...

kitapcy.com saytynda "Pygamberimiz (s.a.w.) hakynda dogrydyr oydulyan 10 yalñysh" atly bloglar açylyar welin, men girip blmk, girip bilyanler shu yere hem goyayyñ

Dowamy »

467 4
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 years ago

???

Asmanda lampoçkalar,
Yerdaki tumboçkalar???

Dowamy »

757 14
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 2 years ago

...

Maddalaryň düzüminiň hemişelik kanunyny kim we haçan açdy?

Dowamy »

474 3
Sorag-jogap, 5556635664* tarapyndan 2 years ago

...

Türkmenistan haçan BMG agzalygyna kabul edildi?

Dowamy »

537 1
Sorag-jogap, 5556635664* tarapyndan 2 years ago

7

Distilirlenen suwuň formulasy?

Dowamy »

675 11
Sorag-jogap, 5556635664* tarapyndan 2 years ago

Degişme äheňde

Ýadyňdamy maý aýynyň gijesi,
Ýatanyň kän wagty oýaň az wagty,
Boşanda araklaň ençe çüýşesi,
Görogla atdakyp at alan wagtyň.

Oynuňyz jahyllyk murtyňyz towly,
Ýanyňyzda bolsa bir baýyň ogly,
Inede alabaý satylan howly,
Her kişä bir çüýşäň göze az wagty.

Ilki başda siziň sanyň...

Dowamy »

601 4
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

???

Myrat Molla "6 ogry oyde" atly "Yeke ozi oyde" kinofilmiñ remeykini çykarypdyr welin, gorenler barmy, prokatlara yayradymyka bilyañizmi???

Dowamy »

758 8
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 years ago

Bilýän bolsaňyz!!!

Mugt

turkmen sputniginde:
10 sany ozbek kanal...
Zee Tv, Киносемья, Кинохит, Индийское Кино, Родное Кино
Sheyle-de - Lebap, Dashoguz we Merkez
kanallary açyk.

Täzelikler, soho tarapyndan 3 days ago

🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Meň kan bir antenden týunerden başym çykanok ýone çalak-çulak duş...

Dowamy »

679 6
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

...

haysy kanala geçirsem shu Ayna Seyitgulyyewa welin, oyune gaytmanjyk, o kanaldan bu kanala gatnap yor oydyan...

Dowamy »

751 9
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 years ago

🍵🥞

Öňüräk türkmenler täze ,,ÇAPAR" atly kino çykarýa diýdiler. Çykanokmyka haçan çykýaka ol kino

Dowamy »

673 14
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 years ago

Gutly bolsun Safiýa!!

Safiya Doglan gunin gutly bolsun🥳 Uzak yasa,bagtly yasa, yrsgally dowletli yasa, saglyk bn yasa🤍Allajan seni dunyadaki in bagtly ynsanlaryn biri etsin, agtyk,cowluk,gowlyk gorip yasa😉

Dowamy »

550 7
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 2 years ago

Pogoda Türkmenabat

-4 (-10 ýaly duýulýar)

Dowamy »

526 1
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Ýene akyl satýar Türsük ogrusy..

Howwa, ýene akyl satmak maksady bilen şu mowzugy ýazaýyn diýdim. Sebäbi men samsyk, tupoý idiotlygym sebäpli diňe ile akyl satýan, emma özüm hiç kime hiç hilek kömek ýa-da peýdaly iş edemok.

Maňa-da dogry düşüniň, ile peýda berer ýaly mende wagt ýok. Iň pristoý primer, geçen aý dostlarymyz bilen üýşip ýetimler öýünde Sadaka berdik,...

Dowamy »

1067 17
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Maşgala gatnaşyklarynda ýüze çykyp biljek soraglara kanuny jogaplar

Mirasy nähili tertipde kabul etmeli?

Mirasdarlar, goý ol kanun boýunça ýa-da wesýetnama boýunça mirasdar bolsun, mirasy kabul etmeli. Ýagny, mirasdar tarapyndan mirasyň ýüze çykarylan ýeri boýunça notarial edarasyna mirasy kabul etmek hakynda arza berilmeli. Şonda miras kabul edilen hasaplanylýar. Ýa-da mirasdar hakykat ýüzünde emläg...

Dowamy »

563 1
Sorag-jogap, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 2 years ago

Maşgala gatnaşyklary bilen baglanşykly ýüze çykýan soraglara jogaplar

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda maşgala gatnaşyklarynda ýüze çykýan soraglara şeýle jogaplar berilýär.

Bilim alýanlaryň ata-eneleriniň hukuklary we borçlary haýsylar?

Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar: – çagalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuwy barada alada etmäge, olary...

Dowamy »

492 0
Sorag-jogap, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 2 years ago

Paradoks: Ahilles we pyşbaga

Paradoks: Ahilles we pyşbaga.

Ahilles pyşdyldan müň ädim yzda bolyanlygyna garamazdan, ol pyşdyldan 10 esse artykmaç tizlik bilen ylgap barýar diýip göz öňüne getireliň. Entek Ahilles müň ädim geçende, pyşdylyň ädimi diñe 100'e ýetýär. Onýança Ahilles ýene'de 100 ädimiň hötdesinden gelende, pyşdyl 10 ädim ätmäne ýetişýär we.ş.m. Şeýl...

Dowamy »

643 12
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 2 years ago

Gybathana.ru

Garaz prosta imo meňzeş grup çat oňardym. Halasaňyz belki üstünde işläp soň app edip çykarmagym mümkin. Ýöne hiç zat wada beremokdyryn. Häzirlikçe awatar anketa bela beter ýok. Ýöne girmeli, agza bolmaly we çat döredip gybat kakmaly😁

GYBATHANA.RU

Dowamy »

638 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Matematiki sorag???

Matematiki sorag???

Ahmet bilen Merdanda goýun ba. Eger Ahmet Merdana 1 goýun berse Ahmediň goýnunyň sany Merdanyňkydan iki esse kop bolýa.
Sorag: Ahmetde we Merdanda naçe goýun bar?

Dowamy »

696 8
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Komek edayin manada

Salam talyplar.com saytynyn agzalary.Mana Osman Navruzovyn _Dostim diyen aydymy gerekdi.Sony haysy saytdan doly skacat edip bolarka?Bilyaniniz komek edayin

Dowamy »

621 2
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 2 years ago

???

Islenen'de bilmän yza çykypdyryn.Parolam ýatda däl. Paroly nädip bilip bolarka?

Dowamy »

623 16
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 2 years ago