Sorag komek edayin

Dunyade ilkinji postcard möhüri(ştampy,peçady) nirde oýlanylyp tapylyar we näçenji ýylda?

Agzalar gaýrat edayin bilyan bolsanyz.
Oninden sag bolun

Dowamy »

512 4
Sorag-jogap, 1 year ago


Gutly bolsun Safiýa!!

Safiya Doglan gunin gutly bolsun🥳 Uzak yasa,bagtly yasa, yrsgally dowletli yasa, saglyk bn yasa🤍Allajan seni dunyadaki in bagtly ynsanlaryn biri etsin, agtyk,cowluk,gowlyk gorip yasa😉

Dowamy »

504 7
Sorag-jogap, 1 year ago


Alaçsyz söýgim....9-nji bölümi(Bolan waka)

Alaçsyz söýgim 9-njy bölümi

Men bolsa,ýere siñip barýardym.Ejeeeemjaaaan sen niiireeeeedeeeee?!!!
Aglap-aglap janymda jan,sesimde ses galmady.Meniñ añym üýtgäp barýar.Beýle hupbatlary kim göterip bilerkä?Men gaty ejiz!Men ýetim...Ejemjann
Şol gün kakam dagy geldi.Kakamy görüp kakamyñ ýanyna baryp ony gujakladym.
...

Dowamy »

740 2
Edebiýat, 1 year ago


Alaçsyz söýgim....8-nji bolumi(Bolan waka)

Alaçsyz söýgim 8-nji bölümi

-Allajan,meni bagyşla,mende başga alaç ýok!Men seniñ ýanyña barmaly boldum.Sebäp bu dünýäde ýaşamag mende umyt ýok!Meni bagyşla Allahym!
Derýa golaýlaşdym.Gözümi ýumup ýagty dünýäni unutdym...
Özümi suwa zyñmaga dözmedim.Näçe kyn bolsada,şu durmuşy iñ soñuna çenli ýaşamaly diýen karara geldim...

Dowamy »

716 2
Edebiýat, 1 year ago


Alaçsyz söýgim....6-njy bölümi.(Bolan waka)

Alaçsyz söýgim 6-njy bölümi...


Arslan bilen iñ soñky gezek görüşmek isledim.Ähli zatlary şol ýerde aýdarn diýen karara geldim...
Arsalana jañ etdim...
-Salam Arslan
-Salam Gözelim gowymy?
-Oñat,siz nähili?
-Erbet bizä,bu näme etdigiñ boldy?Meni ýüpsüz bagladyña?
-Ýok,bolýar men saña a...

Dowamy »

644 4
Edebiýat, 1 year ago


Alaçsyz söýgim....5-nji bölümi.(Bolan waka)

Alaçsyz söýgim 5-nji bölümi.

Onuñ agysyna ýüregim dözmedi.Men razy boldum.Ol meni şähere çagyrdy.Maña onuñ ýanyna barmak kyn bolsa-da,barmaly diýen netijä geldim.Ähli zatlar Arslanyñ ýanyna baranymdan soñ başlandy.
Meniñ ruhym sarsdy.Bar añym Arslanly düýşüm maña ynjalyk berenokdy.Ol daşary çykyp Arslana jañ etdim.Arslan ulagl...

Dowamy »

609 1
Edebiýat, 1 year ago


Alaçsyz söýgim.... 4-nji bölüm...(Bolan waka)

Alaçsyz söýgim....4-nji bölümi...(Bolan waka)

Beýle adama ynanan gyz hem dereksizdir,diýip elime dermanlary aldym.Birdenem telefonyma jaň geldi.Ol jaň hem Arslandandy...
Men bir salym,jañy almadym.Ol bolsa,şo:l yzyny üzmän jaň edýär.Men jañy görenimden,özüme gelip,agymy duzurmaga çalyşdym,ýaşlarymy süpürdüm.Gelýän jañyñ yzy üz...

Dowamy »

583 0
Edebiýat, 1 year ago


Adamzat

Gozlerin yumarsyn yat bolar dunya,
In sonky duralgan bolar owilya.
Uc,yedi,kyrkdan son yasyn sowulya,
Yatlama bolyarsyn onson adamzat.

Yol shayny tutgun oka namazy,
Galmasyn yzynda yetir kazany,
Sadaka zekat ber tut orazany,
Namaz iman yukin boldun adamzat.

Baylyk yrslagyndan o...

Dowamy »

468 2
Edebiýat, 2 years ago


Fakt

Gözünizi ýumup bir aýakda 30 sekunt durup bilmek örän kyndyr, 40 sekunt durmak bolsa siziň myşsaňyzyň we aňyňyzyň berkligidir.

Menä 38 sekunt durdym( zordan)

Dowamy »

947 83
Sport, 2 years ago


Salam agzalar gich yagshy gelewerin gechewerin!!!

Gowmysynyz nache gunlik dymyshlykdan son men dymyshlygy bozyan, aktiwje bolalynda agzlar sayta giryanem wn okamaga zat yok cykyp gidyan, sayt aktiwligini osdurelinde

Dowamy »

568 17
Sorag-jogap, 2 years ago


Detjal barada kim name bilyar

Her kim oz pikirini paylasaysyn, menne turkce 10 minutlyk wideosy bar wn yazmaga yaltanyanda

Dowamy »

774 7
Sorag-jogap, 2 years ago


@Yekejam doglan gunin gutly bolsun

Yekam doglan gunin gutly bolsun onunden gutlayyn diydim yatdan cykmanka, bagtly bol, saylan karine eye bol, yeneki gunlerde insalla 120 ondanda kop yasamak nesip etsin bagtly gyzlaryn biri bolgyn(soze ceper dalligim un gysgajyk)
By:Black Wolf
03.11.????

