Gutlag!

Salam mähribanlar!Baýramyňyyz gutly bolsyn!Janyňyz mydam sag, ömrüňiz owadan gül yaly owadan bolsyn!Size bagtly durmyş, gelejekde özüňize mynasyp yar,ene - ataňyzy guwandyrýan mynasyp perzent bolmagňyzy çyn ýürekden arzuw edýärin.

Dowamy »

142 8
Sorag-jogap, mertogly tarapyndan 1 month ago

Zenanlar gununiz gutly bolsyn!!

mähriban eneleri, hormatly gelin-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, Siziň durmuşyňyz, geljegiňiz-görjegiňiz bahar pasly ýaly hemişe owadan bolsun! Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, maşgala ojagyňyza agzybirligiň höküm sürmegini, rysgal-döwleti we bagtyýarlygy arzuw edýäris! Hemişe we her bir işde şowlulyk hem...

Dowamy »

100 5
Sorag-jogap, muratik tarapyndan 1 month ago

Kömek edäýiň!

Salam saýtdaşlar!!! Maňa düzmäniň epigrafy üçin "Parahatçylyk" hakda 1 bent goşgy gerek ,özüm tapyp bilmedim ...şonuň üçin sizden kömek soraýan ,eger kimde ba bolsa ýazaýyň ...haýyş edýän dostlar!
Eger mümkin bolsa awtoryny hem ýazaýyň ,sebäbi epigrafda görkezmeli awtorynyň kimdigini...öňünden sag bolsun aýdýan!

Dowamy »

180 7
Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 1 month ago

Gutlag

Màhriban aÿal gyzlar siziñ hemmañizi 8mart halkara aÿallar gûni bn gutlaÿaryn,gutlamak bn size altyndan bagt,saglyk uzak ômùr arzuw etÿàrin..!

Dowamy »

126 6
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 1 month ago

HALKARA ZENANLAR GÜNI!

Salam gadyrly Talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary! Menem öz adymdan ýetip gelen 8-nji mart Halkara Zenanlar günüňizi tüýs ýürekden gutlaýan! Size berk jan-saglyk, maşgala abadançylygyny, işiňizde we okuwyňyzda uly üstünlikleri arzuw edýän!
Egerde bu ýerde bar bolsaň we okayan bolsaň seni aýratyn gutlaýan JIGIMJAN!!!
Gutlamak bilen:...

Dowamy »

113 7
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 1 month ago

Şu kanallara girip gördüňizmaý?

https://www.youtube.com/channel/UCc0V3_6oZbALpXhXfS7YaGQ
https://www.youtube.com/channel/UCmxFsNInTBh50-vNsGk2qOg

Dowamy »

142 2
Sorag-jogap, Merdan1981 tarapyndan 1 month ago

Blogger gerek :)

salam dostlar. tasindunya.ru saýtyna her gün, gyzyklyja, hiç saýtda ýok makalar paýlşajak adam gerek.
aýyna 50 tmt nomerine oklap bilýän, başlangyjyna. soň işi gowy ýöretse 100-150 hem oklap bilýän
her gün 3 sany makala, türkmen dilinde düzüw ýazylan.

işe düşünjeli, internet saýtlaryna, esasan hem WordPresse gowy düşüný...

Dowamy »

271 13
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşasyn!


Bugün hemme şat, açyk göwünler
Baýramyň şatlygyndan, ýaýraýar diller
Elimde siz üçin, gyzyl bägüller
Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar)

Ýüzü...

Dowamy »

115 3
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

8-nji mart — HALKARA ZENANLAR GÜNÜNIŇ taryhy

8-nji mart — Halkara zenanlar güni ýa-da Bütindünýä işçi zenanlaryň güni aýal-gyzlara garşy jynsparazçylykly düşünjä garşy göreşmegiň günüdir.
Mundan 1.5 asyrdanam köp wagt öň deňhukukly işe deň aýlyk hakyny talap edip we iş ýerlerindäki ýaramaz şertlere garşy janlaryny orta goýup aýaga galan aýal-gyzlaryň bu günki-gün atlary ýatdan çykyp gi...

Dowamy »

152 2
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 month ago

Son pozular. Mowzugy okasanyz hosal bolardym.

Salam doslar, gowumy yagdaylarynyz? Bu mowzugy son pozaryn.
Doslar mana Asgabatda yada bolmanda Gokdepede prapiskasyz islap bolyan ansadyrak is gerek.
Su meselede komek etseniz gowy bolardy. Komek berip biljeginiz bolsa habarlasar yaly nomer galdyrayn.

Dowamy »

424 35
Sorag-jogap, Talypcy_2021 tarapyndan 1 month ago

Mahriban Aýal-Gyzlar sizi Ýetip gelen 8 nji mart baýramyňyz bilen tuýs ýüregimden gutlaýan.

Bayramlarynuz bilen bagtly bolun , bagtly bolanlar ondan da bagtly bolynYigitler name sowgat edeli ??? Bir sowgada etmeli

Bellik: bize etmandiler yone gury gutlapdylar

Dowamy »

180 11
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

Durmuşyň hakykaty barada oýlanaýlyň.

Mysal üçin. Köp duş gelinýändir. Çagalary bolmaýan maşgalalary. Onsaň olar çäräni çagalyk almakdan tapýalar. Bir gezek şeýle waka eştdipdim. Bir maşgalaň çagasy bolmansoň obaň köp çagalasyndan bir gyzjagazy gyzlyga alýarlar. Ol gyz ulalýar, okaýar . Ýöne oňa hiç hili hiç zady maşgalasy aýtmaýar. Soñra durmuşa çykjak bolanda, nika gyýylanda kakasyny...

Dowamy »

527 57
Sorag-jogap, Nätänyş adam tarapyndan 1 month ago

8 Nji Mart Baýramyňyz Gutly Bolsun

Mähriban gelin-gyzlar ýetip gelen 8-nji mart baýramyňyz gutly bolsun!

Elmydama ýüzüňizde şatlyk bolsun, güler ýüzüňiz solmasyn!

Baýramçylygyň taryhy gelip çykyşy.

Halkara zenanlar gününi her ýyl baýram etmek baradaky karar 1910-njy ýylda aýallaryň Kopengagende geçen 2-nji Halkara konferensiýada Klara Set...

Dowamy »

154 5
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Çaýhana...

Kimler online , hany söhbetdeş bolalyň onda...

Dowamy »

452 105
Sorag-jogap, Mr.WriTer tarapyndan 1 month ago

Adamy ynam ýaşadýar

“KODAK” kompaniýasynyň düýbini tutan Jorj Istman 1935-nji ýylda ýönekeýje fotoapparat bilen Afrikadaky ýyrtyjy haýwanlaryň suratyny örän golaýdan düşürmegi başarypdyr. Şeýle golaýdan, hat-da ýanynda duran ýaly edilip düşürilen suratlary görüp, onuň dostlary: “Sen muny nädip başardyň?” diýip, geň galyp sorapdyrlar. Şonda Istman şeýle jogap beripdir:...

Dowamy »

215 0
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 month ago

Sorag: massonlar barada bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň?

Massonlar hakda aydayyn

Dowamy »

219 6
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

Kanada işlemek üçin iň meşhur yurt boldy.

Kanada geçen ýyl zähmet migrantlary üçin has özüne çekiji ýurt boldy. Şeýle maglumaty iki halkara kompaniýasynyň (BCG we The Network) hünärmenleri bilelikdäki barlag işiniň netijesinde anykladylar diýip, vse42.ru habar berýär.

Maglumatlara görä, Kanada gazanç etmek maksady bilen öz ýurduňdan gitmek üçin has özüne çekiji döwlet bolup...

Dowamy »

126 0
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

Hiç haçan şu sözlerı google ÿazyjy bolma!

Hiç haçan şu sözlerı google ÿazyjy bolma!

Bu sözler ÿöne-möne sözler däldir!

1. ''ЫРКА'' şu sözi yazyp barlap görme.

2. ‘’крутящийся человек’’ bu söz hem şeÿle

3. ‘’333.333.333’’ şu kombinasiÿany hem ÿazmañ!

Galanany özuñiz görüñ, men size duÿdurandyrn!

Dowamy »

786 62
Sorag-jogap, kondidant_98 tarapyndan 1 month ago

Türkmen diyme maña indi

Eje men-ã aljak Tatar,
Türkmen alsam mydam yatar.
Õylenãysem Türkmene,
Sen ogluñ bergã batar.

Eje men-ã aljak gazak,
Türkmen alsam giden azap.
Termit Türkmen alsam eje,
Pulum alar jübim gazap.

Eje men-ã ors aljak,
Orsyñ bahasy arzanjak.
Türkmene berjek puluma
Akja "Ava...

Dowamy »

285 5
Sorag-jogap, LadaKalina. tarapyndan 1 month ago

Bilyañizmi?

SM-G900 diyen telefon bilyañizmi?Zaryat alyp duran yerinde ocup galdy.Indem yuzi acylanok.Name bolupdyr we name etmeli bolya?Bilyaniñiz komek edayiñ!

Dowamy »

231 9
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 month ago