Günä. Jenaýat.

Salam hormatly www.talyplar.com saýtynyñ mähriban agzalary! Ertiriñiz haýyrly bolsun! Gowumy ýagdaýlaryñyz? Bilshimiz ýaly, dinde günä, kanunda jenaýat — diýen adalga bar. Ikisi hem bir zatmy shularyñ?! Elbetde ýok. Ikisi bir zat bolmagam mümkin. Ýöne ýatda saklalyñ: bu iki sözi doly suratda derñäp, ensiklopediýa ýaly subutnamaly jogap berer ýaly m...

Dowamy »

136 8
Edebiýat, 1 day ago


Yashlara arzuw

- Bu gun toy toylayan gosa juwanlar!
Size uly bagt arzuw etyarin!
Durmus gurmaklyga pata alanlar
Size mert bolmagy arzuw etyarin!

Mert bol diysem menden gen gorayman
Ejiz namartlyga hic yol berayman
Hic adamyn yurek netini bilman
Göwne degmeklige orun beräymañ.

Ene- ata g...

Dowamy »

110 7
Edebiýat, 5 days ago


Mañlaý

Mañlaýa ýazylany düzedip bolmazmyshyn,
Ol-a düzetmek eken, üýtgedip hem bolmazmysh.
Bu ne beýle, bu ne bela, mundan düzgün bolarmy?
Neçün ýazdyñ ýetimligi mañlaýyma Allahym?!...

Agyr ishler. Keç ykbal. Möhürlenen üýtgewsiz.
Seniñ aklyñ nirede?! Haçan möhür üýtgäpdir?
Menem, senem, hemme kaýyl Alla b...

Dowamy »

289 57
Edebiýat, 6 days ago


Nabelli okyjynyn walentinasy

Adatdakylar yaly bu gun irden sagat 6:00-da (gelnim jan edip tuzurya, men gelen jany gyzyly basyp ocursem turandygym) oyandym, yuwundym, naharhanadan ertirlik edinip geldim. Howa sertlerine gora is yatyrylandygyny bildim. Bolyan jayymdadym. Sagat 8 toweregidi. Telefonumy elime alan badyma gelnimden (oz idialymdaky adam) jan geldi.
-Penam gow...

Dowamy »

286 35
Edebiýat, 1 week ago


Khanture uns ber!!!

Salam hormatly saytdashlar! Duynki konferensiyamyzda nabelli okyjymyz Khanture atly agzamyza aytjak zatlarynyn bardygyny beyan etdi. Olar shulardan ybarat: «Hormatly Khanture agza. Siz yer tekiz (togalak dal) diyyaniz. Bize cagalykda anymyza guyulan sonra internet we basga salgylanmalar boyunca sol pikire uyyanyz diyyaniz. Islendik zatlary barlap g...

Dowamy »

283 33
Bilim, 2 weeks ago


Chozulman galan syrly meseleler

Temalaryn atlary we linkleri

Dowamy »

409 65
Bilim, 2 weeks ago


Turkmen dilinin grammatikasy

Salam hormatly agzalar, gich yagshy! Turkmen dilinin grammatikasynda «bizler, sizler» diyen sozler yok. Men — bir adamy, yagny yeke ozumi anladyar. Biz — kop adamy, yagny menin gapdalymda yene birnache adamyn bardygyny anladyar. Yone nahili bolyar-da «biz, siz» kopluk sany anladyan sozlere kopluk sany anladyan "-lar -ler" goshulmasy goshulyar?! Ya...

Dowamy »

266 19
Bilim, 3 weeks ago


Duýünki sorogyñ jogaby ashagynda yazdym

Dunki soragyñ jogabyny ashagynda ýazdym kim bilesi gelse barsyn.

Dowamy »

324 13
Sorag-jogap, 1 month ago


Dünki soragyñ jogaby

NAHILI EDIP TUTMALY WE NIRESINDEN?

JOGABY DUNKI YERDE ÝAZYLÝAR TAPMACA YZYNDA BOLSA GOWY BOLAR SAGAT 18:00DAN ÖÑ GOULAR BIR ÝYLDAN BARI 100 SAPAR GOÝYPDYRMYSHYN JOGABYNY BILÄN ÝOKMYSHN AÝDYSLARNA GORA JOGABYNA GARASHÑ LADAKALINA CALAJA BILDI ÝÖNE DÜSHNDIRIP BILMEDI!

Dowamy »

433 42
Sorag-jogap, 1 month ago


Sizden ulyy haýyshym bar

SIZDEN ULYY HAÝYSHYM BAR BASHGA YERNIN SAYYTLARY DÜSHÜNSHÜP BILMESElER BARIK GELIP AGZYNDAN GELENNI DIÝISHIP GYRLYSHAN BOLYAR YADA YADA AGZALARY BAR GITDE SHOTAYDA YADA JANLASHYN NOMERÑIZ BADYRA ÝA ÝOKMY HERIÑIZDE AZYNDAN 5 NOMER BADYR. BEYTMANDA ADMIN SERETYAN DALDIR OÝÜTŸÄÑMĪ GELIP GIDIP DURANDYR BILEÑZOGA SIZ BOLSHUÑYZDAM BASH BETER BOLÝAÑYZ OÑ...

Dowamy »

310 24
Bilim, 1 month ago


Nähili edip tutmaly we niresinden?

Taze ýylda oglanlar üshüp aylanyp biri biriniñ öýlerine baryp otyrlar iñ soñynda birniñ öýünde otyrdylar sagat 11 boldy oglannañ biri dos men dash cykjak (aýak ýolyna) diýipdir bor ok ýany bilen biri ýoldash gitdi icki jaýda cykdyda yýwandanam cykdy jaýyñ (tamyñ) burcynda biri ýatan ýaly baryp gorse öý eýesiniñ ejesi ýykylyp atyr aknodan (äpishgede...

Dowamy »

806 76
Sorag-jogap, 1 month ago


MAÝA

Maýa jan diýeýin ýekejäm saña,
Aklymy ýitirdim ynanaý gülüm.
Ýekelikden içim gysýar ezizim—
Ahyr ýetermikäm arzuwyma men?!.

Maýa jan diýeýin «Söýýärin seni!»
Aýagyña ýykylyp, dyzyma çöküp.
Ýykylsyn ezizim sensiz meñ dünýäm—
Ahyr ýetermikäm arzuwyma men?!.

Meñki deý tapmarsyñ sö...

Dowamy »

157 18
Edebiýat, 1 month ago


Ýadadym

Pasyldan pasyla geçip ýadadym,
Ýok geçip däl-de ýashap ýadadym.
Ýok ýashaban däl bagtsyz ýadadym—
Wapshe dogrym aýdaýyn gepden ýadadym.

Menä shahyram däl ýazyjam,
Ýöne dogry düshüniñ däldirin pozujam.
Alla jan bolmaýyn hijem köýüjem—
Durmushuñ agyr shapbadyndan yadadym.

Gaygyda...

Dowamy »

133 9
Edebiýat, 1 month ago


Bet goshgy...

Ayazbaba gelyarka,
Ony uyshup tutyarlar.
Ona "Maskan" yok diyip,
Awtobusa dykyarlar.

Dykanlara hich welin,
Jerime-de yazyarlar.
Sowgatlarynyn barsyny,
Ozlerine alyarlar.

Indi Ayaz babamyz,
Name ederka bilemok.
Chagalary showgatsyz,
Goyarmyka ya-da yok?!...<...

Dowamy »

285 20
Edebiýat, 2 months ago


Yuzlenme

Salam hormatly adamlar, meni Panturkist aganyn achyan temalary gyzyklandyryar. Belki sizem gyzyklandyryandyr yone dil yarmaga chekinyansiniz?!...
Panturkist aga, arkayyn achyberin, bu barada men 5-nji klasda oylanypdym, sebabi men Astronomiyany 5-nji klasda doly okap dynypdym... Achjak temalaryna garashyarys, bir agza sokse bizem lal bolup o...

Dowamy »

665 138
Sorag-jogap, 2 months ago


Doly

Goraymage hemme zat gul yaly welin,
Yone senin kalbyn gaygydan doly.
Dashyndan seretsen shadyyan gozel—
Yuregini achsan kineden doly...

Nireden doreyar shuncha gaygylar?!
Ya-da zawod barmy "Gaygy" onduryan?
Hamala bar yaly "Gaygy zawody"
Ahli yurekler hem gaygydan doly...

Gorup...

Dowamy »

97 0
Edebiýat, 2 months ago


Kaka mahri

Bu nahili duygudyr?! Aydyn menem duyayyn,
Hich ganyp bilmedim, eziz kaka mahrinden.
Gowumy ya erbetmi?! Aydyn gadyrdan dostlar —
Ön ganmadym, indem ganman, eziz kaka mahrinden...

Aytsam sekiz yyl boldy. Kakam we biz — ayralyk,
Arkadagsyz galypdy, mashgalamyz, ojagymyz.
Bu nenensi duygudyr?! Hich dus...

Dowamy »

217 17
Edebiýat, 2 months ago


Ruhunyz tug kimin belentde bolsun!

Belent bolun, beyik ishe bash goshun,
Ruhunyz tug deyin belentde bolsun!
Bir mahalky gussa bilen hoshlashyn,
Ruhunyz tug kimin belentde bolsun!

Sustupesler jany sagat hassadyr,
Ruhy beygin rysky iki essedir.
Gowunde garratma etsem-petsemin,
Ruhunyz tug deyin belentde bolsun!

A...

Dowamy »

164 5
Edebiýat, 2 months ago


Bushluk

Salam hormatly agzalar, talyplar.com-da registrasiya achylypdyr! Administration oz ishine bashlapdyr. Beyle bolsa admin ozi bilen tanysh edayse...

Dowamy »

384 20
Täzelikler, 2 months ago