Sozluk

Sonky dowur telefonlarda kan gabat gelyas bulara su terjime etyan programa bulara tm rus sozluk yada universal translater mysal blp biler bularyn hemmesem bir soz terjime edip bilyar hemme dildenem terjime edya yone bir soz.Sular yaly programa yokmyka siz bilenzokmy bir soz dalde tekst terjime edyan teksti yzygiderliligine yazyan onson sho teksti t...

Dowamy »

261 13
Sorag-jogap, lacos tarapyndan 1 month ago

Oyun

Salam talyplar komyn agzalary shu oyunlary bilyan ya oynayan bamy aranyzda dota 2. Counter strike global ossensive shol oyunlar pul gazandyrya dp esitdim ozima oynap goremok yone plan yerde gowy oynayan barmysh dp gidyan dotacylary goryan sizin pikiriniz nahili?

Dowamy »

226 7
Sorag-jogap, lacos tarapyndan 1 month ago

Vpn

Doslar turkmenistanda haysy vpn işleýa.instagram you tube acýan

Dowamy »

333 4
Sorag-jogap, Akmyratakmad tarapyndan 1 month ago

Datejust

[b][url=http://watchlove.michaelkorswallet.cn/fr/]Rolex Yacht-Master II[/url][/b]
[b][url=http://watchlove.michaelkorswallet.cn/fr/]répliques de montres[/url][/b]
répliques rolex suisse à vendre | répliques de montres suisses | répliques rolex suisse à vendre

Datejust


...

Dowamy »

101 0
Sorag-jogap, madomayad tarapyndan 1 month ago

Blancpain часы

[b][url=http://ru.pbjfun.com/]высокое качество реплики[/url][/b]
[b][url=http://www.pbjfun.com/ru/]высокое качество реплики[/url][/b]
высокое качество копии часов для мужчин | часы | часы

Blancpain часы<...

Dowamy »

86 0
Sorag-jogap, madomayad tarapyndan 1 month ago

Свадебные платья : weddingdressesoutlet.co.uk , платье на выходе онлайн

[b]Купить Свадебные платья[/b]
[b][url=http://www.weddingsales.cn/ru/]Купить Свадебные платья[/url][/b]
Свадебный Factory Outlet Limited
Свадебное платье Factory Outlet
Свадебное платье Factory Outlet


Свадебные платья : weddingdressesoutlet.co.uk , платье на выходе онлайн<...

Dowamy »

84 0
Sorag-jogap, madomayad tarapyndan 1 month ago

ARZUWLAR

Salam agzalar. Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap berýädiňiz? Siziň ýurduňyza, maşgalaňyza, talyplar.com'yň agzalaryna näme arz...

Dowamy »

220 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Gamgyn Waka

9.synyp şu wagt sapakda oturyarys...yanymda dünya gözeli bir gyz otyr..... .......... ... ...yüzüne bakmana dözemok... onu na deje soyyandigimi bilenok... ol menim in yakın dostum... meni dine dost hökmünde göryar... name ücindir bilemok yöne... öz-özümden utanyaryn... 10.synyp öyde...mana jan edip, halaşyan oglany bln tersleşdigini...we yanynda bo...

Dowamy »

374 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Komek gerek

Salam talyplar gowymysyñyz

Indi siziñ mana komegiñiz gerek
Turkmen edebiyatynyn gornukli yazyjysy Ogulsenem Tañyyewa Hakynda bilesim gelyar omri we doredijiligini powestlerini cyn yurekden okayan ozi hakdada bilesim gelyar
Bilyan zadyñyz bar bolsa teswir yazyp galdyrmagynyzy hayys edyarin

Perhat Sabirow

Dowamy »

198 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Stupendiya hakda

Bu gün! Bu gün studente, Berilýär pul-stipendiya! Bu gün! Bu gün, gör, birgiden Çykyp boljak bergiden! Tamam okuw Hem kafedra! Kim teatr, Kim kafeda! Saç syrylyp, atyr kükäp, Alynýar tom-tom kitap! Bu gün, bu gün, gör inçeden Edilýär örän kyn jedel! Bu gün! Bu gün arzyly gün: Arzygülli Arzygülün Sonagülli Sonagülün Yene gülli, Yene gülün Kino ya pa...

Dowamy »

196 4
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Komeginiz gerek

Men haysy saytdan oz islendik aydymlarymy gozlap tapyp alyp bilerkam???

Dowamy »

243 10
Sorag-jogap, (shyh)sho men tarapyndan 1 month ago

Aýrylşma kim günäkär?

Iki sanysy toý tutýar, maşgala gurýar. Soňam aýrylşýanlaryda köp bolýa. Şol maşgala bozulmalara kim günäkär? Bozulýan maşgalaryň 70-80%-i erkekler sebäpli dagaýar. Aýallaryňam günäli ýeri ýok diýemok, ýöne hut aýrylşmaly diýen derejä çenli baryp ýeten bolsa diýmek erkekjan günäkärdir.
Köplenç maşgala b...

Dowamy »

390 4
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

Içi gara

-Ilki bilen hemmä salowmäleküm!!! Men siziň araňyza şu gün Daşoguz welaýatyndan goşuldym. Egerde şu mawzugymda kemçilik ya-da ýaňlyşlyk bolsa göz ýumup geçäýiň we bu meniň birinji mawzugym!!!
Içi gara diymek näme? Bu zat haçanda adam ozi eden ishlerden rahatlanman iliň eden ishlerini görip onuň eden/etjek işine päsgel berjek bolanda ya-da on...

Dowamy »

487 11
Sorag-jogap, Yaash tarapyndan 2 months ago

Hekaya

Hemmäňize salam.Ertiriñiz hayyr
Gadym zamanlarda bir patşa bar eken. bu patşa aragy gowy görýän eken. günlerde bir gün patşa hemme wezirlerini ýanyna çagyryp, "kim meniň aragymy taşladyp bilse ýarty baýlygymy şoňa berýän" diýipdir. bir wezir nädip taşlatmaly diýip pikirlenip barýarka derwezesi açyk jaýa gözi düşýä. bu howlyň içinde bir owada...

Dowamy »

332 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Geliñey oyun oynaly

Gelin gowusy uy$üp oýun oýnalyñ, hormatly talyplar "$äherler" oýnuny köpüñiz bilýänsiñiz, men häzir gysgajyk dü$ündireýin, bir oýunçy bir $äheriñ adyny aýtýar, beýleki oýunçy bolsa birinji oýunçynyñ aýdan $äherindäki sözüñ soñky harpy bilen ba$laýan $äher adyny aýtmaly! MESELEM: Berlin- Nebitdag- Gomel.... Oyuny $eýle tertipde dowam edibermeli, oýu...

Dowamy »

360 67
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Kerki

Kerkili agzalarymyzdan barmy
Ba bolsa habarlasyñ
+99364290174

Dowamy »

201 7
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Durmus Sapagy

Iki dost nirädir bir yere baryan eken.ýolda dostlaryñ arasynda dü$üni$mezlik ýüze çykýar.olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir $apbat çalýar.dostundan göwni ynjan ki$i $ol ýerde dyz epip,çägäniñ ýüzüne:"$u gün dostum meniñ göwnüme degdi"diyip ýazýar. Birhaýukdan soñra dostlar bir suwdan geçmeli bolýalar.suwdan geçmeli bolýalar.suwa doly giri...

Dowamy »

402 72
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

🤗

Offshore Romance on Google Play is the best dating app I have used. But there are alot of others you can try. https://goo.gl/FGxjSL

Dowamy »

93 0
Sorag-jogap, MarishkaMari tarapyndan 2 months ago

Hormatly akyllysumak

Kanuny bozmak gūnà. Patşañ (imperatoryñ)sözūni ýykmaly dàl eken. Bir dinibaşga ūn iki ynsanyñ psihiciski söweşem hökman dàl. "Din,syýasat we özūń barada hiç wagt gūrrūñ etme" pikire gulluk edip men dilimi saklanymy kicilik görmàñ. Bu bayram azgynlyga eltyar. Name ūcin sen onda başga yurtlaryñ mango,dewali.palow we şm baýramlaryny bellañok?

Dowamy »

204 0
Sorag-jogap, pedagog tarapyndan 2 months ago

Aňy ýoklaryň baýramy! Ýa gaty akyllylaryňmy?

'14-nji fewralyň bilen gutlaýan, söýgülim' diýýän adamdan gaçyber! Adamlar nirä barýaňyz? Söýgüniňem bir güni bolarmy?
Söýginiň güni diýip belleýän 14-nji fewralymyz aslynda hristianlaryň ýaş ýetginlekleriniň ilkinji gezek gatnaşykda bolýan güni. Şu gün sebäpli näçe maşgalalar bozulýa, näçe gül gyzlaryň soňy iki...

Dowamy »

540 11
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago