"Rakyp" sozinin manysy name?

Darkrayyn shu aydymynda:

Duynki gozeller owruler ynjyga,
Nebir gozeller owruler ganjyga,
Duynki sag adam oturar sanjyma —
Meselani chozup bolmaz yapyshyp hanjara...

Kyn bolsa-da, bashyny egmegin,
Dostum basharsan ejize degmegin.
Ichyan bolsanam bilgin chenini,
Chekmeyane hodur...

Dowamy »

180 8
Sorag-jogap, 1 day ago


@Payhaslylar

Tuweleme, @Payhaslylar howany hem bulap bilyarler, olar bilen oyun etman)))
01.12.2021, 14:36.

Dowamy »

145 3
Täzelikler, 2 days ago


Güýz gussasy

Güýz gyssagly alyp barýa günlerin.
Tüweleýläp, gelýän şemaly deýin,
Içgysgynç, gaýgyly damýar damjalar,
Gussaly ýüregiň owazy deýin.

Ýapraklar saralýar gün geçdigiçe,
Gaýgyly ýüregiň saralşy deýin.
Bu durmuş üýtgäp dur ýyl geçdigiçe.
Pasyllaň ýer çalşyp üýtgeýşi deýin.

Güýzüň g...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, 3 days ago


Komek gerek, please! #2

Salam talyplar, mana Nowcha Alyyewanyn "26 yyl yashashyp bir telefon janda mashgalan dagamagy" atly hekayasy gerekdi, kyn gorman shu yere kopyalap berayin...
Please!

Dowamy »

87 2
Edebiýat, 6 days ago


Hormatly agzalar please!

Salam talyplar.com-yn gadyrly agzalary! Ertiriniz hayyrly bolsun! Gowumy yagdaylarynyz? Gulshirin Hanowanyn "Yatla meni" atly goshgysyny tapyp berayin. Onunden minnetdar, Alla yalkasyn!

Dowamy »

221 76
Sorag-jogap, 1 week ago


TrustORG, hany sen adalatyn?

Kopimizin bilshimiz yaly TrustORG meni ayyplap Prokrotura berjek boldy. Indi trusta soragym:
"Men payhaslydan kop yureginize dusyanje yigit

Men gotume sikdiresim gelya son ucin sheydip yureginize dusyan sikayin meni

Täzelikler, Payhasly tarapyndan 10 hours ago"

TrustORG, goryanmi shu blogy? Hany s...

Dowamy »

276 244
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Sapa Hommadowdan teklip…

Hany, onda, goşgusöýerler, şu setir boýunça ýazaýalyň:

"Bir gyzyň yhlasy ar alýar menden"

Ýazan goşgularyňyzy ertir şular ýalyrak wagtlar mowzuk açamda, şol mowzukda teswir edip ýazaýyň. Ondan öň mowzuk edip açmaga howlukmaweriň. Üstünlik ýazjaklara!

Edebiýat, Pegas tarapyndan 3 months ago

Dowamy »

233 88
Edebiýat, 2 weeks ago


Sapa Hommadowichin arhiwinden…

Adam ogly, näme üçindir, çäksizligi söýüşi ýaly, çäklendirmeleri halamaýar. Asmana uçsa, çäksiz belentliklere galsam diýýär, çuňluklara çümende-de, ýene şol höwes onuň hemrasy. Birini söýse-de, çäksiz söýesi gelýär, söýlende-de, çensiz-çaksyz söýülmegini küýseýär. Megerem, bu häsiýet, edil ýaňy dünýä inen bäbejigiň öz-özünden enesini emmelidigini b...

Dowamy »

102 38
Edebiýat, 2 weeks ago


SÖÝÝÄN

Söýgi — girişmi sen jelepçilige Ýa-da basgançakmyň hudaýlaşmaga?.. Ne söýýän bar, dag basylyp diline, Ne-de söýüp uçýan duşýar asmana. Söýýän — diýmek, salam diýmekden rowaç, Söýýän — parol haram işe meýillä. Söýýän — owadan gyz desse saçlaryn Bulaşdyrtmak üçin irmän daraýar. Söýýän! — adamsyndan alýar-da jogap, Çykarynmak üçin gelin geýinýä. (Söýý...

Dowamy »

159 40
Edebiýat, 2 weeks ago


Peydaly maslahat...

Doktorlar maslahat berdi...
"Gunde bir Maryly bilen gurleshmeli. Nastreniyana we yuregine peydaly"
Halan bolsanyz like!

Dowamy »

578 33
Täzelikler, 3 weeks ago


Ejäni söýüñ

Ejani soyun

Eje yaly ynsan yokdur,
Ejenize hormat goyun.
Mahir beren mahribany,
Kabam diyip jandan soyun.

Ejen ugrunda janserek,
Chala agyrsa-da bashyn.
Onun gozunde chagasyn,
Nache yashasa yashyn.

Dileglernin sayasynda ,
Gezip yorus sag-salamat.
Ej...

Dowamy »

145 35
Edebiýat, 1 month ago


Bashlyk bolushym

Bashlyk bolushym

Otyryn cayjagaz suzup,
Yanynda suyjujik iyyan.
Keypimem sheyle bir gowy,
Degishgenje sozler diyyan.

Oz adyma marketim bar,
Bazar yaly oran uly.
Islan zadyn tapyp bolar,
Harytlardan ici doly.

Wezipam hem uly bashlyk,
Yol beryarler yoldan so...

Dowamy »

196 2
Edebiýat, 1 month ago


Ejem janyn barlygynda

Ejem janyn barlygynda

Chaga yaly henizem men,
Apalanyp ezizlenen.
Kynchylykdan ejizlemen,
Ejem janyn barlygynda.

Mahrem eli sypar bashym,
Yaza doner anzak gyshym,
Showly bolyar tutan ishim,
Ejem janyn barlygynda.

Owut-undew beren wagty,
Mydam yoran yolum y...

Dowamy »

97 0
Edebiýat, 1 month ago


Gowher gashly yuzuk #7

Gowher gashly yuzuk#7

Hekaya

— Dowranyn ejesi? Ol mana ejem, kakam yok. Men yetim diyyadi-le...
— Onun men diyen ejesi bar eken. Yone ol ayal Dowrany dogrup chagalar oyune tashlap gidipdir. Indi 25 yyldan son ony tapyp, gatnashyk etjek bolup gatnap yor. Dowranam ony kabul edenok. Hatda goresi hem gelenok — diyip...

Dowamy »

254 4
Edebiýat, 1 month ago


Talyplaryn geregi bu — Perhat Sabirovv...

04.10.2021, 20:27-de talyplaryn aktiwje, gowja, akyllyja hem-de gereklije agzasy bolan Perhat Sabirovv jan etdi. Hal ahwal sorashdyk, gurleshdik, gulushdik, ol talyplar barada sorady, menem yene bulashandygyny aytdym. We nik bloklamaly diydim, olam oz gynanjyny bildirdi. Gepleshik 11 minut dowam etdi, ol onat, sag-amanja Dashoguzda gulluk edip yor....

Dowamy »

443 21
Täzelikler, 1 month ago


Jek worobey

Hawa @Jek, yatladanyn gowy boldy...
"@Ahmedik-97, bu temaňda ýazan teswiriň awtoryny sorapsyň! Pena ikiňiz diýip 100% garantiýaly zat ýazma!

Olar ýaly grammatikasy pes ýazgylary Penany biljek däl welin menä ýazamok... Çaga ýaly birine şyltak teswirler ýazjak bolsam görmän duramok!?

Sen ýalylar bilen razborka etm...

Dowamy »

401 29
Sorag-jogap, 1 month ago


Aslynda etmelisi...

Dogry dalmi?!...

