Ýazgy (düýş)

Ýagyşly gün, gara bulduñ astynda,
Duşuşyk geçýärdi zemin üstünde.
Duşuşykda durdy, ölen hossarlar.
Bir gapdalda bolsa, durdy dost-ýarlar.

Yns-jyns ýokdy gözleri bizde
Bi bolsa gorkydan gözümiz yzda.
Şol wagt bir bende çökdi-de dyza,
Bir ýazgy galdyryp dolandy yza.

Birden tümlik...

Dowamy »

100 4
Edebiýat, 3 weeks ago


Dörtlemeler

Geldim ýene saňa, görkiň görmäge.
Görkiň görip, munda rahat ýörmäge.
Sensiz höwesim ýok, galdym alaçsyz,
Çünki men taýýar däl, sensiz ölmäge.
***
Kysmata kaýyl däl diýseňde bolmaz,
Çünki kysmat senden bagyny üzmez.
Kör ynsan dünýäniň gyzygny görmez,
Käbir gözliler hem körçede bolmaz.<...

Dowamy »

106 2
Edebiýat, 2 months ago


Halaýyklar ömrüň ýoly.

Halaýyklar, ömür ýoly
Düz däl — büdür-südürlidir.
Kişi bardyr — buz ýalydyr.
Kişi bardyr — gadyrlydyr.

Şähtiň açar saba ýeli,
Gönder ondan salamyňy,
Bu gök daglar howalaly,
Dereleri atyrlydyr.

Ýollar aşdym ine-gana,
Şükür Alla, geçdim sana.
Guraklaram...

Dowamy »

72 0
Edebiýat, 2 months ago


Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy .

Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy


Sowet döwründe Magtymgulynyñ adyna giden bir topar goşgy berildi. Bu işde filosofiýa ylymlaryñ doktory Gylyç Mülliýev «uly tagalla» etdi. Ol «Matamy» lakamy bilen 36 sany goşgy çykarypdyr, hem-de 250-den gowrak goşguny Magtymgulynyñ adyna, ylymlar akademiýa ber...

Dowamy »

160 2
Edebiýat, 2 months ago


Diss hakda #könelerden

Crip-T lakamyny men Canada'da aldym... Barde shaher 3 bolume bolunyar. Crip'lar, Blood'lar we neutral'lar... bu iki gang topparynyn arasyndaky soweshde kop yaralandy... kop adam hem bu dunyaden ayryldy...
2002'den bari ikisinin arasyndaky sowesh kesileninden son hem hazirem bar bu toparlar.
Men okan okuwymda dine 2 sany crip bardy Dre...

Dowamy »

185 3
Sorag-jogap, 2 months ago


Maşgala_2-nji_bölüm.

MAŞGALA_#2-nji bölüm.

Soň Merjen Rüsteme:
-nä beýle dikanlap seredýäňle, birzat barmy?
-ýok, ýöne seredýän.
-näme üçin?
-beýle gözelligi öň görmedigim üçin.
-diýip, sözini dowam etdirdi:
-seniň öýüňe gideli!
-aýtdyma, öýümiň puly tölenmedik.
-gideli, galanyny göribiris!
...

Dowamy »

235 3
Edebiýat, 2 months ago


Maşgala. (1-nji bölüm)

MAŞGALA.

Rüstem on ýyl bäri restoranlarda aýdym aýdýardy. Onuň öýi terk edenine on ýyl bolypdy. Ine bir gün hem restorandan çykyp öz öýüne gidip barýarka ýolda zynahonlaryň bir gyza degsinip duranyny gördi. Ol bir bada muňa üns bermedi. Emma soň gyzy gabap tutjak boldylar welin gyz “Kömek ediň!” diýip gygyrdy. Rüstem hem...

Dowamy »

208 5
Edebiýat, 2 months ago


Peýdaly maslahatlar.

PEÝDALY MASLAHATLAR.
Hurma— Hurmanyň düzümi dürli ýokumlara baý. Şonuň üçinem ýürek kesellerinde ýürek myşsalaryny berkitmäge peýdalydyr. Ol bişende süýjàp ganda dönýär. Hurmada natriý, kaliý, kalsiý, demir alma bn deňeşdireniñde artykmaçdyr. Has dogrusy, hurma wolokardiniñ ornuny tutup bilýär. Hurma agajynyñ ýapraklaryny çaý ýerine demläp i...

Dowamy »

121 0
Bilim, 2 months ago


Bilýän bolsaňyz kömek ediň!

