Programma

Haysy vpn isleya kompyuter ucin gerek. Bilyaniniz aydayyn.

Dowamy »

229 7
Sorag-jogap, nailstone tarapyndan 3 weeks ago

Gyzlara berilyan ters terbiye

https://www.youtube.com/watch?v=0Edw4IZbc_k

Dowamy »

270 2
Sorag-jogap, Saryk Gozeli tarapyndan 3 weeks ago

Gijeki ÇATTT

хош гелдиниз!!!

😉 😉 😉 😉

💑 💑 💑

👫 👫

👪

Dowamy »

236 20
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 3 weeks ago

Ýadro urşy hiç wagt başlamaz

Biziň köpümiz Ýadro urşy barada eşden bolsak gerek? Hamala Amerikaň birleşen ştatlary bilen Ruslar birek birege ýadro ýaraglaryny (bombalaryny) zyňyşyp ýer ýüzüni ahyrzamana gaplaýarlar. Şeýle uruş irde giçde bolar diýip, adamzadyň geçen neslini gorkyda sakladylar, bir giden kino düşürdiler, bir giden kitap ýazdylar we şoňa meňzeş. Hakyktada welin...

Dowamy »

330 3
Sorag-jogap, Adalat19 tarapyndan 3 weeks ago

Näme barada okasyň gelýär ?

Näme barada okasyň gelýär ?

Salam hormatly okyjym! Sen näme barada okasyň gelýär , men şol barada internet sahypalaryndan maglumat toplap bloglar.ru saýtynda giňişleýin suratly görnüşde ýazyp bereýin. Meselem arada bir agza vanga barada mowzuk ýazmagymy haýyş etdi we men hem wikipedia-dan wanga barada türk dilinde ýazylanlary türkmen...

Dowamy »

222 12
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 3 weeks ago

McDonald's-da adam eti bar

Amerikaň birleşen ştatlarynda, Ýewreýlaryň ymamlarynyň biri, radio geplelikleriň birinde örän geň zatlar barada gürrüň berdi. Ol gepleşigiň haýsy ýyl ýaýlyma çykanyny tapyp bilmedim, emma barybir makalany size ýetirýän. Ýewreýleriň dininiň uly ymamlarynyň boýun almagyna görä, olar, (ýewreýler) ýylda bir gezek, Pasha baýramçylygynda 100 müňden gowra...

Dowamy »

403 13
Sorag-jogap, Adalat19 tarapyndan 3 weeks ago

SİZDEDE ŞEÝLEMİ?

Soňky döwür mobil dannydan hiç hili saytlara girenok,saytlar aňyrda dursun wapşe Google'da zat hem gözledip bolonok. Diňe köne imolary ulanyp bolýa. Meň pikirimçe saýta girýän adamlar hem örän azaldy welin olar hem men ýaly sayta girip bilenok. Sizde hem şeýlemi internet???

Dowamy »

247 10
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 3 weeks ago

ALLAH YOLUNA ADANMIŞ KUL OLMAK

Eûzu billahî mine'ş-şeytani'r racim Bismilahi'r-rahmani'r-rahim.
Elhamdü lillahi rabbi'l alemin Ve selamün ale'l-mürselin.


ALLAH YOLUNA ADANMIŞ KUL OLMAK

İnsanların büyük çoğunluğu dünya hayatının geçici zevkleri ile oyalanmaya devam ederken, bir kısım insanlar ise kendilerini Allah yoluna adamış kullar...

Dowamy »

150 9
Sorag-jogap, Akif_Turkmen tarapyndan 3 weeks ago

YRYM YNANÇLAR BARADA SORAG JOGAP

Salam gowymy dostlar men bu günki makalamda sizden bir sorag jogap alyşmakçy umuman aýdanymda türkmeniň yrym ynançlary däp dessurlaryň, nowruz baýramynyň, toý dabaralardaky edilýän yrymlar şolara nähili garaýaňyz hormatly agzalar araňyzda şol yrym ynançlary edýän ynanýanyňyz barmy siziň garaýşyňyz nähili bu barada, pikiriňizi teswirlerde galdyryň,<...

