"дело во мне"

Salowmaleykim hormatly agzalar ilki bilen ahlinizi taze yylynyz bilen gutlayan her birinize we mashgalanyza jan saglyk arzuw edyarin, gecen yyl saglygyn nahili wajypdygyny yene bir gezek yatlatdy. Onler eyledi onler beyledi yaly dash toweregin gurrunleri sizi hem yadadyandyr , kimleri amazon~yn yekeje dukany, onduryan harydy bolmazdan eyesinin d...

Dowamy »

96 1
Sorag-jogap, Henry_Ford tarapyndan 2 weeks ago

Windows 7-de haysy vpn isleyar

Salam agzalar windows 7de haysy vpn isleyarka gyn gorman sony komentariya yazayyn

Dowamy »

74 2
Sorag-jogap, Ylham005 tarapyndan 2 weeks ago

In gowy aydyan aydymcylar TOP10

1)Jony, Rus aydymcysy onun aydymlary gaty gowy we men onun mushtosy!

2)Elmen bilen gafur ''Морозы'' aydymam gaty gowy bular hem rus aydymjylar!

3)Sohbet Jumayew Sapp ''Kimi soyyan'' bul aydym hem gaty gowy!

4)Nahide Babasli bul hem turk aydymcy munyn aydymlaryny hem dinlemek ucin gowy!

5)A...

Dowamy »

255 19
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago

Kömek gerek

Näme üçin telefon oznden ozi reklama cykaryp chrome girip gidyar prosifga etdimam peyda edenok bilyanin bolsa komek et

Dowamy »

125 6
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 2 weeks ago

SALAMLAŞAMYZDA DOLY SALAMLAŞALYÑ

Salam bermek Allahyñ buýrugudyr.
"Eý,iman edenler,kesekiniñ öýune eýesinden rugsat soraman we salam berman girmaň"(Nur 27) Pygamberimiz bolsa :"Iman etmeseňiz jennete girip bilmersiñiz.Biri-biriňizi söýmeseňiz kämil imana eýe bolup bilmersiňiz.Size biri biriňizi söýdurjek bir zady öwredeýinmi? Araňyzda salamy ýaýyň"diýip ündäpdi.(muslim). Sa...

Dowamy »

68 0
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 2 weeks ago

Bilip goyun

Goryan weli kopuniz oz yurdunuzada belet dal oytyan,yekeje glawny kocesi bolan yeketak saher,SERHETABATDYR(onki GUSGY)men gulluk edipdim sotayda.

Dowamy »

164 6
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

Bilin suny

Turkmenistanda belki dunyade yekeje esasy kocesi bar saher,bilinda suny.

Dowamy »

207 13
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

Ýene-de sorag

1. Uzadygyça gysgalýan zat näme?
2. Haýatyň üstünde 5 guş otyr. Bir awçy geçip barýarka 2-sini atýar. Näçe guş galýar?
3. 30 ýaryma bölüp 10 goşsak näçe bolar?
4. Ukynyň iň agyr wagty haçan?
5. Haýsy gapdan nahar iýip bolanok?

Dowamy »

211 8
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 2 weeks ago

Eger sorag berseler haýsysyny saýlardyňyz?

1. Siz üçin gelejegiňizi ýagtyldan ýoluňyzy açan ynsan gowumy ýa-da söýgüliňiz?
2. Size ilkinji harpy sany öwredenmi ýa-da durmuşyň kyn meselelerinde baş alyp çykmagy öwreden ynsan?
3. Sizi köp agladyp durmuş bilen tanyşdyranmy ýa-da ähli syrlary sizden gizläp sizi begendirenmi?

Dowamy »

129 4
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 2 weeks ago

? ? ? ?

KIM BAR ???

Dowamy »

156 19
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

V2yang

Salam gowymy dostlar içiňizde bilyaniňiz bar bolsa ugradaýyň isleyan V2yang serwer kody bar bolsa ugradaýyň .
Öňünden sagboluň

Dowamy »

76 4
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Tanyşlyk!

Her kim öz hakyky adyny aýtsyn. Men Şöhrat

Dowamy »

222 22
Sorag-jogap, *Hemedany tarapyndan 2 weeks ago

#doglan gün

Herkim öz doglan gününi ýazsynda,
Men: mart 28

Dowamy »

232 27
Sorag-jogap, hickim77 tarapyndan 2 weeks ago

!!!

Gic yagsy,millet,gowumysynyz,uzak gun islap yadan bolsanyz arman,islemedik yaltalar sizem yatyp yadansynyz sizem arman!

Dowamy »

93 5
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 weeks ago

Soygi hakda goshgy

Salam talyplar com-yn agzalary. Gelin shu mowzukda soygi hakda goshgy yazalyn!!!

Dowamy »

242 32
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago

Kim bilmeşek :) baýrakly

Kim bilmeşek


Iki nol iki dört

a) 0044 b) 2024
ç) 0024 d) 2044

Jogabyny komentariýada ýazyň, bilene baýrak bar:)

Dowamy »

230 18
Sorag-jogap, hickim77 tarapyndan 2 weeks ago

Haysys dogryka!

MILET SUTATDAKYNYN HAYSYSY DOGRY?

A)1-NJI
B)2-NJI

Dowamy »

174 11
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago

Sorag

Salam gowymy dostlar içiňizde bilyaniňiz bar bolsa ugradaýyň isleyan V2yang serwer kody bar bolsa ugradaýyň .
Öňünden sagboluň

Dowamy »

81 4
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 2 weeks ago

ADAMLARYÑ ŞAHSY DURMUŞYNY DÖRJELEMÄÑ!

Allanyñ kelamy bolan "Gurhanyñ" "Isra" süresiniñ 36-njy aýatynda "Bilmeýän zatlaryñ ugruna düşme! Çünki, gulak, göz, kalp ýaly agzalaryñ hemmesi-de eden işleriñden jogapkärdir" diýilýär.

Bu aýatyñ manysyna dogry düşünmek üçin, öz gündelik durmuşymyza we o dünýämiziñ hasabyna peýda getirip biljek maglumatlary öwrenmek bilen nämälim me...

Dowamy »

88 3
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 2 weeks ago

Kim bilýän bolsa aýdaýsyn

Saparmyrat Trkmenbaşynyň haýsy ýazan goşgusynda şu sözler barka:
"Lagly-merjen daşlarynyň syrçasy" diýen. kim bilýän bolsa kyn görmän şol goşgynyň ähli topbagyny ýazaýsyn

Dowamy »

80 0
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 2 weeks ago