Dowamy »

291 3
Sorag-jogap, 1 month ago


Mertmi ya namart...

"Bir gorsen durmusundan gan aglap yorsun bir gorsen akylkysyrap yorsun bir gorsen yarys diyip yorsun eytyan beytyan ozune aftaritet gazanjak bolup her zat etyan ondada bolanok seni bardaki yokary bilimli akyllylar sylanogam yone sana syr bildirman gownune degmejek bolyalar senem dusunenok haywan kelle her hili obraza giryanay bor oyun gurna yone 3...

Dowamy »

469 19
Sorag-jogap, 2 months ago


Komek gerek, please!

Pochtan paroly yatdan chyksa ony dikeldip bolyarmy? Eger bolyan bolsa nadip? Kyn gorman owredayin.
Onunden minnetdar!
#Help,
Gurbanmyradow Ahmet.
29.09.2021, 7:08.

Dowamy »

263 8
Sorag-jogap, 2 months ago


Oyunyn netijesi

@Dowsypat00, oyunyn yenijisi sen. Ikinji bolsa @Ladakalina. agza. Ladakalina, senka hazir barar welin, Dowsypat00 sen puluny nira gechirmeli? Herine 3 TMT.

Dowamy »

745 78
Sorag-jogap, 2 months ago


Warning!!!

Salam hormatly agzalar, gowumy yagdaylarynyz? Shu gun gije 11-de (23:00) oyun gurnajak, oyunyn duzgunlerini gije 11-ler toweregi achyljak blogda yazaryn. Yenijilere TM CELL belgisine pul bayragy gechiriljekdir. Pul mukdary hem shol blogda gorkeziler. Onda name, ishinizde ustlunlik! Hazirlikche sagbolun!
Bellik: Eli bosh agzalaryn ahlisi gat...

Dowamy »

346 13
Täzelikler, 2 months ago


Turkmenistan 30 yashady

Salam eziz turkmen halky! Ertiriniz hayyrly bolsun! Yanja ir bilen Turkmenistan 30 yashady))) Ahlinizi 30 yash toyy bilen gyzgyn gutlayaryn! Gutlamak bilen sizde berk jan saglyk, agzybirlik, rysgal-dowletin yar bolmagyny Beyik Biribardan dileyarin! Shu pursatdan peydalanyp, Gahryman Arkadagymyza berk jan-saglyk, dileyarin, tutyan tutumly ishleri ro...

Dowamy »

414 47
Sorag-jogap, 2 months ago


Gowher gashly yuzuk #6

Gowher gashly yuzuk #6
(Hekaya)
Indi ol seni kabul edermika?!...» diyip aytdy...
Narhalyn sozlerini dinlap, dymyp oturan Dowran:
— Ha, ol gowy hem akylly adam eken. Ol dogry aydypdyr. Menin yuregim sizi hich hachan ene hokmunde kabul edip bilmese gerek. Yone sizin menin bilen juda gatnashasyn gelyan bolsa, men sizi adam...

Dowamy »

283 15
Edebiýat, 2 months ago


Sapa Hommadow…

Salam Sapa Hommadow, elin ochuk beryar, habarlashaly, gurrunim bar. Elin boshashsa mana jan etsene!
#Wajyp sohbetdeshlik,
Ahmet Gurbanmyradow.
12.09.2021, 10:28.

Dowamy »

502 33
Täzelikler, 2 months ago


Gowher gashly yuzuk #5

Gowher gashly yuzuk #5
(Hekaya)
Bilyan bolsanyz, aydyn, menin kakam kim?!
— Dowran, oglum, bes et! Yalnyz eneni-de, bir dinle — diyip, Narhal yalbardy. Emma Dowran ona gulak asmady.
— Yok, siz meni dinlan, sonuna chenli dinlan...
— Shu aydanlarynam yeterlik oglum. Ene sozunin mukaddesdigini unutma!...
Narha...

Dowamy »

280 6
Edebiýat, 2 months ago