Bu gün programmirlemegiň "+" plýuslary barada gürleşeris

Programmirleme hünäriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasy we ykjam programmany ösdürmek babatynda ýokary aýlyk. Aslynda hiç bir döwrebap kompaniýa gowy programmist bolmasa üstünlik gazanyp bilmez.

Programmist bolup işlemegiň artykmaçlyklarynyň arasynda:
Iñ Gyzykly iş. Programmistler içgysgynç işleri bolan tegmilsiz...

Dowamy »

860 1
Tehnologiýa, 2 years ago


MiyaGi-,,Сердце забрала" текс песен

Для тебя найду добро и верну ему пульс
Вновь куда-то так увлекусь
Время остановится пусть
Сейчас
И пока я тут, считай эти звёзды — путь
Не понадобится ничуть
Друг об друга лечили грусть
Всегда

С тобой же в один лад
Чуть тоньше намекай
До дрожи похожи
Жевали мармела...

Dowamy »

695 7
Edebiýat, 2 years ago


Men söyermen göwnüm üçin (hekaya)

„MEN SÖÝERMEN GOWNUM ÜÇIN...” (Hekaýa)

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyryň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän bolmaga çemeli. ns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar, gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam gelşiksiz. Şonda-da gijeýän...

Dowamy »

942 0
Edebiýat, 2 years ago


Gurbannazar Ezizow ,,Tabyt" hekaýa

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýär...

Dowamy »

808 0
Edebiýat, 2 years ago


Me hany elläp gör hany...

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83370560

Dowamy »

746 16
Sorag-jogap, 2 years ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar... #1

Salam hormatlanyan talyplar. Ählimiziñ bilşimiz ýaly düýn (22:00.26.11.2021) agzalarmyz bilen konfernesiýa aragatnaşykly gepleşik geçirildi. Konferensiýamyzyñ bu sany diýseñ gyzykly,gülküli boldy üýşüp manty iýdik. Goşulan agzalaryñ ahlijesine minnetdarlygymy bildirýän. Hemişe şular ýaly agzybir gatnaşyp duraly. Indi bolsa konferensiýa gatnaşan ag...

Dowamy »

670 7
Täzelikler, 2 years ago


Nobatdan daşary konferensiýa.

Salam talyplar.com-yñ hormatlanýan we hormatlanmaýan agzalary,myhmanlary!
Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün teswirleriñ birinde gözüm düşdi,ýagny öñküler ýaly konferensiýa geçirailaýse diýipdir käbir agzalar. Özüm hem pikirlenip ýördim.


Konferensiýanyñ...

Dowamy »

768 15
Täzelikler, 2 years ago


Haýsy???

Programma dillerini owrenjek bolyan. Baslangynyna C-dan baslasammyka diyyan. Yone owrediji tapyp bilemok. Gowy owredyan programmamy,pdf kitapmy yokmyka??? Kimde kitap pdf gornusi bar bolsa poctam:arslanrahmankulow@yandex.ru

Owrediji programma bilyanin yokmy? Komment goyayyn!

Dowamy »

672 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Gawun albom nirede?

Gozlemedik yerim galmaday. S Beater we Syke MVP-niñ Gawun albomyny tapyp bolmazmyka bar saydy dorup cykdym hic yerde yok. Mana sol albomdaky aydymlan barysy gerekdi. Kimde bar bolsa
rahmankulow@internet.ru menin poctam
Eger haysy saytda bar bolsa komment goyayyn!

Dowamy »

672 6
Sorag-jogap, 2 years ago


TMHITS.COM-Turkmenistandan we Orta Aziyadan aydymlar.

TMHITS.COM-Turkmenistandan we Orta Aziyadan aydymlar.

TmHits 2005-den bari diri...

Dowamy »

704 3
Täzelikler, 2 years ago


Nirvana tarapyndan Astral syýahat barada...

Ilki bilen asuda we rahat şertlerde bolmaly. Ukydan öň astral proýeksiýa üçin iň amatly wagtdyr. Ýagtylyk sizi biynjalyk etmeli däldir. Gorkudan we stresli pikirlerden dynmaly we bedeniňizi yzygiderli dem alyş-çalyş bilen taýýarlamaly. Kän iýmezlik we ýeňil iýmitleri iýmek hem bedeniňizi taýýarlamak üçin amatlydyr.Göz öňüne getirmek, ýönekeý arzuw...

Dowamy »

737 0
Bilim, 3 years ago


Biraz hackerlar barada...

Esasy bahanalaryn biri - biz oylanmak arkaly şeyle parollary oylap tapyas, yagny biz oylap tapan parollarymyzu başga bir adam bilmez yaly, yatda saklamaz yaly edip oylap tapyas. Yönr islendik adam hem şahsy kompyuter ulanyp başaryar. Gelin indi bolsa hakerlaryn nadip parollary bilyandikleri we munun bilen nadip göreşmelidigi barada gürrün berelin.D...

Dowamy »

846 2
Bilim, 3 years ago


Telefon arkaly nadip yzarlamaly?

Aslynda indi gizlinlik ýok, sebäbi adama öz jübi telefony / smartfony arkaly gözegçilik etmek gaty ýönekeý boldy. Telefonyň howpsuzlyk ulgamynyň we internete birikmek mümkinçiliginiň bolmazlygyndadyr. Şeýle maksatlar üçin hasap bilen işleýän Google-dan içaly programma bolup hyzmat edýär. Mundan başga-da, “Android” platformasynda işleýär, bu program...

Dowamy »

961 5
Bilim, 3 years ago


Talyplar.com

talyplar.com

Dowamy »

830 4
Täzelikler, 3 years ago


Binesip etme

Bize bir giñ göwün beren biribar,
Su göwni bilmekden binesip etme.
Bilip bolmaz, bu carkandak ýollarda,
Büdresek galmakdan binesip etme.

Dinden cykarmagör, dine geleni,
Sandan cykarmagör, sana geleni.
Enäñ göwresinde jana geleni,
Su dünýä gelmekden binesip etme.

Gaýmakly süýt k...

Dowamy »

783 0
Edebiýat, 3 years ago


La Blaze-Kalbymda

Yazjakdaldim. Soygi barada indi yazjakdaldim, yone yene yazdyrdy. Muhammediñ drammasy. Muhammet bilen Gülälegiñ drammasy.

Saña men omrim diyerdim,
Emma omrimi soldurdyñ.
Meni guldir diydim,
Üssümden guldirdiñ.
Seret guyjimem galmady,
Otyryn ukypsyzja bak mana.
Estyanmi meni??
Gidisin y...

Dowamy »

745 1
Edebiýat, 3 years ago


Ýash tapawudy barada...

Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy? Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. Sizin pikiriniz nahili?

Dowamy »

816 6
Sorag-jogap, 3 years ago


Ölen eshegiñ satylyshy

Mammet Aşgabatda propiskasyny düzeldip bilmani Könürgenje, yzyna oba göçüp bardy. Bir garry dayhandan 2 milyon manada eşek satyn aldy. Garryja dayhan "eşegini getirerin" diyip Mammedi öyüne goyberdi yöne ertesi gün eşegin yerine dine bir özi baryp Mammede satyn alan eşeginin ölendigini aytdy. Mammet gynanyp: - Ola bolmandyr, onda mana sen başga eşe...

Dowamy »

819 9
Edebiýat, 3 years ago


Dowrebap soygi haty

Söýgülim, seni ram'ymyň göterip bilmejegi derejede söýýän! Zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly... seni ilkinji gören badyma formatlandym. Maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. Seniñ
bilen multimedia-da içinde, her hili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. Seniň megahertz'iň meni...

Dowamy »

834 6
Tehnologiýa, 3 years ago


Rus>> Turkmen/Perewod edip berayin

Мужчины-Рыбы самые привязанные, преданные и душевные люди. Они, словно котята, идут в руки, позволяют себя гладить, заботиться и любить. Но и сами они могут быть «руками», у которых все ищут приюта, помощи и поддержки.Мужчины-Рыбы способны сопереживать, чувствовать чужую боль, слушать и слышать.

Rusca dusunyanin bar bolsa kyn gorman...

Dowamy »

857 6
Sorag-jogap, 3 years ago


Bir giden soraglar

Salam agzalar gowmy ýagdaýlaryňyz? men size sorag berjek. bu soraglary bilen adam luboý ýurduň luboý ýokary okuwlaryna girip biler.sebabi bu soraglar o okuwlardaky berilýan soraglardan kynrakdyr. bilmedim weli 100% bilersiňiza öýdemok.bu soraglary enčeme men diýen alymlaram čözüp bilman bu dünýaden ötüp gitdiler:-) 1- nahili adamyň kellesinde goňak...

Dowamy »

1469 47
Sorag-jogap, 3 years ago


Shizofren keseli aslynda name?

Şizofren, şizofrenik ýada şizofreniýa, bir adamyň hereketlerini, häsýetlerini, düşünjelerini üýtgeden, maşgalasy we sosial töweregi bilen gatnaşyklaryny bozan psihiki beýin keselidir. Şizofreniýa umumy aýdylanda «Bölünen akyl» diýen manyny aňladýar. Gaty howply bolan şizofreniýada adamlar, hakykat bilen arasyndaky baglanyşygy ýitirip, üýtgeşik here...

Dowamy »

944 10
Bilim, 3 years ago


Ayal-gyzlaryn beden dili

Söýýän gyzyny yrmak her oglanyñ başarýan işi däl, we munyñ üçin gaty ökünýäñ. Işiñ içine biraz «Romantizmy» hem goşsak hasam bu iş agyrlaşýar :)Geliñ onda gyzlaryñ, aýallaryñ beden dilini bileliñ.Aýallaryñ, gyzlaryñ gözüne seredip olaryñ sizi halap halamaýandygyny bilip bilersiñiz. Aýallar öz duýgularyny gözlerine seredeñde ele berýändirler. Gözler...

Dowamy »

1156 8
Bilim, 3 years ago


Söz urshunda yeniji bolmagyn usuly

Biri sizi sözünde kiçi düşürýän bolsa, ýada gödek sözler bilen ýüzlenýän bolsa näme etýäňiz? Dymýaňyzmy ?, ýa agzyňyzdan gelenini diýýäňizmi? Ýöne näme eden bolsaňyzam sögüşde öňküsindenem beter bolansyňyz ýada uruş çykandyr. Ýöne her zadyň çäresi bolşy ýaly, geplemegiň, gepleşmegiň, jedelleşmegiňem öz usullary bar. Geliň onda ol usullardan käbirin...

Dowamy »

1107 6
Bilim, 3 years ago


Islãn kishiniñ duysune girmek

Islän kişiniñ düýşüne girmek barada näme pikir etýäñiz? Belki siziñ gowy görýäniñiz bolup biler ýada tersleşen tanyşyñ bolup biler ýagny islän kişiniñ düýşüne girer ýaly ýerine ýetirmeli düzgünler bar. Bu düzgün subut edilendir ençeme adam şu ýol bilen islän kişisiniñ düýşüne girmäni başarypdyr we garşydaşyna soranda olam gördügini aýdandyr. Munuñ...

Dowamy »

1092 9
Bilim, 3 years ago