Komek gerek

Telefona duzulen accoundy nadip ayyrmalay. Ayrylanok(udalit bolonok) account

Dowamy »

147 3
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

Saýt barada (gürrüñdeşlik)

Ýöne inside maglumat goýaýyn diýdim. A to hamala men gedaýmyşym...

Dowamy »

182 4
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 month ago

Gülçeşme doglan güniň gutly bolsun.

Ahli arzuwlaryňa ýet. Giç bolsada gutlaýyn diýdim. Giçden hiç ýagşy. Iň gowy arzuwlar saňa. Kän dile çeper däl şonyň üçin gysgaça ýenede bir gezek gutlaýan. Bagtyňy tap bagtly bol.

Dowamy »

294 35
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

Milli ideýa

Her bir döwletiň milli ideýasy bolmaly, ideýasyz döwlet tokaýda azaşan gyzjagazdan gowy däl. Milli ideýaň näme aňladýanyny gowy düşüner ýaly käbir döwletlerde mysal getireýin:

ABŞ-larynyň milli ideýasy demokratiýa, hususy eýeçilik we kapitalizm.

Ýewropa ýurtlarynyň milli ideýasy adam hukuklaryny goramak, şahsýete syl...

Dowamy »

257 12
Sorag-jogap, Zulfikarow tarapyndan 1 month ago

Mollañky dogrumy ÿa beÿleki adamyñky

Gost agzañ towuk ôñ dôrànmi ÿa ÿumurtga diÿen temasyndan soñ,geçen ÿyl bolan bir kiçijek waka ÿadyma dùsdi.
Patada otyrdyk weli,molla bn bir adamyñ arasynda dawa ÿùze çykdy.Molla adam adam atadan dôrân diÿÿàr,ÿanky adam bolsa,adam maÿmyndan dôran

Dowamy »

627 73
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 1 month ago

Kim gorya

Kardeslerim goryan bamy gaty gyzykly eken
Maslahat kinoñ basyndaky aydym Guliz Ayla-Bugun dunden iyi.mp3 alyp yolda dinleseniz dosynyz kopeler)

Dowamy »

396 55
Sorag-jogap, LadaKalina. tarapyndan 1 month ago

Soraglar

1.Yuz yyllyk urus nacenji yylda bolyar?
2."Пришельцы" kinosynyn rejisyory kim?
3."Menin dostum Melegus" powestinin awtory?
4.Biologiya adalgasy nacenji yylda kim tarapyndan ylma girizildi?
5.Oguz hanyn weziri kim?
6.Despicable me-Гадкий я yagny minions multiserialy haysy yurdun multiserialy?
7."Ну, погоди"...

Dowamy »

277 18
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 1 month ago

Gowy gorýan aýdymymyň sozleri👈

🎶 Söymediňmi
Sen diýip köýmedimmi
Gizlinje agladyňmy
Sözle...

🎤 Dünýe bir ýana senem beýleki
Seň üçin hemme zatdan geçdim meýletin
Ýylgyşyň etdi ýesir sergezdan eyledi
Gözleň özünde meni ençe ýyllar egledi
Özüm durun yüregim yzyňdan ylgady
...

Dowamy »

159 2
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 month ago

Komek gerek!

*35*0000# su kod bilen gelyan janlara jogap bermeyadim.Indi acyp bilemok,jañ gelenok.#*35*0000# kod ocuryadi.Yazsamam acylanok.Komek edayiñ bilyaniñiz bar bolsa!

Dowamy »

314 9
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 month ago

Kim bilýa?

Kimler.bar saýtynyñ registrasiýasy isleýarmi?
👆 Su saýta surat goyman girdim welin bir SMS den kop sms yazyp bolanok

Dowamy »

245 4
Sorag-jogap, Agashka. tarapyndan 1 month ago

Pikirleneliñ!

Salam agzalar,gowmy yagdaylaryñyz?Geliñ,birazajyk pikirlerimizi paylasalyñ! Hazirki dowruñ soygusine nahili seretyañiz?Hazirki yetginjek oglan-gyzlaryñ soygi diyyan zady name?
Kabir bolyan wakalara gabat gelyan,esityan welin biz sol yasda wagtymyz beyle zatlar yokdy diyyan.Gaty seyrek bolyady beyle yagdaylar 3-4 yyl ozal.
Meniñ yasayan...