Salam hormatly talyplar! Men bir programma gözleýän, ýagny, Android kitap ýasalýan programma. Eger şeýle programmanyň adyny ýa-da ýasap bilýäniň bar bolsa aýtmagyňyzy haýyş edýärin! Belki bir ýerde meňem kömegim deger. Köp sagboluň!

Dowamy »

130 5
Sorag-jogap, 2 months ago


Taryh dersi boýunça giriş soragnamalary. 2008.ý.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

“Türkmenistanyň taryhy” dersinden giriş synagynyň

1 – nji SORAGNAMASY

1. Garaşsyz Türkmenistanda taryh ylmy.
2. Türkmen atabeglikleri, olary esaslandyryjylar we dolandyr...

Dowamy »

125 2
Bilim, 2 months ago


Türkmenistan Aleksandr Makedonskiniň Gündogara ýörişi döwrinde. Selewkiler döwleti.

Aleksandr Makedonskiýniň musulman ýurtlarynda ýörgünli ady Isgender Zülkarneýindir. Oňa bu ady araplar dakypdyrlar. Aleksandr Makedoniýa ýurdundan bolandygy űçin ony Aleksandr Makedonskiý diýip atlandyrypdyrlar.
Makedoniýa Gresiýanyň demirgazyk çetinde ýerleşen kiçiräk ýurt bolupdyr. Makedoniýanyň patyşasy Filipp II  (b.e. öňki 359-336 ýý.)...

Dowamy »

84 0
Bilim, 2 months ago


Meşhur Jibril Hadysy

Meşhur Jibril hadysy

Bu hadys içine alýan peýdasy we manysy taýdan örän möhümdir. Çünki Pygamberimiz Muhammed (sallallahu aleýhi we sellem) bir näçe soraga Yslamyñ ähli mertebelerini içine alýan derejede jogap berendir. Ýagny bu hadys gysgaça bütin Yslamy içine alýandyr. InşAllah geljekde bu hadysyñ şerhini (düşündirişini) okyjylarym...

Dowamy »

72 0
Bilim, 2 months ago


Bereket dogasy.

Bereket dogasy


Bereket Dogasy okalyşy
Allahümme ýa Rabbe Jebraile we Mikaile we İsrafile we Azraile we İbrahime we İsmaile we İshaka we Ýakube we münzilel berekati wet Tewrati wel İnjili wez-Zeburi wel Furkan. We la hawle we la kuwwete illa billahil aliýýil azim. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedün Ra...

Dowamy »

118 1
Bilim, 2 months ago


Bergili adamyň dogasy

BERGILI ADAMYŇ DOGASY

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ

Okalyşy
Allahumme ekfini bi halalike an haramike we agnini bi fadlike ammen siwake

Manysy
Allahym maňa halal mal-mülk yhsan eýle ki, haram kylan zatlaryňdan daşda duraýyn. Maňa tüke...

Dowamy »

136 1
Bilim, 2 months ago


...

Dünýede gyzyk ýok, asla-da bolmaz,
Ynsanlar deňizde gaýyksyz ýüzmez.
Pes adam şo bada beýige galmaz,
Her öň ýeten setirmiň manysyn bilmez...

Çerkez BAÝLYÝEW

Dowamy »

173 2
Edebiýat, 2 months ago


Ynsanlaryň tapawudy

Ençe günler, meni pikir oýnady,
Pikir etdim, dünýe joşup gaýnady,
Gaýnady wah, gahar bilen gaýnady
Emma ony, menden başga duýmady.

Pikir etdim, ýetim ogullar hakda.
Pikir etdim, barly ogullar hakda.
Ýetim bilen barlylaryň arasy
Hersi birýan, baglanşyk ýok, bu çakda.

Ýetim bende...

Dowamy »

112 0
Edebiýat, 2 months ago


Nadan hakda

Asyl nadanlarda ýürek barmyka?
Olar hemişe-de zada zarmyka?
Ýa onuň ýüregne erki ýokmyka?
Olar ýüz hojalyk ýyksa azmyka?

Elbetde nadanyň ýüregi bardyr,
Onuň öz ýüregne erki hem bardyr.
Emma şol ýürekde söýgi bolmasa,
Şol ýüregi jylawlasaňda azdyr.


Hemmäniň ryskyny berip...

Dowamy »

125 1
Edebiýat, 2 months ago


Göwnime degmäň!

