Talyplar

Salam orta mekdebiň talyplary we mugallymlary ertir okuw barmy?


Diýen soragyň jogabyny kim bilýä?

Dowamy »

605 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Kömek gerek.

Salam agzalar!
Türkmenistanyň Medeni Mirasy dersinden ylmy-tejribe iş ýazmaly diýýä mugallym näme hakda ýazsam bolarka,siz töwereklerde taryhy ýerler zatlar barmy gyzykly maglumatlar bolsa kömek ediň.
Imo:+99361071863
abdullayewsohbet005@gmail.com
Help me.Please!

Dowamy »

556 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Energetika instituty

Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri): 1. Elektro we ýylylyk energetikasy  (hünärler: elektroenergetiki ulgamlar we torlar; ýylylyk elektrik stansiýalary; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; elektroenergetika ulgamlarynyň rele goragy we awtomatikasy; ele...

Dowamy »

622 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Täsinlikler ýurdumuzda

Salam agzalar men mundan 2ýyl öň zyýarata gitdim özüm Lebapdan balkana çenli maşynda gitdik diňe Daşoguza barmadym galan ýeri gördüm.Ählisini aýtjak häzir
1.Köwata ýerasty köli bardyk bir dagyň gowagy ýaly girýäň oooool aşakda köl bar minerallara baý köl belli bir ýerinde düşmeli uzaga gitseň suw ýuwutýa diýip aýtdylar belli bir sagat düşme...

Dowamy »

773 4
Täzelikler, 2 years ago


Düşünmedik sözlerim

Süýtden taýýarlanýan önüm atlary:motal we sargan.
Gawundan taýýarlanýan önüm atlary:sök we ijän
Medeni Miras kitapda bar eken manysy näme zat ol düşündirip beräýiňde

Dowamy »

622 4
Sorag-jogap, 2 years ago


Leonardo Da Winçi hakda 8 sany gyzykly fakt

Mona Liza portreti bilen dünýä tanaýan Leonardo Da Winçi diňe bir çeperçilik däl eýsem-de ol sazanda, inžener, alym we matematikdi. Ylmy teoriýalarynyň köpüsi häzirki zaman ylmynyň esasyny tapdy we sungat eserleri sungat taryhynda ýatdan çykmajak yz galdyrdy. Leonardo Da Winçi 1452-nji ýylda doglupdyr.
Ol barada 8 sany gyzykly...

Dowamy »

652 10
Bilim, 2 years ago


Gije sagat 03:00-da oýanmagyňyza sebäp bolýan zatlar!

Gije birdenkä gözüňizi açdyňyz, biraz derläpsiňiz biraz hem nämedir bir zatdan gorkupsyňyz. Gapdalyňyzda duran telefonuňyzyň sagadyna seretdiňiz sagat gije 03:00. Siz näme üçin gijäniň bu sagadynda oýandyňyz? Oýanmagyňyza näme sebäp bolduka? Geliň muny öwreneliň!

Gije 03:00-da oýanmak bilen baglanyşykly ilat arasynda: Gijäniň şol wag...

Dowamy »

861 5
Täzelikler, 2 years ago


.....Chat

ночной_чат

Dowamy »

738 41
Sorag-jogap, 2 years ago


Gyzykly fakt

Talyplar.com barada.
1.Talyplar.com da ilkinji agza MuhaciR nik.
2.2021nji agza uzukjan nik.
3.Sayt admini Shahyr agza hazir 36yasynda(1985y)senesina bilmeyan.Onap taparyn

Dowamy »

801 9
Täzelikler, 2 years ago


Nädip internede birikdirip bolýa

Prostoy telefondan nadip internede girse bolya mysal ucin Maxfone telefondan.Internede sazlamany owredayin

Dowamy »

800 5
Sorag-jogap, 2 years ago


AFC we Islenen

Ilki bilen islenen.ru saýty barada aýtsam gaty gowy edil talyplar.com ýaly az mb iýýä men 2G de girýän 5minutda minimum 2 mb iýýä

AFC
Dostlar we gadyrdanlar bu Türkmenistan-Günorta Koreýa aradynda sagat 16:00da oýun bolar

Türkmenistan milli ýygyndy toparymyz H toparçada 3-nji basgançakda barýa

Dowamy »

717 9
Täzelikler, 2 years ago


Gray Wolf

Gray Wolf bn nädip habarlaşsa bolarka
Eger şuny Gray Wolf özüň okaýan bolsaň meň bn habarlaşaýda
abdullayewsohbet005@gmail.com
Tel:+99361071863
Haýsyňda şonuň gmail adresi bar bolsa teswirde ýazaýyňda.Please