Dowamy »

573 76
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 month ago

ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Вс...

Dowamy »

215 11
Sorag-jogap, Wonderfull tarapyndan 1 month ago

Dälihana adyndaky dälihana

Soňky döwürler realno gyzygy gaçyp başlady doslar, esasanam meniň arkamdan edilýän gepleriň gyzygy gaçyp ugrady. Men hemmesini prikol hökmünde kabul edýärdim, sebäbi onlaýn seminarda odnoklasnigiň tehniki gurnaýjysynyň biri şeý diýipdi:
- Heýterleriň we gepçileriň ýok bolsa, diýmek sen ösmediksiň!!! Ýagny gepiň edilmeginiň esasy sebäpleriniň...

Dowamy »

338 12
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 month ago

Komek edin!!!

Telefonyn yuzunde kody bardy son sol kody acjak bolup synanysyp su yagdaya getiripdirler name edip bolya komek edin agzalar

Dowamy »

442 54
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 1 month ago

Hayysym bar

Emin Rasen "Hedeh" aydynynyn sozlerini bilyan bolsanyz yazayyn hayys!

Dowamy »

198 2
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 month ago

NЕDIR ŞА TURKMЕNMI?

Tаryhа, jеmgyýеtiň, döwlеtlеrin ösuş ýolunа sеr sаlyp gösеň, hаýrаn gаlаýmаly pursаtlаr bаr. Оlаryňаm ykbаly taryhy şаhsyеtlеriň ykbаlynа mеnzäp dur. Mаhаl-mаhаl оlaryň аrаsyndа tаpаwut hеm bаrdyr öýdеňоk. Häkimiň dörеmеg jеmgyýеtiň zеrurlygynа bаglymy, jеmgyеt özünе gеrеk häkimi sаýlаp tutýarmy ýa-dа häknmligе dаlаş edýän şаhsyеt jеmgyýеtе nämäniň...

Dowamy »

111 0
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 month ago

Bar bolan baýlygy dogry dolandyrmagy öwreniň!

Bir ýigit durmuşyndan hemişe zeýrenýärdi:
"Näme üçin beýle men betbagt?" Başgalarda maşyn, kwartira, gowy bilim bar, ýöne mende barmy? .. durmuş geçýär! Ýöne men ýaş we güýçden doly ...
Bir gezek geçip barýan bir garry adam bu ýigidiň nalyşyny eşitýär:
"Aýagyňyzy 1 milliona, hatda goluňyzy kesseler razy bolarsyňyzmy?" - diýip,...

Dowamy »

159 1
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 month ago

Bir giden soraglar

Salam agzalar gowmy ýagdaýlaryňyz? men size sorag berjek. bu soraglary bilen adam luboý ýurduň luboý ýokary okuwlaryna girip biler.sebabi bu soraglar o okuwlardaky berilýan soraglardan kynrakdyr. bilmedim weli 100% bilersiňiza öýdemok.bu soraglary enčeme men diýen alymlaram čözüp bilman bu dünýaden ötüp gitdiler:-) 1- nahili adamyň kellesinde goňak...

Dowamy »

508 47
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 1 month ago

Gutlag!

Salam mähribanlar!Baýramyňyyz gutly bolsyn!Janyňyz mydam sag, ömrüňiz owadan gül yaly owadan bolsyn!Size bagtly durmyş, gelejekde özüňize mynasyp yar,ene - ataňyzy guwandyrýan mynasyp perzent bolmagňyzy çyn ýürekden arzuw edýärin.

Dowamy »

142 8
Sorag-jogap, mertogly tarapyndan 1 month ago

Zenanlar gununiz gutly bolsyn!!

mähriban eneleri, hormatly gelin-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, Siziň durmuşyňyz, geljegiňiz-görjegiňiz bahar pasly ýaly hemişe owadan bolsun! Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, maşgala ojagyňyza agzybirligiň höküm sürmegini, rysgal-döwleti we bagtyýarlygy arzuw edýäris! Hemişe we her bir işde şowlulyk hem...

Dowamy »

100 5
Sorag-jogap, muratik tarapyndan 1 month ago