogapkärçilik bn garap, legionerlere öýlenmegi gadagan edipdir. Sebäbi öýlenensoňlar maşgala aladalary esgerleriň ünsüni sowýamyşy...

Dowamy »

438 4
Edebiýat, 11 months ago


Ýüzlenme!!!

(Hemmäňe degişlidäl)Wah alasamsyk çagajyk guş kelle agzajyklar. Indi çöle güljagaşlak çykar. Şotaýyk baryňda biri biriňe yashasym diýiň Yylgyn sögüsüň söýüşiň urşuň gyrlyşyň bäri köpçülik üşüliýän ýer. Köpçülükde jöwjöw etýänlere näme diýilýäni özüňiz bilýäňiz. Hakyky erkek oglan köpçülükde urşup sögüşmez ýekelige alyp gider. Ýöne ýüzüňize almaýan...

Dowamy »

452 7
Sorag-jogap, 11 months ago