Konferensiýa gijesine gatnaşanlar... #1

Salam hormatlanyan talyplar. Ählimiziñ bilşimiz ýaly düýn (22:00.26.11.2021) agzalarmyz bilen konfernesiýa aragatnaşykly gepleşik geçirildi. Konferensiýamyzyñ bu sany diýseñ gyzykly,gülküli boldy üýşüp manty iýdik. Goşulan agzalaryñ ahlijesine minnetdarlygymy bildirýän. Hemişe şular ýaly agzybir gatnaşyp duraly. Indi bolsa konferensiýa gatnaşan ag...

Dowamy »

157 10
Täzelikler, 6 days ago


22:00da garasyan janlara...

Gyz agzalar sizem aktiv boluñ

Hemma garasyandyryn

Dowamy »

195 32
Täzelikler, 1 week ago


Nobatdan daşary konferensiýa.

Salam talyplar.com-yñ hormatlanýan we hormatlanmaýan agzalary,myhmanlary!
Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün teswirleriñ birinde gözüm düşdi,ýagny öñküler ýaly konferensiýa geçirailaýse diýipdir käbir agzalar. Özüm hem pikirlenip ýördim.


Konferensiýanyñ...

Dowamy »

262 26
Täzelikler, 1 week ago


Haýsy???

Programma dillerini owrenjek bolyan. Baslangynyna C-dan baslasammyka diyyan. Yone owrediji tapyp bilemok. Gowy owredyan programmamy,pdf kitapmy yokmyka??? Kimde kitap pdf gornusi bar bolsa poctam:arslanrahmankulow@yandex.ru

Owrediji programma bilyanin yokmy? Komment goyayyn!

Dowamy »

152 8
Sorag-jogap, 1 week ago


Root nadip goymaly?

Telefona root goyjak bolyan yone prawasyny bilemok. Haysy programmada goyup bolar? Bilyanin bolsa doly gurrun berayin?!

Dowamy »

107 5
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Gawun albom nirede?

Gozlemedik yerim galmaday. S Beater we Syke MVP-niñ Gawun albomyny tapyp bolmazmyka bar saydy dorup cykdym hic yerde yok. Mana sol albomdaky aydymlan barysy gerekdi. Kimde bar bolsa
rahmankulow@internet.ru menin poctam
Eger haysy saytda bar bolsa komment goyayyn!

Dowamy »

183 6
Sorag-jogap, 2 months ago


TMHITS.COM-Turkmenistandan we Orta Aziyadan aydymlar.

TMHITS.COM-Turkmenistandan we Orta Aziyadan aydymlar.

TmHits 2005-den bari diri...

Dowamy »

203 3
Täzelikler, 2 months ago


Nirvana tarapyndan Astral syýahat barada...

Ilki bilen asuda we rahat şertlerde bolmaly. Ukydan öň astral proýeksiýa üçin iň amatly wagtdyr. Ýagtylyk sizi biynjalyk etmeli däldir. Gorkudan we stresli pikirlerden dynmaly we bedeniňizi yzygiderli dem alyş-çalyş bilen taýýarlamaly. Kän iýmezlik we ýeňil iýmitleri iýmek hem bedeniňizi taýýarlamak üçin amatlydyr.Göz öňüne getirmek, ýönekeý arzuw...

Dowamy »

247 0
Bilim, 6 months ago


Biraz hackerlar barada...

Esasy bahanalaryn biri - biz oylanmak arkaly şeyle parollary oylap tapyas, yagny biz oylap tapan parollarymyzu başga bir adam bilmez yaly, yatda saklamaz yaly edip oylap tapyas. Yönr islendik adam hem şahsy kompyuter ulanyp başaryar. Gelin indi bolsa hakerlaryn nadip parollary bilyandikleri we munun bilen nadip göreşmelidigi barada gürrün berelin.D...

Dowamy »

292 2
Bilim, 6 months ago


Telefon arkaly nadip yzarlamaly?

Aslynda indi gizlinlik ýok, sebäbi adama öz jübi telefony / smartfony arkaly gözegçilik etmek gaty ýönekeý boldy. Telefonyň howpsuzlyk ulgamynyň we internete birikmek mümkinçiliginiň bolmazlygyndadyr. Şeýle maksatlar üçin hasap bilen işleýän Google-dan içaly programma bolup hyzmat edýär. Mundan başga-da, “Android” platformasynda işleýär, bu program...

Dowamy »

440 5
Bilim, 6 months ago


Talyplar.com

talyplar.com

Dowamy »

350 4
Täzelikler, 7 months ago


Binesip etme

Bize bir giñ göwün beren biribar,
Su göwni bilmekden binesip etme.
Bilip bolmaz, bu carkandak ýollarda,
Büdresek galmakdan binesip etme.

Dinden cykarmagör, dine geleni,
Sandan cykarmagör, sana geleni.
Enäñ göwresinde jana geleni,
Su dünýä gelmekden binesip etme.

Gaýmakly süýt k...

Dowamy »

225 0
Edebiýat, 7 months ago


La Blaze-Kalbymda

Yazjakdaldim. Soygi barada indi yazjakdaldim, yone yene yazdyrdy. Muhammediñ drammasy. Muhammet bilen Gülälegiñ drammasy.

Saña men omrim diyerdim,
Emma omrimi soldurdyñ.
Meni guldir diydim,
Üssümden guldirdiñ.
Seret guyjimem galmady,
Otyryn ukypsyzja bak mana.
Estyanmi meni??
Gidisin y...

Dowamy »

276 1
Edebiýat, 7 months ago


Ýash tapawudy barada...

Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy? Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. Sizin pikiriniz nahili?

Dowamy »

326 6
Sorag-jogap, 7 months ago


Ölen eshegiñ satylyshy

Mammet Aşgabatda propiskasyny düzeldip bilmani Könürgenje, yzyna oba göçüp bardy. Bir garry dayhandan 2 milyon manada eşek satyn aldy. Garryja dayhan "eşegini getirerin" diyip Mammedi öyüne goyberdi yöne ertesi gün eşegin yerine dine bir özi baryp Mammede satyn alan eşeginin ölendigini aytdy. Mammet gynanyp: - Ola bolmandyr, onda mana sen başga eşe...

Dowamy »

340 9
Edebiýat, 7 months ago


Dowrebap soygi haty

Söýgülim, seni ram'ymyň göterip bilmejegi derejede söýýän! Zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly... seni ilkinji gören badyma formatlandym. Maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. Seniñ
bilen multimedia-da içinde, her hili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. Seniň megahertz'iň meni...

Dowamy »

302 6
Tehnologiýa, 7 months ago


Rus>> Turkmen/Perewod edip berayin

Мужчины-Рыбы самые привязанные, преданные и душевные люди. Они, словно котята, идут в руки, позволяют себя гладить, заботиться и любить. Но и сами они могут быть «руками», у которых все ищут приюта, помощи и поддержки.Мужчины-Рыбы способны сопереживать, чувствовать чужую боль, слушать и слышать.

Rusca dusunyanin bar bolsa kyn gorman...

Dowamy »

350 6
Sorag-jogap, 7 months ago


Turkmenistanyn konstitutsiyasy/Kanunlary

Ilki bilen ahlijanize salamlar!!!
Eger mumkin bolsa mana turkmenistanyn konstitutsiyasynyn electron gornusli kitaby yada resmi saydy gerek (adalat ministirliginki dal).
Aranyzda kimde kim bilyan bolsa komek edayin!!!

Dowamy »

292 4
Sorag-jogap, 7 months ago


Bir giden soraglar

Salam agzalar gowmy ýagdaýlaryňyz? men size sorag berjek. bu soraglary bilen adam luboý ýurduň luboý ýokary okuwlaryna girip biler.sebabi bu soraglar o okuwlardaky berilýan soraglardan kynrakdyr. bilmedim weli 100% bilersiňiza öýdemok.bu soraglary enčeme men diýen alymlaram čözüp bilman bu dünýaden ötüp gitdiler:-) 1- nahili adamyň kellesinde goňak...

Dowamy »

764 47
Sorag-jogap, 8 months ago


Shizofren keseli aslynda name?

Şizofren, şizofrenik ýada şizofreniýa, bir adamyň hereketlerini, häsýetlerini, düşünjelerini üýtgeden, maşgalasy we sosial töweregi bilen gatnaşyklaryny bozan psihiki beýin keselidir. Şizofreniýa umumy aýdylanda «Bölünen akyl» diýen manyny aňladýar. Gaty howply bolan şizofreniýada adamlar, hakykat bilen arasyndaky baglanyşygy ýitirip, üýtgeşik here...

Dowamy »

432 10
Bilim, 8 months ago


Ayal-gyzlaryn beden dili

Söýýän gyzyny yrmak her oglanyñ başarýan işi däl, we munyñ üçin gaty ökünýäñ. Işiñ içine biraz «Romantizmy» hem goşsak hasam bu iş agyrlaşýar :)Geliñ onda gyzlaryñ, aýallaryñ beden dilini bileliñ.Aýallaryñ, gyzlaryñ gözüne seredip olaryñ sizi halap halamaýandygyny bilip bilersiñiz. Aýallar öz duýgularyny gözlerine seredeñde ele berýändirler. Gözler...

Dowamy »

638 8
Bilim, 8 months ago


Söz urshunda yeniji bolmagyn usuly

Biri sizi sözünde kiçi düşürýän bolsa, ýada gödek sözler bilen ýüzlenýän bolsa näme etýäňiz? Dymýaňyzmy ?, ýa agzyňyzdan gelenini diýýäňizmi? Ýöne näme eden bolsaňyzam sögüşde öňküsindenem beter bolansyňyz ýada uruş çykandyr. Ýöne her zadyň çäresi bolşy ýaly, geplemegiň, gepleşmegiň, jedelleşmegiňem öz usullary bar. Geliň onda ol usullardan käbirin...

Dowamy »

568 6
Bilim, 8 months ago


Islãn kishiniñ duysune girmek

Islän kişiniñ düýşüne girmek barada näme pikir etýäñiz? Belki siziñ gowy görýäniñiz bolup biler ýada tersleşen tanyşyñ bolup biler ýagny islän kişiniñ düýşüne girer ýaly ýerine ýetirmeli düzgünler bar. Bu düzgün subut edilendir ençeme adam şu ýol bilen islän kişisiniñ düýşüne girmäni başarypdyr we garşydaşyna soranda olam gördügini aýdandyr. Munuñ...

Dowamy »

572 9
Bilim, 9 months ago