Dowamy »

728 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Admin sana yuzlenyan

Talyplar.ru saytyn admini sende isim bar
+99361071863su nomere jan et yada sms imoda habarlas
abdullayewsohbet005@gmail.comşu adrese ýazsaňda bolia

Dowamy »

591 1
Sorag-jogap, 2 years ago


#3 Konferensiýa gatnaşan agzalaryñ sanawy

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Ertiriñiz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi düýnki guran konferensiýamyzyñ 3-nji sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Garaz, Düýnki guran konferensiýamyza talyplar saýtynyñ óñki agzalary hem gatnashdy.Olardan:
1. BeZZaT
2. Agashka
3. Mah...

Dowamy »

717 9
Täzelikler, 2 years ago


Konferensia dowam etýa

Gosulun

Dowamy »

595 4
Täzelikler, 2 years ago


Talyplar saýtynyñ 3-nji Konferensia gijesi.#

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün hem belgime 2-3sany agzanyñ ýazan sms-leri boýunça şugün hem konferensiýa geçirmegi ýüregime düwdüm. Özüm hem planlaşdyryp ýördüm şugün geçirmegi.

Konferensiýanyñ maksady - Saýtymyzdakylar bilen pikir alyşmak, Bil...

Dowamy »

628 7
Täzelikler, 2 years ago


Komek edin

Hello-
Hello World Scroll Book-
Scroll Book-
Button chapter-
Chapter -
button previous
previous
next
exit
catalog
config
add bookmark
list bookmark
close
 welcome
demo
ok
cancel
return
This is the last page

Dowamy »

602 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Komek edin

Hello-
Hello World ScrollBook-
ScrollBook-
Button chapter-
Chapter -
button previous
previous
next
exit
catalog
config
add bookmark
list bookmark
close
 welcome
demo
ok
cancel
return
This is the last page
...

Dowamy »

642 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Kim bilya

Hemma gerek 4harp howa dal goze gorunmeya.Name ol
Hayys komek edin

Dowamy »

668 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Moqina.net

Mugt reklama edyan welin ay hicle
Karoce hemmane in bet sayt.
Ozbek dilinde programma,video,kino,serial,kitaplar,aydymlar.
Galanyny sayta girip gorup baha berin.
@Abaddon saytaky kinolary videolary seriallary gor senin saytyn yaly senem nusga al bizdede seyle sayt doredin.
Yene bir zat saytda dasary yurt kinolaryn...

Dowamy »

755 6
Täzelikler, 2 years ago


Imo akkaundlar näme girdeji görýä

Imoda 5000-10000adam toplap akkaund döredýäler olar näme girdeji görýäler.Reklama hyzmaty arkaly peýda görýälermikä kim bilýä belki araňyzda sizdede bardyr akkaundyňyz.Girdejimi ýa çykdajy akkaund

Dowamy »

669 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Dost

Dostum mahal-mahal ýanyma gelýär,
Gürleşýäs. Gülüşýäs. Işlerimiz düz.
Ol mensiz ýeke gün oňup bilmeýär.
Men bolsa onsuz.

Meniň ähli syrym dostuma aýan.
Olam syryn gizläp, aldanok meni.
Ol meni özümden oňat tanaýar.
Men bolsa ony.

Aýrylşýas, «Hat ýazyp duraryn hökman!»...

Dowamy »

637 6
Edebiýat, 2 years ago


⬇⬇⬇⬇⬇⬇‼⁉⁉❗❗❗❗💯

BU1442AG nomer tapylypdyr belki eýesi gözleýändir imoda paýlaşyň.
644773ŞU NOMERE JAŇ EDIŇ.Eýesi gözleýändir menem imoda gördümde paýlaşdym suratam bar

Dowamy »

567 0
Täzelikler, 2 years ago


Registrasia isleyarmi saýtda?

Saýtda agza bolmak işleýärmika?
Komek edaýiñ


@Agashka

Dowamy »

600 1
Täzelikler, 2 years ago


Maýnkrafty oýlap tapan kim? Maýnkraft barada

Mowzugy taýýarlan:Agashka(Agajan Annamyradow)
Indiki mowzuk:Animasiýany oýlap tapan Kim? Animasiýa barada

Minecraft döredijisi Markus Persson, Notch ady bilen hem tanalýar, şahsy mikroblogynda täze oýnuň döredilendigini habar berdi. Şeýle-de bolsa, tomaşaçylaryň isleglerini kanagatlandyrmajakdygyny derrew özi üçin döredýändigi...

Dowamy »

689 2
Täzelikler, 2 years ago