Täze ýylyňyz düşümli bolsun!

Salam talyplar! Siziň ähliňizi ýetip gelen Täze "BARS" ýyly, ýagny, 2022-nji ýyl bilen tüýs ýurekden gutlaýaryn!
Gutlamak bilen, her biriňize, jan saglyk, agzybirlik, maşgala-ýurt abadançylygyny arzuw edýärin.
Onda näme, nesip bolsa ýene-de 3 sagat, 40 minutdan täze ýylymyza gadam basarys.
Täze ýylda gadamlar batly bolsun, sag...

Dowamy »

111 8
Täzelikler, 3 weeks ago


Toprak

Gadymy Anteýiň aýagyn diräp,
Gyssanan çagynda güýç alan ýeri,
Süňňüm seniň bilen mäkäm badaşan,
Nämäni tutaýyn senden ileri.

Oýarýarsyň säher bilen ukudan,
Daň jemalyn ýüze sylmak ýagşy-la!
Gülleriň gözüňi deşip barýandyr,
Maýsalaň ezilýär bahar ýagşyna.

Egni gök begres...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, 1 month ago


Galamdaş — kitaphana.

Salam talyplar! Ýaňy ýakynlarda ulgama başlan https://galamdas.ucoz.net döredijilik shypasynyň KITAPHANA bölümi öz işine başlady. Indi siz öz gerek kitabyňyzy aýtsaňyz size tapmaga kömek edip bileris diýip umyt edýäris.

galamdas.ucoz.net/load/

Bu bölümden öz gerek kitabyňyzy ýükläp alyp bilersiňiz!

Gala...

Dowamy »

197 3
Täzelikler, 2 months ago


Arzuwym

Sary saçlaryňa, däli göwnümi,
Baglamyşam, çözülmeýär arzuwym.
Jigerimde ýanýan söýgiň derdini,
Senden başga kimse bilmez arzuwym.

"Ýar" diýemde, galam düşýär elimden,
Kelam çykmaz, zar saýraýan dilimden,
Nam - nyşan ýok, ýüzde gülüm - ýalymdan,
Söýgiň derdin aňarsyň sen arzuwym.

...

Dowamy »

290 8
Edebiýat, 2 months ago


Nätanyş ýol...

Barýadym kenaryň ýakasyn syryp,
Alňysaýan, howlukýan deý bir zada,
Bolşum meňzäp, birbelalardan dynyp,
Ýeke gezip ýörün çola meýdanda,

Birden peýda boldy duýansyz ýerden,
Yşk düşüp gözlem diýseň gamaşyp,
Ýörän ýolum üýtgäp gidipdir çenden,
Nätanyş ýol... gelsem nätjek azaşyp.
<...

Dowamy »

287 6
Edebiýat, 2 months ago


Halypa ýene açylarmyka..?

Suratda

Dowamy »

425 13
Sorag-jogap, 2 months ago


Döredijilik portaly - size garaşýar!

Salam, hormatly internet yzarlaýjylary!
Bu gün sizi täze türkmen döredijilik portalyna çagyrýan. Saýt täze ulgama başlady. Nesip bolsa siz hem aktiw gatnaşsaňyz saýt sanly günleriň içinde öz ýoluny tapar. Onda size garaşýarys:

[ https://galamdas.ucoz.net ]

Dowamy »

134 0
Täzelikler, 2 months ago


WWw.galamdas.ucoz.net

Salam talyplar! Men sizi täze türkmen döredijilik saýtyna çagyrýan! Saýta geliň, agza boluň! Goşant goşuň!

Salgy:
Galamdas.ucoz.net

Dowamy »

340 8
Täzelikler, 2 months ago


Gazapizm - gençlik günlerim. (text)

Gençlik Günlerim – Gazapizm
Lyrics, Letra, sözler;
Ah! azaldıkça artar
Ön tarafım mezarlıksa arka taraf arsa(varsa)
Fazla trend kelimelerle acılarını anlat
Paçalarını sıva
Senden fazla şey mi bekliyorlar onlar
Ver canını on liraya ya da böyle kalcan
Heh! aynen öyle amcam
İz bırakcaz hay...

Dowamy »

137 0
Edebiýat, 3 months ago


"Ýürek" poemasy

BIR başyň bar, müň işiň bar dünýäde,
Müň şükür! Ýykylyp galmaýşyň besdir.
Baryna ýetmeli paýy-pyýada,
Tigirçek hökman däl –
Şu köwşüň besdir.
Bir köwşüň tozdumy – ýene bir köwüş,
Ikinji tozdumy – üçünjä çalyş,
Her bagy çözlende ýer bilen emiş,
Toprak ajykdyrmaz –
Şol aşyň besdir.
...

Dowamy »

246 2
Edebiýat, 3 months ago


Bu käliň

Bu käliñ
Eý, ýaranlar, size muny aýdaýyn,
Diýdigim çakyña ýetmez bu käliñ.
Käte gawun-garpyz iýip gaýdaýyn,
Mazasy çekgämden gitmez bu käliñ.
Ekenden endigan çykyp ugrady,
Yssy düşdi günbe-günden zorady,
Özgeleri tapbat alyp gurady,
Asyl biýarasy ýatmaz bu käliñ.
Her düýbi ýaýrandyr bir...

Dowamy »

163 1
Edebiýat, 3 months ago


Çyn bilen ýalanyň arasy...

Bir gün Soltan Söýüniň wezirlerleri Myrala berilýan aýratynlykdan nagilediklerini aýdypdyrlar. Wezirler üýşen wagty diýip Soltan Söýün şeýle sorapdyr \"Çyn bilen ýalanyň arasa näçe ?\". Biri jogap berýa \"Çyna hytaý bolýa, ýalanam günbatar bolýa, onda aralyk 3 aý ýol\". Ýene biri bir zat diýýa hiç göwne jaý jogap ýok diýýa. Birden gapydan Myraly gi...

Dowamy »

238 1
Edebiýat, 3 months ago


Beýik Britaniýanyň harby-deňiz flotunyň hormatly komandory diýlen at berildi.

Aktýor Deniel Kreýge iňlis aňtaw gullugynyň agenti Jeýms Bonduň keşbini ýerine ýetirendigi üçin Beýik Britaniýanyň harby-deňiz flotunyň hormatly komandory diýlen at berildi. Bu barada Beýik Britaniýanyň Harby-Deňiz güýçleriniň (HDG) saýtynda habar berilýär diýip, iz.ru belleýär.

Bu waka Kreýgiň bäşinji we iň soňky gezek baş keşbi ýer...

Dowamy »

179 3
Täzelikler, 3 months ago


Saňa ýol bolsun..!

Gara gözli, hünji dişli jenanym,
Seni asla gynamazmy bu halym,
Diňleseň aýdaýyn soňkyja zarym
Men seni saklamok, saňa ýol bolsun!

Ençe ýyl söýüşdik, gülüm süýjeşdik,
Emma ýol soňunda, ahyr ajaşdyk,
Ikimiz hem dogry ýoldan azaşdyk,
Men seni saklamok, saňa ýol bolsun!
Saňa mydam gowy gün...

Dowamy »

259 5
Edebiýat, 4 months ago


Täzeje web saýty:)

shygyryet.7wk.ru

Dowamy »

264 1
Täzelikler, 5 months ago


Abaddon !!!

Salam dos. Men islenen.ru a öň agza boldum, emma telefony täzelämsoň parol ýatdan çykdy. Kyn görmeseň täze parol dikeldip beräý. Nik: Mr_PoeT

Dowamy »

230 2
Sorag-jogap, 5 months ago


VPN hakda hökman bilmeli zatlaryňyz.

VPN (Virtual Private Network) – iňlis dilinden terjime edilende “Wirtual şahsy tor” diýmegi aňladýar. Sözüň doly manysynda, ýapyk, ýagny açyk bolmadyk, goragly tor diýilmegidir.

VPN-ler nirelerde ulanylýar?

Adatça VPN torlary tejribede bir edara-kärhananyň beýleki edara-kärhanalar bilen, şahamçalary bilen, ýa-da ulanyj...

