Logiki soraglar

1.Italiyanyn gornukli saheri Winesiyanyn restoranlaryndaky ofisantlar bir elinde patnos goteryan bolsa beyleki elinde suwly oyunjak pistolet goteryaler. name uçin?
2.2 sany shem berilyar. 1 sem yarym sagatda yanyp gutaryan bolsa, 2 shemi ulanyp 15 minutda yanyp gutaranyny geçenini nadip bilmeli?
3.Biliard oyununyn 8nji shary nahili re...

Dowamy »

731 31
Sorag-jogap, 1 year ago


Degismejikler

soygulim bn oyde gorkunc kino goreyin diydim. aslynda niyetim ol gorkanda ozumi gujaklatmakdy. oturan yerinde isini bitirdi. blaa 1sagat bari dusek yuwup otyrys.

dasarda yagys yaganda inlis gyzlary: aynanyn onunde kofe icyarler
turkmen gyzlary:300km/s bilen ylgap kirleri yygnayar

adam su dunyade 3 zady edip bilm...

Dowamy »

605 4
Täzelikler, 1 year ago


Soygu sozleri

^dunyadaki in gozel duygu, soyyan kisin tarapyndan soyulmek^
^belki dunyanin soňy dalsiň, yone meniň çepimde bir dunyasiň^
^sonra birgun hemme kisi soyyanine dushar diydiler, basladyk olumu garasmana^
^soyyan. mana seredende utanyp barmaklaryny oynaysyny. mana nazini cekdirjek bolanda dozman gujaklaysyny^
^dunyanin in go...

Dowamy »

316 0
Täzelikler, 1 year ago


Degisme

kici mahaly kop suw icip garnyny sallap suwun sesini esidyan nesildik biz

Dowamy »

818 78
Täzelikler, 1 year ago


Hemmejaniz barik seredayinda

Muhammet pygamberimizin 4 gyzynyn adyny bilyanizmi

Dowamy »

463 15
Täzelikler, 1 year ago


Bilyaninz bolsa herkim oz pikirini aytsyn

onem esidensiniz bermuda uçburçlygy hakda kop zatlary herhili zatlary alymlar sewabinem tapypdyrlar diyyaler siz bermuda uçburçlygy hakda nameler bilyaniz

Dowamy »

494 18
Sorag-jogap, 1 year ago


Inlis dili test

1.This is the photo ___ my family
a)in b)at c)of d)on
2.It's good practice ___ you
a) for b)at c)of d)in
3.I'm ___ home
a)in b)on c)at d)from
4.Rosemary ___ three languages
a)speaks b)talks c)tells d)know
5.My dad ___ at 7 o'clock every day
a)stands up b)looks up c)gets up d)jumps up

Dowamy »

401 15
Täzelikler, 1 year ago


Adatdan daşary hadysalar: Iň gorkunç 'arwah' suratlary2

Adatdan daşary: Iň gorkunç 'arwah' şekilleri

1963-nji ýylda Yorkorkşirdäki Newsby buthanasynyň öňünde düşürilen bu surata seretmezden ozal ukyňyza serediň. Köp synaglaryň geçirilen bu suratyň aldaw däldigi mälimdir.
Adatdan daşary: Iň gorkunç 'arwah' şekilleri

Bu surat Reverend R.S. Awstraliýada Blance tarapynda...

Dowamy »

546 3
Täzelikler, 1 year ago


Adatdan daşary hadysalar: Iň gorkunç 'arwah' suratlary

Adatdan daşary: Iň gorkunç 'arwah' şekilleri

Endrýu hanym bu suraty Awstraliýada ýaş gyzynyň mazaryna zyýarat etdi. Iň gyzykly tarapy, Endrýu mazaryň zyýaratynda geň bir zadyň ýokdugyny, ýöne surat işlenip düzülenden soň peýda bolandygyny aýtdy.
Adatdan daşary: Iň gorkunç 'arwah' şekilleri

Bu surat, 1976-njy ýyl...

Dowamy »

404 2
Täzelikler, 1 year ago


Name bolly

okeey.ru; ertir.ru; ertir.net saytlary açanok sizzede seylemi name bolupdyr o saytlara

Dowamy »

415 11
Sorag-jogap, 1 year ago


Gyzlar oglanlar

dogry dalmi?

Dowamy »

465 2
Täzelikler, 1 year ago


Soyle oldu mu?

Hikayen de yerim yok muydu?
Seven kalbi kırmak hoş muydu?
Umut verip bırakmak oldu mu?
Söyle oldu mu?

