Amerikanlaryñ aýa gonmagy, xx asyryñ iñ uly toslamasy.

Amerikanlaryñ aýa gonmagy, xx asyryñ iñ uly toslamasy.
Salam hormatly agzalar we myhmanlar! 1969-nji ýylyñ 12-nji aprelinde ruslar kosmosa ilkinji gezek adam uçurýalar. Ýer ýüzünde täze kosmos erasy bashlaýar. Älem giñishligini gören we ýeriñ dashyndan ilkinji gezek aýlanan adam ýuri gagarin bolýar. Ýöne meniñ gozgajak meseläm bu hakda däl....

Dowamy »

327 7
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 months ago

Saýlan hünäriñize näme itergi berdi?

Salam hormatly agzalar we bizi höwes bilen okaýan myhmanlar!!! Siziñ köpiñiz shu wagt saýlap alan hünäriñiz boýunça okaýañyz, içiñizde okuwy gutaryp saýlan ugryñyzda ishläp ýöräniñezem bardyr. Meniñ aýtjak bolýanym, size shol käri saýlap almana näme itergi berdi. Ine mysallar: 1. kakañyzyñ hünärini dowam etdiñiz 2.. Ýakyn adamlaryñyzyñ maslahaty bi...

Dowamy »

280 16
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 months ago

Haysy dogry?

sizin pikrinizçe haysy dogry?

Dowamy »

387 14
Sorag-jogap, broken heart tarapyndan 2 months ago

Yene sorag?

nam ucin yurekdeshe girsen basga sayta gecyaka? o nam boldygy bolyaka, bilyaniniz bolsa yzaynda kyn gormeseniz hays

Dowamy »

314 13
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 2 months ago

🤔🤔

Salam oňatmy ýagdaýlaryňyz
Dostluk.ru sizdede işlänokmy?

Dowamy »

305 14
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 months ago

Energetika instituty

Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri): 1. Elektro we ýylylyk energetikasy  (hünärler: elektroenergetiki ulgamlar we torlar; ýylylyk elektrik stansiýalary; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; elektroenergetika ulgamlarynyň rele goragy we awtomatikasy; ele...

Dowamy »

189 4
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 months ago

Bilyan barmy aranyzda??

salam hemma. Meni bir tasinlik ozine cekdi, bilyaniniz ba bolsa ya-da estyaniz ba bolsa aydaysanyz. Karocim seylerak: Nohurda yolun beyikden pesligine gityan yerinde awtoulagy ocirip, netiralkada goysan awtoulag asakdan yokarlygyna tarap hereket edyarmis. Bu zat meni oran gyzyklandyrdy ya yerin asagynda magnit barmyka?? Ya basga bir guyc barmyka s...

Dowamy »

540 28
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 months ago

AŞPEZ ;-)

Salam agzalar, bu saýtda seredip otyrsak, ähli ugurlar boýunça tema açylýar... esasanam politika, syýasat umuman şuňa meňzeş köp gaýtalanýan temalar... Bu gün bolsa men aşpezlik barada tema açýan bu temada öň açylan bolmagy ahmal, menki biraz üýtgeşigirak, ýagny erkek aşpezler barada... Bilýän bolsaňyz, erkek kişileriň bişirýän tagamlary, has datly...

Dowamy »

526 42
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

Düşünmedik sözlerim

Süýtden taýýarlanýan önüm atlary:motal we sargan.
Gawundan taýýarlanýan önüm atlary:sök we ijän
Medeni Miras kitapda bar eken manysy näme zat ol düşündirip beräýiňde

Dowamy »

207 4
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 months ago

Bilyanizmi?

Mary welayatynda haysy okuwlar bar?
Atlaryny aydayyn bilyan bolsanyz...

Maryda energetika instity bar diyip esitdim wolin ol okuwda nahili ugurlar bar we sol okuwa girmek ucin orta mekdeplerde haysy derslerden içgin owrenmeli bolyar?

Aranyzda sol okuwda (Mary energetika institutynda) okap yoren ya sol okuwy guta...

Dowamy »

287 7
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

Ucoz saýtyndaky kemçilikler

Salam agzalar! Men öñem aýdypdym ,näme meseläñ bardygyny.Ýagny Agzalar menýusy tapylmady diýýä icine girseñ .Ondan başgada Myhman depderi gostewoy aktiwatsiýa edilmedik diýýä.
@TrustOrg haýyşy boýunça suratlaram goýjakdym ýöne bolanok

Dowamy »

193 7
Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 2 months ago

?

Öňkiräkde saýtda bir kän kino görüp bolýan saýtlaryň sanawlary goýulypdy, vpn'siz. Şol blog'yň salgysyny bilýäniňiz bolsa ýazaýyň'da.

Dowamy »

57 0
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 months ago

Kömek ediň

Salam hormatly adamlar bize Mämmet Seýidowyň şu iki poemasyny gözläp ýörüs. Çapyksuwar hakynda rowaýat liriki hem-de Jepbar atly liriki Youtube wideo edip paýlaşjak bolýas. Juma Ýazmyradowyň sesli okamagynda bar ýöne poemaň özü ýok. Tapmaga kömek etseňiz siziňem goşant goşduňyz bolardy. Ýa bolmasa şu saýtda goýsaňyz has gowy bolardy. Iň bolmanda su...

Dowamy »

111 1
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 2 months ago

Islenen.ru

Buname diyyaraý

Dowamy »

190 4
Sorag-jogap, biohimik tarapyndan 2 months ago

Gadyrly adamlar!!!!

syrlywakalar.ru sizzede açanokmy
aydayyndaa please!!!!!

Dowamy »

216 9
Sorag-jogap, broken heart tarapyndan 2 months ago

Ucoz saytynda sazlamalarynda mesele....

Salam hemma! Men ucoz.net dan sayt acdym.Sazlamalar oran cylsyrymly.Shonda menyuda Agzalar diyen bolumi goyup son girip gorsem o bolume girman sahypa yok diyya nadip duzedip bolar we Myhman depderi bolumine girsen Aktiwatsiya edilmedik diyya nadip ise girizmeli?

Saytda seyle soraglara jogap berip biljek agzalar bar ,@TrustOrg .@Gubad...

Dowamy »

174 6
Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 2 months ago

@Wreestling...

@Wreestling bir min gelsene dos... Sroçna
Barik yazyp bilmeyan bolsan imo +99364739424

Poçta y.agajanow.004@gmail.com

Dowamy »

170 5
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

👀

Talyplar.com yň wiruslary

Dowamy »

239 5
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 months ago

@yyldyz

Barik gelip gitsene

Dowamy »

406 31
Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 2 months ago

Admin nirede sen?

Hany admin nirday?
Ya yatyrmy?
Azrajyk soroglarym bardy...

Admin dirimaka sonybir aydyn...

Dowamy »

226 7
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago