Gadymy/köne sözler

Salam agzalar. Mana sizden bir yerlikli maslahat gerek. Köynek tikilyan atelyeni atlandyrmak üçin gadymy/köne , yone , elbetde owadan manyly bir soz gerek? Tekliplerinize garashyaryn!

Dowamy »

288 4
Sorag-jogap, Aytokga tarapyndan 6 months ago

Salam bermek hakynda

Salam dostlar,

Salam bermek sünnet. Berilen salamy yöne almak hökmany yagny parzdyr.

Sebabi berlen salamy almazlyk adamlar arasynda dushmanchylyga yol achyar. Bu bolsa dogry dal. Salam adamlar arasynda soygi doredyar.

Pygamberimiz saw aydan eken:

Bir ish öwredeyinmi aranyzda soygi-muhabbet...

Dowamy »

302 0
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 6 months ago

Salam

Salam. pikirler bolumi barmy namesi uytgesik bu yerinin. Ertir coma name boldy

Dowamy »

253 4
Sorag-jogap, аgasy tarapyndan 6 months ago

Arylardan nadip dynyp bolar.

Salam. Gun sowany ucin mi namemi? Balkonymyzda arylar birden kopelaydi. Sholardan dynmak ucin nahili yollar barka? Maslahat berayseniz.

Dowamy »

253 4
Sorag-jogap, user tarapyndan 6 months ago

Durmuşa bolan höwesiñ gaçsa name etmeli ??

Dünýeden doýmak duýgusy ?!

Dowamy »

484 16
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 6 months ago

Az bilen - köp yada uzak yashar.

Salam dostlar,

Shu yokardaky name-de bolsa dogry aydylypdyr.

Bagtly adam - yonekey sada adamlar. Köp zady bilenoklaram, kän bir dushmanam yok son. Her kimem ony gowy göryar.

Akmak sürer döwrany,
Akylly onun hayrany.

Belki akylly adamlar - betbagt adamlardyr. Olar oylanyp köp zadyn...

Dowamy »

340 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 6 months ago

Gyz düýşiňe girse gowymy ?

Meň gyzlar bilen aram gelip-geçerli.Gyzlar bidenä melekler,birdenem şeýtan.ýaşlar uçin güýçli duýgy meň uçinem,asyl biziň herekedim dogrymy?

Dowamy »

520 20
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 6 months ago

Täsin sorag

Düýn şeýleräk bir sorag bn gabatlaşdym. Zenan maşgalada (женский пол) günde bolup bilýän zat, erkek adamlarda ömründe ýekeje gezek gabat gelýän zat näme ? bilýän barmyka ?

Dowamy »

773 16
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 6 months ago

Name tazelik

Salam dostlar,

Taplar nichik, name tazelikler bar umuman?

Aydyp oturyn.

Dowamy »

428 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 6 months ago

Nädip ökünmez ýaly ýaşamaly?

Köp adamlar:"wah şu wagt öňki ýaşlygym bolsady" diýip öz durmuşynda eden ýalňyşlaryna ökünýärler. Siziňem araňyzda belki şuňa meňzeş ökükçli gezip ýörenler bar bolsa gerek. Eger bar bolsa biziň bilen paýlaşyň. Goý geljekdäki ýaşlar bir şol öňki ýalňyşlyklary gaýtalamasyn!

Şahyrlaryň biri öz goşgy setirlerinde şeýle belleýär:
Ş...

Dowamy »

451 7
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 6 months ago

Jogap tapyp bilmedik soragym

Gawunyň ýagşysyn şagal iýer diýipdirler. Meň gowy gawun iýesim gelýär. Şonuň üçin men şagala öwrülmelimi ýa dogulaňda şagal bolup dogulmalymy?
***
Şagalyň sesi
Ýadymda, şol günem şu günki ýaly,
Dolan aý asmanda nurun saçýardy.
Garagol ýyldyzlar gözlerin gyrpyp,
Biri ýansa beýlekisi öçýärdi.

Ý...

Dowamy »

358 6
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 6 months ago

Köpchülik we hakykat

Köpchilik edyäni yada köp adamlaryn bir mesele hakyndaky den pikirliligi - o meselän dogrulygyny subut etmeyar.

Mslm bir yalan yada bozuk ishi bir milledin köp bölegi däp-dessur yaly köpden bäri edip gelyär. We sonam shony taze neslin adamlaram islese we islemeseler ony yagny yalany we bozuk ishi göyä hakykat, dogrulyk yaly edip gely...

Dowamy »

262 3
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 6 months ago

Talyp dalashgarlere ustunlik

Salam talyplar we dalashgarler. Ilki bilem hemmanize ustunlik dileyan.
Dalashgarlerin ählisine showlylyk dileyan.
Arañyzda TDY we DI ( narhoza) synanshyanyñyz bar bolsa habarlashayyñ.

Dowamy »

253 1
Sorag-jogap, barcam tarapyndan 6 months ago

Turkmen nakyllary

Gelin bilyan türkmen nakyllary yatlalyn:

Köprüden gechyänchän donuza dayy diy.

Dowamy »

448 14
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 6 months ago

Elbetde söygi

Salam egindeşler we watandaşlar hemmaniz goşulyn garantiya beryan içimizdaki talanly ogln gyzlarymyz bilen öran gyzykly söhbet bolar
Welcome !!

Dowamy »

363 3
Sorag-jogap, luckyboy1999995 tarapyndan 6 months ago

Redmi 5 boyunca sorag

Aranyzda redmi 5 ulanyp goren barmy?

Dowamy »

294 3
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 6 months ago

Visa kart boyunca komek

Visa karty playmarkede catyp goren barmy?Men catjak bolsam kartyn nomery yalnysh diyya

Dowamy »

369 4
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 6 months ago

@nowca gel bari

salowmaleykum! Nowca sen bir gosgy paylasypdyn (linyada) gysga setirli prikolnyja gosgydy..samalyot d.p birzat-ar diyilyadi, wolga/moskvich surern obada diyyadi

Dowamy »

512 13
Sorag-jogap, Nepes29 tarapyndan 6 months ago

Hemra Rejepowyn 1 aydymynyn ady gerek

Salam. Hemra Rejepowyn bir aydymy bardy. tapyp bilemok., Sozleri

Gapynda gelin mashyn dur gulum
sen munyan ol mashyna ir gulum
kurtan tashla diyeyin men zor gulum
.......................

aglama aglama aglama yar
saklama sen mashyny egleme yar

srocny gerek bolup dur, komek etse...

Dowamy »

325 1
Sorag-jogap, ashyrhan95 tarapyndan 6 months ago

Ýazyjy şahyrlaryň salgysyny, tel. nomerini biýäňizmi

Salam hormatly agzalar, eger araňyzda türkmen ýazyjy şahyrlarynyň salgysyny, tel.nomerini bilýän bar bolsa ýazaýsaňyz.

Dowamy »

424 5
Sorag-jogap, marokka tarapyndan 6 months ago