"Kemçiligmi basyp göni ýüzüme"
Ýazmyrat ÇÖRLIÝEW

Kemçiligmi, basyň, göni ýüzüme,
Arkadan gep edip, göwnüme degmäň!
Köpçülikde kemsidip, bir garyp bendäň,
Aýbyny paş edip, göwnüne dägmäň!

Käbir dostlaryma çyndan ynanyp,
Kömek diýse, elden gelenin edip,
Öýde otyrşamda, duzumy dep...

Dowamy »

181 12
Edebiýat, 2 months ago


Soňky kararym.

Soňky kararym
Ýene-de gam, gussa, şol öňki dert,
Ýapyşdym galama, şol dostum mert.
Kalbyň ýanýan, alowlaýan –oduny,
Bir ýana sowmaly, şol soňky şert.

Adaýyn soňkymy, bolaýyn mert,
Emma aýdyp bilemok, gerdende dert.
Nätseňem aýtmaly, bir ýan gaýtmaly,
Başga alajy ýok, iň soňky şert.

Dowamy »

193 10
Edebiýat, 3 months ago


Oraza tutmak gadagan edilen günler.

Oraza tutmak gadagan edilen günler

Dinimizde oraza tutmagyň emr edilen, ündelýän günleriň bolşy ýaly, oraza tutmagyň gadagan edilen we halanylmaýan günleri hem bardyr. Oraza tutmagyň halanylmaýan günlerinde agyz beklemek haram ýa-da tahrimen mekruh, käbir günlerinde bolsa, tenzihen mekruh saýylypdyr.

Haram ýa-da tahrim...

Dowamy »

289 3
Bilim, 3 months ago


Gel, manyly ýaşaly!

Ynsanyň dilinde bolsady erki,
Dünýe arassa bor, galpdan belki.
Galp gürrüň, başymyzyň belasy
Galp üstün çykýar, dostlukdan çünki.

Ynsanyň ýüregi päk bolsa belki,
Dünýe arassa bor, zulumdan çünki.
Zulum bilen maşgalalar dargady,
Zulum mahrum edýär, bagtdan erki.

Ynsanyň kalbynda...

Dowamy »

164 5
Edebiýat, 3 months ago


Zakaspi oblastynyň Türkmen oblastyna öwrülmegi (gollanma)

Zakaspi, Hywanyň wе Buharanyň türkmеn etraplarynda bolup gеçеn rеwolýusion wakalar agalyk ediji düzgün bilеn halkyň halys ylalaşmaýandygyny görkеzdi. Ol düzgün çalyşmalydy. Çalyşdam. Eýäm 1920-nji ýylyn dowamynda Türkmеnistanyň hemmе raýonlarynda, şol sanda Hywada wе Buharada hem häkimiýеt Sowеtlеriň elinе gеçdi.
Elbеtde, öňki köp ýyllap dow...

Dowamy »

193 0
Bilim, 3 months ago


Duýdyr maňa söýgiňi!

Ç-yn ýürekden söýýän, seni Bägülim,
E-lmydama pikirimde, sen gülüm.
R-omantik durmuşda ýaşadyp meni,
K-öňlümiň töründe ýaşaýaň gülüm.
E-ger senem meni halaýan bolsaň,
Z-elel* etme, senem meni söý gülüm.

B-eýdip örtemegin, gülüm aşygyň,
A-dyň dilden goýamok, bolaý magşugym.
Ý-a, ýalan g...

Dowamy »

243 7
Edebiýat, 3 months ago


«Käbäňdir pahyr...»

Şu gezek käbämi taryp etmäge,
Galamdyr depderi aldym elime.
Ýöne galam golaýlanda kagyza
Sagindi şo bada, sebäbi näme?

Söz ýokmyka, enäň waspyn etmäge?
Pursat ýokmy, geçmişiňe gitmäge?
Sende dörän bu ençeme sowalyň,
Geçmişden taparsyň onuň jogabyn.
Emma geçmiş howsalaly görünýär,
...

Dowamy »

144 2
Edebiýat, 3 months ago


«Eje hakda, ýazmadym ýene!»

"Eje hakda, ýazmadym ýene"


Ençe goşgy döretsemde ýürekden,
Ýeke goşgam "Eje" hakda ýazmadym.
Gaýtam ýazdym, ýaş söýgini wasp edip,
Ol söýgiden derek barmy, bilmedim.

Görmek üçin diňe, dostlarmyň göwnin,
Işleýärdim hem ýazýardym kösenip.
Emma meni adam eden ejeme
Ýeke se...

Dowamy »

179 5
Edebiýat, 3 months ago