Rubagylar.

Bu çarhy-pelegiň zulumdyr işi,
Maksada ýetmedi munda bir kişi.
Her ýerde görse ol bir dagly ýürek,
Ýene bir dag basar, gyzdyryp çişi.
.....
Durmuş hem bagt üçin çalyşan akyl,
Her günde ýüz gezek eýleýär nakyl:
" Şat geçir ömrüňi, ýorunja dälsiň,
Orlup, gögermersiň, muny ýagşy bil!"
.......

Dowamy »

300 3
Edebiýat, 10 months ago


Bu dünýä.

Adamzat müň ýylda bir mlda ýetdi soň ýüz ýylda iki mlda ýetdi soň elli ýylda dört mlda ýetdi häzirem sekiz mlddan geçdi. Şu gidişine gitse ýene kyrk elli ýyldan otuz iki mlarda ýeter. Bu sözleri Jähennem diýip bir kinodan gördüm, pikirlendim, dünýäde adamyň sanyny azaltmak üçin kimdir birileri işleýä adamyň köpelmezligine täsir edýän ýaly. Ýene bir...

Dowamy »

461 3
Sorag-jogap, 10 months ago


Şu surata kim nähili garaýar?!

Pikiriňizi aýdyp bilersiňiz...

Dowamy »

558 6
Sorag-jogap, 10 months ago


Siz nahili yatlanmak isleyarsiniz?

Takmynan, 100 ýyl mundan öň bir adam gazet okap oturan wagty örän geň galýar we onuň içinde gorky döreýär. Çünki gazetde özüniň ölendigi barada ýalan maglumat ýazylypdyr. Soňra okyjy özüni dürsäp, özi barada adamlaryň başga nähili zatlar ýazandygyny bilmek üçin ol makalany dolulygyna okap görýär we ol ýerde özüne «Dinamit Karoly öldi» diýip ýazylan...

Dowamy »

525 4
Bilim, 11 months ago


#Pikirlen

Bir gün agşam ejem ýadadyjy iş gününden soň nahar taýynlady.Kakamyň öňünde bal bilen aşa gyzaran çörek goyupdy.Men kakamyň ýanan çöregi bilip bilmedigine seretyardim.Yone ol diňe iýdi we maňa günümiň nähili geçenligini sorady.Öz jogabym ýadyma düşenok,ýöne ejem şol wagt ýanan çörek üçin kakamdan ötünç sorapdy.. Kakamyň jogabyny bolsa hiç haçan unut...

Dowamy »

505 2
Edebiýat, 11 months ago


Kim bilyarka??

Salam hemma ilki bilen. Kompyutere kop seredip otyrsan zrenyany peseltya indi sol zrenyamy peseltmez yaly gozime zeper yetirmez yaly bir açgi bar diyyaler welin kim bilyarka sonun bahasy nace....

Dowamy »

560 10
Sorag-jogap, 11 months ago


AYDAYYNDA!!

Salam agzalar. Mana srocna vpn gerek bolup durda, internetde(mb girende) isleyan vpn gerek kim bilyan bolsa yada esden bolsalar aydaysyn oninden sag bolun!!

Dowamy »

415 5
Sport, 11 months ago


DIÑE SEN

Giñ kalbymyñ töründedir kamatyñ,
Men guş bolsam sen giñ ýaýan ganatym,
Ýeke galyp ejizleýän halatym,
Bir ýylgyrşyñ melhem bolýar ýüregme,
Men hiç kimi goýup bilmen deregñe.

Ak bagtymy saña ýazmyş täleýim,
Bir ömürlik huzuryñda galaýyn,
Bak gözlerme, gözleriñden ganaýyn,
Döndüñ meniñ ik...

Dowamy »

312 0
Edebiýat, 11 months ago


Gorkunç gülkünçli,hekaýa - Garaşatyr gepleşse..

…Ganguýma gyzyl agşam şapagy, asmanyň günbatar künjünde mähnet ýangyny tutaşdyrýan mysaly, dünýäni gyzgylt reňke besläp, lowlap ýanyp dur…
Mellekleri araçäkleşdirýän ikaranyň eddiljek üstünde gögeren äpet garaly agajy, hasylyndan ýaňa ýegşerilip, şahalaryny aşak sallapdyr-da, gupbalanyp duran alty ganat ak öýe meňzäp gidipdir.
Şol öý-...

Dowamy »

424 1
Edebiýat, 11 months ago


Birahat ruh mistiki hekaýa 2- nji bolumi (dowamy).

Irden meni agam oýardy.Görsem telewizor görülýän otagda ýatyryn.Agam:
—Uklajak wagtyň telewizory öçürip,otagyňa geçip,ýatmaly ekeniň-diýdi.Men bu otaga haçan,nädip girip ýatanym ýadyma düşmedi...Birdenem aýagymdaky palçyklar ýadyma düşüp,aýagyma seretdim,aýagymda hiç hili palçyk ýokdy.Çykyp seretsem poldada hiç hili yz ýokdy.

...

Dowamy »

357 2
Edebiýat, 11 months ago


Bir helakcilikde bar zadyn, kule owrulmegi(bolan waka)

Suleyman bir masgalanyn yeke ogludy, ozleri gowy masgala bolanson garyndaslary oz gyzlaryny Suleymana berjek bolup ogluny oyerenokmy Gulbahar diyip ejesinden dine sorayardylar.Ejesi Gulbahar bolsa olara name diyjegini hem bilman,yokla intak oglum yas. Nesip bolsa okuwa saljak sagamanja okuwyny dynyp gelse onson toy aladasyna hem
baslars diy...

Dowamy »

452 0
Bilim, 11 months ago


Birahat ruh.(mistiki hekaýa)

Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebi ýapyp,ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler.Täze geçen mekdebimiz öňkä seredende giňdi we ýylydy.Ýöne çetiräkdä bolansoň,agşamky türgenleşiklerden soň oba gaýtmak kynrak boljakdy.

Türgenleşik tamamlanansoň,bile gatnaýan oglanlar bilen öýli öýimize gaýtdyk.Beýleki oglanlaryň...

Dowamy »

360 5
Bilim, 11 months ago


Sorag??

Siz bir garanky jayyn icinde ol jayyn 4 sany gapysy we 1 sany apisgesi bar. 4 gapynyn dine biri dasary alyp cykyar.Beyleki ucusinin anyrsy diwar. Biri bar ol hem ahli gapyny acyar.Garanky jayy bir kicijek sem yagtyldyar.Acar bn gapyny acmaklyga yekeje mumkincilik bar.Egerde yalnysylsa 4 gapy hem baky beklenilyar.Bu jaydan nahili yol bilen dasaryk c...

Dowamy »

508 5
Sorag-jogap, 1 year ago


Ensteyin barada name bilyaniz???

Ensteyin barada aydylyan zatlary okap many cykarmany halayan, we gowy dogry zatlary aydyp gecipdir. Ensteyin barada maglumat estmani umuman halayan, Kim name bilyan bolsa kommentariyada yazaysynda..

Dowamy »

431 13
Bilim, 1 year ago


0-dan biznes gurmak ucin haysy kitaby maslahat beryaniz?

Jogaplarynyza garasyan..

Dowamy »

591 20
Bilim, 1 year ago


....

Salam agzalar ilki bn. Sizden bir zat soramakcy bolup su blogy acdym sorajak bolyan zadym oooon bir saytda okapdym bir bolan waka tocno nirde okanym ady yadyma dusenok yone yalnysmasam sol blogy paylasan agzaYusup(Durdyyew) bolmaly. Waka seylerak gitya: Bir yas gyz bar obalarynyn bir cetinde cun bir guyy bar sol guyynyn icinde bir zat yasayar yone...

Dowamy »

478 9
Sorag-jogap, 1 year ago


Bilyan barmy aranyzda??

salam hemma. Meni bir tasinlik ozine cekdi, bilyaniniz ba bolsa ya-da estyaniz ba bolsa aydaysanyz. Karocim seylerak: Nohurda yolun beyikden pesligine gityan yerinde awtoulagy ocirip, netiralkada goysan awtoulag asakdan yokarlygyna tarap hereket edyarmis. Bu zat meni oran gyzyklandyrdy ya yerin asagynda magnit barmyka?? Ya basga bir guyc barmyka s...

Dowamy »

777 28
Sorag-jogap, 1 year ago


Ahli keselin dermany...

Mn bir derman oylap tapdym. Bu derman ahli kesellerin dermany. Kelleagyrynyn, hat;da rak keselinin dermany. Bu derman bn baglansykly basymdan geciren bir wakamy dusundiyerin. 2007-nji yylda mekdebin karidoryndan gidip baryakam, okuwcylarymyn biri mn yanyma gelip bedende ysgynyn yokdugyny we ozini gaty syrkaw duyyandygyny aytdy. We mun ucin menden r...

Dowamy »

615 7
Täzelikler, 1 year ago


#Salam

Kim bilyan bolsa aydaysyn, you tubedaky videolary haysy programman komegi bn kompyutere yuklap bolarka??

Dowamy »

427 8
Sorag-jogap, 1 year ago


Cybynsyz dunya nahili bolardy?

Biz yasayan dunyamizi cybynsyz goz onine getirip gorelin. Dync almak ucin in amatly we onayly pasyl bolan tomus paslynyn yssy howasynyn ahli ozine cekijiligine garamazdan, alemgosaryn gornusini hut su mor-mojekler zayalayardy. Gijelerine birahat ediji cybynlaryn cakmagy, we sesleri sizin her birinizi suyji ukudan alyp goyandyr. In azyndan her bir...

Dowamy »

547 2
Bilim, 1 year ago


Sorag-jogap.

Ilki bn hemmanize salam. Menin bilesim gelyan zat manlaya yazylyan zat cynmyka hakykatdanam manlaya yazylyamyka yagny, birine barsak, ya-da birini alsak so alanymyz ya baranymyz manlaya yazylyan zatmy?? Kabirleri manlayyna kim yazylan bolsa sona baryan ya-da alyan diyyaler so zat dogrymy?? Her kim oz pikirini aydaysa..

Dowamy »

546 17
Sorag-jogap, 1 year ago


Vpn name?

Vpn diyilende hemmamizin aklyna you tube, instagram, twitter yaly gadagan edilen saytlar we olara girmek mumkinciligi goz onumize gelyar. Emma vpnin bu isleri nahili yagdayda yerine yetiryandigi barada kopimiz hic zat bilmeyaris. Kopimiz bolsa eger vpn ulansak edyan islerinin nahili derejede gizlinlikde galyandygyny bilesi gelyandir. Gelin onda as...

Dowamy »

650 2
Bilim, 1 year ago


Ucyan balyklar

Bu balyklardan gacmak mumkin dal yaly gorunyar. Emma bu balyklaryn ayratyn bir ukyplary bar. Balyklar ucyarlar. Guyruklaryndaky gosmaca žabra bilen yene bir sapar howada ucyar. Gowy semal bn yuzlerce metre cenli ucup bilerler. Yone buda yokardaky guslaryn garasyan zady. Bu guslaram awa gosulanlarynda ucyan balyklar suwdaky dusmany we howadaky gus...

Dowamy »

470 2
Bilim, 1 year ago


Name ucin horlayarys?

Name ucin horlayas? Dunyadaki erkeklerin 57%-i, zenanlaryn 40%-i, cagalaryn bolsa 27%-i horlayandyr. Durli sebaplere gora uky wagtynda howa akymyna doly upjin edip bolmayanlygy sebapli, oran yygy-yygy dus gelyan saglyk meselesidir. Horlama esasysan bokurdagyn arka tarapynda yer alan howa yolunyn golayyndaky kanallaryn dykylmagy, ginislemesi ya-da b...

Dowamy »

485 3
Bilim, 1 year ago


Hekaýa: Steve Jobsyň ölüm ýastygynda soňky puşmanlygy

Apple kompaniyasynyn sarikdec duybuni tutujysy we dolandyryjy Steve Jobsyň 56 yasynda dunyeden otmesinin on syrasynda yazan haty:
Omrumde juda kan ustunliklere yetdim. Mn bu durmusym hem, kop kisinin gozunde ustinliklerin nusgasy. Dasyndan seyle gorunyan bolmaly. Yone mn durmusymda seyle az satlanyp bildim. In sonunda baylygymyn we owrenisen...

Dowamy »

535 2
Bilim, 1 year ago