Dowamy »

306 13
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 4 weeks ago

Saýt paýlanyşygy dowam edýär...

Şu domenleri MUGT berýän,saýt açyp ulanjaklara we ösdürjeklere.

- alem.su (7 aý wagty bar)
- i13.su (10 aý wagty bar)
- okeey.ru (11 aý wagty bar)

Şol sanda saýtlaryňyz üçin amatly we ýokary goragly hosting hyzmaty.

1Gb - 20 manat/aýda
5Gb - 50 manat/aýda
10Gb - 80 manat/aýda<...

Dowamy »

313 7
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 4 weeks ago

Adatdan daşary KONFERENSIÝA AGŞAMY)

Şu gün men geçiräýsem diýýän konferensiýa)) Kimler goşulmaga isleg bildirerkä?)

Dowamy »

432 29
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 4 weeks ago

Kömek gerek?! (Virtual babterial lab)

Salam hormatly agzalar! Ilki bilen, hemmäňizi ýetip gelen milli bahar baýramy bilen gutlaýaryn. Kyn görmeseňiz sizden bir haýyş etjekdim. Maňa şeýle programma gerekdi: "Virtual bacterial laboratory" ýa-da "3D virtual microbiology laboratory" windows ýa-da android üçin bolanynyň tapawudy ýok, simulýator ýaly birzatlar bolsa gowy bolardy, hem gyzykla...

Dowamy »

164 8
Sorag-jogap, Ylmytalyp tarapyndan 4 weeks ago

DOGLAN GÜNÜŇ GUTLY BOLSUN!

Jigimjan, Doganjygym ertire çenli garaşyp bilmedim! Yetip gelen doglan günüň gutly bolsun! Uzak yaşa! Görjegiň hemişe gowlyk bolsun! Göroglynyň yaşyny yaşa! Indiki yyllarda bileje gutlamak nesip etsin!

Gutlamak bilen jigiň: Merdan

Dowamy »

196 6
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 4 weeks ago

Kimiň ýadynda?

Şu agzalardan aramyzda bamy?

Dowamy »

409 20
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 1 month ago

Beloo.ru админи бар болсан окап геч

хов гавнюк шу тайда бар болсан эжен амына сок сайты дузен вагтын говы дуз
бляя... нахили дузгунама бар ол хуевы сайтында далбаеп ебанны

Dowamy »

267 4
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 month ago

Kim bilmesek

Salam Hormatly agzalar!
Yene kici caga dowrumizi yatlap bu gun shol onkije tapmaca yada dusdi aranyzda bilyanler hem bamy yokmy bilemok sorag sheylerak"
Jayyn her burcynda 1 pishik bar hersi biri-birine seredende jemi 3 sany pishik bolup gorinyar? jogaby?
A)8/B)6/C3
Gowja kelle dowun!

Dowamy »

221 8
Sorag-jogap, HABIBB tarapyndan 1 month ago

Kim bilmesek

Salam Hormatly agzalar!
Yene kici caga dowrumizi yatlap bu gun shol onkije tapmaca yada dusdi aranyzda bilyanler hem bamy yokmy bilemok sorag sheylerak"
Jayyn her burcynda 1 pishik bar hersi biri-birine seredende jemi 3 sany pishik bolup gorinyar? jogaby?
A)8/B)6/C3
Gowja kelle dowun!

Dowamy »

77 0
Sorag-jogap, HABIBB tarapyndan 1 month ago

Pikirlen gowusy...

Many çykarjak bol...

Dowamy »

228 4
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 month ago

Men samsyk

Sebabi, şo samsyk bilen ýenede deñ bolýanda,

Dowamy »

299 14
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 month ago

Adatça beýle däl, ýöne käbir....

ähliňize salam. käbir maňa ökünýänler, özleriçe meni garyba çykaryp, özlerini pullaryny we hostingini göz edipdirler. Bu hakyky çagaň işi weli. men hem size özümiň gazanjymy reklama etjek(i maňa ökünýäne atwet berjek)

P.s: elimden geldigçe hapa sögmedimdää )) bolmasa...

Gerek ilki öz ýeriňi tanamak
Gerekdäl ýala...

Dowamy »

282 28
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago