Sorag??

Siz bir garanky jayyn icinde ol jayyn 4 sany gapysy we 1 sany apisgesi bar. 4 gapynyn dine biri dasary alyp cykyar.Beyleki ucusinin anyrsy diwar. Biri bar ol hem ahli gapyny acyar.Garanky jayy bir kicijek sem yagtyldyar.Acar bn gapyny acmaklyga yekeje mumkincilik bar.Egerde yalnysylsa 4 gapy hem baky beklenilyar.Bu jaydan nahili yol bilen dasaryk c...

Dowamy »

209 6
Sorag-jogap, 4 days ago


,,,,,,,,,

Salam hemma sizi taze acylan saytyma cagyryan yorite gurrundeslik chat sayty https://duniya.chatovod.ru/

Dowamy »

34 0
Täzelikler, 6 days ago


Ensteyin barada name bilyaniz???

Ensteyin barada aydylyan zatlary okap many cykarmany halayan, we gowy dogry zatlary aydyp gecipdir. Ensteyin barada maglumat estmani umuman halayan, Kim name bilyan bolsa kommentariyada yazaysynda..

Dowamy »

188 13
Bilim, 1 week ago


0-dan biznes gurmak ucin haysy kitaby maslahat beryaniz?

Jogaplarynyza garasyan..

Dowamy »

358 21
Bilim, 1 week ago


....

Salam agzalar ilki bn. Sizden bir zat soramakcy bolup su blogy acdym sorajak bolyan zadym oooon bir saytda okapdym bir bolan waka tocno nirde okanym ady yadyma dusenok yone yalnysmasam sol blogy paylasan agzaYusup(Durdyyew) bolmaly. Waka seylerak gitya: Bir yas gyz bar obalarynyn bir cetinde cun bir guyy bar sol guyynyn icinde bir zat yasayar yone...

Dowamy »

232 9
Sorag-jogap, 1 week ago


Bilyan barmy aranyzda??

salam hemma. Meni bir tasinlik ozine cekdi, bilyaniniz ba bolsa ya-da estyaniz ba bolsa aydaysanyz. Karocim seylerak: Nohurda yolun beyikden pesligine gityan yerinde awtoulagy ocirip, netiralkada goysan awtoulag asakdan yokarlygyna tarap hereket edyarmis. Bu zat meni oran gyzyklandyrdy ya yerin asagynda magnit barmyka?? Ya basga bir guyc barmyka s...

Dowamy »

536 28
Sorag-jogap, 2 months ago


Ahli keselin dermany...

Mn bir derman oylap tapdym. Bu derman ahli kesellerin dermany. Kelleagyrynyn, hat;da rak keselinin dermany. Bu derman bn baglansykly basymdan geciren bir wakamy dusundiyerin. 2007-nji yylda mekdebin karidoryndan gidip baryakam, okuwcylarymyn biri mn yanyma gelip bedende ysgynyn yokdugyny we ozini gaty syrkaw duyyandygyny aytdy. We mun ucin menden r...

Dowamy »

424 7
Täzelikler, 2 months ago


#Salam

Kim bilyan bolsa aydaysyn, you tubedaky videolary haysy programman komegi bn kompyutere yuklap bolarka??

Dowamy »

257 8
Sorag-jogap, 2 months ago


Name ucin beyle bolyaka?

Salam ilki bn hemma. Kawagtlar otyrkam kella her hili pikir gelya bolmajak zatlar, sonam toba dp otyryan name ucin beyle bolyakam? Her kim oz pikirini yazaysyn

Dowamy »

374 13
Sorag-jogap, 4 months ago


Cybynsyz dunya nahili bolardy?

Biz yasayan dunyamizi cybynsyz goz onine getirip gorelin. Dync almak ucin in amatly we onayly pasyl bolan tomus paslynyn yssy howasynyn ahli ozine cekijiligine garamazdan, alemgosaryn gornusini hut su mor-mojekler zayalayardy. Gijelerine birahat ediji cybynlaryn cakmagy, we sesleri sizin her birinizi suyji ukudan alyp goyandyr. In azyndan her bir...

Dowamy »

330 2
Bilim, 4 months ago


Sorag-jogap.

Ilki bn hemmanize salam. Menin bilesim gelyan zat manlaya yazylyan zat cynmyka hakykatdanam manlaya yazylyamyka yagny, birine barsak, ya-da birini alsak so alanymyz ya baranymyz manlaya yazylyan zatmy?? Kabirleri manlayyna kim yazylan bolsa sona baryan ya-da alyan diyyaler so zat dogrymy?? Her kim oz pikirini aydaysa..

Dowamy »

373 17
Sorag-jogap, 4 months ago


Vpn name?

Vpn diyilende hemmamizin aklyna you tube, instagram, twitter yaly gadagan edilen saytlar we olara girmek mumkinciligi goz onumize gelyar. Emma vpnin bu isleri nahili yagdayda yerine yetiryandigi barada kopimiz hic zat bilmeyaris. Kopimiz bolsa eger vpn ulansak edyan islerinin nahili derejede gizlinlikde galyandygyny bilesi gelyandir. Gelin onda as...

Dowamy »

391 2
Bilim, 4 months ago


Ucyan balyklar

Bu balyklardan gacmak mumkin dal yaly gorunyar. Emma bu balyklaryn ayratyn bir ukyplary bar. Balyklar ucyarlar. Guyruklaryndaky gosmaca žabra bilen yene bir sapar howada ucyar. Gowy semal bn yuzlerce metre cenli ucup bilerler. Yone buda yokardaky guslaryn garasyan zady. Bu guslaram awa gosulanlarynda ucyan balyklar suwdaky dusmany we howadaky gus...

Dowamy »

249 2
Bilim, 4 months ago


Name ucin horlayarys?

Name ucin horlayas? Dunyadaki erkeklerin 57%-i, zenanlaryn 40%-i, cagalaryn bolsa 27%-i horlayandyr. Durli sebaplere gora uky wagtynda howa akymyna doly upjin edip bolmayanlygy sebapli, oran yygy-yygy dus gelyan saglyk meselesidir. Horlama esasysan bokurdagyn arka tarapynda yer alan howa yolunyn golayyndaky kanallaryn dykylmagy, ginislemesi ya-da b...

Dowamy »

283 3
Bilim, 4 months ago


Hekaýa: Steve Jobsyň ölüm ýastygynda soňky puşmanlygy

Apple kompaniyasynyn sarikdec duybuni tutujysy we dolandyryjy Steve Jobsyň 56 yasynda dunyeden otmesinin on syrasynda yazan haty:
Omrumde juda kan ustunliklere yetdim. Mn bu durmusym hem, kop kisinin gozunde ustinliklerin nusgasy. Dasyndan seyle gorunyan bolmaly. Yone mn durmusymda seyle az satlanyp bildim. In sonunda baylygymyn we owrenisen...

Dowamy »

345 2
Bilim, 4 months ago


"Gozum degenini alyp yatyar" Goz degyarmi?

Goz degmesi hakykatdanam barmy? Bilgesleyin goz degirip bolyamy? Goz degenini nadip bilmeli? Goz degmesinden nadip goranmaly? Goz monjuk gozden gorayamy?
Goz degmesi hadysasyna bolan ynanc dineje hazirki wagtda dal eysem, bizin eramyzdan on dort mun yyllyk gecmise dayanyar. Rim, Gadymy musir we Grek imperiyalarynyn galyndylarynyn icinden, g...

Dowamy »

372 8
Bilim, 4 months ago


"Onem gorulen" hadysasy dusundirilyar.

Bir yere onem baran yalak, bir duyguny onem yasan yalak, ya-da bir wakany onem basynyzdan gecirilen yaly duyyan bolsanyz diymek, sizem..... Dunyade yasayan adamlaryn 70% bir wakany ya-da bir duygyny onem baslaryndan geciren yaly duyyar. Ona "Dejavu" diyilyar. Dejavu fransuz sozi bolup, onem gorulen diyen manyny berya. "Dejavu" hadysasy esasysanam...

Dowamy »

282 0
Bilim, 4 months ago


Ýönekeý hakykat

Bu eýýamda saňa beýik diýmezler
Dagyň depesine çykanyň bilen.
Ynanyň, şahyram bolup bolanok,
Diňe bir edebi lakamyň bilen.

Görgä goýup ýörmäň ýakyn-ýadyňy,
Özüňjik tap öz ýitiren zadyňy.
Il-gün saňa bermez pälwan adyny,
Özüňden ejizi ýykanyň bilen.

Dag däl-dä — bolmasa, dag g...

Dowamy »

210 0
Edebiýat, 4 months ago


Salam hemma

Kompyuterde isleyan vpn bilyan bolsanyz aydayynda..

Dowamy »

239 3
Sorag-jogap, 4 months ago


Ýatlagyn meni

Gijelerdeý gündizlerim garalýar
Şatlygymdan gussalarym ar alýar,
Gysyp gelýär gamgyn göwnüm daralýar
Göwnüň agratsalar ýatlagyn meni.


Bagtym gitdi özge işige bakyp
Aýralyk güllerin ýüregime ekip,
Adymyň yzyndan adyňy dakyp
Kalbyň agratsalar ýatlagyn meni.


Säher...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, 5 months ago


Görünip gidiň

Boşap galan ornuňyzy dolduryp
Gam gussany bogup- bogup öldürip,
Ýaşa çümen gözlerimiz güldirip.
Jahana bir pursat görünip gidiň


Toprak üste başyňyzy göterip,
Söhbet ediň uzak- uzak oturyp
Dyzyňyzda başym sypap yatyryp
Gijeler bir pursat görünip gidiň.


Ezýetlenen...

Dowamy »

227 5
Edebiýat, 6 months ago


Gitseň git

Gitseň git etjegim aglaryn zaryn,
Unudaryn, erk ederin özüme
Ýene düşjek bolsa saňa nazarym.
Ellem bilen çüý kakaryn gözüme


Gitseň git, saklamaň gitsin gümüne,
Näme onsuz aýym günüm sönýami?
Aýak basman gadam basan gumuna
Ondan gowsy terk ederin dünýämi.


Gitseň...

Dowamy »

219 0
Edebiýat, 6 months ago


Hayys

Salam. Komp isleyan vpn ba bolsa aydayynda?

Dowamy »

173 2
Sorag-jogap, 6 months ago


Kim bilyar?

Salam hemma. Birinin telinden sms ya jan gelende beyleki bilmek isleyan adamyn teline catyp bolyamy? Nm yazysyanyny zadyny bp bolyamy bilyan bplsanyz aydayynda

Dowamy »

321 17
Sorag-jogap, 6 months ago


Bolup baryan natanys

Onkiler dek sana unsum beremok
Onkiler dek seni kuysap duramok
Cunki sende yska mahir goremok
Menin ucin bolup baryan natanys


Guljek cagym goydun didam nemleyip
Basda mun gam gulkilerim kemleyip
Sen barada bilmen pikir jemleyip
Menin ucin bolup baryan natanys


Se...

Dowamy »

241 2
Edebiýat, 6 months ago