???

Asmanda lampoçkalar,
Yerdaki tumboçkalar???

Dowamy »

546 14
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 10 months ago

...

Maddalaryň düzüminiň hemişelik kanunyny kim we haçan açdy?

Dowamy »

266 3
Sorag-jogap, 5556635664* tarapyndan 10 months ago

...

Türkmenistan haçan BMG agzalygyna kabul edildi?

Dowamy »

329 1
Sorag-jogap, 5556635664* tarapyndan 10 months ago

7

Distilirlenen suwuň formulasy?

Dowamy »

473 11
Sorag-jogap, 5556635664* tarapyndan 10 months ago

Degişme äheňde

Ýadyňdamy maý aýynyň gijesi,
Ýatanyň kän wagty oýaň az wagty,
Boşanda araklaň ençe çüýşesi,
Görogla atdakyp at alan wagtyň.

Oynuňyz jahyllyk murtyňyz towly,
Ýanyňyzda bolsa bir baýyň ogly,
Inede alabaý satylan howly,
Her kişä bir çüýşäň göze az wagty.

Ilki başda siziň sanyň...

Dowamy »

418 4
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

???

Myrat Molla "6 ogry oyde" atly "Yeke ozi oyde" kinofilmiñ remeykini çykarypdyr welin, gorenler barmy, prokatlara yayradymyka bilyañizmi???

Dowamy »

531 8
Sorag-jogap, soho tarapyndan 10 months ago

Bilýän bolsaňyz!!!

Mugt

turkmen sputniginde:
10 sany ozbek kanal...
Zee Tv, Киносемья, Кинохит, Индийское Кино, Родное Кино
Sheyle-de - Lebap, Dashoguz we Merkez
kanallary açyk.

Täzelikler, soho tarapyndan 3 days ago

🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Meň kan bir antenden týunerden başym çykanok ýone çalak-çulak duş...

Dowamy »

479 6
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 10 months ago

...

haysy kanala geçirsem shu Ayna Seyitgulyyewa welin, oyune gaytmanjyk, o kanaldan bu kanala gatnap yor oydyan...

Dowamy »

532 9
Sorag-jogap, soho tarapyndan 10 months ago

🍵🥞

Öňüräk türkmenler täze ,,ÇAPAR" atly kino çykarýa diýdiler. Çykanokmyka haçan çykýaka ol kino

Dowamy »

453 14
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 11 months ago

Gutly bolsun Safiýa!!

Safiya Doglan gunin gutly bolsun🥳 Uzak yasa,bagtly yasa, yrsgally dowletli yasa, saglyk bn yasa🤍Allajan seni dunyadaki in bagtly ynsanlaryn biri etsin, agtyk,cowluk,gowlyk gorip yasa😉

Dowamy »

335 7
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 11 months ago

Pogoda Türkmenabat

-4 (-10 ýaly duýulýar)

Dowamy »

314 1
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 11 months ago

Ýene akyl satýar Türsük ogrusy..

Howwa, ýene akyl satmak maksady bilen şu mowzugy ýazaýyn diýdim. Sebäbi men samsyk, tupoý idiotlygym sebäpli diňe ile akyl satýan, emma özüm hiç kime hiç hilek kömek ýa-da peýdaly iş edemok.

Maňa-da dogry düşüniň, ile peýda berer ýaly mende wagt ýok. Iň pristoý primer, geçen aý dostlarymyz bilen üýşip ýetimler öýünde Sadaka berdik,...

Dowamy »

874 17
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 11 months ago

Maşgala gatnaşyklarynda ýüze çykyp biljek soraglara kanuny jogaplar

Mirasy nähili tertipde kabul etmeli?

Mirasdarlar, goý ol kanun boýunça ýa-da wesýetnama boýunça mirasdar bolsun, mirasy kabul etmeli. Ýagny, mirasdar tarapyndan mirasyň ýüze çykarylan ýeri boýunça notarial edarasyna mirasy kabul etmek hakynda arza berilmeli. Şonda miras kabul edilen hasaplanylýar. Ýa-da mirasdar hakykat ýüzünde emläg...

Dowamy »

345 1
Sorag-jogap, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 11 months ago

Maşgala gatnaşyklary bilen baglanşykly ýüze çykýan soraglara jogaplar

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda maşgala gatnaşyklarynda ýüze çykýan soraglara şeýle jogaplar berilýär.

Bilim alýanlaryň ata-eneleriniň hukuklary we borçlary haýsylar?

Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar: – çagalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuwy barada alada etmäge, olary...

Dowamy »

283 0
Sorag-jogap, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 11 months ago

Paradoks: Ahilles we pyşbaga

Paradoks: Ahilles we pyşbaga.

Ahilles pyşdyldan müň ädim yzda bolyanlygyna garamazdan, ol pyşdyldan 10 esse artykmaç tizlik bilen ylgap barýar diýip göz öňüne getireliň. Entek Ahilles müň ädim geçende, pyşdylyň ädimi diñe 100'e ýetýär. Onýança Ahilles ýene'de 100 ädimiň hötdesinden gelende, pyşdyl 10 ädim ätmäne ýetişýär we.ş.m. Şeýl...

Dowamy »

441 12
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 11 months ago

Gybathana.ru

Garaz prosta imo meňzeş grup çat oňardym. Halasaňyz belki üstünde işläp soň app edip çykarmagym mümkin. Ýöne hiç zat wada beremokdyryn. Häzirlikçe awatar anketa bela beter ýok. Ýöne girmeli, agza bolmaly we çat döredip gybat kakmaly😁

GYBATHANA.RU

Dowamy »

468 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 11 months ago

Matematiki sorag???

Matematiki sorag???

Ahmet bilen Merdanda goýun ba. Eger Ahmet Merdana 1 goýun berse Ahmediň goýnunyň sany Merdanyňkydan iki esse kop bolýa.
Sorag: Ahmetde we Merdanda naçe goýun bar?

Dowamy »

498 8
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 11 months ago

Komek edayin manada

Salam talyplar.com saytynyn agzalary.Mana Osman Navruzovyn _Dostim diyen aydymy gerekdi.Sony haysy saytdan doly skacat edip bolarka?Bilyaniniz komek edayin

Dowamy »

419 2
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 11 months ago

???

Islenen'de bilmän yza çykypdyryn.Parolam ýatda däl. Paroly nädip bilip bolarka?

Dowamy »

448 16
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 11 months ago

Prezidente hat ýazmak hakynda

Aşakda biri Arkadaga hat ýaz diýse, ýene-de biri haýry degermikä diýip sorag ýazypdyr. Şu meselede bir iki agyz pikirimi ýazasym gelýär. Ýagny problemany çözmek üçin hereket etmezden nalaýan pessimist adamlar barada.
Islendik adam birine problemasyny aýdanda, ikinji biri bir zat maslahat berýär, we şol sanda üçünji biri hem hökmany suratda "...

Dowamy »

719 3
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 11 months ago