Dowamy »

276 2
Täzelikler, 1 year ago


Tapmaçalar

1.in kop dogany bolan frukty haysy?
2.guyrugy bar at dal, ganaty bar gus dal.
3.Dasy bar, içi yok. depgi iyer gunasi yok
4.Ne gany bar ne jany, bäş sanydyr barmagy
5.Sary elyaglyk gok denize gaçsa name bolar?
6.Bir gyzym bar gat gat bukjasy bar
7.Ol otagyn içinde, otag onun içinde

Dowamy »

591 24
Täzelikler, 1 year ago


Saytdaslarym hokman berjay edin

Kesellerden goranmagy dasary çykylanda agyz-burun ortuklerini dakynmak, arassaçylyk duzgunlerini berjay etmek, 2 metr howpsuz aralygy saklamak bilen utgasdyryň! Eger-de nähoşlugyň ilkinji alamatlaryny duýsaňyz, hökman maşgala lukmanyňyza ýüz tutuň!

Dowamy »

390 4
Täzelikler, 1 year ago


Haysy dogry?

sizin pikrinizçe haysy dogry?

Dowamy »

587 14
Sorag-jogap, 1 year ago


Intirnetde ansat pul 100 rubl

Siz bilen intirnetde halal pul tapmagyn ansat yoluny paylashmakcy. Bilishimiz yaly zahmet cekmesen hic yone yere bize pul bermez shonun uchin biz puly ishlap taparys. Menin bu usulum boyunca 1 sagatda 25 -35 rubl tapsa bolya. Onda name bashlaly ilki bilen shu salga gecin :

https://socpublic.com/?i=7610508&slide=1

gecen...

Dowamy »

676 21
Täzelikler, 1 year ago


Adalat

A-dalat näme aslynda ,gorag galadan gaty

D-oýmaz ondan hiç halaýyk ol milletiň iýmiti

A-dalatyň gijä galsa ýykarsyň adalaty

L-ebiz ynsan zynaty ,ganaty hem halaty

A-dam aglap eser ýazar akylsyzlar okar gülüp

T-aňry adalatsyz däldir hakdygyn bilersiň ölüp

Dowamy »

283 3
Edebiýat, 1 year ago


Ynsan wezipesi

Heý unudyp bormy ýokdan bar eden

Älemi ýaradan Ýaradajyny

Aý,Gün ,Ýyldyz ,Ýer şaryny ýöreden

Dünýäni döreden Döredijini
Aldanma şeýtana öziňe bek bol

Ýelek kimin gaýyp ýörme çar ýana

Başarsaň adama kömek etjek bol

B...

Dowamy »

307 10
Edebiýat, 1 year ago


Pul

Lezzetli, ezýetli, minnetli sensiñ

Gapýarsyñ gözlerden garagy sen pul

Kimseler ýa$abam bilmeýär sensiz

Arzuwy,umydy,ýüregi sen pul
Señ syryña dü$ünemok heniz men

Kimler üçin ýigrenji sen ejiz sen

Kimler üçin ýolda$yndan eziz sen
...

Dowamy »

276 0
Edebiýat, 1 year ago


Kyyamatda perisdiler

Kyýamatda perişdeler

Arşyň ýanynda durarlar

Ol syrat köprüsini

Arşyň ýanynda gurarlar
Syrat köpri gyldan inçe

Hem gylyçdan ýiti bolar

Kapyrlar hem ýalançylar

Dowzahyň üstüne gelerDowamy »

311 0
Edebiýat, 1 year ago


Diyyarsin durmusyn manysy name

Diýýärsiň durmuşyň manysy näme

Meň üçinä dünýe durşuna nama

Näçe ýazdygyňça ýazasyň geler
Alla adamzady ýaratdy nüçin

Berk durup Hak ýadyn kylmagy üçin

Akylly biler we Alla sygynar
Ýene soraýarsyň adalat nird...

Dowamy »

283 4
Edebiýat, 1 year ago


Gadyrly adamlar!!!!

syrlywakalar.ru sizzede açanokmy
aydayyndaa please!!!!!

Dowamy »

395 9
Sorag-jogap, 1 year ago


Aglamak guzeldir

"Size aglamaýin demeýecegim; çünkü her gözýaşi şerden akmaz" diyordu Gandalf

Dowamy »

268 1
Edebiýat, 1 year ago


Bu na bolush

teswir yazman dasyndan gorup gecyaniz goulykmy ysgyn yokmy ellerinzde pikir yokmy kellanizde

Dowamy »

454 14
Sorag-jogap, 1 year ago


Adalat deňlikmi

her denlik adalat daldir

Dowamy »

365 3
Sorag-jogap, 1 year ago