Dowamy »

404 1
Tehnologiýa, 5 months ago


"SAMSUNG" maliýe hasabatyny çap etdi

Samsung Electronics” kompaniýasy şu ýylyň ikinji çärýegi üçin maliýe hasabatyny çap etdi, oňa görä, kompaniýanyň girdejileriniň rekord derejede ýokarlanandygy belli boldy, ýagny görkeziji geçen ýylyň degişli döwründäkiden 20 göterim ýokarlanyp, 55,6 millard dollara deň boldy.

Şunlukda kompaniýanyň sap girdejisi 73 göterim artyp, 8,4...

Dowamy »

185 0
Täzelikler, 5 months ago


Ýazgy (düýş)

Ýagyşly gün, gara bulduñ astynda,
Duşuşyk geçýärdi zemin üstünde.
Duşuşykda durdy, ölen hossarlar.
Bir gapdalda bolsa, durdy dost-ýarlar.

Yns-jyns ýokdy gözleri bizde
Bi bolsa gorkydan gözümiz yzda.
Şol wagt bir bende çökdi-de dyza,
Bir ýazgy galdyryp dolandy yza.

Birden tümlik...

Dowamy »

266 4
Edebiýat, 6 months ago


Dörtlemeler

Geldim ýene saňa, görkiň görmäge.
Görkiň görip, munda rahat ýörmäge.
Sensiz höwesim ýok, galdym alaçsyz,
Çünki men taýýar däl, sensiz ölmäge.
***
Kysmata kaýyl däl diýseňde bolmaz,
Çünki kysmat senden bagyny üzmez.
Kör ynsan dünýäniň gyzygny görmez,
Käbir gözliler hem körçede bolmaz.<...

Dowamy »

240 2
Edebiýat, 8 months ago


Halaýyklar ömrüň ýoly.

Halaýyklar, ömür ýoly
Düz däl — büdür-südürlidir.
Kişi bardyr — buz ýalydyr.
Kişi bardyr — gadyrlydyr.

Şähtiň açar saba ýeli,
Gönder ondan salamyňy,
Bu gök daglar howalaly,
Dereleri atyrlydyr.

Ýollar aşdym ine-gana,
Şükür Alla, geçdim sana.
Guraklaram...

Dowamy »

218 0
Edebiýat, 8 months ago


Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy .

Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy


Sowet döwründe Magtymgulynyñ adyna giden bir topar goşgy berildi. Bu işde filosofiýa ylymlaryñ doktory Gylyç Mülliýev «uly tagalla» etdi. Ol «Matamy» lakamy bilen 36 sany goşgy çykarypdyr, hem-de 250-den gowrak goşguny Magtymgulynyñ adyna, ylymlar akademiýa ber...

Dowamy »

297 2
Edebiýat, 8 months ago


Diss hakda #könelerden

Crip-T lakamyny men Canada'da aldym... Barde shaher 3 bolume bolunyar. Crip'lar, Blood'lar we neutral'lar... bu iki gang topparynyn arasyndaky soweshde kop yaralandy... kop adam hem bu dunyaden ayryldy...
2002'den bari ikisinin arasyndaky sowesh kesileninden son hem hazirem bar bu toparlar.
Men okan okuwymda dine 2 sany crip bardy Dre...

Dowamy »

328 3
Sorag-jogap, 8 months ago


Maşgala_2-nji_bölüm.

MAŞGALA_#2-nji bölüm.

Soň Merjen Rüsteme:
-nä beýle dikanlap seredýäňle, birzat barmy?
-ýok, ýöne seredýän.
-näme üçin?
-beýle gözelligi öň görmedigim üçin.
-diýip, sözini dowam etdirdi:
-seniň öýüňe gideli!
-aýtdyma, öýümiň puly tölenmedik.
-gideli, galanyny göribiris!
...

Dowamy »

393 3
Edebiýat, 8 months ago


Maşgala. (1-nji bölüm)

MAŞGALA.

Rüstem on ýyl bäri restoranlarda aýdym aýdýardy. Onuň öýi terk edenine on ýyl bolypdy. Ine bir gün hem restorandan çykyp öz öýüne gidip barýarka ýolda zynahonlaryň bir gyza degsinip duranyny gördi. Ol bir bada muňa üns bermedi. Emma soň gyzy gabap tutjak boldylar welin gyz “Kömek ediň!” diýip gygyrdy. Rüstem hem...

Dowamy »

356 5
Edebiýat, 8 months ago