Dowamy »

778 45
Täzelikler, 2 years ago


Agzalar

TM., nikli agza bardy sony tanayanynyz bilyaniniz yokmy komek edayin bar bolsa ya da sayta cagyryp bersenizem bolya hayys sizden alla yalkasyn

Dowamy »

539 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Kwazimoda Bottlegram

Kwazimoda seydip blog acdyn inni pul dusyami acanyna gora 2015 avalon ya F10 bmw zat alansyna dusenje pula ya telin minusa dusdimi carhy pelekdur oza senem sayt ac senkinem bularlar, ya da goribilmezlik etme ilin zadyna ozinem ac seyle zat acyp bilenokmy gotini gyssa otyr

Dowamy »

618 14
Täzelikler, 2 years ago


Menden Tazelik

Hany gyzlar ozinizi gorkezin sular yalakda

Dowamy »

907 12
Täzelikler, 2 years ago


Google dayy sey diyya

Туркменистан занял последнее место в мире по скорости интернета

Dowamy »

683 12
Täzelikler, 2 years ago


Bulama yazyp bilipdir

Muna name diydiniz

Dowamy »

878 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Bedende guna

Bedeniňe surat çekmek (iňl. tattoo).Tans etmek.Çapak çalmak.Oýun oýnamak.Erkek bolup zenana meňzemek (we zenan bolup erkege meňzemek).Bedeniňi üýtgetmek (gaşy ütmek (çyzmak), ýüzüň tüýüni ütmek (ütdürmek), zenanlaryň saçlaryny gyrkmagy (hiç bir zenanyň saçyny gyrkmaly däl, hat-da ujybsyz hem bolsa), dyrnak dakynmak, dyrnagy reňklemek, dodagy reňkle...

Dowamy »

892 12
Bilim, 2 years ago


Yurekde guna

Allahy ýatlamazlyk.Alladan gorkmazlyk (Alladan başga zatdan gorksaň Alladan gorkdygyň bolmaýar).Ýaman niýet.Gaty ýüreklilik.Gahar-gazap.Närazylyk.Nebisli bolmak (nebsiň diýenini etmek gara ýürekli bolmagyň nyşany).

Dowamy »

651 1
Bilim, 2 years ago


Gozde guna

Şöwhetli serediş (diňe nikada duran kişiňe seretmekde hiç günä ýok)Awrat ýerlere seretmek. Zenanlar üçin awrat diňe ýüzden, goşardan beýleki hemme ýeri degişlidir (käbir ýurtlarda olary hem ýapýarlar), beden agzalar köýnege seredeniňde bildirmeli däl. Erkekler üçin awrat göbekden dyza çenli (dyzyň özi hem degişli). Telewizorlarda, telefonlarda, sma...

Dowamy »

696 2
Bilim, 2 years ago


Uly günäler

76 sany uly günäler:

1. Allaha birini ýa-da bir zady deňemek (şirk)2. Haksyz ýere adam öldürmek3. Jadygöýlik (sihr)4. Ybadata geleñsiz bolmak5. Zekat tölemekden boýun gaçyrmak (nisabbolmasa)6. Ene-atañ diýenini etmezlik (eger günäli zady buýrmasa)7. Süýthorlyk etmeklik8. Ýetimiň emlägini almak9. Hadys oýlap tapmak10. Sebäpsiz agyz be...

Dowamy »

815 11
Bilim, 2 years ago


Günä

Günä - (arap. إِثْم‎‎ — “ism”). Günä uly we kiçi görnüşde bolýar. Günä şeýtany razy edilenligi üçin ýazylýar. Şeýlelik bilen Allanyň närazylygnada sebäp bolýar. Bu bolsa Alla garşy çykmak diýmek, eger-de günä bilgeşleýin edilen ýagdaýynda ("günä edip soň toba ederin" - diýýänleri şeýtan aldaýar). Şeýdip şeýtan adamy kynçylyga salýar (haýyr işden al...

Dowamy »

543 2
Bilim, 2 years ago


Tazelik

"Алтын асыр" перекратил продажу SIM-карт,ожидают нового оператора мобилной связи "Ай Назар"

Dowamy »

929 11
Tehnologiýa, 2 years ago


Sayt agzalaryna oninden aytyan gaty gormek yokdyr

1.Pegas
2.Ahmedik_97
3.Black Wolf
4.Perhat Sabirovv
5.BeZZat
6.A93
7.TMCELL11
8.TrustORG
9.nurberdi88
10.20hacker04
11.Dowsypat00
12.biohimik
13.bank
14.soho
15.Bir_sorag_bar
16.TDUmaksat
17.LadaKalina
18.Khanture
19.Söhbet...

Dowamy »

1459 103
Sorag-jogap, 2 years ago


Salam agzalar gowmysynyz

Agzalar agzybirje bolalyn bir masgala yaly

Dowamy »

959 83
Täzelikler, 2 years ago